on tap kiem tra lop suối Nho

17 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:00

Để đánh số thứ tự các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện: + Nháy chuột vào nút lệnh Numbering trên thanh công cụ định dạng?. + Lệnh Format → Bullets and Numbering… +[r] (1)CAU HỎI TIN 10 THAO BAI HOC KY 2 Lý thuyết Bài 14: Khái niệm soạn thảo văn (hay, chi tiết) Câu 1: Hệ soạn thảo văn phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện: A Nhập văn B Sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với văn khác C Lưu trữ in văn D Các ý Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : Hệ soạn thảo văn phần mềm ứng dụng cho phép thực thao tác liên quan đến công việc soạn thảo văn bản: nhập văn bản, sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với văn khác, lưu trữ in văn bản… Câu 2: Trong mã đây, mã không hỗ trợ Tiếng Việt? A ASCII B UNICODE C TCVN3 D VNI Hiển thị đáp án Đáp án : A Giải thích : Có mã chữ Việt chủ yếu biến dựa mã ASCII TCVN3 VNI thường sử dụng Ngồi cịn có mã UNICODE, mã dùng chung cho quốc gia giới Câu 3: Mục xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn từ nhỏ đến lớn? A Kí tự - câu - từ - đoạn văn (2)C Từ - kí tự - câu - đoạn văn D Từ - câu - đoạn văn - kí tự Hiển thị đáp án Đáp án : B Giải thích : sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn từ nhỏ đến lớn: Kí tự - từ - câu - dịng - đoạn văn Câu 4: Trong cách xếp trình tự cơng việc đây, trình tự hợp lí soạn thảo văn bản? A Chỉnh sửa - trình bày - gõ văn - in ấn B Gõ văn - chỉnh sửa - trình bày - in ấn C Gõ văn - trình bày - chỉnh sửa - in ấn D Gõ văn - trình bày - in ấn - chỉnh sửa Hiển thị đáp án Đáp án : B Giải thích : Trình tự hợp lí soạn thảo văn gõ văn - chỉnh sửa - trình bày - in ấn Câu 5: Hệ soạn thảo văn làm việc gì? A Nhập lưu trữ văn B Sửa đổi văn C Trình bày văn D Cả A, B C Hiển thị đáp án (3)Hệ soạn thảo văn phần mềm ứng dụng cho phép thực thao tác liên quan đến công việc soạn thảo văn bản: nhập văn bản, sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với văn khác, lưu trữ in văn bản… Câu 6: Chức Microsoft Word gì? A Tính tốn lập B Tạo tệp đồ họa C Soạn thảo văn D Chạy chương trình ứng dụng khác Hiển thị đáp án Đáp án : C Giải thích : Chức Microsoft Word soạn thảo văn bản: nhập văn bản, sửa đổi, trình bày văn bản, kết hợp với văn khác, lưu trữ in văn bản… Câu 7: Trong phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS đây, phông chữ không dùng mã VNI? A Time New Roman B VNI-Times C VNI-Top D Cả B C Hiển thị đáp án Đáp án : A Giải thích : Những phông chữ ứng với mã VNI đặt tên với tiếp đầu ngữ VNI-Times, VNI-Top, VNI-Helve… Câu 8: Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font hiển thị Time New Roman, để gõ Tiếng Việt, Vietkey cần xác định bảng mã đây: A VietWare_X (4)C TCVN3_ABC D VNI Win Hiển thị đáp án Đáp án : B Giải thích : Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font hiển thị Time New Roman, để gõ Tiếng Việt, Vietkey cần xác định bảng mã Unicode Câu 9: Để gõ dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex tương ứng với những phím nào? A f, s, j, r, x B s, f, r, j, x C f, s, r, x, j D s, f, x, r, j Hiển thị đáp án Đáp án : C Giải thích : Huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng theo kiểu Telex tương ứng với phím f, s, r, x, j Câu 10: Trong phông chữ đây, phông chữ dùng mã Unicode? A VNI-Times B VnArial C VnTime D Time New Roman Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : (5)Phông chữ dùng mã VNI: VNI-Times, VNI-Top, VNI-Helve… Tin học 10 15: Làm quen với Microsoft Word Câu 1: Để khởi động phần mềm MS Word, ta thực hiện: A Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word B Nháy chuột vào biểu tượng hình C Nháy chuột vào biểu tượng hình D Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word Nháy chuột vào biểu tượng word hình Câu 2: Muốn lưu văn vào đĩa, ta thực hiện: A Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S B Nhấn tổ hợp phím Alt+S C Nháy chuột vào nút lệnh công cụ D Cả A C Câu 3: Để xóa phần văn chọn, ta thực hiện: A Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X B Chọn lệnh Edit → Cut C Cả A B D Chọn lệnh Edit→ Paste Câu 4: Để mở tệp văn có sẵn ta thực hiện: A Chọn File→ Open B Nháy vào biểu tượng công cụ C Cả A B D Chọn File→ New Câu 5: Kết thúc phiên làm việc với Word, ta thực hiện: A Chọn File → Exit B Nháy chuột vào biểu tượng góc bên phải hình (thanh tiêu đề) C Chọn Format → Exit D Cả A B Câu 6: Tên tệp Word tạo có phần mở rộng gì? A .TXT B .COM C .EXE D .DOC Câu 7: Các đối tượng hình làm việc Word: A Thanh bảng chọn B Thanh công cụ C Thanh định dạng D Cả A, B C Câu 8: Muốn lưu văn vào đĩa, ta thực hiện: A Edit → Save… B Insert → Save… C File → Save… D Edit → Save Câu 9: Để cho toàn văn ta dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl + A B Ctrl + O C Ctrl + N D Ctrl + S (6)B Ctrl + B C Ctrl + A D Ctrl + X Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Câu 10 Đáp án D D C C D D D C B C 16: Định dạng văn bản Câu 1: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để? A Chọn cỡ chữ B Chọn màu chữ C Chọn kiểu gạch D Chọn Font (phông chữ) Câu 2: Để thay đổi cỡ chữ nhóm kí tự chọn Ta thực lệnh Format → Font … chọn cỡ chữ ô: A Font Style B Font C Size D Small caps Câu 3: Để định dạng chữ đậm cho nhóm kí tự chọn Ta cần dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl + I B Ctrl + L C Ctrl + E D Ctrl + B Câu 4: Để định dạng trang, ta cần thực lệnh: A File→ Page Setup… B Edit → Page Setup… C File → Print Setup… D Format → Page Setup… Câu 5: Các lệnh định dạng văn chia thành loại sau: A Định dạng kí tự B Định dạng đoạn văn C Định dạng trang D Cả A, B C Câu 6: Một số thuộc tính định dạng kí tự gồm có: A Phơng (Font) chữ B Kiểu chữ (Type) C Cỡ chữ màu sắc D Cả ba ý Câu 7: Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau chọn cụm từ ta cần dùng tổ hợp phím đây? (7)Câu 8: Nút lệnh công cụ dùng để: A Căn lề cho đoạn văn B Căn lề trái cho đoạn văn C Căn hai bên cho đoạn văn D Căn lề phải cho đoạn văn Câu 9: Để gạch từ hay cụm từ, sau chọn cụm từ đó, ta thực hiện: A Nháy vào nút lệnh công cụ B Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B D Nháy vào nút lệnh công cụ Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Câu Đáp án D B D A D D D A D Bài 16 (có đáp án): Định dạng văn bản Câu 1: Các lệnh định dạng văn chia thành loại sau: A Định dạng kí tự B Định dạng đoạn văn C Định dạng trang D Cả A, B C Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : Định dạng văn trình bày văn theo thuộc tính văn nhằm mục đích cho văn đẹp, rõ ràng , nhấn mạnh phần quan trọng, nắm bắt dễ Các lệnh định dạng văn chia thành ba loại: định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang Câu 2: Phát biểu nói đến cách để xác định đoạn văn cần định dạng A Đặt trỏ vào đoạn văn B Đánh dấu phần đoạn văn (8)D Hoặc A B C Hiển thị đáp án Đáp án : C Giải thích : Để xác định đoạn văn cần định dạng ta phải đánh dấu tồn đoạn văn để máy tính hiểu ta thao tác toàn đoạn Câu 3: Để định dạng chữ đậm cho nhóm kí tự chọn Ta cần dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl + I B Ctrl + L C Ctrl + E D Ctrl + B Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : định dạng chữ đậm cho nhóm kí tự chọn Ta cần dùng tổ hợp phím Ctrl + B (Bold – đậm nét) chọn biểu tượng chữ B công cụ định dạng Câu 4: Để định dạng trang, ta cần thực lệnh: A File→ Page Setup… B Edit → Page Setup… C File → Print Setup… D Format → Page Setup… Hiển thị đáp án Đáp án : A Giải thích : (9)Câu 5: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để? A Chọn cỡ chữ B Chọn màu chữ C Chọn kiểu gạch D Chọn Font (phông chữ) Hiển thị đáp án Đáp án : Giải thích D: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để chọn Font (phơng chữ).Ngồi để chọn phơng chữ người ta cịn kích chuột phải trang văn chọn Font vào Format -> Font… Câu 6: Một số thuộc tính định dạng kí tự gồm có: A Phơng (Font) chữ B Kiểu chữ (Type) C Cỡ chữ màu sắc D Cả ba ý đúng Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : Định dạng kí tự gồm có: phơng chữ, kiểu chữ (Type), cỡ chữ màu sắc, … Câu 7: Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím đây? A Ctrl+U B Ctrl+I C Ctrl+E (10)Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : Để định dạng chữ đậm cho nhóm kí tự chọn Ta cần dùng tổ hợp phím Ctrl + B (Bold – đậm nét) Câu 8: Nút lệnh công cụ dùng để: A Căn lề cho đoạn văn bản B Căn lề trái cho đoạn văn C Căn hai bên cho đoạn văn D Căn lề phải cho đoạn văn Hiển thị đáp án Đáp án : A Giải thích : Nút lệnh (Center – giữa) công cụ dùng để lề cho đoạn văn Ngoài cịn nhấn tổ hợp phím Ctrl + E để cho đoạn văn Câu 9: Để gạch từ hay cụm từ, sau chọn cụm từ đó, ta thực hiện: A Nháy vào nút lệnh công cụ B Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I C Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B D Nháy vào nút lệnh công cụ Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : Để gạch từ hay cụm từ, sau chọn cụm từ đó, ta thực hiện: + Nhấn tổ hợp phím Ctrl + U (11)+ Chọn Format → Font → hộp thoại Font mở, chọn hộp Underline style Câu 10: Để thay đổi cỡ chữ nhóm kí tự chọn Ta thực lệnh Format → Font … chọn cỡ chữ ô: A Font Style B Font C Size D Small caps Hiển thị đáp án Đáp án : C Giải thích : Để thay đổi cỡ chữ nhóm kí tự chọn Ta thực hiện: + Chọn Format → Font … chọn cỡ chữ ô Size + Sử dụng nút Font Size công cụ định dạng Lý thuyết Bài 17: Một số chức khác (hay, chi tiết) Câu 1: Để định dạng văn dạng liệt kê ký hiệu liệt kê dạng số thứ tự, ta thực nào: A Dùng lệnh Format→ font B Dùng lệnh Format → Bullet and Numbering C Dùng lệnh Insert → Symbol D Cả sai Hiển thị đáp án Đáp án : B Giải thích : Để định dạng văn dạng liệt kê ký hiệu (Bullet) liệt kê dạng số thứ tự (Numbering) ta thực + Chọn lệnh Format → Bullet and Numbering (12)A Insert →Page Break B Insert →Symbol C Insert →Picture D Khơng có đáp án Hiển thị đáp án Đáp án : A Giải thích : Để đánh dấu ngắt trang Word ta dùng lệnh Insert → Page Break nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter Câu 3: Khi ngắt trang trang bị ngắt đâu ? A Từ vị trí trỏ văn trở trước B Từ vị trí trỏ văn trở sau. C Từ dòng cuối trang trước D Tất sai Hiển thị đáp án Đáp án : B Giải thích : Khi ngắt trang ta thực đặt trỏ vị trí muốn ngắt Vị trí muốn ngắt bắt đầu trang từ vị trí trỏ văn trở sau Câu 4: Để xem văn trước in ta dùng lệnh ? A Lệnh Format→Page Number B Lệnh Format→font C Lệnh Format→Page Setup D Lệnh File → Print Preview Hiển thị đáp án (13)Lệnh File → Print Preview để xem văn trước in Câu 5: Để in văn máy in ta dùng lệnh ? A Lệnh File→Print B Bấm Ctrl+P C Bấm vào biểu tượng máy in công cụ D Cả cách trên Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : Để in văn máy in ta dùng lệnh : + Lệnh File→Print + Bấm Ctrl+P + Bấm vào biểu tượng máy in công cụ Câu 6: Để đánh số trang Word ta dùng lệnh: A Lệnh Insert→Page Numbers B Lệnh Format→Page Number C Lệnh Insert →Bullet and Numbering D Khơng có đáp án Hiển thị đáp án Đáp án : A Giải thích : Để đánh số trang Word ta dùng lệnh Insert→Page Numbers Hộp thoại Page Numbers mở chọn vị trí số hộp Position, lề cho số trang hộp Alignment Câu 7: Để đánh số thứ tự đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn thực hiện: (14)B Lệnh Edit → Bullets and Numbering… C Lệnh Format → Bullets and Numbering… D Cả A C đúng Hiển thị đáp án Đáp án : D Giải thích : Để đánh số thứ tự đoạn văn bản, ta chọn đoạn văn thực hiện: + Nháy chuột vào nút lệnh Numbering công cụ định dạng + Lệnh Format → Bullets and Numbering… + Chuột phải → Numbering… Câu 8: Để định dạng trang, ta cần thực lệnh: A File → Page Setup… B Edit → Page Setup… C File → Print Setup… D Format → Page Setup… Hiển thị đáp án Đáp án : A Giải thích : Để định dạng trang, ta cần thực lệnh File → Page Setup… hộp thoại Page Setup mở chọn kích thước lề hướng giấy Câu 9: Chọn đáp án sai, để in văn bản, thực hiện: A File → Print B Nháy chuột vào biểu tượng Print công cụ C Ctrl + P D File → Print Preview… (15)Đáp án : D Giải thích : Lệnh File → Print Preview…là xem văn trước in Câu 10: Để xóa số trang, ta dùng lệnh: A Insert / Header and Footer B Format / Header and Footer C View/ Header and Footer. D Cả cách sai Hiển thị đáp án Đáp án : C Giải thích : Để xóa số trang, ta dùng lệnh View/ Header and Footer / chọn phần số trang nhấn phím Delet 18: CÁC CƠNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Câu 1. Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím để chọn toàn bộ văn bản? A Ấn tổ hợp phím Alt + A B Ấn tổ hợp phím Shift + Ctrl + A C Ấn tổ hợp phím Ctrl + A D Ấn tổ hợp phím Alt + F8 Câu 2. Trong MS Word, anh (chị) sử dụng phím để xố ký tự đứng trước trỏ? A Page Up B Page Down C Delete D Backspace Câu 3. Trong MS Word, để thị trang in hình cách: A Bấm chuột vào biểu tượng Print Preview công cụ B Vào menu File -> chọn View Onscreen C Vào menu File -> chọn Print (16)Câu 4. Trong MS Word, để lưu tài liệu mở tên anh (chị) chọn cách nào? A Bấm nút Rename công cụ B Chọn từ menu File -> New File Name Save C Chọn từ menu File -> Save As D Word lưu thành tên khác Câu 5. Trong MS Word, để di chuyển trỏ cuối văn anh (chị) dùng tổ hợp phím nào? A Ctrl + Page Down B Ctrl + End. C End D Page Down Câu 6. Trong MS Word, phím sau đưa trỏ đầu dòng hiện hành? A Ctrl + Home B Ctrl + Page Up C Home. D End Câu 7. Trong MS Word, muốn thay tất từ "hay" tài liệu cụm từ "tuyệt vời", ta thực thao tác nào? A Chọn từ menu Edit -> Replace, gõ "hay" hộp Find what, gõ từ "tuyệt vời" trong hộp Replace with bấm nút Replace All B Khơng có cách thay hàng loạt bạn phải xoá gõ lại từ C Bấm nút Find and Replace cơng cụ, sau làm theo dẫn hình D Chọn từ menu Tools -> Replace, gõ "hay" hộp Find what, gõ từ "tuyệt vời" hộp Replace With bấm nút Replace All Câu 8. Trong MS Word, lệnh sau lệnh cắt? A Bấm nút Cut công cụ B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C C Nhấn tổ hợp phím Ctrl +X D Chọn Edit -> Cut từ men Câu 9. Trong MS Word, cách nhanh để đến trang bất kỳ? A Bấm nút Go To công cụ B Chọn từ menu Edit -> Go To C Chọn menu Edit -> Jump To D Chọn menu Edit -> Find Câu 10. Trong MS Word, ta làm cách để thực lệnh in bản giống nhau? A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P + B Chọn File −> Print từ menu gõ số vào hộp Number of copies C Chọn File −> Properties từ menu gõ số vào hộp Copies to print (17)ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 10 BÀI 18: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP SOẠN THẢO Câu Đáp án Câu Đáp án Câu 1 C Câu 6 C Câu 2 D Câu 7 A Câu 3 A Câu 8 B Câu 4 C Câu 9 A Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10
- Xem thêm -

Xem thêm: on tap kiem tra lop suối Nho, on tap kiem tra lop suối Nho