0

Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

20 780 0
  • Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Bµi 34: §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I-§a d¹ng vÒ thµnh phÇn loµi vµ m«i tr­êng sèng II-§Æc ®iÓm chung cña c¸ III- Vai trß cña líp c¸ Em biÕt nh÷ng nµo c¸ nµo ? h·y cho c¸c b¹n xem nh÷ng con c¸ ®Æc biÖt cña m×nh ! H·y cho mc¸c b¹n xem bé s­u tËp cña m×nh Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng sèng Trªn thÕ giíi kho¶ng loµi c¸ ë ViÖt nam loµi c¸ S ơ đồ 25413 2753 hai líp c¸: -Líp c¸ sôn -líp c¸ x­¬ng I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng Quan sát hình 34.1 ,tìm thông tin điền vào b ng sau:ả S ơ đồ S stt Đặc điểm môi trường Đại diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 nhám 2 chép 3 Lươn 4 bơn [...]... sụn: có bộ xương bằng chất sụn xương: có bộ xương bằng chất xương II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin nêu đặc điểm chung của các loài Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : Cơ quan di chuyển : Hệ hô hấp : Hệ tuần hoàn : Sinh sản : Nhiệt độ cơ thể : S II- Đặc điểm chung của cá Môi trường sống : ở nước Cơ quan di chuyển : vây Hệ hô hấp : mang Hệ tuần hoàn : kín,... ngoài Nhiệt độ cơ thể : biến nhiệt S III-Vai trò của : hãy đọc thông tin phần 3 nêu vai trò của lớp đối với con người với tự nhiên Điền vào bảng sau: stt Các mặt lợi ích của ví dụ 1 Nguồn thực phẩm thịt ,trứng ,cá 2 Dựơc liệu gan ,VTM A ,D 3 Nông nghiệp Thức ăn động vật , 4 Công nghiệp SXđồ hộp , giấy giáp 5 Thẩm mĩ , xuất khẩu cảnh , ba sa S **Bt kỡ loi no trong t nhiờn cú giỏ...stt Đặc điểm môi Đại trường diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 Tầng mặt Thiếu nơi ẩn nấp nhám Thon dài Khoẻ Nhanh 2 Tầng giữa, nhiều nơi ẩn nấp chép Ngắn Yếu Chậm Dài, nhỏ Yếu Chậm Yếu Kém 3 Lươn Trong bùn, đáy 4 Đáy biển sâu bơn Dẹt , mỏng S Cu tạo các loài thích nghi vi môi trường sống sụn: có bộ xương bằng chất sụn xương: có bộ xương bằng chất xương II- Đặc điểm chung. .. nhõn lm suy gim s lng loi cỏ ? ? Để bảo vệ phát triển đàn cần phải có biện pháp gì ? Em biết gì về mô hình VAC ? Vì sao người ta thả Rong trong bể ? Thả trong bể nước ăn có tác dụng gì Biện pháp bảo vệ phát triển đàn cá: - Tận dụng các ao hồ để nuôi - Lai tạo giống mới , hỗ trợ sinh sản - Cấm đánh bắt nhỏ , cái mùasinh sản -Cấm đánh bắt bằng mìn , bằng chất độc , lưới có mắt... sạch nguồn nước ? Loài nào sau đây không phải là : a- Trạch b- ngựa c- sấu d -Cá heo sấu :thuộc lớpbò sát heo: thuộc lớp thú *hãy đọc ghi nhớ sgk -Em hãy tích cực bảo vệ tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ S a dng cỏc loi -Tìm hiểu nghề nuôi ở địa phương em hãy đề xuất biện pháp phát triển ngh nuụi cỏ -Đọc bài 35 , quan sát chuyển động của ếch -Thi sưu tầm tranh ảnh ếch nhái . bé x­¬ng b»ng chÊt x­¬ng S II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin và nêu đặc điểm chung của các loài cá . Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : . xuất khẩu cá cảnh , cá ba sa III-Vai trò của cá : hãy đọc thông tin phần 3 và nêu vai trò của lớp cá đối với con người và với tự nhiên Điền vào bảng sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ,

Hình ảnh liên quan

trường diện Đại dạng Hình thân - Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

tr.

ường diện Đại dạng Hình thân Xem tại trang 10 của tài liệu.
trường diện Đại dạng Hình thân - Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

tr.

ường diện Đại dạng Hình thân Xem tại trang 11 của tài liệu.
Điền vào bảng sau: - Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

i.

ền vào bảng sau: Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan