0

Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh

4 95 2
  • Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 10:18

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các bạn thi tốt! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Mơn: HĨA HỌC – Lớp 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) MÃ ĐỀ 302 Họ tên: Lớp: SBD: I TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu 1: Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, từ trái sang phải chu kỳ, tính kim loại độ âm điện A giảm dần tăng dần B tăng dần C tăng dần giảm dần D giảm dần  Câu 2: Số electron ion 11 Na A 12 B C 11 D 10 Câu 3: Cộng hóa trị cacbon phân tử CO2 A 4+ B C 2 D Câu 4: Cấu hình electron nguyên tử 1s22s22p63s23p4 cho biết ngun tử có electron lớp ngồi cùng? A B C D Câu 5: Trong nguyên tử, lớp electron L có phân lớp? A B C D 27 Câu 6: Số khối nguyên tử 13 X A 40 B 27 C 13 D 14 Câu 7: Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, nhóm nguyên tố sau gồm nguyên tố s? A VIIA B IIIA C IA D IVA Câu 8: Chất sau có liên kết cộng hóa trị? A NaCl B Na2O C MgCl2 D HCl Câu 9: Trong phản ứng oxi hóa - khử, chất oxi hóa chất A nhường electron B nhận proton C nhường proton D nhận electron Câu 10: Nguyên tố photpho (P) có hóa trị cao với oxi A B C D Câu 11: Số oxi hóa nguyên tử nitơ phân tử HNO3 A +4 B +1 C +3 D +5 Câu 12: Đặc điểm sau hạt electron nguyên tử đúng? A Là hạt chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử B Mang điện tích dương C Cấu tạo nên vỏ nguyên tử D Chuyển động theo quỹ đạo định Câu 13: Trong phản ứng: 2Na + S → Na2S, nguyên tử S đóng vai trị A chất oxi hố B chất khử C vừa chất oxi hoá, vừa chất khử D khơng chất oxi hóa hay khử Câu 14: Nguyên tố Sn thuộc chu kỳ bảng tuần hồn ngun tố hóa học? A B C D Câu 15: Phản ứng hóa học sau không thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử? A Phản ứng phân hủy B Phản ứng hóa hợp C Phản ứng D Phản ứng trao đổi Trang 1/3 - Mã đề 302 II TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu (3,0 điểm) a Nguyên tử X có 17 hạt mang điện tích âm 18 hạt khơng mang điện tích + Viết kí hiệu ngun tử X (dạng AZ X ) + Viết cấu hình electron nguyên tử X b Thực yêu cầu sau: + Viết công thức oxit cao kali lưu huỳnh + Viết công thức hợp chất khí lưu huỳnh với hiđro + Viết cơng thức hiđroxit kali cho biết hiđroxit có tính axit hay bazơ + Viết sơ đồ hình thành liên kết hóa học K S tạo thành K2S Câu (1,0 điểm) a Cân phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng electron (trình bày đủ bước): Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NO+ H2O b Nguyên tố R có hai đồng vị X Y, X chiếm 25% số nguyên tử Hạt nhân nguyên tử X có 17 proton 20 nơtron, hạt nhân nguyên tử Y X nơtron Tính nguyên tử khối trung bình R Câu (1,0 điểm) Theo báo Tuổi Trẻ ngày 05/12/2020, Trung Quốc chạy thử thành công cỗ máy phản ứng HL-2M Tokamak hệ mới, xem "mặt trời nhân tạo", dùng công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm sốt, với tham vọng vận hành nhiệt độ 150 triệu độ C, nóng mặt trời thật đến 10 lần Một nguồn nguyên liệu cho cỗ máy hoạt động Dơteri ( 21 H ) Đây đồng vị hiđro, chiếm khoảng 0,016% số nguyên tử hiđro tự nhiên a Tính phần trăm khối lượng Dơteri (D) phân tử nước nặng D2O (Cho D= 2, O= 16) b Tính số ngun tử Dơteri có 3,0 m3 nước nguyên chất (Cho khối lượng riêng nước g/ml; H = 1,008; O= 16; Số Avogadro: N= 6,023.1023) HẾT -Học sinh sử dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hóa học Trang 2/3 - Mã đề 302 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2020- 2021 MƠN: HĨA HỌC- LỚP 10 A TRẮC NGHIỆM: TT Mã đề 301 302 303 304 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu D A D B D D B C A D C D D C D A D B D D C B B B B C D D C D D D D D C C Câu 10 D B A D Câu 11 C D D A Câu 12 B C A B Câu 13 A A A A Câu 14 A A B D Câu 15 B D C C Trang 3/3 - Mã đề 302 Mã đề 302, 304 Câu Câu a Câu b Nội dung Z = E = 17 Số khối A= Z + N = 17 +18 = 35 Kí hiệu: Cấu hình electron 1s22s22p63s23p5 + Oxit cao nhất: K2O SO3 + Hợp chất khí luu huỳnh với hidro H2S + Hiđroxit: KOH + Có tính bazơ Giải thích tạo thành liên kết K2S Bước 1: K→ K+ + 1e S + 2e → S2Bước 2: 2K+ + S2- → K2S (HS trình bày theo cách khác điểm tối đa) Câu Nội dung a Cân phản ứng oxi hóa - khử sau theo phương pháp thăng Điểm 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Điểm electron (trình bày đủ bước): Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NO+ H2O HS trình bày được: Bước - Bước - b Câu a b 0,25 đ 0,25 đ AX = 17 + 20 = 37 AY = 37 - = 35 AR = (37*25 + 35*75) / 100 = 35,5 Nội dung %m(D) = 100  20% 20 mH 2O  3,0.106 gam nH 2O  nD  0,25đ 0,25đ Điểm 0,25đ 0,25đ 3.106 1, 008.2  16 2.3, 0.106 0, 016 30000  1, 008.2  16 100 563 Số nguyên tử D: 30000 6, 023.1023  320,94.1023 563 0,25đ 0,25đ ... dụng bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hóa học Trang 2/3 - Mã đề 302 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 202 0- 20 21 MƠN: HĨA HỌC- LỚP 10 A TRẮC NGHIỆM: TT Mã đề 3 01 302 303 304 Câu Câu Câu Câu Câu... 2O  nD  0,25đ 0,25đ Điểm 0,25đ 0,25đ 3 .10 6 1, 008.2  16 2.3, 0 .10 6 0, 016 30000  1, 008.2  16 10 0 563 Số nguyên tử D: 30000 6, 023 .10 23  320,94 .10 23 563 0,25đ 0,25đ ... Câu 10 D B A D Câu 11 C D D A Câu 12 B C A B Câu 13 A A A A Câu 14 A A B D Câu 15 B D C C Trang 3/3 - Mã đề 302 Mã đề 302, 304 Câu Câu a Câu b Nội dung Z = E = 17 Số khối A= Z + N = 17 +18 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh,

Hình ảnh liên quan

Cấu hình electron 1s22s22p63s 23p5 - Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh

u.

hình electron 1s22s22p63s 23p5 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan