0

Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

25 1,543 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

L­îc ®å ThÕ giíi chung Ch©u §¹i D­¬ng H·y kÓ tªn c¸c ch©u lôc trªn thÕ giíi ? Ch ng IX ươ Ch ng IX ươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Ti t 55-Bài 48ế Ti t 55-Bài 48ế : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1. 1. V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị V trí đ a lí, đ a hình.ị ị ị 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu đại dương Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương lớn nhỏ trong Thái Bình Dương - Diện tích trên 8,5 triệu km 2 a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. V trớ a lớ, a hỡnh. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương lớn nhỏ trong Thái Bình Dương - Diện tích trên 8,5 triệu km 2 - Nằm phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dương, có đường chí tuyến Nam chạy qua gần giữa. Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ¤-xtr©y-li-a? a. a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. Lôc ®Þa ¤-xtr©y-li-a. - §Þa h×nh gåm : Nói r×a phÝa ®«ng, cao nguyªn nöa phÝa t©y, ®ång b»ng trung t©m. Bi 48 Bi 48 : : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 1. 1. V trớ a lớ, a hỡnh. V trớ a lớ, a hỡnh. a. a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. Lục địa Ô-xtrây-li-a. - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương lớn nhỏ trong Thái Bình Dương - Diện tích trên 8,5 triệu km 2 - Phía tây kinh tuyến 180 0 , trong vùng tây Thái Bình Dương, đường chí tuyến nam chạy qua gần giữa. - Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm. b. b. Các đảo: Các đảo: b. Các đảo: Nhóm đảo Nhóm đảo Vị trí Vị trí Đảo, quần Đảo, quần đảo tiêu biểu đảo tiêu biểu Nguồn gốc Nguồn gốc tạo thành tạo thành Đặc điểm Đặc điểm địa hình địa hình Niu Di-len Niu Di-len Mê-la-nê-di Mê-la-nê-di Mi-crô-nê-di Mi-crô-nê-di Pô-li-nê-di Pô-li-nê-di X á c đ ị n h c á c c h u ỗ i đ ả o t h u ộ c c h â u Đ ạ i D ư ơ n g ? [...]... hình thành các đảo của châu Đại Dương? 2 Khí hậu , thực vật và động vật a Các đảo: Hình 48. 2 - Biểu đồ nhiệt độ và lư ợng mưa của hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương Chế độ nhiệt điều hoà Tổng lượng mưa ở cả hai trạm đều cao Xác định vị trí các trạm có trên lược đồ? Đọc và phân tích Cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo Châu Đại Dương ? chế độ nhiệt, lượng mưa của từng trạm? Bi 48: THIấN NHIấN CHU... vật : Bạch đàn (6 00 loài), keo (2 80 loài) + Động vật : Thú có túi, cáo mỏ vịt Bài tập Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp? Nhóm đảo(A) Nguồn gốc hình thành(B) 1.Mê-la-nê-di a Do lục địa trôi dạt 2.Pô-li-nê-di b Do vận động nội lực và sự phát triển của san hô 3.Niu Di-len 4.Mi-crô-nê-di c Do sự phát triển của san hô d Do vận động nội lực Dặn dò - Học bài theo vở ghi và SGK thành vở bài tập - Hoàn... và đông bắc Ô- Niu Ghi-Nê nê-di xtrây-li-a(00-240N) Ca-lê-đô-ni Đảo núi lửa Micrô-nêdi Bắc và đông bắc Mêla-nê-di(100 N-280B) Đảo san hô Pô-linê-di Phía đông kinh tuyến 180 0(2 30B-280N) Gu-am Ha-oai Phi-gi Đảo san hô, núi lưả Đặc điểm địa hình Cao, có nhiều động đất và núi lửa Thấp, tư ơng đối bằng phẳng Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG 1 V trớ a lớ, a hỡnh - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái... Mi-crô-nê-di -Chuỗi đảo núi lửa và san hô: Pô-li-nê-di - Đảo Lục địa: Niu- di-len Nêu đặc Đảo nào có điểm sinh khí hậu ôn vật cácVì đới? đảo châu Đại sao? Dương? Quần đảo Niu-di-len Nằm trong đới ôn hoà Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG 1 V trớ a lớ, a hỡnh - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ôxtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương - Diện tích trên... lớn diện tích -Lục địa Ô-xtrây-li-a có những dòng biển nào chảy qua ? -Cho biết đặc điểm khí hậu lục địa Ô-xtray-li-a ? Nam Cực Cho biết đặc điểm sinh vật Ô-xtrây-li-a ? Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG 1 V trớ a lớ, a hỡnh - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ôxtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương - Diện tích trên 8,5 triệu km2 a Lục địa Ô-xtrây-li-a... sự phát triển của san hô 3.Niu Di-len 4.Mi-crô-nê-di c Do sự phát triển của san hô d Do vận động nội lực Dặn dò - Học bài theo vở ghi và SGK thành vở bài tập - Hoàn - Xem trước nội dung bài 49 Dân cư và kinh tế Châu đại Dư ơng Giờ học kết thúc Kính Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ Hạnh phúc thành đạt! Chúc Các em học sinh! Chm ngoan học giỏi Hẹn gặp lại! ... định vị trí các trạm có trên lược đồ? Đọc và phân tích Cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo Châu Đại Dương ? chế độ nhiệt, lượng mưa của từng trạm? Bi 48: THIấN NHIấN CHU I DNG 1 V trớ a lớ, a hỡnh - Châu Đại Dương nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dương, gồm lục địa Ôxtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ trong Thái Bình Dương - Diện tích trên 8,5 triệu km2 2 Khí hậu , thực vật và động vật b Các đảo: . IX ươ Ch ng IX ươ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Ti t 55 -Bài 48 Ti t 55 -Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ 1 ®Þa h×nh Bài 48 Bài 48 : : THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ Xác định vị trí lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo lớn của châu đại dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương), Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương),

Hình ảnh liên quan

1. Vị trí địa lí , địa hình - Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

1..

Vị trí địa lí , địa hình Xem tại trang 4 của tài liệu.
Nêu đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a?   - Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

u.

đặc điểm địa hình Ô-xtrây-li-a? Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Địa hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung  tâm. - Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

a.

hình gồm : Núi rìa phía đông, cao nguyên nửa phía tây, đồng bằng trung tâm Xem tại trang 18 của tài liệu.
Nhóm đảo(A) Nguồn gốc hình thành(B) Nguồn gốc hình thành(B) - Bài giảng Bài 48 ( Thiên nhiên châu Đại dương)

h.

óm đảo(A) Nguồn gốc hình thành(B) Nguồn gốc hình thành(B) Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan