0

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

35 376 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP Đặc điểm hoạt động SXKD của công ty Ngày 03/11/1992 Bộ trưởng bộ thuỷ lợi (nay là bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ra quyết định số 507/QĐ-TCCB về việc thành lập công ty Xây dưng, dịch vụ và Hơp tác lao động với nước ngoài trực thuộc liên hiệp các xí nghiệp Xây dựng Thuỷ lợi 1 trên cơ sở hợp nhất 3 đonư vị là: Công ty hợp tác lao động, Xí nghiệp xây dựng 4 và xí nghiệp đá Gia Thanh. Tên giao dịch quốc tế là: Overseas Labour Employment services and Contruction Cooporation, viết tắt là OLECO. 1. Cơ cấu tổ chức của công ty. Công ty Xây dựng dịch, vụ và hợp tác lao động vơi nước ngoài là đơn vị kinh tế độc lập trực thuộc Bộ NN và PTNT, có tư cách pháp nhân đầy đủ Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm: 1.1 Ban giám đốc: 4 người • Giám đốc : đ/c Hồ Quang Diên Chịu trách nhiệm trước bộ trưởng bộ NN và PTNT và pháp luật về điều hành toàn bộ hoạt động của công ty và quyền hạn qui định ở điều 15 điều lệ tổ chức. Chỉ đạo hoạt động của phòng TCCb và phòng tài vụ: . Khi giám đốc di vắng thì tuỳ tình hình công việc mà uỷ quyền công việc cho phó giám đốc cóc liên quan đến từng phần việc được giao. • Phó giám đốc: đ/c Nguyễn Xuân Phức Giúp giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về hoạt động điều hành một số lĩnh vực sau: • Phó giám đốc: đ/c Nguyễn Văn Hiển Giúp giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về việc điều hành của mình trong những lĩnh vực sau:  Chỉ đạo phòng kế hoạch kỹ thuật.  Chỉ đạo XN xây lắp 1  Phụ trách công tác tiếp thị, đấu thầu.  Phụ trách công tác đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hoá. Theo dõi cổ phần của công ty trong công ty cổ phần đá Gia Thanh. • Phó giám đốc: Đ/C Nguyễn Viết Tâm – kiêm Giám Đốc XN dịch vụ hợp tác lao động. Giúp giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về việc điều hành của mình trong những lĩnh vực sau:  Hoạt động xuất khẩu lao động.  Trực tiếp chỉ đạo XN dịch vụ và hợp tác lao động.  Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu lại tố cáo của cán bộ công nhân viên và công dân có liên quan đến hoạt động của công ty.  Phụ trách công tác thông tin quảng cáo.  Phụ trách kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu. 1.2 Phòng tổ chức cán bộ: 7 người 1.3 Phòng tài vụ : 11 người 1.4 Phòng kế hoạch kỹ thuật : 13 người 1.5 Phòng hành chính, quản trị, y tế : 18 người 1.6 Các XN trực thuộc: ♦ XN thi công cơ giới. ♦ XN xây lắp 1 ♦ XN dịch vụ và hợp tác lao động. Sơ đồ tổ chức công ty GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng t i và ụ Phòng tổ chức CB XNXD 4 XNDV v HTLà Đ KH kỹ thuật XNXL 1 Các báo cáo được lập nhằm tổng hợp và trình bày tổng quát tình hình tài sản công nợ, nguồn vốn, kết quả kinh doanh của Công ty trong kỳ và cung cấp thông tin tài chính cho việc đánh giá thực trạng tài chính của Công ty trong kỳ hoạt động, là căn cứ giúp Lãnh đạo Công ty đưa ra các quyết định kinh tế tài chính SXKD. Báo cáo kế toán tài chính được lập và gửi vào cuối mỗi quý và cuối niên độ kế toán. 2. Cơ cấu tổ chức phòng tài vụ: 2.1 Sơ đồ tổ chức Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phòng tài vụ được tổ chức theo hình thức phân cấp trực tuyến với 3 cấp bậc. Sơ đồ tổ chức Phó phòng Phó phòng Trưởng phòng Kế toán tổng hợp Kế toán giá th nhà KT tiền gửi NH KT vật tư KT thanh toán KT công nợ KT bảo hiểm Thủ quĩ 2.2 Công tác hạch toán kế toán Công tác hạch toán kế toán được qui định trong điều lệ công ty. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quĩ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ, thể kế toán chi tiết Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo t i chínhà Bảng tổng hợp chi tiết Ghi chú: Ghi hàng ngày đối chiếu, kiểm tra Ghi cuối tháng Đặc điểm và tình hình thực hiện công tác tài chính của công ty: 2.1 Quản lý tài chính: Căn cứ vào quy định số 544 QĐ/TC- XN ngày 14 – 9 – 1999 của công ty về việc cho hoạt động kinh doanh của các xí nghiệp, công ty đã có văn bản hướng dẫn cụ thể: theo đó các xí nghiệp thành viên là đơn vị kinh tế phụ thuộc có con dấu riêng nhưng không có tư cách pháp nhân đầy đủ. Việc sở hữu, quản lý tài sản cố định là do công ty quản lý trực tiếp. Căn cứ vào nhiệm vụ và giấy phép kinh doanh của từng xí nghiệp, công ty quyết định giao, điều động TSCĐ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng xí nghiệp. Các xí nghiệp có trách nhiệm bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản của công ty giao sao cho có hiệu quả.  Về khấu hao cơ bản: Thiết bị thuộc vốn ngân sách nhà nước cấp và tài sản thuộc vốn đơn vị tự bổ sung hoặc vay ngân hàng đã trả hết nợ. Công ty trích khấu hao cơ bản báo cho xí nghiệp sử dụng, quản lý tính vào giá thành công trình và nộp 100% về công ty giá trị khấu hao theo số phân bổ hàng quý.  Về khấu hao sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên: Công tác sửa chữa lớn, thuê ngoài, xn phải kí hợp đông khi xong có thanh lý hợp đồng và bản nghiệm thu kèm hoá đơn GTGT. Công tác sửa chữa lớn và thường xuyên nội bộ các đơn vị phải căn cứ vào bản kiểm tu, lập dự toán trình phòng kế hoạch kỹ thuật và giám đốc duyệt, sửa chữa xong phải có biên bản nghiệm thu, bản quyết toán sửa chữa hoàn thành và báo cáo phòng kế hoạch kỹ thuật và phòng tài vụ kiểm tra. Nếu là xí nghiệm khác trong công ty đơn vị phải làm thủ tục báo nợ chi phí sửa chữa tài sản đó theo nghiệm thu quyết toán. Đơn vị có tài sản đó phải hoạch toán chi phí sữa chữa lớn vào chi phí giá thành tương ứng với giá trị sử dụng phần sửa chữa đó. Việc phân cấp quản lý tài chính được thực hiện theo sự phân cấp quản lý. Đứng đầu là giám đốc công ty và có quyền quyết định mọi vấn đề nhưng phải thông qua trưởng phòng tài vụ. Phòng tài vụ là phòng nghiệp vụ của công ty, giúp giám đốc công ty theo dõi việc chi tiêu theo nguyên tắc tiền nào việc ấy dưới hhình thức dung đồng tiền để giám đốc mọi nguồn vốn nhầm tạo một nguồn lực tài chính đủ mạnh giúp cho các hoạt động của công ty. Phòng tài vụ có nhiệm vụ: Lập và quản lý việc thực hiện kế hoạch thu chi tài vụ, tín dụng ngân hàng, điều hoà điều phối và sử dụng vốn hợp lý, đúng chế độ, thể lệ, đúng nguyên tắc tài chính của nhà nước. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kỹ thuật tài chính và các kế hoạch khác của công ty, lập kế hoạch tài chính, tín dụng hàng tháng, quí, quan hệ trực tiếp với nhân hàng để giải quyết các yêu cầu chi về vốn, kinh phí phục vụ kịp thời yêu cầu của sản xuất kinh doanh và các mhiệm vụ khác của đơn vị. Tình hình tài chính của doanh nghiệp được khái quát qua bảng: Chỉ tiêu Năm 2000 9 th đầu năm 2001 Tổng chi phí:  Giá vốn  Chi phí QLDN  Chi phí khác Doanh thu:  Từ hđ sxkd trong nước  Tư hđ sxkd nước ngoài  Từ hđ tài chính  Từ hđ bất thường 3. lãi (+), lỗ(-) 16.988.310.271 13.510.472.641 1.101.452.324 2.376.412.316 19.282.703.739 11.326.561.276 6.753.542.312 746.257.637 456.324.514 2.294.393.458 15.710.504.274 12.643.516.812 934.521.312 2.132.466.152 17.830.511.298 10.621.334.146 6.433.713.206 206.127.514 569.336.422 2.120.006.024 2.2 Vấn đề huy động vốn Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau:  Do ngân sách nhà nước cấp.  Bổ sung vốn từ lợi nhuận.  Các nguồn vốn nhận liên doanh, liên kết.  Nguồn vốn vay: vay tư các tổ chức tín dụng, vay của cán bộ, nhân viên Trong công ty. Theo qui định số 544 QĐ/CT – XN, công ty hướng dẫn vào qui định một số nội dung sau: Công ty cấp vốn lưu động, vật tư, nhiên liệu, dụng cụ thi công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì xí nghiệp phải nộp thuế vốn cho công ty theo qui định hiện hành là 3.6% năm. Công ty vay vốn ngân hàng cấp cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp, các xí nghiệp phải chịu lãi xuất tiền vay theo qui định của ngân hàng. Các xí nghiệp phải nộp theo nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ công nhân viên của đơn vị mình như: khấu hao cơ bản BHXH, BHYT về công ty hàng quí vào đầu tháng của quí sau: Xí nghiệp phải đăng kí sử dụng tài khoản trong hạch toán kế toán, sổ theo dõi tài sản tiền vốn công nợ .của xí nghiệp với công ty (phòng tài vụ). Để thấy rõ hơn tình hình biến động của các nguồn vốn ta căn cứ vào bảng sau: bảng cân đối kế toán ngày 30/09/2001 đơn vị tính: đồng VN Chỉ tiêu Mã số Số đầu năm Số cuối quí TSLĐ và ĐTNH 1. Tiền  Tiền mặt  Tiền gửi ngân hàng 2. đầu tư TC ngắn hạn 3. khoản phải thu 4. hàng tồn kho 5. TSLĐ khác 6. Chi sự nghiệp TSCĐ và ĐTDH 100 110 111 112 120 130 140 150 160 200 23.590.310.522 4.600.863.236 874.361.522 3.726.501.714 1.869.325.147 4.956.143.712 5.352.617.341 2.574.342.116 906.414.054 39.674.153.237 14.963.257.419 2.287.824.960 271.453.686 2.516.371.274 412.586.217 1.632.514.306 4.135.208.172 1.946.371.825 753.214.653 35.605.417.322 Σ TS 250 63.264.463.759 50.578.774.741 Σ NV 63.264.463.759 50.578.774.741 Nhận xét: Là một doanh nghiệp sản xuất nên tỷ trọng TSCĐ trong tổng tài sản là lớn (62%) Theo điều 26 qui định chế độ tự chủ TC của công ty: Công ty hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, tự cân đối các khoản thu – chi , có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn. Công ty thực hiện việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra giám sát các hoạt đông tài chính ở các đơn vị trực thuộc Công ty chịu sự kiểm tra giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi quan hệ tín dụng giữa công ty và các đối tác bên ngoài phải tuân theo sự phân cấp về hạn mức đối với mỗi lần vay theo qui định. Công tác kế toán tại doanh nghiệp Để tập trung công tác quản lý, hạch toán đi vào nề nếp, công ty qui định và phân cấp cụ thể như sau: Từ 01/01/1999 các xí nghiệp với công ty quan hệ trên dưới thông qua vật tư, tiền vốn, nhiên liệu và TSLĐ công ty hạch toán lấy XN là đơn vị hạch toán nội bộ dùng tài khoản vãng lai 136. Các XN sử dụng tài khoản 336. Nguồn vốn ngắn hạn của cán bộ công nhân viên chức và các thành phần kinh tế khác dùng TK311. Hoạt động kinh doanh của công ty được chia làm hai bộ phận rõ rệt:  Xí nghiệp hợp tác lao động: là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ  Các xí nghiệp xây lắp: là doanh nghiệp sản xuất. Do điều kiện thời gian và trình độ có hạn, bản báo cáo này chỉ đi sâu vào nghiên cứu hạch toán kế toán chi phí bộ phận hợp tác lao động. [...]... phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí quản lý, ghi: Nợ TK 642(6427) - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 335 - Chi phí phải trả + Khi chi phí sửa chữa TSCĐ thực tế phát sinh, ghi: Nợ TK 335 - Chi phí phải trả Có TK 111, 112, 241(2413), 331 Hạch toán chi phí khác: - Khi phát sinh các chi phí khác như chi phí hội nghị khách hàng, tiếp khách, ghi: Nợ TK 642(6428) - Chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 133(1331)... nội bộ Cuối kỳ, căn cứ vào tổng chi phí quản lý doanh nghiệp đã tập hợp bên Nợ TK 642 để phân bổ vào chi phí trong kỳ và kết chuyển vào TK 911, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DN Tháng 5/2000 Số CÁC XNTV T Nội dung các khoản chi phí QLDN TỔNG SỐ Chi phí vật Chi phí Chi phí nhân viên T Chi phí liệu,công KHTSCĐ dịch vụ cụ... phải 1.494,4 1.134,8 thu năm trước Σ Hạch toán kế toán chi phí tại xí nghiệp hợp tác lao động Do đặc thù của hoạt động xuất khẩu lao động kế toán chi phí chỉ sử dụng hai tài khoản: TK 642 và TK 627 3. 1Chi phí quản lý doanh ghiệp 3.1.1 Tài khoản sử dụng: TK642: chi phí quản lý doanh nghiệp Các tài khoản cấp hai: TK642.1 Chi phí nhân viên quản lý: Bao gồm chi phí tiền lương nhân viên, các khoản phụ cấp,... khoản không có số dư cuối kỳ Sơ đồ hạch toán SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ QLDN TK 334 TK 642 TK911 Kết chuyển chi phí TK 338 QLDN TK 152 TK 153 TK 214 TK 112 TK 331 TK141 Tk136 3.1.2 Hạch toán kế toán chi phí QLDN Hạch toán chi phí nhân viên quản lý: - Cuối tháng, khi tính ra số tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên, ghi: Nợ TK 642(6421) - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 334 - Phải trả công nhân... kinh doanh trong kỳ, ghi: Nợ TK 642(6428) - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 111, 112, 335 -Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112, 138(1388) Có TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp Đối với những hoạt động có chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ không có sản phẩm tiêu thụ, cuối kỳ ghi: Nợ TK 142(1422) - Chi phí trả trước Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. .. chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn: + Khi phát sinh chi phí, ghi: Nợ TK 142(1421) - Chi phí trả trước Có TK 111, 112, 331, 334, 338 + Định kỳ, phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí quản lý, ghi: Nợ TK 642(6427) - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 142(1421) - Chi phí trả trước -Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: + Khi trích trước chi phí. .. lý DN TK642.2 Chi phí vật liệu, bao bì là các chi phí vật liêụ xuất dùng chung cho hoạt động quản lý TK642.3 Chi phí đồ dùng, văn phòng gồm chi phí về công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động quản lý, TK642.4 Chi phí khấu hao TSCĐ bao gồm chi phí khấu hao của TSCĐ phục vụ quản lýDN( máy móc thiết bị phương tiện vận tải, nhà cửa ) TK642.5 Thuế, phí và lệ phí TK624.6 chi phí dự phòng TK642.7 Chi phí dịch vụ... Cuối tháng, kế toán tiến hành kết chuyển CPSXC sang TK 154 để tập hợp CPSX trong kỳ: Nợ TK 154: Có TK 627: 229.163.664 229.163.664 Trên cơ cở hạch toán như trên, kế toán tiến hành lập Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung (Biểu số 3) Biểu số 3: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng 5/2000 Số CÁC XNTV T Nội dung các khoản CPSX chung TỔNG SỐ Chi phí vật Chi phí Chi phí nhân viên T Chi phí liệu KHTSCĐ... HTLĐ 3 Xí nghiệp CỘNG (Nguồn số liệu: Công ty OLECO) SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ QLDN TK 334 TK 642 TK911 Tạm phân bổ tiền lương TK 338 kết chuyển chi phí CP BHXH TK 152,153 QLDN Mua, phân bổ chi phí TK 141 TK 214 Trích khấu hao TSCĐ TK 112 Phí chuyển tiền TK 133 TT thuế đầu vào 3. 2Chi phí sản xuất chung 3.2.1 Tài khoản sử dụng: TK627: Chi phí sản xuất chung CPSX chung là những chi phí liên... hoạt động quản lý doanh nghiệp, căn cứ vào chứng từ liên quan kế toán ghi: Nợ TK 642 (6422, 6423, 6427, 6428) - Chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 133(1331) - Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 333(3331) - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Cuối kỳ, xác định số phải nộp cấp trên về chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 336 . TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP Đặc điểm hoạt động SXKD của công ty Ngày 03/11/1992 Bộ trưởng bộ thuỷ lợi (nay là bộ Nông nghiệp. thu năm trước Σ Hạch toán kế toán chi phí tại xí nghiệp hợp tác lao động Do đặc thù của hoạt động xuất khẩu lao động kế toán chi phí chỉ sử dụng hai tài
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP, TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP,

Hình ảnh liên quan

Tình hình tài chính của doanh nghiệp được khái quát qua bảng: - TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

nh.

hình tài chính của doanh nghiệp được khái quát qua bảng: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Để thấy rõ hơn tình hình biến động của các nguồn vốn ta căn cứ vào bảng sau: - TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

th.

ấy rõ hơn tình hình biến động của các nguồn vốn ta căn cứ vào bảng sau: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng tính lương do Phòng Tổ chức lập, kế toán phản ánh chi phí cho nhân viên phân xưởng trên Bảng phân bổ tiền lương và BHXH (Phụ lục 3) theo bút  toán sau: - TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

n.

cứ vào bảng tính lương do Phòng Tổ chức lập, kế toán phản ánh chi phí cho nhân viên phân xưởng trên Bảng phân bổ tiền lương và BHXH (Phụ lục 3) theo bút toán sau: Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan