0

Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

6 23 0
  • Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:48

Trong không gian, nếu đường thẳng song song với đường thẳng và đường thẳng vuông góc với đường thẳng thì đường thẳng cắt đường thẳng c tại một điểmD. Trong không gian, cho ba đư[r] (1)Câu 6: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cạnh Chọn khẳng định sai: A B C D Lời giải Chọn B Câu 7: [1H3-3.2.c] Cho tứ diện có tam giác vng Gọi đường cao tam giác , khẳng định sau A B . C D Lời giải Chọn BCâu 8: [1H3-3.2.c] Cho hình chóp có vng góc với đáy đáy tam giác vuông . Gọi đường cao tam giác ( thuộc cạnh ), khơng vng góc với đoạn thẳng đây? A . B . C . D . Lời giải Chọn D H S B (2)Câu 9: [1H3-3.2.b] Cho hình chóp có tam giác vng , , hình chiếu lên Biểu thức sau SAI: A . B . C . D . Lời giải Chọn B Câu 10: [1H3-3.2.b] Cho hình chóp có đáy hình chữ nhật, Biểu thức sau đúng: A . B . C . D . Lời giải Chọn D S A B C M S A B (3)Câu 11: [1H3-3.2.b] Cho hình chóp có đáy hình thoi, vng góc với đáy Biểu thức sau đúng: A . B . C . D . Lời giải Chọn C Câu 12: [HH11.C3.2.BT.a] Mệnh đề sau sai? A Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng song song với nhau. B Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng vng góc với nhau. C Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng vng góc với song song với đường thẳng cịn lại D Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại Câu 13: [HH11.C3.2.BT.a] Mệnh đề sau đúng? A Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng song song với nhau. B Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng vng góc với nhau. C Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng vng góc với song song với đường thẳng cịn lại D Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại Câu 14: [HH11.C3.2.BT.a] Mệnh đề sau đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng vng góc với nhau. B Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với nhau. C Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với nhau. D Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng song song với nhau. Câu 16: [HH11.C3.2.BT.a] Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Trong không gian, đường thẳng vng góc với đường thẳng đường thẳng vng góc với đường thẳng đường thẳng vng góc với đường thẳng B Trong khơng gian, đường thẳng vng góc với đường thẳng đường thẳng song song với đường thẳng đường thẳng vng góc với đường thẳng C Trong khơng gian, đường thẳng song song với đường thẳng đường thẳng vng góc với đường thẳng đường thẳng cắt đường thẳng c điểm D Trong khơng gian, cho ba đường thẳng vng góc với đơi Nếu có đường thẳng vng góc với đường thẳng đường thẳng song song với Câu 17: [HH11.C3.2.BT.a] Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Trong khơng gian, hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng thì vng góc với C Trong khơng gian, đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song với vng góc với đường thẳng (4)Câu 18: [HH11.C3.2.BT.a] Trong không gian cho đường thỏa Chọn khẳng định đúng: A B C D đáp án khác. Câu 19: [HH11.C3.2.BT.a] Hãy cho biết mệnh đề sau sai? Hai đường thẳng vuông góc nếu A góc hai vectơ phương chúng B góc hai đường thẳng C tích vơ hướng hai vectơ phương chúng 0. D góc hai vectơ phương chúng Câu 21: [HH11.C3.2.BT.a] Trong mệnh đề sau SAI: A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song với nhau. B Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với nhau. C Một đường thẳng mặt phẳng vng đường thẳng song song nhau. D Hai mặt phẳng vng góc với đường thẳng giao tuyến có vng góc với đường thẳng Câu 23: [HH11.C3.2.BT.a] Trong khơng gian, mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Có đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với mặt phẳng cho trước B Có đường thẳng qua điểm cho trước vng góc với đường thẳng cho trước C Có mặt phẳng qua điểm cho trước vuông góc với mặt phẳng cho trước D Có mặt phẳng qua đường thẳng cho trước vng góc với đường thẳng cho trước Câu 18: [HH11.C3.2.BT.a] Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt Khẳng định sau đúng? A Nếu vng góc với B Nếu C Nếu góc góc D Nếu nằm mặt phẳng góc góc Lời giải Chọn B Câu 21: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp Giả sử tam giác có góc nhọn Góc hai đường thẳng góc sau đây? A B C D (5)Ta có: góc có góc nhọn Câu 24: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cạnh Trong các mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Lời giải Chọn B Vì khơng phải hình hộp đứng nên B sai Câu 647 :[HH11.C3.2.BT.a] Cho hình chóp có tất cạnh Gọi trung điểm Số đo góc bằng: A B C D Lời giải Chọn C Vì nên (do đều) (6)A Nếu vng góc với B Nếu C Nếu góc góc D Nếu nằm mp góc góc Lời giải Chọn B Nếu vng góc với song song chéo C sai do: Giả sử hai đường thẳng chéo nhau, ta dựng đường thẳng đường vng góc chung Khi góc với góc và , hiển nhiên hai đường thẳng không song song D sai do: giả sử vng góc với , song song với , góc , cịn góc Do B Câu 25: [HH11.C3.2.BT.a] Mệnh đề sau đúng? A Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng song song với nhau. B Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng vng góc với nhau. C Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng vng góc với song song với đường thẳng cịn lại D Một đường thẳng vng góc với hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng lại Lời giải Chọn D
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 6: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chọn khẳng định sai: - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

6: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Chọn khẳng định sai: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 9: [1H3-3.2.b] Cho hình chóp có tam giác vuông tại .  và .  là hình chiếu của   lên  - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

9: [1H3-3.2.b] Cho hình chóp có tam giác vuông tại . và . là hình chiếu của lên Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 24: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai? - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

24: [HH11.C3.2.BT.a] Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai? Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan