0

Gián án Bài 20-II KINH TE-XÃHOI

25 285 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

       Ca ́ c bô ̣ Ca ́ c cơ quan chuyên môn Đi ̣ a phương   ! "# $% &' ( &' ' &' ( &' & &' ) &'  * +#, - . /0 -"  # 1!   &*23 4567889:8(;/<=>2?@=A2B 88CD4D4E84FCGHI8 1.Kinh tê ́ a. Nông nghiê ̣ p. #JK+L   !"#$ "%&'()'%&*' +,-./)01*'' ! ")&*'   &*23 4567889:8(;/<=>2?@=A2B 88CD4D4E84FCGHI8 1.Kinh tê ́ a. Nông nghiê ̣ p  1"&2345675('3"85 99:;                          !      "        #    $  %          %    $  $      "%!                                   !"# $ %"& '()  '*& +   &*23 4567889:8(;/<=>2?@=A2B 88CD4D4E84FCGHI8 1.Kinh tê ́ a. Nông nghiê ̣ p  &'!    ($  %  "  %$)       * +   ,-:*<5(1&              !      "      #  $  %      %  $   $      "!    .     $)                +      ,   -  ./     )    0   '  '"   "  )      '   &*23 4567889:8(;/<=>2?@=A2B 88CD4D4E84FCGHI8 1.Kinh tê ́ a. Nông nghiê ̣ p b. Thu ̉ công nghiê ̣ p       + "   +    $)    /  0) +  +   )   +  "         /         "  +  0   $     % 1 *  %$    2          !" #$ %& ' ()   *+ #,   MNOPO*Q(/RST **U(   M.,&*Q (/ - ./0&123 4 56   M.,&* V'WX.,&*"   - MQ(W [...]... khích gì quy kinh pháp ngoài nước công thương nghiệp , định việctriển phát lập được thương thực nghiệp nước chợ, buôn họp bán hiện Lê như nghiệp có liên ta thời chợ trong lên quan nói với sơ?thế nào ? điều gì? nước ? nhau như thế nào? Vân Đồn ngày nay Vân Đồn ngày nay Vân Đồn ngày nay Bài 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) II - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1 Kinh tế 2 Xã... 1527) 1 .Kinh tế II - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI a Nông nghiêp ̣ b Thủ công nghiêp ̣ c Thương nghiêp ̣ - Khuyế n khích và quy đinh viê ̣c lập chợ, họp chợ - Buôn bán với nước ngoài phát triển Các sản phẩm được nước ngoài yêu chuộng như sành sứ, vải, lụa, lâm sản quý Theo buôn ??Nhà cóem Nhà ? ? ? Em Lê Lê Việc có giữa nhận xét nông khuyến gì với những biện bán nghiệp,... công Nô tì kiến Tầng lớp Thợ Thương Thủ nhân công Nô tì So sánh hộihội thời Lê sơ sự phân hoá sâu sắc emrệt về giaixét - Xã xã thời Lê sơ có với xã hội thời Trần, rõ có nhận gì ? cấp, tầng lớp - Số lượng nô tì giảm, không có tầng lớp nông nô Bài 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527) II - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1 Kinh tế 2 Xã hô ̣i => Nhờ sự nỗ lực của nhân dân và chính... dân số ngày càng tăng Nề n độc lập, thố ng nhấ t được củng cố đưa Đại Viê ̣t trở thành quố c gia phát triển cường thi ̣nh nhấ t ở Đông Nam Á thời bấ y giờ Qua sự phát triển về kinh tế, xã hội thời Lê Sơ, em rút ra nhận xét gì về quốc gia Đại Việt thời Lê Sơ ? Bài tập Bài 1 : Em hay điề n những từ,cu ̣m từ : phép quân điền, dân ̃ phu, lính, 5 phiên, phiêu tán, . 4567889:8(;/<=>2?@=A2B 88CD4D4E84FCGHI8 1 .Kinh tê ́ a. Nông nghiê ̣ p. #JK+L . 4567889:8(;/<=>2?@=A2B 88CD4D4E84FCGHI8 1 .Kinh tê ́ a. Nông nghiê ̣ p  1"&2345675('3"85
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 20-II KINH TE-XÃHOI, Gián án Bài 20-II KINH TE-XÃHOI,

Hình ảnh liên quan

tình hình thủ công  nghiệp thời  Lê sơ ? - Gián án Bài 20-II KINH TE-XÃHOI

t.

ình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ ? Xem tại trang 6 của tài liệu.
2/ Nhận xét về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ? - Gián án Bài 20-II KINH TE-XÃHOI

2.

Nhận xét về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ? Xem tại trang 24 của tài liệu.