0

Giáo trình kết cấu xây dựng P3

10 317 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:15

- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình kết cấu xây dựng P3,

Hình ảnh liên quan

bằng chiều đày thép hàn cơ bản (hình 5-1b); hoặc bằng chiều dày bản thép (hình 5-1a), hạ = a/2 - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

b.

ằng chiều đày thép hàn cơ bản (hình 5-1b); hoặc bằng chiều dày bản thép (hình 5-1a), hạ = a/2 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Để đảm bảo đường hần đạt cường độ như quy định ở bảng 5 yêu cầu trước khi hàn thép phải được làm sạch, que hàn không bị ẩm, sau khi hàn xong phải gõ xỉ và kiểm tra - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

m.

bảo đường hần đạt cường độ như quy định ở bảng 5 yêu cầu trước khi hàn thép phải được làm sạch, que hàn không bị ẩm, sau khi hàn xong phải gõ xỉ và kiểm tra Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5.5: Sơ đồ liên kết hàn đối đầu chịn lực dọc trực Trong đó: - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

Hình 5.5.

Sơ đồ liên kết hàn đối đầu chịn lực dọc trực Trong đó: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 5.8: Đường hàn đối đầu thẳng góc chịu M và Q đồng thời. - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

Hình 5.8.

Đường hàn đối đầu thẳng góc chịu M và Q đồng thời Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 5.9: - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

Hình 5.9.

Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 5.11: Hiền thép góc vào thép bản đầng đường hàn góc - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

Hình 5.11.

Hiền thép góc vào thép bản đầng đường hàn góc Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 5.10 - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

Hình 5.10.

Xem tại trang 8 của tài liệu.
Đường hàn góc chịu mô men và lực cắt đồng thời (hình 5-12). - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

ng.

hàn góc chịu mô men và lực cắt đồng thời (hình 5-12) Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 5.13 - Giáo trình kết cấu xây dựng P3

Hình 5.13.

Xem tại trang 10 của tài liệu.