0

Tự động điều khiển thiết bị điện P5

26 353 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:15

T ng hoỏ thit b in GV: Nguyn V Thanh 1 Giới thiệu về đại số lôgic Cáccáchbiểudiễnhmlôgic Mối quan hệ giữa bảng chân lí, biểu thức lôgic v bảng Cacno Tối giản hmlôgic Các cổng lôgic cơ bản Sự tơng đơnggiữasơđồmạch điệnv hm lôgic Chơng 4: đại số lôgic Giới thiệu về đại số lôgic Trạng tháI lôgíc Các phép toán cơ sở Các tính chất quan trong của đại số lôgic T ng hoỏ thit b in GV: Nguyn V Thanh 2 Trạng tháI lôgic Khi ta muốn đề cập đến những đối tợng chỉ tồn tại 2 trạng thái ổn định. Ví dụ: Trong mạch lôgic, sự tồn tại hoặc không tồn tại tín hiệu. Sự có điện hoặc không có điện của một thiết bị Các phép toán cơ sở Phép phủ định Phép cộng Phép nhân Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ Thanh 3 phÐp phñ ®Þnh NÕu A = 0, th× A = 1 NÕu A = 1, th× A = 0 A A phÐp Céng A T ng hoỏ thit b in GV: Nguyn V Thanh 4 phép nhân A Các tính chất quan trọng của đại số lôgic A Tính chất hoán vị của phép cộng v phép nhân Tính chất kết hợp của phép cộng v phép nhân Tính chất phân phối của phép cộng v phép nhân Các tính chất tơng đơng Luật De Morgan Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ Thanh 5 TÝnh chÊt ho¸n vÞ cña phÐp céng vμ phÐp nh©n A (=) (=) (=) (=) TÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng vμ phÐp nh©n A (=) (=) (=) (=) Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ Thanh 6 TÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp céng vμ phÐp nh©n A (=) (=) C¸ctÝnhchÊtt−¬ng ®−¬ng A (=) (=) Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ Thanh 7 (=) (=) (=) (=) Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ Thanh 8 LuËt De Morgan T¸ch T¸ch Kh¶o s¸t vÝ dô sau C¸cc¸chbiÓudiÔnhμm l«gic BiÓu diÔn b»ng b¶ng ch©n lÝ BiÓu diÔn b»ng biÓu thøc BiÓu diÔn d−íi d¹ng b¶ng Cacn« T ng hoỏ thit b in GV: Nguyn V Thanh 9 Biểu diễn bằng bảng chân lí Bảng chân lí đa ra các trạng thái của các biến tham gia trong hm, đồng thời đa ra giá trị kết quả của hmsố 011111 101001 110010 000100 BABA Hàm Y 7 BiếnHàm Y 8 Biến Biểu diễn bằng biểu thức Đợc thể hiện dới 2 dạng Maxterm (M i ) hoặc Minterm (m i ) Minterm (m i ): Tổng của tích các biến, mỗi số hạng của tổng có đủ mặt các biến. Ví dụ: Y(A,B,C) = m(3,4,5,6,7) = m3 + m4 + m5 + m6 + m7 = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC Maxterm (M i ): Tích của tổng các biến, mỗi số hạng của tích có đủ mặt các biến. Ví dụ: Y(A,B,C) = M(0,1,2) = (A+B+C)(A+B+C)(A+B+C) T ng hoỏ thit b in GV: Nguyn V Thanh 10 Biểu diễn dới dạng bảng Cacnô Mỗibảngcó2n ô, mỗiôtơng ứng với một tổ hợp biến minterm (m i ) hoặc maxterm (M i ), 2 ô liền kề nhau chỉ khác nhau 1 biến. Ta chú ý tới các dãy số: 00 01 11 10, dãy số nytuântheotrậttựcủamãGray. Mã Gray Tạo 2 số 0, 1 theo cột Tạo gơng ảo dới số 1 Tiến hành soi gơng Phần trên gơng thêm 2 số 0 Phần dới gơng thêm 2 số 1 Tạo gơng ảo phía dới cùng Tiến hành soi gơng Phần trên gơng thêm 4 số 0 Phần dới gơng thêm 4 số 1 [...]... ng hoỏ thit b in Cổng NAND thiết kế với CMOS Cổng thực hiện phép AND Cổng AND thiết kế với TTL (Collector hở mạch) Cổng AND GV: Nguyn V Thanh Đảo 20 T ng hoỏ thit b in Cổng AND thiết kế với CMOS Cổng AND Đảo Cổng thực hiện phép NOT Cổng NOT thiết kế với TTL (Collector hở mạch) GV: Nguyn V Thanh 21 T ng hoỏ thit b in Cổng NOT thiết kế với CMOS Sự tơng đơng giữa sơ đồ mạch điện v hm lôgic Hm OR Hm AND... hiện phép cộng đảo lôgic (cổng NOR) Cổng NOR thiết kế với TTL (Hở mạch collector) GV: Nguyn V Thanh 17 T ng hoỏ thit b in Cổng NOR thiết kế với CMOS Cổng thực hiện phép cộng hoặc (cổng OR) Cổng OR thiết kế với TTL (Collector hở mạch) Cổng NOR GV: Nguyn V Thanh Đảo 18 T ng hoỏ thit b in Cổng OR thiết kế với CMOS Cổng OR Đảo Cổng thực hiện phép NAND Cổng NAND thiết kế với TTL (Collector hở mạch) GV: Nguyn... nhau bị loại trừ), nếu các biến giống nhau có giá trị 0 thì ta dùng kí hiệu đảo, còn nếu có giá trị 1 ta để nguyên Ví dụ: GV: Nguyn V Thanh 14 T ng hoỏ thit b in Với maxterm (Mi) Biểu diễn hàm trên bảng Cácnô Xác định các vòng ô phủ số ô tối đa có giá trị bằng 0 hoặc không xác định nằm kề nhau hoặc đối xứng nhau, sao cho số ô bằng 2n Tìm hàm tối thiểu (để lại các biến giống nhau, biến khác nhau bị. .. thit b in Hm NOT với cuộn hút trung gian Mục đích cần đạt đợc là: Tiếp điểm đóng lại (mức lôgíc 1) khiến đèn tắt (mức lôgíc 0) Hm AND với cuộn hút trung gian Mục đích cần đạt đợc là: 2 tiếp điểm cùng tác động (mức lôgíc 1) khiến đèn sáng (mức lôgíc 1) GV: Nguyn V Thanh 26 . tại tín hiệu. Sự có điện hoặc không có điện của một thiết bị Các phép toán cơ sở Phép phủ định Phép cộng Phép nhân Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ. C¸ctÝnhchÊtt−¬ng ®−¬ng A (=) (=) Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ Thanh 7 (=) (=) (=) (=) Tự động hoá thiết bị điện GV: Nguyễn Vũ Thanh 8 LuËt De Morgan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự động điều khiển thiết bị điện P5, Tự động điều khiển thiết bị điện P5,

Hình ảnh liên quan

Giới thiệu về đại số lôgic - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

ới thiệu về đại số lôgic Xem tại trang 1 của tài liệu.
Mối quan hệ giữa bảng chân lí, biểu thức lôgic vμbảng Cacno - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

quan hệ giữa bảng chân lí, biểu thức lôgic vμbảng Cacno Xem tại trang 1 của tài liệu.
Biểu diễn bằng bảng chân lí Biểu diễn bằng biểu thức - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

ểu diễn bằng bảng chân lí Biểu diễn bằng biểu thức Xem tại trang 8 của tài liệu.
Biểu diễn bằng bảng chân lí - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

ểu diễn bằng bảng chân lí Xem tại trang 9 của tài liệu.
Mỗi bảng có 2n ô, mỗi ô t−ơng ứng với một tổ hợp biến minterm (m i) hoặc maxterm (Mi ), 2 ô liền kề nhau chỉ khác nhau 1 biến. - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

bảng có 2n ô, mỗi ô t−ơng ứng với một tổ hợp biến minterm (m i) hoặc maxterm (Mi ), 2 ô liền kề nhau chỉ khác nhau 1 biến Xem tại trang 10 của tài liệu.
Biểu diễn d−ới dạng bảng Cacnô - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

ểu diễn d−ới dạng bảng Cacnô Xem tại trang 10 của tài liệu.
Mối quan hệ giữa bảng chân lí vμbiểu thức maxterm (M i). - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

quan hệ giữa bảng chân lí vμbiểu thức maxterm (M i) Xem tại trang 12 của tài liệu.
Mối quan hệ giữa bảng Cacnô vμbiểu thức maxterm (M i) - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

quan hệ giữa bảng Cacnô vμbiểu thức maxterm (M i) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tối giản bằng bảng Cacno - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

giản bằng bảng Cacno Xem tại trang 14 của tài liệu.
– Biểu diễn hàm trên bảng Cácnô - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

ểu diễn hàm trên bảng Cácnô Xem tại trang 14 của tài liệu.
– Biểu diễn hàm trên bảng Cácnô - Tự động điều khiển thiết bị điện P5

i.

ểu diễn hàm trên bảng Cácnô Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan