0

Bai 21 trinh bay co dong bang bang

26 14 0
  • Bai 21 trinh bay co dong bang bang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:51

Bai 21 trinh bay co dong bang bang tin 6 PPCT tin 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666Bai 21 trinh bay co dong bang bang tin 6 PPCT tin 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Chọn phương án đúng: Các bước chèn hình ảnh sẵn có vào văn ? A Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh  Insert ClipArt  From File… …(xuất hộp thoại Insert Picture) Chọn tệp hình ảnh cần chèn nháy vào Insert B Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh  Insert Picture  From File… …( xuất hộp thoại Insert Picture) Chọn tệp hình ảnh cần chèn nháy vào Insert KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án: B Các bước chèn hình ảnh vào văn là: Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh  Insert Picture  From File… …( xuất hộp thoại Insert Picture) Chọn tệp hình ảnh cần chèn nháy vào Insert Em quan sát văn văn đây: Họ tên Toán Ngữ văn Vật lý Trần Thị Lan Trần Thị Lan: Toán 8, Ngữ văn 7, Vật lý Mai Kim Châu: Toán 7, Ngữ văn 9, Vật lý Mai Kim Châu Nguyễn Ngọc Hoa 7 Văn Nguyễn Ngọc Hoa: Toán 6, Ngữ văn 7, Vật lý Văn Em có nhận xét nội dung cách trình bày hai văn trên? Em nêu ưu điểm việc trình bày nội dung dạng bảng? Họ tên  Ưu điểm việc trình bày nội dung dạng bảng là:  Cô đọng, dễ hiểu  Dễ so sánh Toán Ngữ văn Vật lý Trần Thị Lan Mai Kim Châu Nguyễn Ngọc Hoa 7 Văn Em nêu số ví dụ sống văn trình bày dạng bảng?  Trong thực tế ta thường gặp văn trình bày bảng như: Nội dung học • Tạo bảng • Xóa hàng, cột bảng • Thay đổi kích thước cột hay hàng • Chèn thêm hàng cột Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng: Cột (column) Các em quan sát bảng bên trả lời Hàng(row) câu hỏi: Bảng bên dùng để làm gì? Ơ Bảng tập hợp các hàng cột, giao giữa hàng cột gọi ô Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng: Vậy bảng bên có - Bảng cột,bên baocó: nhiêu + Cột (column): hàng, bao + Hàng nhiêu(row): ơ? + Ơ: 20 Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng  Cách 1: Tạo bảng dùng nút lệnh công cụ:  Cách 2: Tạo bảng dùng bảng chọn: Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng: Ta thấy bảng có nội dung theo em muốn đưa nội dung vào ô ta làm ? Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng:  Muốn đưa nội dung thông tin vào ô nào, ta nháy chuột vào để đặt trỏ soạn thảo gõ ký tự bình thường Việt Nam ảo h t n soạ ỏ r t ng u n d o i c nộ Đặt õ g để ô o Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng: Việt Nam emnội códung, thể chỉnh sửa nộinội dung  Vậy Ta cótheo thểcác thêm chỉnh sửa dung cách cụ bảng không? sử dụng các ôcông biết để thêm, chỉnh sửa ( font chữ, màu chữ, cỡ chữ, dùng phím mũi tên bàn phím dùng chuột để di chuyển trỏ soạn thảo ô bảng,…) Tiết 62 - BàiBÀY 21: CƠ TRÌNH ĐỌNG BẰNG BẢNG TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) STT Họ tên Toán Văn Trần Thị Lan Mai Kim Châu Nguyễn Ngọc Hoa Em quan sát bảng bên nhận xét độ rộng cột độ cao hàng với cột hàng lại? Độ rộng (cao) cột (hàng) q rộng (cao) so với cột (hàng) cịn lại Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Thay đổi kích thước hàng hay cột: Bảng Thay đổi kích thước hàng Thay đổi kích thước cột Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Thay đổi kích thước hàng hay cột:  a Thay đổi kích thước cột Bước 1: Đưa trỏ vào đường biên cột cần thay đổi Theo em để thay đổi kích thước cột ta phải Bước 2: Khi trỏ chuột có dạng mũi tên sang phải, trái làm nào? Bước 3: Kéo thả chuột sang trái sang phải Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Thay đổi kích thước hàng hay cột:  b Thay đổi kích thước hàng  Bước 1: Đưa trỏ vào đường biên hàng cần thay đổi Theo em để thay đổi kích thước hàng ta Bước 2: Khi conphải trỏ chuột cóthế dạng mũi tên lên, xuống làm nào? Bước 3: Kéo thả chuột lên xuống Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Thay đổi kích thước hàng hay cột: a Thay đổi kích thước cột b Thay đổi kích thước hàng Nội dung hơm nay: Tiết Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) ? Câu 1: Để thay đổi độ rộng cột, hay chiều cao hàng em kéo thả chuột trỏ chuột có hình đây.? a) Dạng b) Dạng c) Dạng d) Dạng hoặc Tiếc …! Bạn chọn sai …! Hoan hô …! Đúng …! Làm lại Đáp án Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG ? Câu 2: Em tạo bảng gồm cột hàng? a) Chỉ cột hàng b) Chỉ 10 cột hàng c) Bảng có số cột tối đa tùy vào độ rộng trang, số hàng không hạn chế d) Tất sai Tiếc …! Bạn Hoan hôquá …! Đúng rồichọn …! sai …! Làm lại Đáp án Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) ? Câu 3: Em sử dụng nút lệnh để tạo bảng word: a) c) b) d) Tiếc …! Bạn chọn sai …! Hoan hô …! Đúng …! Làm lại Đáp án Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) ? Câu 4: Để tạo bảng dùng bảng chọn , ta thực lệnh lệnh sao? a) Insert\ Table\ Insert Table b) Format\ Insert\ Table c) Insert\ Picture d) Table\ Table\ Insert Hoan hô …! Đúng …! Tiếc …! Bạn chọn sai …! Làm lại Đáp án Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) CƠNG VIỆC Ở NHÀ: - Học cũ - Đọc trước phần 3, chuẩn bị cho tiết - Làm bài: 1, 2, 3, 4, ( trang 106 – SGK) ... gọi Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng: Vậy bảng bên có - Bảng cột,bên baocó: nhiêu + Cột (column): hàng, bao + Hàng nhiêu(row): ô? + Ơ: 20 Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ... • Thay đổi kích thước cột hay hàng • Chèn thêm hàng cột Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng: Cột (column) Các em quan sát bảng bên trả lời Hàng(row) câu hỏi: Bảng bên dùng... - Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) Tạo bảng: Cho hình vẽ minh họa sau: Em cho biết bảng tạo gồm dòng, cột ? Bảng gồm dòng, cột Bảng gồm dòng, cột Bảng gồm dòng, cột Tiết 62 - Bài 21: TRÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21 trinh bay co dong bang bang, Bai 21 trinh bay co dong bang bang

Hình ảnh liên quan

1. Tạo bảng: - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

1..

Tạo bảng: Xem tại trang 8 của tài liệu.
1. Tạo bảng: - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

1..

Tạo bảng: Xem tại trang 9 của tài liệu.
1. Tạo bảng: - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

1..

Tạo bảng: Xem tại trang 12 của tài liệu.
1. Tạo bảng: - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

1..

Tạo bảng: Xem tại trang 13 của tài liệu.
1. Tạo bảng: - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

1..

Tạo bảng: Xem tại trang 14 của tài liệu.
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG - Bai 21 trinh bay co dong bang bang
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 1 - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

Bảng 1.

Xem tại trang 16 của tài liệu.
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

t1.

Xem tại trang 17 của tài liệu.
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

t1.

Xem tại trang 18 của tài liệu.
Câu 2: Em có thể tạo bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng?  - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

u.

2: Em có thể tạo bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng? Xem tại trang 22 của tài liệu.
Câu 3: Em có thể sử dụng nút lệnh nào để tạo bảng trong word:  - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

u.

3: Em có thể sử dụng nút lệnh nào để tạo bảng trong word: Xem tại trang 23 của tài liệu.
Câu 4: Để tạo bảng dùng thanh bảng chọ n, ta có thể thực hiện lệnh nào trong các lệnh sao? - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

u.

4: Để tạo bảng dùng thanh bảng chọ n, ta có thể thực hiện lệnh nào trong các lệnh sao? Xem tại trang 24 của tài liệu.
TRÌNH BÀY CÔ ĐỌNG BẰNG BẢNG (t1) - Bai 21 trinh bay co dong bang bang

t1.

Xem tại trang 25 của tài liệu.