0

đề thi hsg môn tin học tp hà nội từ 2016 đến 2020 thpt trung giã

3 61 0
  • đề thi hsg môn tin học tp hà nội từ 2016 đến 2020  thpt trung giã

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 14:37

Trước khi trò chơi bắt đầu, sẽ có (1)Trang 1/3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn thi: TIN HỌC Ngày thi: 29 tháng 09 năm 2020 Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 03 trang) Tổng quan thi STT Tên chương trình Tên dữ liệu vào Tên tệp kết Tên tệp Điểm Thời gian tối đa Bài Tìm BAI1.* BAI1.INP BAI1.OUT giây Bài Hoán vị số BAI2.* BAI2.INP BAI2.OUT giây Bài Phát đồng xu BAI3.* BAI3.INP BAI3.OUT giây Bài Dịch chuyển tức thời BAI4.* BAI4.INP BAI4.OUT giây Chú ý: Dấu * thay PAS CPP tùy thuộc vào ngơn ngữ lập trình mà thí sinh sử dụng Bài Tìm (6 điểm) Cho hai số nguyên dương 𝐿 𝑅 Yêu cầu: Tìm số nguyên dương 𝑀 (𝐿 ≤ 𝑀 < 𝑅) để chênh lệch tổng số nguyên liên tiếp từ 𝐿 đến 𝑀 tổng số nguyên liên tiếp từ 𝑀 + đến 𝑅 nhỏ Dữ liệu vào từ tệp BAI1.INP: Gồm hai số nguyên dương 𝐿 𝑅 (𝐿 < 𝑅 ≤ 10!) Kết ghi vào tệp BAI1.OUT: Gồm số nguyên số 𝑀 thoả mãn Ví dụ: BAI1.INP BAI1.OUT Giải thích 2 Tổng từ đến là: 14 Tổng từ đến là: 13 Chênh lệch là: Lưu ý: Mỗi số nguyên cách dấu cách • Có 60% số test: 𝐿 < 𝑅 ≤ 10"; • Có 40% số test lại: 𝐿 < 𝑅 ≤ 10! Bài Hoán vị số (5 điểm) Trong sách cổ có ghi lại nhiều số bí ẩn mà chúng có mối liên hệ với số 30 Sau thời gian nghiên cứu, chuyên gia tìm cách giải mã số đó: hốn vị chữ số số bí ẩn để thu bội số lớn 30 Yêu cầu: Hãy viết chương trình để giúp chun gia giải mã số bí ẩn Dữ liệu vào từ tệp BAI2.INP: Gồm dòng chứa số nguyên dương 𝑁, với 𝑁 có tối đa 10# chữ số số cần giải mã Kết ghi vào tệp BAI2.OUT: Gồm số nguyên số lớn chia hết cho 30 tìm cách hốn vị chữ số 𝑁 Nếu khơng tìm thấy đưa −1 Ví dụ: BAI2.INP BAI2.OUT Giải thích 1002 2100 Số 2100 hoán vị lớn số 1002 chia hết cho 30 12498567859 -1 Không tồn số hoán vị chia hết cho 30 Lưu ý: • Có 50% số test: 𝑁 ≤ 10!; (2)Trang 2/3 Bài Phát đồng xu (5 điểm) Trong trị chơi, có 𝑁 người chơi xếp thành vịng tròn đánh số từ đến 𝑁 theo chiều kim đồng hồ Trước trò chơi bắt đầu, có 𝑀 lượt phát đồng xu cho người chơi với nguyên tắc sau: lượt, chọn ngẫu nhiên hai số nguyên dương 𝐿 𝑅 (𝐿 ≤ 𝑁, 𝑅 ≤ 𝑁), phát đồng xu cho người chơi từ số 𝐿 đến số 𝑅 theo chiều kim đồng hồ Yêu cầu: Cho trước 𝑁, 𝑀 cặp số 𝐿, 𝑅 Tìm số đồng xu lớn mà người chơi phát số lượng người chơi đạt số đồng xu Dữ liệu vào từ tệp BAI3.INP: • Dịng gồm hai số nguyên dương 𝑁 𝑀 số lượng người chơi số lượt phát đồng xu • 𝑀 dịng sau, dịng gồm hai số nguyên dương 𝐿và 𝑅 mô tả lượt phát đồng xu Kết ghi vào tệp BAI3.OUT: Gồm hai số nguyên dương số đồng xu lớn mà người chơi phát số lượng người chơi đạt số đồng xu Ví dụ: BAI3.INP BAI3.OUT Giải thích 5 2 Số đồng xu người lượt phát đồng xu: Ban đầu: 0 0 Lượt thứ nhất: 1 1 Lượt thứ hai: 2 2 Vậy số lượng đồng xu lớn có người đồng xu Lưu ý: Mỗi số nguyên cách dấu cách • Có 60% số test: 𝑁, 𝑀 ≤ 10"; • Có 20% số test khác: 𝑁, 𝑀 ≤ 10$; • Có 20% số test lại: 𝑁 ≤ 10!, 𝑀 ≤ 10$ Bài Dịch chuyển tức thời (4 điểm) Trong trò chơi di chuyển bảng số có quy tắc sau: • Bảng số gồm có 𝑁 dịng 𝑀 cột; dịng đánh số 1đến 𝑁, từ xuống dưới; cột đánh số từ đến 𝑀, từ trái sang phải Ơ dịng thứ 𝑢 giao với cột thứ 𝑣 gọi (𝑢, 𝑣) Ơ (𝑢, 𝑣) chứa số ngun 𝐴%& khơng âm • Từ (𝑢, 𝑣) , người chơi di chuyển sang có chung cạnh: (𝑢 − 1, 𝑣), (𝑢 + 1, 𝑣), (𝑢, 𝑣 − 1), (𝑢, 𝑣 + 1) di chuyển sang ô khác có giá trị khơng thể di chuyển vào có giá trị Mỗi lần di chuyển tốn đơn vị thời gian u cầu: Cho vị trí xuất phát đích, tìm thời gian nhỏ từ xuất phát đích theo luật trị chơi Dữ liệu vào từ tệp BAI4.INP: • Dòng gồm hai số nguyên dương 𝑁 𝑀 số dịng số cột bảng • Dòng thứ hai gồm bốn số 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 mơ tả xuất phát (𝑥, 𝑦) đích (𝑧, 𝑡) • 𝑁 dịng sau, dịng gồm 𝑀 số nguyên không âm mô tả bảng số Kết ghi vào tệp BAI4.OUT: (3)Trang 3/3 Ví dụ: BAI4.INP BAI4.OUT Giải thích 5 1 4 0 0 10 11 12 13 14 9 Có thể đỉnh tô đậm: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 10, 13, 14 1 2 3 4 5 0 6 8 9 0 10 11 12 13 14 5 1 4 0 0 4 Có thể đỉnh tô đậm: 1, 5, 7, 7, 1 5 0 7 0 7 9 Lưu ý: Mỗi số nguyên cách dấu cách Dữ liệu đảm bảo ln có đường từ xuất phát đến đích • Có 40% số test: 𝑁, 𝑀 ≤ 100, 𝐴%& < 10! số nguyên dương bảng phân biệt; • Có 20% số test khác: 𝑁, 𝑀 ≤ 1000, 𝐴%& < 10! số nguyên dương bảng phân biệt; • Có 20% số test khác: 𝑁, 𝑀 ≤ 1000, 𝐴%& < 10! số nguyên dương bảng lặp lại không q hai lần; • Có 20% số test cịn lại: 𝑁, 𝑀 ≤ 1000, 𝐴%& < 10! số bảng lặp lại nhiều lần -Hết - Cán coi thi khơng giải thích thêm; tệp liệu vào tệp văn đắn không cần kiểm tra; làm với tên tệp quy định đề
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi hsg môn tin học tp hà nội từ 2016 đến 2020 thpt trung giã,

Hình ảnh liên quan

• Có 40% số test:  - đề thi hsg môn tin học tp hà nội từ 2016 đến 2020  thpt trung giã

40.

% số test: Xem tại trang 3 của tài liệu.