0

kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9

17 3 0
  • kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:58

chöõ soá haøng traêm coù giaù trò baèng soá ñoù nhaân vôùi 100; chöõ soá haøng chuïc coù giaù trò baèng chöõ soá ñoù nhaân vôùi 10 ….b. Vieát soá töï nhieân nhoû nhaát coù 4 chöõ so[r] (1)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 SỐ HỌC 6 (2)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 (3)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 Tiết : GHI SỐ TỰ NHIÊN 1 Số chữ số Cho vài ví dụ số tự nhiêntạo chữ số ?Ta thấy số Đó chữ số ? Số 45678 có chữ số ? Số 1089 có chữ số? Số 312 có chữ số ? - Để ghi số tự nhiên, ta dùng 10 chữ số : 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Mỗi số tự nhiên có bao nhiêu chữ số ? (4)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 Tiết : GHI SỐ TỰ NHIÊN 1 Số chữ số VD1 : Số 12 có chữ số Số 1345 có chữ số + Khi số có chữ số trở lên, thường viết tách riêng từng nhóm có chữ số từ trái sang phải 345 (5)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 Tiết : GHI SỐ TỰ NHIÊN 1 Số chữ số VD2 : Số Số 3895 có chữ số? – Các chữ số : Chữ số hàng trăm chữ số ? 3895 – Chữ số hàng trăm : 3; 8; 9; 5 5 – Số trăm : Chữ số hàng chục chữ số ? Số chục số ? – Chữ số hàng chục : – Số chục : (6)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 Bài 11/10/SGK a Viết số tự nhiên có số chục 135, chữ số hàng đơn vị 7 b Điền vào bảng Số đã cho Soá trăm Chữ số hàng trăm Soá chục Chữ số hàng chục (7)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 2 Hệ thập phân – Dùng 10 chữ số để ghi số tự nhiên là cách ghi số hệ thập phân – Moät đơn vị hàng gấp 10 lần đơn vị của hàng thấp liền sau – Mỗi chữ số vị trí khác sẽ có giá trị khác nhau VD : 222 = 200 + 20 + 2 (8)Thieát keá giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 2 Hệ thập phân * Ký hieäu : ab= a.10 + b abc= a.100 + c.10 + b Số lớn có ba chữ số ? (9)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 3 Chú ý (10)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 3 Chú ý Các số La Mã ghi ba chữ số : Chữ số I V X Giá trị tương ứng hệ thập phân 1 5 10 •* Chú ý viết số La Mã : •- Chữ I đứng bên trái giảm đơn vị, •đứng bên phải tăng đơn vị (11)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 3 Chú ý I II III IV V VI VII VIII IX X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX (12)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 Bài 15/10/SGK a Đọc số La Mã sau : XIV; XXVI (13)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài 12/10/SGK Viết tập hợp chữ số số 20002020 A={ ; } Baøi 13/10/SGK : a Viết số tự nhiên nhỏ có chữ số (14)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 (15)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 (16)Thieát keá giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 (17)Thiết kế giáo án : Phạm Vũ Thanh Bình Tel : 0905177397 BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9, kỹ sư lạc lối tổng hợp bài giảng điện tử môn toán lớp 6 7 8 9

Hình ảnh liên quan

b. Điền vào bảng Số  - kỹ sư lạc lối  tổng hợp bài giảng điện tử môn toán  lớp 6 7 8 9

b..

Điền vào bảng Số Xem tại trang 6 của tài liệu.