0

kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9

18 5 0
  • kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:13

trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm. Biểu đồ phần trăm thường được biểu diễn dưới dạng cột, ô vuông, hình quạt ..[r] (1)(2)KIỂM TRA BÀI CŨ: • Viết tỉ số dạng tỉ số phần trăm: • Viết tỉ số sau dạng tỉ số phần trăm: • = 15% = 37,5% = 47,5% a b .100% a a bb 6 40 15 40 (3) §17 BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM Để nêu bật hình ảnh so sánh cách trực quan giá trị phần trăm đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm (4)§17 BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM Ví dụ (SGK/60) Sơ kết học kỳ I, trường có 60% số học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 35% đạt hạnh kiểm khá, còn lại là trung bình Hãy biểu diễn số liệu dạng biểu đồ phần trăm Hạnh kiểm Tốt Khá TB Phần (5)BIỂU ĐỒ CỘT SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM 60 35 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Tốt Khá TB Tốt Khá TB Phần trăm (6)BIỂU ĐỒ Ô VUÔNG SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM 60% (Tốt) 5% (TB) 35% (7)BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT (8)BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM 5% 35% 60% TB Tốt Khá TB 1% ứng với góc 3,60 5% ứng với góc 180 35% ứng với góc 1260 Khá (9)HOẠT ĐỘNG NHÓM ?(SGK/61) Để từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có bạn xe buýt, 15 bạn xe đạp, số còn lại Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B xe buýt, xe đạp, so với số học sinh lớp, biểu diễn bằng biểu đồ cột. • Tỉ số phần trăm số học sinh xe buýt: 6 : 40 100% = 15% • Tỉ số phần trăm số học sinh xe đạp: 15 : 40 100% = 37,5% • Tỉ số phần trăm số học sinh bộ: 19 : 40 100% = 47,5% Phương tiện Xe buýt Xe đạp Đi (10)BIỂU ĐỒ CỘT SỐ PHẦN TRĂM HỌC SINH ĐI BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN (11)BIỂU ĐỒ Ô VUÔNG SỐ PHẦN TRĂM HỌC SINH ĐI BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN Đi bộ 47,5% Đi xe đạp 37,5% Đi xe buýt (12)BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT (3D) SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM Tốt 60% Khá 35% TB 5% (13)BIỂU ĐỒ CỘT (3D) SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM 60% 35% 5% 0 10 20 30 40 50 60 Tốt Khá TB (14)CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ Tốt (60%) Khá (35%) TB (5%) BIỂU ĐỒ CỘT (15)BIỂU ĐỒ PHÂN LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH KHỐI LỚP 6 Tính tỉ số phần trăm loại học lực học sinh khối lớp 6.Tổng số học sinh khối lớp 6: 30 + 100 + 85 + 35 = 250 (hs) Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi: (30 : 250).100% = 12% Giải: (16)Tỉ số phần trăm học sinh là: (100 : 250) 100% = 40 % Tỉ số phần trăm học sinh TB là: (85 : 250) 100% = 34 % (17)DẶN DÒ +) Làm tập: 150,151/SGK/61 +) Bài tập làm thêm: Kết kiểm tra tiết mơn tốn lớp 6A sau: Điểm 9; 10 có Điểm 7; có 11 Điểm 5; có 18 Điểm có (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9, kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9

Hình ảnh liên quan

BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT - kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9
BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT Xem tại trang 7 của tài liệu.
BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT - kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9
BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT Xem tại trang 8 của tài liệu.
BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT (3D) - kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

3.

D) Xem tại trang 12 của tài liệu.