0

Thực hành an ninh mạng trên máy tính

26 550 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:15

BACKUP DATA n B 1: Khởi động máy vào log on Admin , vào thư mục C: tạo thư mục (Dulieu) vàcác file h1.txt , h2.txt ; sau đóvào D: tạo thư mục Backup n B2: Start → Programs → Accessories → Systems Tools → Backup → tại cửa sổ Welcome → bỏ dấu chọn ô Always start in wizard mode → Click chọn Advance Mode → tại cửa sổ Backup Utility chọn tab Backup → click vào dấu “+”tại C: và đánh dấu chọn vào ô Dulieu → tại cửa sổ Backup media or file name chọn tab Browse … → chỉ đường dẫn tới D:\Backup và lưu file backup với tên (bk1.bkf). Sau đóchọn Start Backup → tại cửa sổ Backup Job Information chọn Start Backup. Sau khi Backup Progress xong → Vào D:\Backup để kiểm tra xem cófile “bk1.bkf” chưa ? n B3 : vào C:\Dulieu , click nút phải chuột trên h1.txt → Properities → tab General → chọn Advance → bỏ dấu chọn File is ready for archiving n B4 : Mở file h1.txt nhập thêm vào nội dung và lưu lại → click chuột phải trên h1.txt → Properities → tab General → chọn Advanced … → bỏ dấu chọn File is ready for archiving n B5 : Mở chương trình Backup, tại cửa sổ Backup Utility chọn tab Backup → Click dấu ‘+’tại C: và đánh dấu chọn vào ô dữ liệu → tại mục Backup media or file name gõ “D:\Backup\dif.bkf” → chọn Start Backup → tại cửa sổ Backup Job Information chọn Advance … → tại cửa sổ Advanced Backup Options , tại mục Backup Type chọn Differential → OK → Start Backup n B6 : tại cửa sổ Backup Utility chọn tab Restore and Manage Media vàclick dấu ‘+’ tại mục dif.bkf → Click dấu ‘+’tại C: và chọn Dulieu (chỉ có h1.txt được backup). Sau đó đóng các cửa sổ , kế tiếp vào thư mục C:\Dulieu → Click chuột phải trên h1.txt → Properities → tab General → Advanced …(đánh dấu chọn mục File is ready for archiving n B7 : Mở file h2.txt nhập thêm nội dung vàsave lại → Click chuột phải trên h2.txt → Properities → tab General → Advanced …(đánh dấu chọn mục File is ready for archiving n B8: Mở chương trình Backup → chọn tab Backup , sau đóclick dấu ‘+’tại C:, đánh dấu chọn vào ô Dulieu, tại mục Backup media or file name gõ D:\Backup\inc.bkf , sau đóchọn Start Backup n B9: tại cửa sổ Backup Job Information chọn Advanced … → tại cửa sổ Advanced Backup Options , click vào mục Backup Type vàchọn Incremental → OK → Start Backup. n B10: tại cửa sổ Backup Utility chọn tab Restore and Manage Media , click dấu ‘+’tại mục inc.bkf, kế tiếp click dấu ‘+’tại mục C:\Dulieu Ẩn Control Panel n B1 : Vào Start → Run → MMC → OK n B2 : Sẽ xuất hiện màn hình Console1, chọn File → Add/Remove Snap-in → Add → tại cửa sổ Add Standalone Snap-in → Group Policy Object Editor → Add → Finish. n B3 : Tại màn hình Console1, chọn File → Save as (tại cửa sổ save in chọn Destop vàFile name : Local Policy) n B4 : Vào Local Policy → Local Computer Policy → User Configuration → Administrator Templates → Control Panel n B5 : Vào Prohibit access to the Control Panel → Properties (đánh dấu chọn Enable , sau đóapply vàOK) n B6 : Vào Start → Run → cmd → gpupdate /force GHI NHẬN QUÁTRÌNH LOGON n B1 : Start → Programs → Administrative Tools → Local Security Policy → Local Policies → Audit Policy → Click chuột phải lên Audit Account Logon Events → Properties → đánh dấu chọn Failure → Apply → OK → cập nhật policy (gpupdate \force) [...]... lệnh ping địa chỉ IP giữa 2 máy tính : ping 192.168.1.1 và ping 192.168.1.2 n B7 : Quay lại màn hình Network Monitor → chọn Capture → chọn Stop and View → double click trên dòng có Protocol là ESP → chọn mục ESP CÀI ĐẶT NETWORK MONITOR TOOL n n Chọn 2 máy tính : máy tính 1 có địa chỉ IP : 192.168.1.1 máy tính 2 có địa chỉ IP : 192.168.1.2 B1: Start → Settings → Control Panel → Add/Remove Programs... events → chọn No IP SECURITY ( IPSEC) n n Chọn 2 máy tính : máy tính 1 có địa chỉ IP : 192.168.1.1 máy tính 2 có địa chỉ IP : 192.168.1.2 B1 : Start → Run → gõ MMC → tại cửa sổ Consol → chọn Menu File → Add/Remove Snap-in → tại cửa sổ Add/Remove Snap-in , tại mục Snap-in add to : Consol Root, sau đó chọn Add → Kéo thanh trượt chọn mục IP Security Policy Management → chọn Add → tại cửa sổ Select Computer... B3: tại cửa sổ Backup Utility → vào tab Restore and Manage Media → click vao file → bk1.bkf → C: và đánh dấu chọn vào Dulieu → Chọn Start Restore → tại cửa sổ confirm restore chọn OK n B4: Mở chương trình Backup → vào tab Restore and Manage Media → chọn File → dif.bkf → C: và đánh dấu chọn vào Dulieu → Start Restore → tại cửa sổ Confirm Restore click OK THANKS ... Monitor → chọn Capture → Start (Chú ý để nguyên màn hình Network Monitor) B4 : Start → Run → gõ cmd → ta dùng lệnh ping địa chỉ IP giữa 2 máy tính : ping 192.168.1.1 và ping 192.168.1.2 B5 : Quay lại màn hình Network Monitor → chọn Capture → Stop and View → double click trên dòng có protocol là ICMP RESTORE DATA n n n B1 : Xóa thư mục Dulieu B2: Mở chương trình Backup → chọn Menu Tools → Options → tab... network LAN → Next → tại cửa sổ IP Filter List, chọn mục All IP → Next → tại cửa sổ Filter Action , chọn mục Require Security → Next → → trong cửa sổ Authentication Method, chọn mục Use this string to protect the key exchange, trong hộp thoại gõ ‘123’ → Next → Finish n B3 : Tại cửa sổ Consol1, click chuột phải lên IPSec bang Preshare Key → Assign → lưu Consol1 ra màn hình Desktop → đóng các cửa sổ đang... Add/Remove Programs → Add/Remove Windows Component → chọn mục Management and Monitoring Tools → Details → → đánh dấu chọn vào ô Network Monitor Tools → OK → Next n B2 : Start → Administrative Tools → Network Monitor → tại cửa sổ Microsoft Network Monitor, chọn OK → tại cửa sổ Select a network, click dấu ‘+’ ở mục Local Computer → chọn card LAN → OK n n n B3 : Tại cửa sổ Network Monitor → chọn Capture... cửa sổ Select Computer or Domain , chọn ô Local Computer → Finish → Close → OK n B2 : Tại cửa sổ Consol1 → click chuột phải trên IP Security Policies on Local Computer → chọn Create IP Security Policy → tại cửa sổ Welcome chọn Next → tại cửa sổ IP Security Policy Name gõ ‘IPSec bang Preshare Key’ vào ô name → Next → tại cửa sổ Request for Secure Communication, bỏ dấu chọn tại mục Activate the default . events → chọn No. IP SECURITY ( IPSEC) n Chọn 2 máy tính : máy tính 1 có địa chỉ IP : 192.168.1.1 v máy tính 2 có địa chỉ IP : 192.168.1.2. n B1 : Start. giữa 2 máy tính : ping 192.168.1.1 vàping 192.168.1.2 n B7 : Quay lại màn hình Network Monitor → chọn Capture → chọn Stop and View → double click trên dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành an ninh mạng trên máy tính, Thực hành an ninh mạng trên máy tính,

Hình ảnh liên quan

n B2: Sẽ xuất hiện màn hình Console1, chọn File - Thực hành an ninh mạng trên máy tính

n.

B2: Sẽ xuất hiện màn hình Console1, chọn File Xem tại trang 8 của tài liệu.
lưu Consol1 ra màn hình Desktop → đóng các cửa sổđang có và cập nhật Policy  - Thực hành an ninh mạng trên máy tính

l.

ưu Consol1 ra màn hình Desktop → đóng các cửa sổđang có và cập nhật Policy Xem tại trang 17 của tài liệu.
n B7 : Quay lại màn hình Network Monitor - Thực hành an ninh mạng trên máy tính

n.

B7 : Quay lại màn hình Network Monitor Xem tại trang 19 của tài liệu.
Capture → Start. (Chú ý để nguyên màn hình Network Monitor) - Thực hành an ninh mạng trên máy tính

apture.

→ Start. (Chú ý để nguyên màn hình Network Monitor) Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan