0

Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

20 796 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Bµi 34: §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I-§a d¹ng vÒ thµnh phÇn loµi vµ m«i tr­êng sèng II-§Æc ®iÓm chung cña c¸ III- Vai trß cña líp c¸ Em biÕt nh÷ng nµo c¸ nµo ? h·y cho c¸c b¹n xem nh÷ng con c¸ ®Æc biÖt cña m×nh ! H·y cho mc¸c b¹n xem bé s­u tËp cña m×nh Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng sèng Trªn thÕ giíi kho¶ng loµi c¸ ë ViÖt nam loµi c¸ S ơ đồ 25413 2753 hai líp c¸: -Líp c¸ sôn -líp c¸ x­¬ng I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng Quan sát hình 34.1 ,tìm thông tin điền vào b ng sau:ả S ơ đồ S stt Đặc điểm môi trường Đại diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 nhám 2 chép 3 Lươn 4 bơn [...]... sụn: có bộ xương bằng chất sụn xương: có bộ xương bằng chất xương II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin nêu đặc điểm chung của các loài Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : Cơ quan di chuyển : Hệ hô hấp : Hệ tuần hoàn : Sinh sản : Nhiệt độ cơ thể : S II- Đặc điểm chung của cá Môi trường sống : ở nước Cơ quan di chuyển : vây Hệ hô hấp : mang Hệ tuần hoàn : kín,... ngoài Nhiệt độ cơ thể : biến nhiệt S III-Vai trò của : hãy đọc thông tin phần 3 nêu vai trò của lớp đối với con người với tự nhiên Điền vào bảng sau: stt Các mặt lợi ích của ví dụ 1 Nguồn thực phẩm thịt ,trứng ,cá 2 Dựơc liệu gan ,VTM A ,D 3 Nông nghiệp Thức ăn động vật , 4 Công nghiệp SXđồ hộp , giấy giáp 5 Thẩm mĩ , xuất khẩu cảnh , ba sa S **Bt kỡ loi no trong t nhiờn cú giỏ...stt Đặc điểm môi Đại trường diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 Tầng mặt Thiếu nơi ẩn nấp nhám Thon dài Khoẻ Nhanh 2 Tầng giữa, nhiều nơi ẩn nấp chép Ngắn Yếu Chậm Dài, nhỏ Yếu Chậm Yếu Kém 3 Lươn Trong bùn, đáy 4 Đáy biển sâu bơn Dẹt , mỏng S Cu tạo các loài thích nghi vi môi trường sống sụn: có bộ xương bằng chất sụn xương: có bộ xương bằng chất xương II- Đặc điểm chung. .. nhõn lm suy gim s lng loi cỏ ? ? Để bảo vệ phát triển đàn cần phải có biện pháp gì ? Em biết gì về mô hình VAC ? Vì sao người ta thả Rong trong bể ? Thả trong bể nước ăn có tác dụng gì Biện pháp bảo vệ phát triển đàn cá: - Tận dụng các ao hồ để nuôi - Lai tạo giống mới , hỗ trợ sinh sản - Cấm đánh bắt nhỏ , cái mùasinh sản -Cấm đánh bắt bằng mìn , bằng chất độc , lưới có mắt... sạch nguồn nước ? Loài nào sau đây không phải là : a- Trạch b- ngựa c- sấu d -Cá heo sấu :thuộc lớpbò sát heo: thuộc lớp thú *hãy đọc ghi nhớ sgk -Em hãy tích cực bảo vệ tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ S a dng cỏc loi -Tìm hiểu nghề nuôi ở địa phương em hãy đề xuất biện pháp phát triển ngh nuụi cỏ -Đọc bài 35 , quan sát chuyển động của ếch -Thi sưu tầm tranh ảnh ếch nhái . bé x­¬ng b»ng chÊt x­¬ng S II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin và nêu đặc điểm chung của các loài cá . Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : . xuất khẩu cá cảnh , cá ba sa III-Vai trò của cá : hãy đọc thông tin phần 3 và nêu vai trò của lớp cá đối với con người và với tự nhiên Điền vào bảng sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ,

Hình ảnh liên quan

trường diện Đại dạng Hình thân - Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

tr.

ường diện Đại dạng Hình thân Xem tại trang 10 của tài liệu.
trường diện Đại dạng Hình thân - Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

tr.

ường diện Đại dạng Hình thân Xem tại trang 11 của tài liệu.
Điền vào bảng sau: - Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

i.

ền vào bảng sau: Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan