0

Bài tập có đáp án chi tiết về điều kiện đồng phẳng của ba véc tơ | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

1 10 0
  • Bài tập có đáp án chi tiết về điều kiện đồng phẳng của ba véc tơ | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:50

Ta có cùng có giá song song hoặc nằm trong D đúng Vậy B sai..[r] (1)Câu 21. [HH11.C3.1.D04.b] Cho hình lập phương ( Tham khảo hình vẽ bên ) Mệnh đề sau sai? A Các véc tơ đồng phẳng B Các véc tơ đồng phẳng C Các véc tơ đồng phẳng D Các véc tơ đồng phẳng Lời giải Chọn B Ta có có giá song song nằm A Ta có có giá nằm C
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập có đáp án chi tiết về điều kiện đồng phẳng của ba véc tơ | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài tập có đáp án chi tiết về điều kiện đồng phẳng của ba véc tơ | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 21. [HH11.C3.1.D04.b] Cho hình lập phương ( Tham khảo hình vẽ bên ). - Bài tập có đáp án chi tiết về điều kiện đồng phẳng của ba véc tơ | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

21. [HH11.C3.1.D04.b] Cho hình lập phương ( Tham khảo hình vẽ bên ) Xem tại trang 1 của tài liệu.