0

Module10: Triển khai administrative templates và audit policy

12 324 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:15

70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 145 MODULE 10: TRIN KHAI ADMINISTRATIVE TEMPLATES AUDIT POLICY Bài tp 1 To Template tùy bin Run åmmc ånew åadd/remove snap-in a hai Snap-in vào To template tùy bin nhp tên vào Template name 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 146 Chn open Cu hình cho template va mi to ra 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 147 Cu hình Audit Systemevents Cu hình cho Event Log 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 148 Lu ô ca console li trên Desktop vi tên là Acapulco Server Policy Click phi Security Configuration and Analysis Snap-in 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 149 Chn template va mi to ra Chn Analyse Computer Now 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 150 Chng trình đang phân tích Bài tp 2 Xét th Template tùy bin va mi to ra phân tích nhng du đ cho thy các thit lp trong template các thit lp tng ng trên máy khác nhau 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 151 Nhng thit lp khác nhau v Event Log Bài tp 2 Thc hin các thit lp ca template bng GPO To liên kt mt GPO ti OU Computers 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 152 Click vào open đ m Group Policy Management 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 153 Nhp tên cho GPO mi Click edit đ cu hình cho GPO 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 154 Click phi Security settings, chn import policy Chn template va to ra đ import vào GPO Chn Block Inheritance [...]... máy tính Acapulco t i OU Computers Chuy n máy tính n OU Computers VSIC Education Corporation Trang 155 70-290 Tài kho n máy tính Acapulco nay ã Tài li u dành cho h c viên trong OU Computers C p nh t l i policy VSIC Education Corporation Trang 156 . MODULE 10: TRIN KHAI ADMINISTRATIVE TEMPLATES VÀ AUDIT POLICY Bài tp 1 To Template tùy bin Run åmmc ånew åadd/remove snap-in a hai Snap-in vào To template. GPO To và liên kt mt GPO ti OU Computers 70-290 Tài liu dành cho hc viên VSIC Education Corporation Trang 152 Click vào open đ m Group Policy Management
- Xem thêm -

Xem thêm: Module10: Triển khai administrative templates và audit policy, Module10: Triển khai administrative templates và audit policy,

Hình ảnh liên quan

Cu hình cho templat ev am it ora - Module10: Triển khai administrative templates và audit policy

u.

hình cho templat ev am it ora Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cu hình Audit Systemevents - Module10: Triển khai administrative templates và audit policy

u.

hình Audit Systemevents Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cu hình cho Event Log - Module10: Triển khai administrative templates và audit policy

u.

hình cho Event Log Xem tại trang 3 của tài liệu.
Click edit đ cu hình cho GPO - Module10: Triển khai administrative templates và audit policy

lick.

edit đ cu hình cho GPO Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan