0

Hình học không gian_ Chủ đề 7

13 413 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 12:15

Chủ đề 7 THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP J I A D C B E F Ví dụ 1 CABRI L I O B A S C D J K Ví dụ 2a,b CABRI J B A S C D K Ví dụ 2c CABRI N M B A S C D K O I Ví dụ 2d CABRI J A' D' B' A D B I Ví dụ 3 CABRI O B' A' D' C’ A D C S B Ví dụ 4 CABRI H P Q N M I O S A B C D J F E k Bài 2.7.1 P Q N M H I O S B A D C Bài 2.7.2 F E I S A B C K J O Bài 2.7.3 [...]...Bài 2 .7. 4 S P K Q A C N H J M I B Bài 2 .7. 5 C' B' O' N A' D' I M J K B C O A D . Chủ đề 7 THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP J I A D C B E F Ví dụ 1 CABRI L I O B A. O S A B C D J F E k Bài 2 .7. 1 P Q N M H I O S B A D C Bài 2 .7. 2 F E I S A B C K J O Bài 2 .7. 3 Q P M N I S A B C H J K Bài 2 .7. 4 N M I O O' J C
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học không gian_ Chủ đề 7, Hình học không gian_ Chủ đề 7,

Hình ảnh liên quan

THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP - Hình học không gian_ Chủ đề 7
THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP, HÌNH LĂNG TRỤ, HÌNH HỘP Xem tại trang 1 của tài liệu.