0

Quản lý Receive Connector – Phần 1

6 222 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:15

Quản Receive Connector Phần 1 Loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về thành phần Receive Connector. Trong phần một chúng ta sẽ đi tạo một Receive Connector bằng Exchange Management Shell và Console, sau đó sẽ thực hiện test thử. Giới thiệu Exchange Server 2003 sử dụng SMTP Virtual Server với hệ điều hành để kiểm soát luồng thư tín. Trong Exchange Server 2007 dịch vụ SMTP được cài đặt bên trong quá trình cài đặt Exchange Server 2007. Do đó chúng ta có hai thành phần khác nhau khi nói về lưu lượng SMTP trong kiến trúc Exchange 2007, đó chính là receive connector và send connector. Các thành phần này đều được cấu hình trong hai địa điểm khác nhau, Send Connector được cấu hình tại mức Organization còn receive connector được cấu hình ở mức Server. Receive connector chịu tránh nhiệm cho tất cả lưu lượng SMTP gửi đến, chúng có thể thu thập từ các nguồn bên ngoài, máy khách, đối tác hay Exchange Server khác, sử dụng thẩm định và một số tính năng khác để quản tất cả các kết nối được nhận. Mặc định, Exchange Server 2007 có hai receive Connector có tên là Client Receive Connector và Default <Server Name>, ở đây <Server Name> là tên Netbios của Exchange Server. Receive connector mặc định nằm trong Server Configuration / Hub item trong giao diện Exchange Management Console, xem thể hiện trong hình 1. Chúng ta cũng có thể tìm thấy chúng bằng cách sử dụng lệnh Get- ReceiveConnectorDefault <Server Name>) và được cấu hình để nhận lưu lượng từ bất cứ host nào, đến bất cứ địa chỉ IP nội bộ nào trên cổng 25 nhưng lưu lượng này phải được thẩm định trước. thông qua Exchange Management Shell. Mặc định, bất cứ Exchange Server nào cũng có thể nhận các thông báo từ các Hub Transport server khác nhờ Default Receive connector (được đặt tên là Hình 1 Tạo một Receive connector Lúc này chúng ta sẽ tạo một Receive Connector và trong suốt quá trình này chúng tôi sẽ giải thích về các tùy chọn xuất hiện trong quá trình thiết lập. Máy chủ được sử dụng trong bài này có hai địa chỉ IP: 172.16.171.11 và 172.16.171.12. Mỗi một connector có một tập các thuộc tính sau: địa chỉ IP, số cổng và dải địa chỉ IP từ xa. Các tham số này luôn được hợp lệ hóa trong suốt quá trình tạo Receive Connector. Nếu bạn có một connector trước với cùng các giá trị thì một connector mới sẽ không thể được tạo ở đây. Trong bài này chúng tôi sẽ tạo một Internet Receive Connector bằng địa chỉ IP thứ hai của máy chủ, cách thức tiến hành được giới thiệu bên dưới: 1. Mở Exchange Management Console. 2. Mở Server Configuration. 3. Kích Hub Transport. 4. Chọn tên máy chủ trên phần bên phải 5. Trong Toolbox Actions. Kích New Receive Connector. 6. Trong cửa sổ Introduction. Chúng ta hãy đặt tên cho connector mới bằng trường Name và có cũng có thể chọn kiểu connector (Hình 2). Ở đây có năm tùy chọn ở đây: Internet, Internal, Partner, Client và Custom, mỗi tùy chọn trong số đó lại định nghĩa một tập các điều khoản và thẩm định trên connector mà chúng ta đang tạo. Sự chọn connector cũng làm thay đổi New Receive Connector wizard, chính vì vậy các wizard sẽ không giống nhau với tất cả các kiểu connector có trước. Trong bài này chúng tôi sẽ bắt đầu với Internet Receive Connector, vì vậy chúng ta hãy kích Internet và kích Next. Lưu ý: Nếu chúng ta chọn sai kiểu connector thì sẽ làm thay đổi cấu hình về sau này. Hình 2 Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chọn Client, Partner hoặc Internal thay cho Internet? Sự khác nhau ở đây sẽ như thế nào? Bảng dưới đây sẽ thể hiện những thay đổi sẽ được áp dụng cho mỗi kiểu receive connector được chọn. Chúng ta có ba cột, cột đầu tiên (trong suốt quá trình tạo) thể hiện các thông tin cần đến trong suốt New Receive Connector Wizard; cột thứ hai (thẩm định) thể hiện phương pháp thẩm định sẽ được cấu hình mặc định trong Receive Connector mới và chí ít một (điều khoản) thể hiện nhóm nào được đánh dấu trong các điều khoản Receive Connector. Hãy lưu ý rằng tất cả các giá trị này đều có thể được thay đổi thông qua Management Console hoặc Exchange Management Shell. Quá trình cài đặt Thẩm định Các điều khoản Internet Trong trang các thiết lập Local Network,chúng ta có thể quản các địa chỉ IP nội bộ, cổng và FQND. TLS Anonymous Users Người dùng nặc danh Internal Trong các thiết lập mạng từ xa, chúng ta có thể thay đổi dải địa TLS Thẩm định Exchange Server Exchange Servers chỉ IP từ xa Client Trong các thiết lập mạng từ xa, chúng ta có thể thay đổi dải địa chỉ IP từ xa TLS Thẩm định cơ bản và cung cấp sự thẩm định cơ bản chỉ sau khi khởi tạo TLS Người dùng Exchange Partner Trên trang các thiết lập mạng nội bộ, chúng ta có thể quản địa chỉ IP nội bộ, cổng và FQND. Trong các thiết lập mạng từ xa, chúng ta có thể thay đổi dải địa chỉ IP từ xa TLS và Enable Domain Security (Mutual Auth TLS) Partners Custom Trên các thiết lập mạng nội bộ, chúng ta có thể quản địa chỉ IP nội bộ, cổng và FQND. Trong các thiết lập mạng từ xa, chúng ta có thể thay đổi dải địa chỉ IP từ xa TLS None Chúng tôi sẽ giới thiệu về sự thẩm định và các điều khoản trong phần sau của loạt bài, lúc này chúng ta hãy kết thúc Internet Receive Connector. 7. Trong trang Local Network Settings. Chúng ta chỉ sử dụng địa chỉ IP thứ hai của máy chủ nội bộ trên cổng 25. Chúng tôi cũng sử dụng mail.andersonpatricio.org với tư cách địa chỉ miền duy nhất FQDN, xem thể hiện trong hình 3. Tên này sẽ được hiển thị khi một kết nối được thiết lập vớ i Receive Connector này. Kích Next. Hình 3 8. New Connector. Trang hiển thị tóm tắt những lựa chọn đã được thực hiện cho tới đây. Kích New để tạo một Receive Connector. 9. Completion. Màn hình cuối cùng của new receive connector wizard với tất cả các thông tin được cung cấp trong suốt quá trình tạo và các lệnh được sử dụng để tạo ra nó. Kích Finish. Có nhiều bước cần thiết để tạo một receive connector mới; chúng ta có thể thực hiện tương tự như vậy bằng Exchange Management Shell. Để tạo, chúng ta phải sử dụng lệnh New-ReceiveConnector. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tạo một connector tương tự như đã được mô tả trong các bước trên. New-ReceiveConnector -Name “Connector Name” –Usage:Internet Bindings:<Specific IP Address or 0.0.0.0 for all IP addresses>:<port number> -fqdn: ‘<FQDN that will be used by this connector>’ –Server <Hub transport Server name> Kiểm tra Receive connector mới… Chúng ta đã tạo được connector mới. Lúc này chúng ta hãy bắt đầu test connector của mình bằng cách sử dụng lệnh sau: telnet 172.16.171.12 25, ở đây25 chính là cổng sẽ được sử dụng (hình 4). Kết nối sẽ được tạo và tên FQDN mà chúng ta đã định nghĩa trong Receive Connector mới của mình sẽ được hiển thị. Nếu muốn kết nối bằng địa chỉ IP 172.16.171.11 thì chúng ta sẽ nhận được các nhắc nhở khác vì nó là một connector khác. Connector Internet của chúng ta chỉ lắng nghe trên địa chỉ IP 172.16.171.12. Hình 4 Kết luận Trong phần này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách tạo một receive connector và cũng giới thiệu Receive Connector phải duy nất trong tối thiểu một trong các thuộc tính này: địa chỉ IP, cổng, địa chỉ IP từ xa, để có thể được tạo. Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu một số tính năng bảo mật và các cấu hình điều tiết lưu lượng.   . lập. Máy chủ được sử dụng trong bài này có hai địa chỉ IP: 17 2 .16 .17 1 .11 và 17 2 .16 .17 1 .12 . Mỗi một connector có một tập các thuộc tính sau: địa chỉ IP, số. Quản lý Receive Connector – Phần 1 Loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về thành phần Receive Connector. Trong phần một chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý Receive Connector – Phần 1, Quản lý Receive Connector – Phần 1,

Hình ảnh liên quan

ReceiveConnectorDefault <Server Name> ) và được cấu hình để nhận lưu lượng từ bất cứ host nào, đến bất cứ địa chỉ IP nội bộ nào trên cổng 25 nhưng lưu lượng này phải  được thẩm định trước - Quản lý Receive Connector – Phần 1

eceive.

ConnectorDefault <Server Name> ) và được cấu hình để nhận lưu lượng từ bất cứ host nào, đến bất cứ địa chỉ IP nội bộ nào trên cổng 25 nhưng lưu lượng này phải được thẩm định trước Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 2 - Quản lý Receive Connector – Phần 1

Hình 2.

Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3 - Quản lý Receive Connector – Phần 1

Hình 3.

Xem tại trang 5 của tài liệu.