0

Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính.ppt

32 6 0
  • Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính.ppt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:32

Hệ điều hành tổ chức thông tin bên trong máy tính theo một cấu trúc hình cây , gồm tệp và thư mục.. Ổ đĩa.[r] (1)KIỂM TRA BÀI CŨ Em cho biết Hệ điều hành có nhiệm vụ nào? - Điều khiển phần cứng tổ chức thực chương trình máy tính. (2)Hệ điều hành là 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0: D A, B đúng A Phần mềm B Phần cứng C A, B sai Đap an Đap an A Phần mềm Đ Đ SS (3)Phần mềm ứng dụng là 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0: D A, B đúng A Phần mềm B Phần cứng C A, B sai Đap an Đap an A Phần mềm Đ Đ SS (4)Đĩa cứng là 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0: D A, B đúng B Phần cứng A Phần mềm C A, B sai Đap an Đap an B Phần cứng Đ Đ SS (5)Vai trò hệ điều hành 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0: C Cung cấp giao diện cho nguời dùng D Cả A, B, C đúng A Điều khiển phần cứng B Tổ chức thực cac chuơng trình quản lý thơng tin may tính Đap an Đap an D Cả A, B, C đúng Đ Đ SS (6)(7)(8)Đây hình thức tổ chức thơng tin của máy tính. Thư mục Tệp tin Thư mục (9) Hệ điều hành tổ chức thơng tin bên máy tính theo cấu trúc hình cây, gồm tệp thư mục. Ổ đĩa Thư mục (10)1 Tệp tin Tệp tin đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ. (11)1 Tệp tin Các dạng tệp: - Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi, phần mềm ứng dụng khác… - Tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ… - Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video… (12)1 Tệp tin Các tệp tin phân biệt với tên tệp Quy ước đặt tên tệp: Tên < Phần mở rộng>. Chỉ kiểu tệp tin (văn bản, hình ảnh…), khơng (13)1 Tệp tin Các tệp tin phân biệt với tên tệp: Tên Mở rộng (14)(15)(16)(17)2 Thư mục Hệ điều hành tổ chức tệp đĩa thành thư mục Mỗi thư mục chứa tệp thư mục khác gọi thư mục (18)2 Thư mục Thư mục tổ chức phân cấp, thư mục lồng nhau Cách tổ chức có tên gọi tổ chức cây. Phần cứng Phần mềm C:\ Máy tính \” kí hiệu thư mục gốc ổ đĩa C Thư mục mẹ Thư mục con C:\ Máy tính (19)(20)Lưu ý: - Tên tệp tin thư mục phải khác nhau. - Tên thư mục thuộc thư mục mẹ phải có tên khác (21)Bài tập: 1 Chỉ thư mục mẹ thư mục TOAN 2 Thư mục TOAN chứa gì? 3 Thư mục BAIHAT nằm (22)Lớp Tổ Thẻ HS Nga\ \ (23)Cây thư mục Để đến tệp hay thư mục đó, cần phải biết đường dẫn Đường dẫn dãy tên thư mục lồng đặt cách nhau dấu \, một thư mục xuất phát đó kết thúc thư mục tệp để đường tới thư mục tệp tương ứng. 3 Đường dẫn Dai.bt Hinh.bt C:\ THUVIEN TROCHOI KHTN KHXH TOAN LI (24)Đường dẫn đến tệp “Tin hoc 6.doc” là: C:\Hoctap\Mon Tin\Tin hoc 6.doc (25)4 Các thao tác với tệp thư mục Xem thơng tin tệp thư mục Tạo mới Xóa (26)Ghi nhí! * Thơng tin đĩa tổ chức theo cấu trúc hình gồm tệp thư mục (27)BÀI TẬP Máy tính Phần cứng CPU Bàn phím Chuột Phần mềm Trị chơi Trị chơi dua_xe.exe xep_hinh.exe 1 Tìm điểm khơng hợp lệ cấu trúc thư mục sau nêu cách giải quyết. 2 Thư mục thư mục “Phần cứng” gì? 3 Thư mục mẹ thư mục “Phần mềm” gì? (28)Máy tính Phần cứng CPU Bàn phím Chuột Phần mềm Trị chơi Trị chơi dua_xe.exe xep_hinh.exe Trả lời: Điểm khơng hợp lệ cấu trúc thư mục có thư mục trùng tên “Trị chơi” thư mục “Phần mềm” Giải quyết: Đổi tên thư mục trùng tên đó. (29)2 Thư mục thư mục “Phần cứng” thư mục “CPU”, “Bàn phím” “Chuột” (30)TRỊ CHƠI Ơ CHỮ E M T E T I N Caâu 1 Câu 1: Đơn vị dùng để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ gọi là? Đáp án U H U C T Caâu 2 Câu 2: Thư mục ngồi khơng có thư mục mẹ gọi là? Đáp án T H U M U Caâu 3 Câu 3: Khi thư mục chứa thư mục bên trong thư mục nằm ngồi gọi là? Đáp án M Caâu 4 Câu 4: Khi cúp điện tắt máy đột ngột, thông tin lưu trữ trên thiết bị nhớ bị mất? Đáp án U S B Câu 5 Câu 5: Đây tên thiết bị nhớ ngồi dùng để lưu trữ thông tin? Đáp án Y C A Câu 6 Câu 6: Trên máy tính thơng tin được tổ chức dạng hình gì? Đáp án Đây không gian đĩa dùng để lưu trữ tệp tin Gợi ý ^_^ P C M R A (31)- Học thuộc phần ghi nhớ - Trả lời câu hỏi tập trang 47/SGK (32)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính.ppt, Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính.ppt

Hình ảnh liên quan

Đây cũng chính là hình thức tổ chức thơng tin  - Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính.ppt

y.

cũng chính là hình thức tổ chức thơng tin Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video… - Bài 11 Tổ chức thông tin trong máy tính.ppt

p.

hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video… Xem tại trang 11 của tài liệu.