0

Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục

8 21 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:42

Bài viết này trình bày tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở mới nhất điều khiển hệ thống cầu trục từ năm 2001 đến năm 2019. Một đánh giá ngắn gọn về mô hình của hệ thống cầu trục con lắc đơn và con lắc đôi cũng được đưa ra, bài viết này cũng tóm tắt hầu hết các công việc liên quan đến việc áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển các hệ thống cầu trục đã được công bố trước đây ... chiến lược điều khiển lai cho hệ thống cầu trục [13] ĐỀ ÁN ĐIỀU KHIỂN VÒNG HỞ Để thực chiến lược điều khiển vòng hở cho hệ thống cầu trục đến vị trí mong Hình Sơ đồ khối chiến lược điều khiển. .. [116] KẾT LUẬN Bài viết tổng quan chiến lược áp dụng kỹ thuật điều khiển vòng hở điều khiển hệ thống cầu trục từ năm 2001 đến 2019 Điều khiển vòng hở cho hệ thống cầu trục có ưu điểm dễ thực... diện chiến lược áp dụng kỹ thuật điều khiển vòng hở điều khiển hệ thống cầu trục từ năm 2001 đến 2019 Phần lại báo cấu trúc sau: Phần Mơ hình động lực hệ thống cần cẩu Đề án điều khiển vòng hở
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Cấu trúc của (a) cần cẩu; (b) cần trục tháp; và (c) cầu trục - Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục

Hình 1..

Cấu trúc của (a) cần cẩu; (b) cần trục tháp; và (c) cầu trục Xem tại trang 2 của tài liệu.
Một số mô hình động lực học của các cần cẩu kiểu con lắc đôi đã được các nhà nghiên cứu sử dụng phương trình Lagrangian để thiết lập mô hình động lực học cho cần cẩu [41, 42, 43, 44, 45, 46], cần trục tháp [47], một số nhà nghiên cứu đã xem xét - Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục

t.

số mô hình động lực học của các cần cẩu kiểu con lắc đôi đã được các nhà nghiên cứu sử dụng phương trình Lagrangian để thiết lập mô hình động lực học cho cần cẩu [41, 42, 43, 44, 45, 46], cần trục tháp [47], một số nhà nghiên cứu đã xem xét Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan