0

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS

11 363 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS 3.1. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS Trong điều kiện hiện nay, khi mà nước ta đã bắt tay vào công cuộc hội nhập, đã có nhiều Doanh nghiệp tư nhân không tồn tại được, làm ăn thua lỗ khi phải tự kinh doanh, tự chủ về tài chính, dẫn đến phải phá sản hay giải thể. Song Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus không phải là một trong số đó. Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus đã khắc phục được khó khăn ban đầu ngày càng phát triển. Tuy nhiên, công tác kế toán bán hàng xác định kết quảcông ty cũng không tránh khỏi một số vấn đề tồn tại cần được hoàn thiện. Trải qua quá trình thực tập tại công ty, được tiếp xúc tìm hiểu tình hình thực tế công tác kế toán của công ty, đi sâu nghiên cứu công tác kế toán bán hàng xác định kết quả, em nhận thấy công tác kế toán có nhiều ưu điểm nhưng cũng còn một số vấn đề còn tồn tại cụ thể như sau: 3.1.1. Ưu điểm Kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại Công ty được tiến hành tương đối hoàn chỉnh, dựa trên đặc điểm thực tế ở Công ty tình hình vận dụng chế độ kế toán hiện hành. Điều này được thể hiện trên các mặt sau: a. Trước hết về chế độ tổ chức hoạt động của Công ty: Những thành tích mà Công ty có được một phần nhờ vào đường lối lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty. Về mặt quản lý luôn có sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa cấp trên cấp dưới, giữa các phòng ban trong Công ty. Các quyết định chỉ đạo liên quan đến toàn công ty luôn được đưa xuống các phòng ban một cách thống nhất đồng bộ. Các công văn chỉ thị của cấp trên được thi hành ngay theo quyết định. b. Tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán tại Công ty được tổ chức tương đối chặt chẽ gọn nhẹ. Mỗi Công ty thành viên đều có một đội ngũ kế toán riêng. Đội ngũ nhân viên kế toán công ty được phân công chức năng, nhiệm vụ từng người rõ ràng, cụ thể cộng với trình độ năng lực nhiệt tình, sự trung thực trong công tác đã góp phần đắc lực vào công tác hạch toán quản lý tài chính của công ty. Trong đó phần hành tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh được đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy, kế toán phản ánh nhanh chóng, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên các chứng từ, sổ sách kế toán để theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ. c. Về công tác quản lý hàng hoá: Công ty đã có sự quan tâm đúng mức tới chế độ quản lý hàng hoá nhập kho, xuất kho cả về số lượng chất lượng. Hệ thống kho tàng được bố trí một cách khoa học, hợp lý đảm bảo quản lý theo từng loại sản phẩm thuận tiện cho việc xuất, nhập hàng ngày. Mặt khác công tác quản lý hàng hoá cũng được đánh giá cao thông qua việc xác định đúng đắn trách nhiệm của các bên (bảo vệ, thủ kho, kế toán) trong công tác quản lý, tránh nhầm lẫn hao hụt. d. Hệ thống tài khoản kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty tương đối gọn nhẹ, đơn giản, dễ hiểu, bao gồm cả các tài khoản cấp 1, các tài khoản trong bảng cân đối kế toán ngoài bảng cân đối kế toán. Kế toán áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính là phù hợp với đặc điểm kinh doanh trong lĩnh vực thương mại của doanh nghiệp. e. Về kỳ hạch toán: Kỳ kế toán áp dụng là theo quý, từng quý thông qua báo cáo kết quả kinh doanh công ty có thể nắm bắt được tình hình hoạt động hiệu quả của mình, từ đó kịp thời có những biện pháp điều chỉnh kịp thời hay xây dựng các kế hoạch cụ thể. f. Hệ thống báo cáo kế toán: Hệ thống báo cáo kế toán của Công ty nhìn chung là hợp lý, hợp lệ, tuân thủ theo đúng chế độ kế toán đã quy định, đảm bảo yêu cầu đủ về số lượng, chính xác về thời gian cung cấp số liệu. g. Về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: Để tiện cho việc hạch toán cũng như đảm bảo sự quản lý thống nhất trong toàn công ty thì việc lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán là hoàn toàn phù hợp. Bộ máy kế toán của công ty được chuyên môn hoá cao: mỗi nhân viên kế toán đảm nhiệm một phần hành (một mảng) nhất định. Tuy nhiên vẫn còn có sự bố trí chưa hợp lý giữa các nhân viên kế toán. Trong sự phấn đấu lỗ lực cũng như thành tích chung của toàn công ty, không thể không kể đến sự phấn đấu hiệu quả đạt được của công tác kế toán, thể hiện là một công cụ đắc lực trong quản lý hạch toán kinh doanh của công ty. Hiện nay công ty đã xây dựng quy trình công tác kế toán khá hợp lý. Bên cạnh đó, công ty đã đưa máy vi tính vào để hạch toán để giảm nhẹ khối lượng công việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Với cách bố trí công việc như hiện nay, công tác kế toán nói chung công tác kế toán bán hàng nói riêng đã đi vào nề nếp hoạt động có hiệu quả. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề bán hàng quyết định đến sự tồn tại phát triển của công ty, phòng kế toántài chính nói chung bộ phận kế toán bán hàng nói riêng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời đảm bảo được các yêu cầu nguyên tắc tổ chức công tác kế toán theo đúng chế độ quy định, sự phù hợp với điều kiện kinh doanh của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nói trên, tổ chức bán hàng định kết quả tại công ty còn một số vấn đề tồn tại: 3.1.2. Nhược điểm a. Về tổ chức quản lý *Hiện nay nguồn vốn của công ty vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn, vốn huy động vốn chủ sở hữu năm nay bắt đầu giảm, chủ yếu là vốn vay. Vì vậy hàng tháng công ty phải trả lãi xuất cao. Do vậy doanh thu giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. * Về công tác lập dự phòng: Hiện nay, Công ty chưa lập dự phòng các khoản dự phòng phải thu khó đòi dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại nên Công ty có rất nhiều mối quan hệ với khách hàng. Hơn nữa quy mô khách hàng ngày càng tăng với các phương thức thanh toán đa dạng nên việc khách hàng trả tiền sau là không thể tránh khỏi làm cho Công ty dễ gặp rủi ro trong việc thu hồi công nợ. Vì vậy để hạn chế rủi ro chủ động hơn về tình hình tài chính thì việc lập dự phòng phải thu khó đòi là rất cần thiết. Hơn nữa, các mặt hàng thường xuyên có sự biến động lớn về giá cả. Để tránh thiệt hại cho Công ty về những mặt hàng bị mất giá đáng kể thì việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cũng rất quan trọng. Dự phòng thực chất là để bù đắp cho các thiệt hại trong niên độ kế toán tiếp theo. Việc trích lập dự phòng vào cuối niên độ kế toán năm nay sẽ làm tăng một khoản chi phí do đó là giảm bớt lợi nhuận, nhưng nếu năm sau các khoản này không xảy ra thì kế toán vẫn có thể hoàn nhập các khoản chi phí đã lập này. b. Về tổ chức bộ máy kế toán: Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong kế toánkế toán tiền lương kiêm thủ quỹ do vậy đôi khi công việc bị chồng chéo dẫn tới việc tập hợp doanh thu chi phí còn chậm. c. Về tổ chức công tác kế toán: *Về chứng từ kế toán sử dụng: Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus chỉ là một công ty nhỏ mà áp dụng hình thức nhật ký chứng từ là chưa hoàn toàn phù hợp vì sử dụng hình thức này sẽ gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát số liệu cũng như sổ sách hàng ngày, hàng quý, hàng tháng. Công tác tổ chức chứng từ chưa thực sự đồng bộ. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng chưa thống nhất, đặc biệt có sự không thống nhất trong việc sử dụng mẫu hoá đơn, chứng từ ở các chế độ kế toán khác nhau. Việc lập hóa đơn GTGT của Công ty đôi khi vẫn còn vi phạm chế độ kế toán như: Đối với một số khách hàng quen thuộc, Công ty không tiến hành lập hoá đơn GTGT ngay tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà thường tiến hành lập sau. Nhiều hoá đơn GTGT vẫn còn thiếu chữ ký của người mua . * Về tài khoản sử dụng Hiện nay công ty đang sử dụng các tài khoản 131, 632, 511, 911, 641, 642 trong quá trình hạch toán kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh mà chưa mở các tài khoản chi tiết. Do đó việc theo dõi nợ của khách hàng chưa rõ, hoặc việc xác định kết quả kinh doanh còn chung chung chưa biết được kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng, chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Trong TK 632- TK giá vốn, kế toán chỉ phản ánh trị giá mua thực tế của hàng hoá mà không bao gồm các chi phí khác phát sinh trong khâu mua, các chi phí này được phản ánh luôn vào TK 642-chi phí quản lý doanh nghiệp hoặc TK 641- chi phí bán hàng. Như vậy chưa phản ánh đúng giá trị giá vốn của hàng bán làm ảnh hưởng đến việc xác định kết quả. *Tồn tại trong việc ghi chép sổ sách kế toán: Việc hạch toán, ghi sổ đôi lúc không được thực hiện ngay khi nghiệp vụ phát sinh. Đặc biệt trong những khoảng thời gian chất lượng không tốt, kế toán thường chờ phản ứng của khách hàng ( như đòi giảm giá, trả lại hàng mua .) rồi mới hạch toán. Bên cạnh đó việc hạch toán một số nghiệp vụ còn chưa chính xác, định khoản sai các nghiệp vụ dẫn đến vào sổ sai, vì thế không phản ánh được bản chất vấn đề. Việc ghi sổ các nghiệp vụ vào các sổ sách tương ứng ở cùng một nội dung không chính xác, khách quan. Ngoài ra có một số bảng biểu không tuân theo chế độ kế toán khiến cho việc ghi chép theo dõi gặp rất nhiều khó khăn như sổ chi tiết giá vốn hàng bán, sổ chi tiết bán hàng. 3.2. SỰ CẦN THIẾT YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 3.2.1. Về sự cần thiết Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sử dụng kế toánmột công cụ đắc lực sắc bén nhất để quản lý nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh. Với chức năng thu thập, xử lý cung cấp thông tin kế toán góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp. Kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh dôanhdoanh nghiệp thương mại là một công việc phức tạp chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ công việc kế toán. Các thông tin kế toán cung cấp sẽ giúp cho các nhà quản trị đánh giá được chất lượng toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất. Mặt khác các thông tin do kế toán cung cấp là cơ sở cho việc kiểm tra tình hình quản lý sử dụng vốn, tình hình thực hiện pháp luật chế độ quản lý của nhà nước. Ngoài ra sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh còn xuất phát từ bản thân mỗi doanh nghiệp. Do thực trạng kế toán nước ta hiện nay, hầu hết chưa thực hiện hết nhiệm vụ của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh nói riêng còn thụ động, chỉ dừng lại ở mức ghi chép cung cấp thông tin mà chưa có sự tác động tích cực, chủ động đối với quá trình tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh. Trước yêu cầu của công tác quản lý trong nền kinh tế thị trường, công việc của người kế toán không chỉ dừng lại ở việc phản ánh ghi chép, tổng hợp số liệu từ các chứng từ kế toán, vào sổ kế toán trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính nữa mà còn phải biết phân tích báo cáo kế toán. Thông qua đó kế toán phải có những kiến nghị, đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh đưa ra các biện pháp hữu hiệu, các quyết định thích hợp cùng với các nhà quản trị lựa chọn phương pháp điều hành quản lý, phương pháp phát triển của doanh nghiệp mình. Hơn nưã việc không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ nói riêng cũng là việc hoàn thiện tốt chức năng phản ánh giám sát các hoạt động, cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo để quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Xuất phát từ những vai trò quan trọng đó việc hoàn thiện kế toán nói chung kế toán tiêu thụ nói riêng là cần thiết phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp hiện nay. 3.2.2. Yêu cầu cơ bản cần đạt được Để việc hạch toán kế toán tiêu thụ có tính khoa học khả thi cần phải đáp ứng những yêu cầu sau: Một là: đảm bảo sự phù hợp. Mỗi doanh nghiệp có loại hình hoạt động đặc điểm tổ chức kinh doanh riêng, cũng như yêu cầu quản lý riêng nên mỗi doanh nghiệp cần vận dụng kế toán sao cho phù hợp với chế độ hiện hành với đặc điểm của mình. Hai là: bảo đảm sự thống nhất. Trong kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh yêu cầu thống nhất đòi hỏi phải thực hiện thống nhất về nhiều mặt như: đánh giá hàng tồn kho, thống nhất về tài khoản sử dụng, về phương pháp ghi sổ… Ba là: đảm bảo tiết kiệm có hiệu quả. Mục đích cuối cùng của kinh doanh là lợi nhuận đạt được lớn nhất với chi phí nhỏ nhất nên việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ không nằm ngoài mục đích đó. Một mặt, hoàn thiện tiêu thụ hàng hoá giúp kế toán giảm nhẹ công việc mà vẫn đảm bảo tính kịp thời, độ chính xác cao của thông tin kế toán. Mặt khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán, tổng giám sát, quản lý việc sử dụng tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp. Bốn là: cần tổ chức trang bị ứng dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán, ghi chép xử lý thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh chóng, chính xác để từng bước cơ giới hoá, nâng cao hiệu quả công tác toán. Hơn nữa, trong thời gian đại bùng nổ như hiện nay sự cạnh tranh ngày càng gay gắt thì yêu cầu này trở nên quan trọng hơn. 3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG ' alt='hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh' title='hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh'>HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS Qua phần nhận xét trên ta có thể thấy được thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus . Bên cạnh những thành quả đạt được công ty cũng còn một số hạn chế đòi hỏi có sự quan tâm nghiên cứu nhằm đưa ra các phương pháp hạch toán có hiệu quả hơn. Để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quảCông ty, trên cơ sở thực trạng đã chỉ ra. Em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp như sau: 3.3.1. Về tổ chức quản lý *Kiến nghị 1: Công ty phải tổ chức huy động vốn sử dụng vốn có hiệu quả bằng cách công ty nên huy động thêm các thành viên tham gia đóng góp cổ phần vào công ty để tích cực làm tăng vốn nguồn vốn của công ty làm giảm vốn vay ngoài từ đó mới có thể đưa hoạt động SXKD của công ty tiếp tục phát triển lâu dài. *Kiến nghị 2: Về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi dự phòng giảm giá hàng tồn kho: -Với dự phòng phải thu khó đòi: Cuối niên độ, kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc để xác nhận các khoản nợ của khách hàng. Kế toán cần theo dõi thường xuyên tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng để xác định các khoản nợ phải thu có khả năng thất thu. Từ đó lập dự phòng phải thu khó đòi. Mức lập dự phòng được xác định theo một trong hai cách sau: Cách 1: Mức dự phòng cần lập = Doanh số phải thu x Tỷ lệ ước tính Tỷ lệ ước tính ở đây được xác định theo kinh nghiệm của kế toán viên hoặc dựa vào tỷ lệ của những năm trước đó. Cách 2: Mức dự phòng cần lập = Số nợ thực tế x Số % có khả năng mất nợ Số % mất nợ được quy định như sau: Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau: 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm. 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách hàng đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, hoặc người nợ mất tích, bỏ trốn, đnag bị cơ quan pháp luật truy tố . thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thể thu hồi được để trích lập dự phòng. Kế toán sử dụng tài khoản 139 “Dự phòng phải thu khó đòi”. Các khoản dự này được lập cho từng loại hàng hoá được tập hợp vào bảng chi tiết sau đó sẽ hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Phương pháp hạch toán như sau: Khi lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi: Nợ TK 642: Mức dự phòng cần lập Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi Nừu mức dự phòng phải thu cuối niên độ sau cao hơn mức dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập năm trước thì kế toán sẽ lập thêm khoản dự phòng chênh lệch đó. Nợ TK 642: Số chênh lệch dự phòng Có TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi Nếu mức dự phòng phải thu khó đòi cuối niên độ sau cao hơn mức dự phòng phải thu khó đò đã trích lập năm trước thì kế toán sẽ hoàn nhập số chênh lệch dự phòng theo bút toán: Nợ TK 139: Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642: Số chênh lệch dự phòng -Với dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Cuối niên độ, kế toán cần lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các bước sau: +Bước 1: Kiểm số lượng hàng tồn kho hiện có theo các loại +Bước 2: Lập bảng hàng tồn kho về số lượng, giá trị ghi trên sổ giá trị thị trường của mỗi loại hàng hoá vào ngày kiểm kê. +Bước 3: Tính mức dự phòng phải nộp cho niên độ kế toán sau theo loại hàng tồn kho nào có mức giá thị trường tại ngày kiểm thấp hơn giá trị ghi sổ tại thời điểm nhập kho. Mức lập dự phòng được xác định như sau: Mức dự phòng cần lập = Số lượng HTK mỗi loại x Mức chênh lệch giảm giá HTK mỗi loại Trong đó: Mức chênh lệch giảm giá HTK mỗi loại = Giá gốc HTK theo sổ sách kế toán - Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK Kế toán sử dụng TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”. Khoản dự phòng này cũng được lập cho từng loại hàng hoá tập hợp vào bảng chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào giá vốn hàng bán của Công ty. Phương pháp hạch toán như sau: Khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nợ TK 632: Mức dự phòng cần lập Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Sang niên độ kế toán tiếp theo, nếu số dự phòng cần lập lớn hơn số dự phòng đã lập thì kế toán sẽ lập thêm số chênh lệch dự phòng đó bằng bút toán: Nợ TK 632: Số chênh lệch dự phòng Có TK 159: Dự phòng phải thu khó đòi Nếu số dự phòng năm sau nhỏ hơn số dự phòng đã lập thì kế toán sẽ hoàn nhập dự phòng theo bút toán: Nợ TK 159: Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 632: Số chênh lệch dự phòng 3.3.2. Về tổ chức bộ máy kế toán Về vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm thì bộ phân kế toán phải chuyển phần hành kế toán tiền lương sang phần hành kế toán khác hoặc là công ty tuyển thêm nhân viên kế toán nhằm đảm bảo nâng cao tính hiệu quả. 3.3.3. Về tổ chức công tác kế toán 3.3.3.1. Hoàn thiện dưới góc độ kế toán tài chính. a. Về chứng từ sử dụng *Kiến nghị 1: Với hoạt động kinh doanh nhỏ công ty nên sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung để thuận tiện cho việc kiểm tra sổ sách các chứng từ kế toán hàng ngày, hàng quý, hàng tháng.Với hình thức này sẽ phù họp với tình hình kinh doanh quy mô nhỏ của công ty vì hình thức Nhật ký chung có ưu điểm như sau: - Phù hợp với những doanh nghiệp kinh doanh với quy mô nhỏ vừa - Phù hợp với những doanh nghiệp có trình độ kỹ năng trung bình - Dễ kiểm tra đối chiếu số liệu giảm nhẹ khối lượng công việc cho nhân viên kế roán. *Kiến nghị 2 về hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ: Theo em công ty cần đơn giản hoá nội dung chứng từ cũng như thủ tục lập luân chuyển chứng từ để giảm bớt thời gian xét duyệt chứng từ, cố gắng giảm bớt số lượng chứng từ theo hướng sử dụng những chứng từ liên hợp (Ví dụ như: Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho). Hoá đơn GTGT cần phải được lập ngay khi có sự chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, các thông tin trên hoá đơn phải được ghi đầy đủ. b. Về tài khoản sử dụng *Kiến nghị1 : Về việc sử dụng tài khoản 131, 632, 511, 911, 642… trong quá trình hạch toán kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Đối với những tài khoản này công ty nên mở TK cấp hai, cấp ba, cấp bốn để đáp ứng yêu cầu quản trị kinh doanh để theo dõi chi tiết hơn cho từng đối tượng khách hàng, từng loại hình kinh doanh từ đó giúp cho việc hạch toán các tài khoản này cũng đựơc dễ dàng hơn tiết kiệm thời gian cho kế toán: -TK 131 – Chi tiết thành hai tài khoản cấp 2 + TK 1311 – Phải thu của khách hàng A + TK 1312 – Phải thu của khách hàng B -TK 632 – nên mở chi tiết theo từng mặt hàng Ví dụ : TK 632.1 : Gía vốn sữa tắm A TK 632.3: Gía vốn kem dưỡng B TK 632.3: . -TK 511 : Doanh thu bán hàng hoá Để hạch toán chi tiết doanh thu theo từng mặt hàng thì TK 511 – Doanh thu bán hàng lại cần được mở các TK cấp 2 + Ví dụ: TK 511.1: Doanh thu dầu gội A TK 511.2 : Doanh thu xà phòng B TK 511.3: -TK 911: Công ty nên mở chi tiết theo từng mặt hàng + Ví dụ: TK 911.1: Xác định kết quả kinh doanh của hàng hoá A TK 911.2: Xác định kết quả kinh doanh của hàng hoá B TK 911.3: -TK 642: Công ty nên mở chi tiết theo từng khoản mục + Ví dụ : TK 642.1: Chi phí nhân viên quản lý TK 642.2: Chi phí đồ dùng văn phòng TK 642.3: . c. Về sổ kế toán Kế toán tại Công ty cần tuân thủ tính kịp thời khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế. Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán phải lập chứng từ ngay tại thời điểm kinh tế phát sinh theo đúng thứ tự thời gian. Việc này hạn chế sự bỏ sót hay nhầm lẫn số liệu. Sổ chi tiết giá vốn hàng bán cần tuân theo mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh S36- DN (Phụ lục số 6) sổ chi tiết bán hàng cần tuân theo mẫu sổ S35-DN (Phụ lục số 7) 3.3.3.2. Hoàn thiện dưới góc độ kế toán quản trị Lập kế hoạch là một khâu quan trọng để hoạch định cụ thể các quyết định ngắn hạn dài hạn giúp các nhà quản trị để ra các chính sách, biện pháp thực hiện đúng đắn, không những thế lập kế hoạch còn là động lực để các thành viên trong Công ty phấn đấu để đạt được kế hoạch đã đặt ra. Vì thế công tác lập kế hoạch là rất cần thiết.Trong mỗi kỳ kế toán, Công ty cần lập kế hoạch cụ thể cho kỳ sau. Từ đó mà phấn đấu thực hiện kế hoạch sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Về phần hành bán hàng xác định kết quả tiêu thụ, Công ty có thể lập kế hoạch bằng việc xây _ung các dự toán như: Dự toán bán hàng, dự toán tiêu thụ . Dự toán bán hàng: Dự toán hàng hoá phải được lập cho từng loại hàng hoá theo các nguyên tắc trọng yếu nghĩa là phải chú ý những hàng hoá có biến động lớn về giá cả. Ngoài ra hàng hoá phải được cung cấp đầy đủ về số lượng, đúng chất lượng, kịp về thời gian, đơn giá càng thấp càng tốt . Cách lập dự toán như sau: Trước hết xác định lượng hàng cần mua chi phí mua dựa vào bảng dự toán lượng hàng cần mua dưới đây: Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Số lượng hàng hoá cần cho tiêu thụ Số lượng hàng hoá dự trữ cuối kỳ Số lượng hàng hoá dự trữ đầu kỳ Số lượng hàng hoá cần mua vào Biểu số 3.01: Bảng dự toán lượng hàng cần mua Có thể tính mức dự trữ thường xuyên như sau: Dự trữ thường xuyên = Nhu cầu sử dụng hàng ngày x Số ngày dự trữ Tiếp theo cần xác định lịch thanh toán tiền hàng: Việc xác định lịch thanh toán tiền hàng phụ thuộc vào hình thức mua hàng, phương thức thanh toán các khoản công nợ kỳ trước chuyển sang. Dự toán tiêu thụ: Dự toán tiêu thụ được coi là xuất phát điểm của toàn bộ dự toán, bao gồm các công việc sau: Dự toán về khối lượng tiêu thụ: Lập cho từng mặt hàng, từng đơn đặt hàng trong từng khoảng thời gian nhất định. Việc dự toán này chủ yếu dựa vào điều tra thị trường. Ngoài ra còn dựa vào đơn giá: Giá bán từng mặt hàng phải bù đắp được biến phí mang lại lãi cho doanh nghiệp. Dự toán doanh thu bằng tiền: Phản ánh số tiền thu – chi trong kỳ. Công việc dự toán này phụ thuộc vào phương thức thanh toán cũng như phương thức bán hàng. 3.3.3.3. Chiến lược của Công ty trong thời gian tới Mục tiêu của Công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận. Vì thế, Công ty cần có chiến lược kinh doanh cụ thể nhằm định hướng phát triển trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Theo em, để đạt mục tiêu này Công ty cần: Lựa chọn nhà cung cấp có uy tín trên thị trường để đảm bảo chất lượng hàng hoá giá thành, đảm bảo chi phí thấp để đạt mức kinh doanh có lãi nhất. Đồng thời cần đảm bảo khâu kiểm tra chất lượng hàng hoá kỹ lưỡng khi nhận về. Nghiên cứu khả năng tài chính, uy tín của khách hàng, thái độ hợp tác để có các quyết định phù hợp với từng khách hàng vào từng thời điểm. Có các chính sách quảng cáo, quà tặng, khuyến mại, triển lãm .để tiếp thị bán hàng trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu, hạn chế khâu trung gian, đảm bảo tốt dịch vụ sau bán hàng . Bên cạnh đó Công ty cần đặt ra các biện pháp để hạ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp như: Lựa chọn địa bàn hoạt động phù hợp thuận tiện cho việc cung cấp hàng hoá đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm giảm chi phí vận chuyển bảo quản, thực hiện chế độ tiết kiệm ở mọi nơi mọi lúc trong tất cả các khâu, các giai đoạn của quá trình kinh doanh . KẾT LUẬN Tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình kinh doanh. Điều đó đòi hỏi bộ máy quản lý phải có kiến thức tổng hợp chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế, tổ chức quản lý để có thể thiết lập chiến lược lâu dài cho Công ty. Trong chiến lược về quản lý, kế toán giữ một vai trò hết sức quan trọng, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của Ban giám đốc. Kế toán bán hàng xác định kết quảmột bộ phận không thể thiếu trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Nó cung cấp số liệu kịp thời cho các nhà quản lý doanh nghiệp về tình hình kinh doanh cũng như phản ánh kịp thời, đầy đủ kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus đã rất chú trọng đến khâu quản lý hàng hoá hạch toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. Là một doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, công ty đã chủ động tìm kiếm bạn hàng, nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ, củng cố nâng cao vị thế của mình trên thị trường nội địa. Thành công kể trên của công ty, không thể không nói đến sự đóng góp của bộ máy kế toán nói chung kế toán bán hàng xác định kết quả nói riêng. Chuyên đề: “Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus ” đã khái quát toàn bộ quá trình hạch toán kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus. Hy vọng là với những giải pháp ý kiến đóng góp của em sẽ mở ra những phương hướng mới cho công tác kế toán nói riêng hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung đạt hiệu quả cao hơn. [...]... những kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập tại nhà trường, em đã cố gắng trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại đồng thời vận dụng những lý luận này để trình bày thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus Tuy nhiên, do sự hạn chế về kiến thức lý luận... CPBH CPQLDN CPHĐKD DNTM DTT GVHB K/C KKĐK NKCT PXK PNK SD TK TMDV NGUYÊN VĂN Chi phí bán hàng Chi phí quản lí doanh nghiệp Chi phí hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp thương mại Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Kết chuyển Kiểm định kì Nhật ký chứng từ Phiếu xuất kho Phiếu nhập kho SốTài khoản Thương mại dịch vụ ... cứu trình bày không tránh khỏi những sai sót Kính mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Lâm Thị Ngọc cùng các cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus đã giúp em hoàn thành chuyên đề này CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CPBH CPQLDN CPHĐKD DNTM DTT GVHB K/C KKĐK NKCT PXK PNK SD TK TMDV NGUYÊN VĂN Chi phí bán . MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS 3.1. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH. hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus ” đã khái quát toàn bộ quá trình hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS,

Hình ảnh liên quan

Trước hết xác định lượng hàng cần mua và chi phí mua dựa vào bảng dự toán lượng hàng cần mua dưới đây: - MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MISA PLUS

r.

ước hết xác định lượng hàng cần mua và chi phí mua dựa vào bảng dự toán lượng hàng cần mua dưới đây: Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan