0

Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1

184 18 0
  • Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 06:12

• Về tài liệu in: gồmChỉthịsố27-CT/TWcủaBanBíthư,Quyếtđịnhsố94/2008/QĐ- TTgcủaThủtướngChínhphủ,Quyếtđịnhsố09/QĐ-BCĐTWcủaTrưởngbanBan ChỉđạoTrungương,Chỉt[r] (1)BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ BÁO CÁO HÀNH CHÍNH TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009 (2)(3)BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ BÁO CÁO HÀNH CHÍNH (4)(5)LỜI NĨI ĐẦU VụThốngkêDânsốvàLaođộng,TổngcụcThốngkêđãtưliệuhốcáctàiliệucủa cuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009dướidạng“Báocáohànhchính”đểđộcgiảcó thểthamkhảomộtcáchhệthốngvàđầyđủvềcuộcTổngđiềutranày Báocáonàyđượctrìnhbàythành2tập Tập1tómtắttồnbộqtrìnhchuẩnbịvà tiếnhànhTổngđiềutra Tập2tậphợpcáctàiliệuliênquancủacuộcTổngđiềutra ChúngtơicảmơnQuỹDânsốLiênHợpQuốcđãtàitrợtàichínhđểxuấtbảnBáocáo ChúngtơicũngđánhgiácaonhómchunviêncủaVụThốngkêDânsốvàLaođộng vềsựlàmviệctậntâmđểbáocáonàyđếnđượctayđộcgiả (6)(7)mỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU iii mỞ ĐẦU ix CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ ĐIỀU TRA DÂN SỐ Ở VIỆT NAm 3 CHƯƠNG 2: mỤC ĐÍCH, CHIẾN LƯỢC, TỔ CHỨC VÀ THIẾT KẾ TỔNG ĐIỀU TRA 5 2.1 MụcđíchcủaTổngđiềutra 2.2 Chiếnlược 2.3 Tổchứctổngđiềutra 2.4 ThiếtkếTổngđiềutra 2.5 Đốitượngđiềutra 2.6 Nộidungđiềutra 10 2.7 Thiếtkếmẫu 13 2.8 Điềutrathíđiểmvàđiềutratổngduyệt 15 CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG TÁC TẠI THỰC ĐỊA 17 3.1 Vẽsơđồvàlậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngười 17 3.2 CôngtáctuyêntruyềnchocuộcTổngđiềutra 18 3.3 Côngtáchậucần 20 3.4 Tuyểnchọnvàtậphuấncánbộđiềutra 20 3.5 Côngtácthuthậpthôngtinvàgiámsátđiềutra 21 CHƯƠNG 4: XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ 25 4.1 Giớithiệu 27 4.2 Xửlýsốliệu 27 CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ THẦm ĐỊNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 29 5.1 Xácminhvàđiềutrabổsungquađườngdâynóng 29 5.2 Phúctrakếtquảđiềutra 29 5.3 Đánhgiáchấtlượngghiphiếu 29 5.4 Kiểmtratrọngđiểmmộtsốđốitượngcókhảnăngbịbỏsótcaonhất 30 (8)PHỤ LỤC: 1 ChỉthịSố19/2007/CT-TTgcủaThủtướngChínhphủvềviệcchuẩnbị Tổngđiềutradânsốvànhàởvào0giờngày01tháng4năm2009 33 QuyếtđịnhSố94/2008/QĐ-TTgcủacủaThủtướngChínhphủvềtổchức Tổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 35 3 ChỉthịSố27-CT/TWcủaBanbíthưBanChấphànhTrungươngĐảngvề lãnhđạothựchiệnthắnglợicuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 39 PhươngánTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 40 5a Kếhoạchtuyêntruyền(tríchtừSổtaytuyêntruyền) 57 5b Tàiliệu‘HỏivàĐáp”(tríchtừSổtaytuntruyền) 61 CơngvănSố5468/BKH-TCTKvềviệchướngdẫnviệcthànhlậpBanChỉđạo Tổngđiềutradânsốvànhàởvàbộmáygiúpviệccáccấp 67 7a QuyếtđịnhthànhlậpVănphòngBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvà nhàởTrungương 70 7b Quyếtđịnhsố1314/QĐ-TTgngày23-7năm2010vềviệcgiảithểbanchỉđạo Tổngđiềutradânsốvànhàởtrungương 74 7c Cơngđiệnsố547/CĐ-TTgngày10-4năm2009củaThủtướngchínhphủvề việcchỉđạođiềuhànhcơngtácTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 75 Chỉthịsố2484-CT/BGĐTvềviệchuyđộngcánbộ,giảngviên,giáoviên, họcsinh,sinhviênthamgiacuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 77 9 SơđồtổchứcTổngđiềutra 79 10 Quytrìnhxácđịnhnhânkhẩuthườngtrú 80 11a Phiếuđiềutratồnbộ 81 11b Phiếuđiềutramẫu 83 12 Kháiniệmđịnhnghĩa 95 13 Sơđồđịabànđiềutra 100 14 Bảngkê 101 15a Kếhoạchphúctra 102 15b Phiếuphúctra 107 16 Mộtsốtàiliệutuntruyền(lơgơ,ápphích,thẻđiềutraviên, thẻtổtrưởngđiềutra,cácbàihát,ảnh,mộtsốđĩaCD….) 108 17a CơngvănSố:69/BCĐTW-VP,ngày16tháng3năm2009củaBanchỉđạo (9)17b BáocáoTổngkếtTổngđiềutratrìnhbàytạiHộinghịcơngbốkếtquả điềutratồnbộvàtổngkếtTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009, HàNộingày21/7/2010 116 17c BáocáokếtquảđiềutratồnbộtrìnhbàytạiHộinghịcơngbốkếtquả điềutratồnbộvàtổngkếtTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009, HàNộingày21/7/2010 132 17d ThơngcáobáochívềHộinghịcơngbốkếtquảđiềutratồnbộvàtổngkết Tổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009,HàNộingày21/7/2010 148 17e ThơngcáobáochívềhộinghịcơngbốcácấnphẩmcủaTổngđiềutradânsố vànhàởnăm2009,HàNộingày14/6/2011 150 18a Chươngtrìnhtậphuấnvẽsơđồvàlậpbảngkê 152 18b Chươngtrìnhtậphuấngiảngviêncấphuyện 154 18c Chươngtrìnhtậphuấnđiềutraviên 158 (10)(11)mỞ ĐẦU CuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009đượcthựchiệntheoQuyếtđịnhsố 94/2008/QĐ-TTgngày10tháng7năm2008củaThủtướngChínhphủ ĐâylàcuộcTổng điềutradânsốlầnthứtưvàđiềutranhàởlầnthứbatiếnhànhởnướctakểtừkhinướcnhà thốngnhấtvàonăm1975 CuộcTổngđiềutranhằmthuthậpsốliệucơbảnvềdânsốvànhà ởtrêntồnbộlãnhthổnướcCộnghồXHCNViệtNam,phụcvụcơngtácnghiêncứu,phân tíchqtrìnhpháttriểndânsốvànhàởtrênphạmvicảnướcvàtừngđịaphương,đápứng nhucầuthơngtin,đánhgiátìnhhìnhthựchiệncáckếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithời kỳtừnăm2001đếnnăm2010vàxâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳtừ năm2011đếnnăm2020,phụcvụcơngtácgiámsátthựchiệnmụctiêupháttriểnThiênniên kỷcủaLiênHợpQuốcmàChínhphủViệtNamđãcamkết (12)(13)CHƯƠNG LỊCH SỬ ĐIỀU TRA DÂN SỐ Ở VIỆT NAm Trước1945,cáctriềuđạiphongkiếntiếnhànhkiểmkêdânsố,trongđóchỉtậptrung vàoviệcđếmsốdânđểnắmsốngườiphảinộpthuếhoặccóthểmộlínhphụcvụchocác cuộcchiếntranh Dođócáccuộckiểmkênàykhơngđịnhkỳvàthuthậpítchitiết Trong thờikỳxâydựngChủnghĩaXãhội,haicuộcTổngđiềutradânsốđãđượctiếnhànhvào tháng3năm1960vàtháng4năm1974trênphạmvimiềnBắc NgaysaukhinướcViệtNamđượcthốngnhấtvàonăm1975,đầunăm1976đãtổchức tổngkiểmkêdânsốởcáctỉnhmiềnNamđểphụcvụbầucửQuốcHộicủacảnướcvàsự nghiệpkiếnthiếtnướcnhà CuộcTổngđiềutradânsốđầutiênthựcsựcủanướcCộnghòaXãhộiChủnghĩaViệt Namthốngnhấtđượctiếnhànhvàotháng10năm1979 Vớinguồnlựcvàkhảnăngkỹthuật sẵncólúcđó,cuộcTổngđiềutranăm1979đãcungcấpđượcnhữngsốliệucơbảncóchất lượnglàmnềntảngchocơngcuộcpháttriểnđấtnước CuộcTổngđiềutradânsốcảnướclầnthứhaiđượccoilàmộtcuộcTổngđiềutradân sốvànhàởhiệnđạiđầutiênởnướctađượctiếnhànhvàotháng4năm1989 CuộcTổng điềutranàysửdụngcáckháiniệm,cáckỹthuậtthiếtkếvàxửlýsốliệuđãđượcquốctếthừa nhận NhiềucánhânvàtổchứcthamgiacuộcTổngđiềutrađãchorằngđốitượngdânsố thườngtrúcủacuộcTổngđiềutranàyđượcthuthậpgầnnhưđầyđủvàkếtquảcóchấtlượng cao Trongthậpkỷsauđó,cuộcTổngđiềutranàyđãcungcấpmộtnguồnsốliệuphongphú vềnhânkhẩuhọc,xãhộivàkinhtếchonhiềuđốitượngsửdụng CuộcTổngđiềutradânsốvànhàởcủacảnướclầnthứbađượctiếnhànhvàotháng 4năm1999 NhiềuđặctrưngcủacuộcTổngđiềutranăm1989đãđượcđưavàothiếtkếvà chỉđạocuộcTổngđiềutranăm1999 Tuynhiên,cuộcTổngđiềutranăm1999cịnbổsung thêmnhữngcâuhỏimớivàmởrộngnộidungđiềutra,nhấtlànộidungnhàở,đểcungcấp đượcnhữngsốliệutồndiệnvàchitiếthơn HaicuộcTổngđiềutra1989và1999cókếthợpđiềutramẫuthuthậpthơngtinđểtính tốncácchỉtiêuđạidiệnchocáctỉnhthànhphốtrựcthuộctrungươngvềmứcđộsinhvà mứcđộchết CỡmẫucủahaicuộcTổngđiềutranóitrênlà5%năm1989và3%năm1999 CuộcTổngđiềutradânsốvànhàởcủacảnướclầnthứtưđượctiếnhànhvàotháng4năm 2009 SovớicáccuộcTổngđiềutratrướcđây,cuộcTổngđiềutra2009cóphạmvivànội dungrộnghơn CuộcTổngđiềutrađãđượcĐảngvàNhànướcquantâmlãnhđạo,chỉ đạovàđượcnhândânđồngtìnhủnghộ Tổngđiềutradânsốvànhàởlầnnàykếthừavà pháthuykinhnghiệmcủacáccuộctổngđiềutradânsốtrước,đặcbiệtlàcủacuộcTổng điềutradânsốvànhàởnăm1989và1999 QuỹDânsốLiênhợpquốc(UNFPA)đãhỗ trợkỹthuậtvàtàichínhchomộtsốhoạtđộngquantrọngcủacuộcTổngđiềutra Đâylà lầnthứbaUNFPAhỗtrợkỹthuậtvàtàichínhchoTổngđiềutradânsốvànhàởcủaViệt Namtínhtừnăm1989 (14)(15)CHƯƠNG mỤC ĐÍCH, CHIẾN LƯỢC, TỔ CHỨC VÀ THIẾT KẾ TỔNG ĐIỀU TRA 2.1 mục đích Tổng điều tra ChiếnlượcPháttriểnKinhtế-xãhộigiaiđoạn2006-2010cungcấpcáckếhoạchvà chươngtrìnhtiếptụcthựchiệnthànhcơngcơngcuộcĐổimớitrongbốicảnhnềnkinhtế cónhiềutháchthức TừsauTổngđiềutranăm1999,đãcónhiềuthayđổiđángkểtrongcác đặctrưngkinhtế-xãhộicủadâncư Nhucầuthơngtinngàycàngtăngdokếtquảcủasự chuyểnđổinhanhsangnềnkinhtếthịtrườngvàsựtiếnbộvượtbậccủaViệtNamtronglĩnh vựcđiệntửvềmặtlưutrữ,truyềnđưavàsửdụngthơngtin Vìvậy,cácnhàxâydựngchínhsáchvàcácnhàlậpkếhoạchpháttriển,cácnhànghiên cứu,cáccơquanquốctếvàmộtsốlượnglớnngườidùngtintrongcảkhuvựcnhànướcvà tưnhânởtấtcáccấpđềuchorằngTổngđiềutracungcấpchohọnhiềusốliệuquantrọng Ở cấpđộvĩmơ,thơngtincủaTổngđiềutrasẽgiúpđánhgiánhữngthànhtựukinhtế-xãhội đạtđượctrongthậpkỷvừaquavàxácđịnhnhữngthayđổicơbảnvềkinhtế-xãhộivàcác đặctrưngnhânkhẩuhọccủatồndân Trongbốicảnhđó,ChínhphủnhậnthấysựcầnthiếtphảitiếnhànhTổngđiềutradân sốvànhàởnăm2009 CuộcTổngđiềutranàykhơngchỉkiểmkêsốlượngdânmàcịnsẽlà mộtnguồnsốliệumớivàchínhxácvềtuổi,giớitínhvàcácchỉtiêukhácliênquanđếndân số QuyếtđịnhnàyphùhợpvớikhuyếnnghịcủaLiênHợpQuốcrằngTổngđiềutradânsố nênđượcthựchiệnítnhất10nămmộtlầnnhằmthuthậpthơngtincóthểsosánhđượctrong khoảngthờigianxácđịnh Tổngđiềutra2009thuthậpcácthơngtincơbảnvềdânsốvànhàởvớicácmụcđíchsau: i) Phụcvụcơngtácnghiêncứu,phântíchvàdựbáoqtrìnhpháttriểndânsốvànhàở trênphạmvicảnướcvàtừngđịaphương; ii) Đápứngnhucầuthơngtinđánhgiátìnhhìnhthựchiệnkếhoạchpháttriểnkinhtế-xã hộithờikỳ2001-2010,xâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳ2011-2020 vàgiámsátthựchiệnmụctiêupháttriểnThiênniênkỷcủaLiênHợpQuốcmàChính phủViệtNamđãcamkết; iii) Cungcấpcácsốliệucơbảnvềdânsốvànhàởcủacácđơnvịhànhchínhnhỏnhất,bổsung nguồnsốliệuchocáccuộcđiềutrathườngxuyên,cungcấpdànmẫuvàcơsởdữliệudân sốvànhàởchocácmụcđíchnghiêncứukháctrong10nămsaucuộcTổngđiềutra 2.2 Chiến lược ucầuxâydựngcácchiếnlượcTổngđiềutralầnnàyphảiđạtcácmụctiêuvềtính hiệuquả,chínhxác,rútngắnhơnnữathờigianxửlývàcungcấpsốliệu,mởrộngnộidung nhằmđápứngnhucầuthơngtincủacáccấp,cácngành (16) Tổngđiềutra2009ápdụngphươngphápphỏngvấntrựctiếp Điềutraviênsẽtới từnghộtrongđịabànđiềutramìnhphụtráchvàphỏngvấnchủhộhoặcthànhviêncótrách nhiệmnếuchủhộđivắng,nhằmthuthậpthơngtincầnthiếtcủatấtcảcácthànhviêntrong hộ CũnggiốngnhưcáccuộcTổngđiềutratrướcđây,Tổngđiềutra2009đếmtấtcảnhững ngườilànhânkhẩuthựctếthườngtrútạiViệtNamvàothờiđiểm0giờngày1tháng4năm 2009 Có2chiếnlượcmớisauđãđượcđềravàápdụngchoTổngđiềutra2009 Thứ nhất, thiết kế mẫuđãđượcsửdụngtrongcáccuộcTổngđiềutratrướcđâyvàcũng nhưvậyđốivớiTổngđiềutra2009 Sửdụngkỹthuậtđiềutramẫusẽnhanhchóngcóđượcsố liệucầnthiếtvớiđộchínhxácchấpnhậnđược Docácyếutốvềthờigian,chiphícầnthiếtđể thuthậpthơngtinnhạycảmnhưvềhơnnhân,dichuyển,tìnhtrạngkhuyếttật,trìnhđộchun mơnkỹthuật,laođộngvàviệclàm,lịchsửsinhcủaphụnữ15-49tuổi,cáctrườnghợpchết củahộ…,thựctếchothấyviệccóđượcsốliệuloạiđótừđiềutratồnbộlàrấtkhó ĐiềutramẫucủaTổngđiềutracũngcungcấpchocácnhàlậpkếhoạch,nhàxâydựng chínhsáchvàngườidùngtinnhiềusốliệutiềmnăngkháctrongthờigianngắnsaukhihồn thànhviệcthuthậpthơngtinTổngđiềutra Đốivớicáccuộcđiềutratrước,sosánhkếtquả tồnbộvàmẫuchothấyrằngchúngrấttươngthíchvớinhau Khácbiệttrên5%chỉxuất hiệnởnhữngphântổchitiết,hoặcởnhữngnhómcósốlượngít Ởphạmvitồnquốc,mức đạidiệncủađiềutramẫurấtcao SovớiTổngđiềutra1989và1999,cỡmẫucủaTổngđiềutra2009lớnhơnnhiềuvà nộidungcũngrấtkhác Tổngđiềutra2009đãsửdụngcỡmẫu15%dânsốnhằmmởrộng nộidungđiềutra NgồidữliệuvềsinhvàchếttươngtựnhưcủaTổngđiềutra1989và 1999,điềutramẫucủaTổngđiềutra2009cịnthuthậpthơngtindicư,tìnhtrạnghơnnhân, khuyếttật,trìnhđộchunmơnkỹthuậtcaonhấtđạtđược,tìnhtrạnghơnnhânvàcácđặc trưngkinhtếcủadâncư NộidungđiềutramẫucủaTổngđiềutra2009rấtkhácsovớicủacáccuộcTổngđiều tratrước Cụthểlà,phiếuđiềutratồnbộchỉcó24câuhỏi,trongkhiphiếuđiềutramẫucó 57câuhỏi,trongđócónhiềucâuhỏinhạycảm,khóghiphiếu Điềunàychophéptiếtkiệm kinhphí,tăngchấtlượngghiphiếuthơngquachọnđiềutraviênđịabànmẫutốthơndosố lượngđiềutramẫukhơngqlớn,tậptrungtậphuấnchođiềutraviênđịabànmẫuvàgiám sát;nângcaochấtlượngxửlý Cáchlàmnàycũngthểhiệnkhíacạnhhộinhậpphươngpháp thiếtkếTổngđiềutracủaQuốctế Chiếnlượcthứ2liênquanđếnxửlýsốliệu TrongTổngđiềutra2009,chỉcó3Trung tâmTinhọcThốngkêKhuvựctạiHàNội,ĐàNẵngvàthànhphốHồChíMinhđượcchỉ địnhứngdụngcơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminhđểnhậptintừphiếuđiềutra,trongđó TrungtâmTinhọcKhuvựcIởHàNộilàđơnvịđầumối ThơngquaDựán“Hiệnđạihố TổngcụcThốngkêđượcthựchiệnbằngvốnvaycủaNgânhàngThếgiới,mỗitrungtâm đượctrangbịmộtmạngmáytínhxửlýsốliệuTổngđiềutravớimáyqt,máytính(máy trạmvàmáychủ),máyinlaser,thiếtbịlưutrữdữliệu,phầnmềmqtnhậnbiếtkýtựthơng minhvàcácthiếtbịliênquankhác Đâylàlầnđầutiênởnướctasửdụngkỹthuậtnàycho Tổngđiềutradânsốvànhàở 2.3 Tổ chức Tổng điều tra (17)Ngày03tháng8năm2007,ThủtướngChínhphủbanhànhChỉthịsố19/2007/CT-(Phụlục1) ThựchiệnChỉthịnày,BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)đãchủtrì, phốihợpvớicácBộ,Ngànhvàcácđịaphươngliênquankhẩntrươngtriểnkhaicáccơngtác chuẩnbị Từđầunăm2007trêntinhthầntíchcựcchủđộngvàđượcQuỹDânsốLiênHợpQuốc hỗtrợkỹthuậtvàtàichính,TổngcụcThốngkêđãsoạnthảokếhoạchtổngthể,xâydựng kếhoạchtuntruyềnvàbiênsoạnmộtsốtàiliệuchunmơnđểkhởiđộngchocuộcTổng điềutra Đầunăm2008,haicuốnsáchvềtuntruyềnđượcinvàpháthànhtớicácBộ, Ngànhvàcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương Donhữngthànhcơngcủacơngtácđiềutrathíđiểmvànhiềuhoạtđộngchuẩnbịkhác, ngày10tháng7năm2008,ThủtướngChínhphủđãbanhànhQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgvềtổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009(Phụlục2) Ngày16tháng10năm 2008,BanBíThưTrungươngĐảngđãbanhànhChỉthịsố27-CT/TWvềlãnhđạothựchiện thắnglợicuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009(Phụlục3) TheoQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTg,PhóthủtướngThườngtrựcChínhphủlàm TrưởngbanBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàở2009Trungương;Tổngcụctrưởng TổngcụcThốngkêlàPhóTrưởngban;cácUỷviênBanChỉđạoTrungươngbaogồmđại diệnlãnhđạocácBộ:Quốcphịng,Cơngan,Xâydựng,Ytế,Laođộng-ThươngbinhvàXã hội,Tàichính, TàingunvàMơitrường;vàmộtPhóTổngcụctrưởngTổngcụcThốngkê làUỷviênthườngtrực Cũngtheoquyếtđịnhnóitrên,BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)được giaohồnthiệnphươngán,kếhoạchvànộidungTổngđiềutra;phốihợpvớiBộTàichính hồnchỉnhdựtốnkinhphíTổngđiềutra,trìnhBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhà ởTrungương CácBộ:Quốcphịng,Cơngan,NgoạigiaocónhiệmvụphốihợpvớiBộ KếhoạchvàĐầutưhồnthiệnphươngán,kếhoạchvàdựtrùkinhphíđiềutracủamình; đồngthời,tổchứcđiềutrasốnhânkhẩudoBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàở Trungươngphâncơngtheoucầu,kếhoạchchungcủacuộcTổngđiềutra Ngồinhiệm vụtrên,BộCơngancịncónhiệmvụlậpkếhoạchbảovệantồnchocuộcTổngđiềutra CácBộkhác,cóUỷviêntrongBanChỉđạo,cótráchnhiệmthamgiatheoucầu,kế hoạchchungcủacuộcTổngđiềutra BanChỉđạoTổngđiềutracáccấpTrungương,tỉnh,huyện,xãđượcthànhlậpđểtriển khaithựchiệnphươngánTổngđiềutra,banhànhtheoQuyếtđịnhsố09/QĐ-BCĐTWngày 10tháng10năm2008củaTrưởngbanBanChỉđạoTrungương(xemPhụlục4) Đếncuối năm2008,hàngloạtcácvănbảnphápquycùnghệthốngbộmáytổchứctừTrungươngđến cơsởđãnhanhchóngđượcxáclậpđểchỉđạothựchiệncuộcTổngđiềutrachínhthức BanChỉđạocấptỉnh1(huyện2)cómơhìnhtươngtựnhưcủaTrungươngdoChủtịch (hoặcPhóchủtịch)UỷbanNhândântỉnh(huyện)làmTrưởngban,ThủtrưởngCơquan ThốngkêcùngcấplàmPhótrưởngbanThườngtrựcvàlãnhđạocáccơquan,đơnvịliên quanlàmthànhviên BanChỉđạoTổngđiềutraTrungương,cấptỉnh,cấphuyệncóVăn phịnggiúpviệcđượcxâydựngtừcácđơnvịnghiệpvụvềthốngkêdânsốvàcácđơnvịliên quancủaCơquanThốngkêcùngcấp;vàcócondấuriêngđểhoạtđộng Mỗiđơnvịhành chínhcấpxã3thànhlậpBanChỉđạodoChủtịch(hoặcPhóchủtịch)làmTrưởngbancùng 1 CấptỉnhgồmtỉnhvàthànhphốtrựcthuộcTrungương (18)cácthànhviênkhácnhưCơngan,Thốngkê…BanChỉđạoTổngđiềutracấpxãkhơngcó vănphịnggiúpviệcvàkhơngcócondấuriêng CácBanChỉđạoTổngđiềutracủabaBộ(Quốcphịng,CơnganvàNgoạigiao)cũng đượcthànhlậpđểtiếnhànhđiềutratheokếhoạchriêngđốitượngdocácBộđóquảnlýđược BanChỉđạoTổngđiềutraTrungươngphâncơng Cơcấutổchức(xemPhụlục9)nhưtrìnhbàyởtrênđãđảmbảochotấtcảcáccấp thamgiavàocơngtácTổngđiềutra Nhượcđiểmcủacơcấunàylàqnhiềungườicótrách nhiệmđốivớicuộcTổngđiềutra,nhưnglạicóhiểubiếtkhơngsâuvềcơngviệcđó Tuy nhiên,điềunàylàkhơngđángkểsovớilợithếcơbảnlàkhơidậyđượclịngnhiệttìnhủng hộTổngđiềutracủatồnbộnhândânvàhuyđộngnhânlựcthamgiađiềutra Vìvậy,sự thamgiarộngrãicủacảhệthốngchínhtrịvàsựhợptác,ủnghộcủatồndânđốivớiTổng điềutralànhântốquyếtđịnhthànhcơngcủacơngtácđiềutra TổngcụcThốngkêlàcơquanquảnlýngànhdọc,cónhiệmvụthườngtrựctrong chuẩnbịvàthựchiệncáccuộcTổngđiềutra NgồitổchứccủaBanChỉđạoTổngđiềutra, TổngcụcThốngkêđãtổchứcmộtmơhìnhbaogồmnhiềuđơnvịphụcvụTổngđiềutra Ví dụ,trongnộibộcơquanTổngcụcThốngkê,cáchoạtđộngTổngđiềutrađượcphâncơng chonhiềuđơnvịchunngànhvàcácDựánliênquanđanghoạtđộng TrongkhnkhổcủaDựánVNM7PG0008doUNFPAtàitrợ, TổngcụcThốngkê cótráchnhiệmtiếpnhậntrợgiúpkỹthuậttriểnkhaixâydựngcáctàiliệuđiềutravàphối hợpvớiTrungtâmTinhọcThốngkêKhuvựcIthửnghiệmcơngnghệnhậnbiếtkýtựthơng minh,tiếnhànhđiềutrathửvàđiềutraTổngduyệt MộtquyếtđịnhquantrọngkháclàgiaochoDựán“HiệnđạihốTổngcụcThốngkê” trangbịphầncứngvàphầnmềmxửlýsốliệuTổngđiềutrabằngcơngnghệnhậndạngký tựthơngminhchocácTrungtâmTinhọcThốngkê DonhữngquyđịnhmớivềcơngtácquảnlýtàichínhđốivớiTổngđiềutracấpquốc gia,VụKếhoạchTàichínhvàVănphịngTổngcụcThốngkêđượcgiaonhiệmvụliênquan đếnkinhphí,hậucầnchoTổngđiềutra CácnhiệmvụnàytrongcáccuộcTổngđiềutra trướcđâydoVănphịngBanChỉđạoTổngđiềutraTrungươngthựchiện 2.4 Thiết kế Tổng điều tra Tổngđiềutra2009phảiđápứngnhucầuthôngtintrongnướcngàycàngtăngvàbảo đảmyêucầusosánhquốctế Mặtkhác,nộidungcủaTổngđiềutrakhôngđượcnặngnề,phải phùhợpvớikhảnăngkinhphívàcótínhkhảthi,đồngthờiphảibảođảmchấtlượngsốliệu thuthậpđược,đặcbiệtlàphảitạođiềukiệnthuậnlợichoviệcápdụngcơngnghệnhậnbiếtký tựthơngminhtrongxửlýsốliệu Đểgiảiquyếtcácucầutrên,TổngcụcThốngkêđãchủ độngnghiêncứu,phốihợpvớicácBộ,ngànhliênquantổchứcnhiềucuộchộithảovớingười dùngtin,tiếnhànhmộtsốcuộcđiềutrathửnghiệmđểxácđịnhsốchỉtiêucầnthiếtđưavào nộidungđiềutra,đảmbảothuđượcthơngtincóchấtlượngcao (19)nhânkhẩuhọc,v.v ,cuộcTổngđiềutralầnnàyđã:(i)thayđổikháiniệmcủachỉtiêuhoạt độngkinhtế,chuyểntừphântổtheohoạtđộngkinhtếthườngxuyêntrong12thángqua sangphântổtheohoạtđộngkinhtếhiệntạitrong7ngàyqua;(ii)điềutrathêmmộtsốchỉ tiêuvềtìnhtrạngkhuyếttật,nguyênnhânchết,chếtdothaisảnvàmộtsốtiệnnghisinhhoạt cơbảncủahộdâncư HaichiếnlượcnổibậttrongthiếtkếTổngđiềutra2009là:(1)ápdụngđiềutramẫuvới cỡmẫu15%đểmởrộngnộidungđiềutra,suyrộngchocấphuyện,đồngthờigiảmchiphí(cỡ mẫucủaTổngđiềutra1989và1999tươngứnglà5%và3%,chỉđạidiệnchocấptỉnh);(2) ápdụngcơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminh(cơngnghệqt)đểnhậpsốliệuthayvìdùng cơngnghệtruyềnthốngnhậptintừbànphím Cơngnghệnàycónhiềulợithếvềmặtkỹthuật, nhưngđâycũnglàmộttháchthứclớnđốivớiTổngcụcThốngkê,vìcơngnghệnàyđịihỏi chấtlượngghiphiếuđiềutraphảitốthơn,rõrànghơnvàbảoquảnphiếuphảichuđáohơn Do vậy,đểápdụngđượcchiếnlượcnàycơngtácchuẩnbịvàthửnghiệmcơngnghệmớiđãđược tiếnhànhmộtcáchcẩntrọngvàtỉmỉ 2.5 Đối tượng điều tra CũngnhưTổngđiềutradânsốvànhàởnăm1999,Tổngđiềutra2009tiếnhànhthu thậpthơngtincủatấtcảnhữngngườiViệtNamthườngxuncưtrútrênlãnhthổnướcCộng hịaXãhộiChủnghĩaViệtNamcóđếnthờiđiểm0giờngày01tháng4năm2009;người ViệtNamđượccơquancóthẩmquyềnchophépxuấtcảnhranướcngồitrongthờihạnquy định;cáctrườnghợpchếtcủahộđãxảyratrong12thángtrướcthờiđiểmđiềutra;nhàởcủa hộdâncư Chủhộlàngườicungcấpthơngtinchính Đốivớinhữngthơngtinmàchủhộkhơng nắmchắc,điềutraviênphỏngvấntrựctiếpđốitượngđiềutra Riêngcácthơngtinvềlao động-việclàm,điềutraviênphỏngvấntrựctiếpđốitượngđiềutratừ15tuổitrởlên;các câuhỏivềsinhđẻ,điềutraviênphỏngvấntrựctiếpphụnữtrongđộtuổisinhđẻ(từ15đến 49tuổi)đểxácđịnhthơngtin Đốivớithơngtinvềnhàở,điềutraviênphỏngvấntrựctiếp chủhộvà/hoặckếthợpvớiquansáttrựctiếpđểxácđịnh Cáchtiếpcậnđăngkýtheonhânkhẩuthườngtrúđịihỏimỗingườiphảigắnvớimột hộnhấtđịnhmàhọthườngxuncưtrú Kháiniệm“nhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ” đượcsửdụngđểxácđịnhmộtngườicóthuộcđốitượngđiềutrahaykhơng Mộtngườiđược coilà“nhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ”,nếunhưngườiđóđãsốnghoặccóýđịnhsống tạihộtừ6thángtrởlên Đốivớihầuhếtcáctrườnghợpđốitượngđiềutrađượcxácđịnh mộtcáchdễdàng,phứctạpphátsinhđốivớinhữngngườikhơngđủtiêuchuẩnnóitrên Để giảiquyếtkhókhănnày,kháiniệmnhânkhẩutạmvắng,tạmtrúđãđượcđưaranhằmgiải quyếtmộtsốítcáctrườnghợpcịnlại;cũngnhưđưaramộtsốquyđịnhcụthểđốivớinhững trườnghợpngườicóhainơicưtrú,đinướcngồi,khơngcónơicưtrú… (20) Điềuquantrọnglàphảihiểuđượcmộtsốítcáctrườnghợpcưtrúđặcbiệt(thường gọilànhânkhẩuđặcthù)đểcóthểđiềutrachínhxáctấtcảnhânkhẩulàđốitượngđiềutra củamỗiđịabàn Nhânkhẩuđặcthùlàthànhviêncủahộnhưngcótínhchấtcưtrúphứctạp nhưtạmvắng,bnbán/làmviệclưuđộng,đidulịch,nằmviện(kểcảtrẻmớisinhđang ởbệnhviện,chưavềnhà…) Vìvậy,cũngnhưthơnglệquốctế,trongTổngđiềutra2009 đãbổsungđầyđủcácloại“nhânkhẩuđặcthù”,từđóđặcbiệtlưuýnhữngđốitượngcó tínhchấtcưtrúkháphứctạpnhưhọcsinhvàsinhviên,ngườinhậpcư,ngườilangthangcơ nhỡ,ngườisốngtrongcáctrạm/trạidongànhLaođộng,ThươngbinhvàXãhộiquảnlý,nhà chung/nhàchùa,nhữngngườilàmhợpđồngngắnhạn/tạmtuyển/laođộngthờivụcủaqn độivàcơngan,v.v… Cácđốitượngđiềutratheokếhoạchriêng(docácBộ:Quốcphịng,CơnganvàNgoại giaoquảnlý)cũngđãđượcphâncơngcụthể Cácqnnhânđượcđăngkýtạidoanhtrại, đơnvịhọphụcvụ Tươngtựnhưvậyđốivớicácchiếnsỹcơngan Cáccánbộngoạigiao vàthànhviêngiađìnhhọởnướcngồiđượcđăngkýphùhợpvớinguntắcchungđốivới nhữngngườiởngồinước BanChỉđạoTổngđiềutraTrungươngquyđịnhrằng,thơngtinthuthậpchođốitượng điềutratheokếhoạchriêngphảiphùhợpvớiphiếungắnđểcóthểhồchungkhitổnghợp kếtquảtồnbộ Tứclà, tấtcảcácbiểuchitiếtcủakếtquảtồnbộcóbaogồmnhómđiều tratheokếhoạchriêng 2.6 Nội dung điều tra NộidungcủaTổngđiềutra2009rộnghơnnhiềusovớiTổngđiềutra1999và1989 đượcthểhiệnbằnghailoạiphiếuđiềutra:phiếuđiềutratoànbộ(phiếu ngắn, xem Phụlục 11a)vàphiếuđiềutramẫu(phiếu dài, xemPhụlục11b). 2.6.1 Nội dung điều tra toàn bộ a.1 Về dân số: - Cácthơngtincánhân(họvàtên,giớitính,thángnămsinh/tuổi); - Quanhệvớichủhộ; - Tìnhhìnhđihọchiệnnay; - Trìnhđộhọcvấn; - Dântộcvàtơngiáo; - Tìnhtrạngbiếtđọcvàbiếtviết b.2 Về nhà ở: - Tìnhtrạngnhàởhiệntại; - Kếtcấunhàvàloạivậtliệuxâydựngchính; - Quymơdiệntíchnhàở; (21)2.6.2 Nội dung điều tra chọn mẫu Ngồicácthơngtinnhưtrongphiếuđiềutratồnbộ,phiếuđiềutramẫucịncóthêm cácthơngtinsauđây: a Về dân số: -Nơithườngtrúcáchđây5năm; -Tìnhtrạngkhuyếttật; -Tìnhtrạnghơnnhân; -Trìnhđộchunmơnkỹthuậtcaonhấtđãđượcđàotạo; -Tìnhtrạnghoạtđộngkinhtếtrong7ngàyqua b Về tình hình sinh đẻ phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi: -Tìnhhìnhsinhcon; -Sốconđãsinh,sốconcònsốngvàsốconđãchết; -Tháng,nămsinhvàsốcontrai,sốcongáicủalầnsinhgầnnhất c Về người chết: -Tìnhhìnhtửvongcủahộ; -Thơngtincánhâncủangườichết; -Ngunnhânchếtvàchếtdothaisản d.Về nhà ở: -Tìnhhìnhsửdụngnhàở; -Tìnhtrạngsởhữunhàở; -Loạinhiênliệuchínhđểthắpsángvànấuăn; -Nguồnnướcchínhsửdụngđểănuống; -Loạihốxíđangsửdụng; -Mộtsốtiệnnghisinhhoạtcơbảncủahộdâncư (22) Việcsửdụngtốiđacáchthiếtkếtiêuthứcđiềutratheodạngcâuhỏicósẵncáccâutrả lời(câuhỏiđóng)làphùhợpvớitiêuchuẩnquốctếvàlàmchocáctàiliệuthuđượccóchất lượngcao,nhấtlàkhicơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminhđượcápdụngđểnhậptin Khi dùngcơngnghệnày,việcnhậnbiếtcáckýtựđánhdấu(vídụnhư“x”hoặc“v”)trongcácơ vngnhỏdànhsẵncủacáccâuhỏiđóngcóđộchínhxáctuyệtđối Cáchthiếtkếđốivớicáctiêuthứcvềhọcvấnđãđượccảitiếnrấtnhiềusovớicác Tổngđiềutratrước Cáctiêuthứcvềtrìnhđộhọcvấnđãvàđanghọcđượcđểởphiếutồn Hơnnữangồiviệcđiềutrachỉtiêucấpđãtừnghọc,cịnthuthậpthêmthơngtinsốnăm đãhồnthànhởcấphọcđónhằmtínhtốnsốnămđihọctrungbìnhcủadânsố Trìnhđộ chunmơnkỹthuậtcaonhấtđãđạtđượcchỉđượcthuthậptrongcácđịabànmẫu Rútkinh nghiệmcácTổngđiềutratrướcđây,câuhỏivềngànhđãhọcđượcloạibỏ,vìchấtlượng thơngtinthuthậpcủacâuhỏinàykhơngcaovàviệcsửdụngrấthạnchế DocỡmẫucủaTổngđiềutralàđủlớn,nêncâuhỏivềhoạtđộngkinhtếcủanhững ngườitừ15tuổitrởlênđượcthiếtkếtrongphiếudài Hơnnữa,khácvớicácTổngđiềutra trướcđây,thơngtinvềhoạtđộngkinhthếthườngxunđượcthuthập(tứclàhoạtđộng trong6thánghoặc12thángtrướcđiềutra),Tổngđiềutra2009thuthậpthơngtinvềhoạt độngkinhtếhiệntại TổchứcLaođộngQuốctế(ILO)quyđịnh,vớihoạtđộngkinhtếhiện tại,thờigiantốithiểuđểmộtngườicóthểđượcxemxétcóviệclàm(làmviệc)làtrong07 ngàyquaphảicóítnhất01giờlàmviệcđểtạothunhậpchínhđáng Cáccuộcđiềutravề laođộng-việclàmtiếnhànhtrongcácnămtrướcTổngđiềutra2009đãápdụngkháiniệm nàyvàchothấyvớinềnkinhtếthịtrườngkháiniệmnàytỏraphùhơnsovớikháiniệmhoạt độngkinhtếthườngxun Vàdovậy,hoạtđộngkinhtếhiệnnayđượcsửdụngtrongTổng điềutra2009 KinhnghiệmtừcáccuộcTổngđiềutradânsốvàcáccuộcđiềutrakhácliênquancho thấyrằng,haicâuhỏidùngđểxácđịnhngànhvànghềlàhaicâuhỏikhó Đểhỏivàghitốt đốivớihaicâuhỏinóitrênkhơngnhữngđịihỏiđiềutraviêncótrìnhđộítnhấtlàtốtnghiệp trunghọcphổthơng,cótráchnhiệmvàkinhnghiệmsống,màcịncầnđượcđàotạonghiệp vụchuđáo Khơngthểđápứngtốtđịihỏinóitrênvớihơn22vạnđiềutraviên Đâycũng làmộttrongnhữngcơsởquyếtđịnhviệccáccâuhỏivềhoạtđộngkinhtếđượcthuthậptại cácđịabànmẫu Khicóítđiềutraviênhơn,cóthểchọnđượcngườicókhảnăngtốthơn, việctậphuấnchoítngườicóthểthựchiệntốthơnvàquảnlýđiềutratốthơn,dẫnđếnchất lượngthơngtinthuthậpsẽcaohơn Tươngtựnhưlýdotrên,câuhỏithuthậpthơngtinvềkhuyếttậtcũngchỉđượcthu thậptạicácđịabànmẫu Mặcdùtrongcácđiềutrathửtrướcđó,câuhỏivềkhuyếttậtlà thuộcphiếutồnbộ Cũngcóýkiếnthắcmắcrằngtạisaokhơnghỏicâuhỏivềkhuyếttật chotồnbộdânsốmàchỉhỏichodânsốtừ5tuổitrởlên Điềunàyđượcgiảithíchnhưsau, trẻdưới5tuổichưapháttriểnđầyđủcảvềthểchấtvàtrítuệ,nênrấtkhóthuthậpthơngtin chínhxácvềtìnhtrạngkhuyếttậtcủatrẻemnhómtuổinày (23)đượcthiếtkếtrênmộttranggiấylớn(khổA3)đãtiếtkiệmkhánhiềuthờigianquétphiếu, vìđãgiảmđượcnửasốlầnkéophiếuvàomáyquétvàviệcnàydẫnđếnhiệntượngtắcgiấy khiquétcũnggiảmđángkểsovớiviệcthiếtkếbằnggiấynhỏhơn(khổA4) Tuynhiên,docónhiềucâuhỏihơnnênphiếuđiềutramẫukhơngthểthiếtkếbằng giấykhổA3màphảiđónggáythànhtậpkhổA4gồm12trang Việcnàyđịihỏiphảithực hiệnhaicơngviệcbổsung Đólàcắtgáyphiếuđiềutra(saukhicắtgáy,1tậpphiếusẽ trởthành6tờkhổA4)trướckhiqtvàviệcsắpxếpphiếukhơngđượcđểphiếunọlồng vàophiếukia(nhằmtránhtờcủatậpphiếunàyđượcnhậndiệntrởthànhtờcủatậpphiếu khác) Cầnghinhậnmộtsángkiến“rấthữuích”trongviệcthiếtkếphiếuđiềutramẫulà cắtgócphíatrênbênphảicủatậpphiếu,cótácdụngsắpxếpnhanhmộttậpphiếuvàcó thểpháthiệnnhanhđểchỉnhsửakhicómộttập(tờ)nàoởtưthếkhơngđúngvớichiềucủa nhữngtập(tờ)khác 2.7 Thiết kế mẫu BắtđầutừTổngđiềutra1989,kếthợpđiềutrachọnmẫutrongTổngđiềutrađãđược ápdụngtrongthuthập,xửlývàcơngbốsốliệu Điềutramẫuđượcthiếtkếnhằm:(1)mở rộngnộidungđiềutra;(2)nângcaochấtlượngđiềutra,nhấtlàđốivớinhữngcâuhỏinhạy cảmvàphứctạp;và(3)giảmnhẹkhốilượngvàtiếtkiệmkinhphíđiềutra Đểnângcaohiệu quả, độtincậyvàtínhđạidiệncủasốliệu,quymơmẫucủaTổngđiềutra2009là15%tổng sốdâncủacảnước Tấtcảcácđơnvịhànhchínhcấpxãđượcphânchiathànhcácđơnvịnhỏhơngọilà địabànđiềutra CũngnhưhầuhếtcácnướctrênthếgiớicókếthợpđiềutramẫutrongTổng điềutra,cóhailoạiphiếuđượcsửdụngđểghithơngtin Phiếungắnchỉbaogồmnhữngchỉ tiêuchủyếu,dùngđểđăngkýchotấtcảcáchộthuộccácđịabànđiềutrakhơngphảilàđịa bànđiềutramẫu,haycịngọilàđịabànđiềutratồnbộ Phiếudài,ngồicácchỉtiêucủa phiếungắn,cịncónhiềucâuhỏikhácdùngđểthuthậpthơngtinởcácđịabànđiềutramẫu Ởnhiềunước,điềutramẫuđượctiếnhànhsauđiềutratồnbộ,nhưngởnướctratrongTổng điềutra2009,cũngnhư1989và1999,điềutramẫuvàđiềutratồnbộđượctiếnhànhsong song MẫucủacuộcTổngđiềutra2009làloạimẫuchùmcảkhối,đượcthiếtkếtheophương phápphântầnghệthốngmộtgiaiđoạn Việcchọnmẫuđượcthựchiệntheohaibước:Bước 1,chọnphântầngđểxácđịnhquymơmẫucủatừngđơnvịcấphuyệnthuộctỉnh,thànhphố trựcthuộcTrungương Bước 2,chọnđộclậpvàhệthốngtừdànmẫuđịabàncủamỗiđơnvị cấphuyệnđểxácđịnhcácđịabànđiềutramẫucụthể CỡmẫucủahaicuộcTổngđiềutra1989và1999tươngứnglà5%và3%,cungcấpsố liệuđạidiệnchocấptỉnh Cácchỉtiêuđiềutramẫuchỉlàcáccâuhỏivềlịchsửsinhcủaphụ nữ15-49tuổivàcáctrườnghợpchếtcủahộtrong12thángtrướcđiềutra TrongTổngđiều tra2009,ngồihaichỉtiêunóitrên,nhiềuchỉtiêukháccũngđượcđiềutramẫuvàcungcấp sốliệuđạidiệnđếncấphuyện (24)2.7 Phân tầng phân bổ mẫu cho tầng Đểđảmbảomứcđộđạidiệnmẫuchotừngđơnvịcấphuyệntrongcảnước,doquimô dânsốkhơngđồngđềugiữacácđơnvịhànhchínhcấphuyệnvàcấptỉnh,VănphịngBan ChỉđạoTổngđiềutraTrungươngphânbổmẫutrựctiếpcho682/684huyện/quận(khơng tính2huyệnđảodoquymơdânsốqnhỏ)trongcảnướctheo2bước: Bước1:Xácđịnhtỷlệmẫuf(v)cho3nhómcấphuyệngồm: Nhóm1:gồm132quận/thịxã/thànhphốthuộctỉnh; Nhóm2:gồm294huyệnđồngbằng,venbiển,; Nhóm3:gồm256huyệnmiềnnúi,hảiđảo Bước2:Phânbổmẫuchocácđơnvịcấphuyệntrongmỗinhómdựatrêncơsởtỷlệmẫu củamỗinhómđãđượcxácđịnhởBước1 Ápdụngphương pháp phân bổ mẫu nghịch đảo Theophânbổnày,sốlượngđơnvịmẫucủacácđơnvịhànhchínhcấphuyệncóquimơnhỏ đượctănglênđủđảmbảomứcđộđạidiện 2.7.2 Đơn vị phương pháp chọn mẫu Đơnvịchọnmẫulàđịabànđiềutrađãđượcphânđịnhtrongbướcphânchiađịabànđiều tra Dànmẫulàdanhsáchcácđịabànđiềutrađượclậptuầntựtheodanhmụccácđơnvịhành chínhcấpxãtrongtừngđơnvịcấphuyện Nhưvậycảnướcsẽcó682dànmẫu(682tầng) BanChỉđạoTổngđiềutratỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngcótráchnhiệmchọn racácđịabànđiềutramẫutheophươngphápchọnmẫungẫunhiênhệthốngtheosốlượngđịa bànmẫuđượcthơngbáotừVănphịngBanChỉđạoTrungương 2.7.3 Phương pháp tính sai số mẫu Cácướclượngtừđiềutramẫubịảnhhưởngcủahailoạisaisố:(1)saisốphimẫu,và (2)saisốmẫu Saisốphimẫulàkếtquảcủacácsaisóttrongkhithựchiệnthuthậpvàxử lýsốliệu,nhưchọnsaingơinhà,chọnkhơngđúnghộ,hiểukhơngđúngcâuhỏicảtừphía điềutraviênvàphíađốitượngđiềutra,nhậptinsai Mặcdùcónhiềucốgắngđượcthực hiệntrongqtrìnhtiếnhànhđiềutranhằmgiảmthiểusaisốloạinày,nhưngsaisốphimẫu làkhơngthểtránhkhỏivàrấtkhóđánhgiávềmặtthốngkê Khácvớisaisốphimẫu,saisốmẫucóthểđánhgiáđượcvềmặtthốngkê Mẫucácđối tượngđiềutratrongTổngđiềutrachỉlàmộttrongnhiềumẫucóthểđượclựachọntừcùng mộttổngthểnghiêncứu,sửdụngcùngmộtphươngphápthiếtkếmẫuvàcỡmẫuđãđịnh Mỗimộttrongcácmẫuđócóthểchokếtquảkhácvớikếtquảcủamẫuthựctếđãchọn Sai sốmẫulàsốđosựbiếnthiêngiữatấtcảcácmẫucóthểcó Mặcdùmứcđộbiếnthiênkhơng thểbiếtđượcmộtcáchchínhxác,songnócóthểướclượngđượctừkếtquảđiềutra Saisốmẫuthườngđượcđobằngsaisốchuẩnlàcănbậchaicủaphươngsaiđốivới mộtchỉtiêuthốngkêcụthể(giátrịtrungbình,phầntrăm,…) Saisốchuẩncóthểsửdụng đểtínhkhoảngtincậymàtrongđóchứagiátrịđúngcủatổngthể Vídụ,đốivớimộtchỉtiêu thốngkêbấtkỳđượctínhtừđiềutramẫu,giátrịthốngkêthựcsẽrơivàotrongkhoảngcộng hoặctrừhailầnsaisốchuẩncủachỉtiêuđóvớiđộtincậy95phầntrămcủatấtcảcácmẫu cóthểvớicùngquymơvàcùngkiểuthiếtkếmẫu (25)phântầng,dođóphảidùngcơngthứcphứctạphơn Phầnmềmmáytínhsửdụngđểtínhsai sốmẫuchocácthiếtkếdạngphântầngcóthểdùngmộtmơduletínhsaisốmẫucủaphần mềmISSA(IntegratedSoftwareforSurveyAnalysis)hoặcSTATA Cácchươngtrìnhnàysử dụngphươngpháptuyếntínhhóaTaylorđểướclượngphươngsaichocácướclượnggiátrị trungbình,tỷtrọngcủacáccuộcđiềutramẫu SaisốmẫucủamộtsốchỉtiêucủaTổngđiều tra2009đãđượctínhtốnbằngcácphầnmềmđềcậpởtrên 2.8 Điều tra thí điểm điều tra tổng duyệt PhiếuđiềutravàcáctàiliệuTổngđiềutrađãđượcthửnghiệmquabalầnđiềutrathí điểmvàmộtlầnđiềutratổngduyệttrướckhiápdụngchínhthứcchocuộcTổngđiềutra HaiđiềutrathíđiểmvớiquymơnhỏđượctiếnhànhtrongQIIvàQIIInăm2007 nhằmthửnghiệmnộidungphiếuđiềutra Điềutrathíđiểmlầnthứ3trênquymơlớntiến hànhtrongtháng11-12năm2007tại6tỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươnglàHàNội,Vĩnh Phúc,TháiNgun,QuảngTrị,thànhphốHồChíMinhvàBếnTre Điềutrathíđiểmlầnnày nhằmthửnghiệmtấtcảcáccơngđoạn:tuntruyền,vẽsơđồvàlậpbảngkê,tậphuấnnghiệp vụ,điềutravàgiámsátthựcđịa,xácđịnhđịnhmứcđiềutra,kiểmtravàghimãsố,xửlývà tổnghợpkếtquả Saumỗilầnđiềutrathíđiểm,TổngcụcThốngkêđãphốihợpvớiUNFPA tổchứchộithảođánhgiákếtquả,hồnthiệnphiếuvàcáctàiliệuhướngdẫnnghiệpvụ Quathíđiểmđãrútranhiềukinhnghiệmvềcơngtácquảnlýchấtlượngđiềutra,quyết địnhlấythơn/ấp/bản/tổdânphốlàmđơnvịphânchiađịabànđiềutrađãgiúpchoviệcquản lýcơngtácthựcđịathuậnlợihơn,hạnchếtrùng/sót,bổsungmộtnguồnthơngtinhữuíchcho cơngtácthốngkêsaunày Vớicáchtiếpcậnnhưtrên,Tổngđiềutra2009đãápdụngcácchuẩnmựcquốctếcả vềkỹthuậtthiếtkế,cáchxácđịnhnộidungcũngnhưcáckháiniệmcơbảncủacuộcTổng điềutra Tháng8vàtháng9năm2008đãtiếnhànhthànhcơngcuộcđiềutratổngduyệttại48địa bàncủa4tỉnh(mỗitỉnh12địabàn)đạidiệnchocácvùngmiềncủacảnước,baogồm:n BáiđạidiệnchochoTrungduvàmiềnnúiphíaBắc;NamĐịnhđạidiệnchoĐồngbằngsơng Hồng;QuảngBìnhđạidiệnchoBắcTrungBộ,DunhảimiềnTrungvàTâyNgun;Tiền GiangđạidiệnchoĐơngNamBộvàĐồngbằngsơngCửuLong Cánbộchủchốtcủacáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngvàcácBộ,Ngànhliên quanđãthamgiacáccuộcđiềutrathíđiểmvàđiềutratổngduyệt Kếtquảcủacáccuộcđiều tranàycùngvớinhữngkinhnghiệmđúcrútđượcđãlàmcơsởchoviệchồnthiệnphươngán điềutra,phiếuđiềutra,quytrìnhđiềutra,cáctàiliệuhướngdẫnnghiệpvụvềthuthập,xửlý, tổnghợpkếtquảvàcơngtáchậucầnchoTổngđiềutra (26)(27)CHƯƠNG CÁC CÔNG TÁC TẠI THỰC ĐỊA 3.1 Vẽ sơ đồ lập bảng kê số nhà, số hộ, số người Tổngđiềutradânsốvànhàởđượccoilàthànhcơngkhimọingườidân,tấtcảcácngơi nhàcóngườiởđềuđượcđiềutravàmỗingười,mỗingơinhàchỉđượcđăngkýtạimộtđịa chỉcụthể Đểđạtđượcucầunày,cầnphảicóhệthốngbảnđồcácđơnvịhànhchính,sơđồ (Phụlục13)vàbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngười(Phụlục14)củacácđịabànđiềutrađượccập nhậtđầyđủđếnsátthờiđiểmđiềutra Sơđồvàbảngkêlàcơsởđểphânbổnguồnlực,hướng dẫnđiềutraviêntiếpcậncáchộđểthuthậpthơngtin,phânphốitàiliệu,phiếuđiềutravàvăn phịngphẩmphụcvụTổngđiềutra BanChỉđạocáccấpđãtiếnhànhràsốtvàphânđịnhranhgiớilãnhthổhànhchính giữacáccấpnhằmpháthiệnnhữngnơicóhộvànhânkhẩucưtrúthườngxunnhưngchưa rõthuộcđơnvịhànhchínhnàoquảnlýđểphụcvụcơngtácvẽsơđồvàlậpbảngkê Cơngtáctậphuấnvẽsơđồ,lậpbảngkêđượctiếnhànhtheohaicấp Tháng10năm2008, BanChỉđạoTrungươngđãđồngthờimởhailớptậphuấnchogiảngviêncấptỉnh,mộtlớptại HàNộichocáctỉnh/thànhphốphíaBắcvàmộtlớptạithànhphốHồChíMinhchocáctỉnh/thành phốphíaNam Tiếpsau,giảngviêntỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngtậphuấntrựctiếpcho cánbộvẽsơđồvàlậpbảngkê Tậphuấnhaicấplànhằmnângcaođượcchấtlượngcơngtácđào tạo,tránhqnhiềukhâutrunggian Đasốcáctỉnh,thànhphốđãtnthủtheohướngdẫntập huấnhaicấp Tuynhiên,dosốlượnghọcviênđơngvàquỹthờigianngắn,cómộtsốtỉnh,thành phốđãchủđộngtậphuấnbacấp,tứcthêmmộtcấpgiảngviêncấptỉnhtậphuấnchogiảngviên cấphuyện,sauđógiảngviêncấphuyệntậphuấnchocánbộvẽsơđồvàlậpbảngkê Trongcơngtácvẽsơđồvàlậpbảngkê,hầuhếtcáctỉnh,thànhphốđãsửdụnghệthống bảnđồsốhốcủaBộTàingunvàMơitrườnglàmcơsở Ngaytừgiaiđoạnđầucủacơng tácchuẩnbị,mụcđíchlưugiữsơđồvàbảngkêcácđịabànđiềutramẫuđểsửdụnglàmdàn mẫuchủchocáccuộcđiềutramẫusaunàyđãđượcnghiêncứuthựchiện Ýtưởngxâydựng hệthốngthơngtinđịalý(GIS)từsơđồcácđịabànđiềutrađãđượcđặcbiệtquantâm Tuy nhiên,hiệnnayTổngcụcThốngkêchưacóđủcơsởhạtầngkỹthuật,chunmơnvàngân sáchđểthựchiệnGIS Vìvậy,trongcuộcTổngđiềutranàychỉlưugiữbằnghìnhảnhcácsơ đồđịabànđiềutramẫu TrongcuộcTổngđiềutrahailoạisơđồ:đãđượcvẽsơđồnềnvàsơđồđịabànđiềutra Mỗisơđồnềnthểhiệnđượcvịtrívàđặcđiểmnổibậtcủatấtcảcácđịabànđiềutracủatồn xã Sơđồđịabànđiềutrachỉracácđặcđiểmchitiếtcủatừngđịabàn(như:hướngđi,ranh giớicủađịabàn,đườnggiaothông,kênhrạch,ao/hồ,trườnghọc,bệnhviện,v.v )nhằmgiúp điềutraviênđịnhvịđượctừngngôinhàtrongđịabàn Việclậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngườiđượcthựchiệnvàocùngthờigianvẽsơđồ Bảngkêsốnhà,sốhộ,sốngườiđượclậptheotừngnhà,từnghộbaogồmcáctiêuthứcnhư: sốthứtựnhà,sốthứtựhộ,địachỉcủahộ,tổngsốnhânkhẩu,sốnamvàsốnữ (28) Cơngtácvẽsơđồvàlậpbảngkêđượccoilànhiệmvụtrọngtâmcủacơngtácchuẩnbị Tổngđiềutra,bắtđầutừtháng10năm2008vàcơbảnhồnthànhvàotháng01năm2009 Tuynhiên,ởmộtsốtỉnh,thànhphốlớndogặpnhiềukhókhănvềquymơ,địahìnhvàphân bốdâncưphứctạp,nhiềuđịabànbịgiảitỏa/didờinênđếncuốitháng02năm2009mớihồn thành Đểnângcaochấtlượng,BanChỉđạoTrungươngđãkịpthờichỉđạoràsốtvàhiệu chỉnhkếtquảvẽsơđồ,lậpbảngkê Mặcdùthờigianvàkinhphíbốtríchocơngtácnàycịn hạnhẹp,nhưngcácđịaphươngđãnỗlựcphấnđấuđạtkếtquảkhảquan:đếnngày31/3/2009, cảnướcđãcậpnhậtthêmthơngtincủa315nghìnhộvà801nghìnngười Căncứkếtquảnày, BanChỉđạoTrungươngđãkịpthờiinbổsungphiếuchocácđịaphươngsửdụng Bêncạnhnhữngưuđiểmđãnêutrên,ởmộtsốđịaphươngcơngtácnàyvẫncịnthiếu sót,như:kéodàithờigian,sửdụngtàiliệusổsáchđểlậpbảngkê,bỏsótdiệntíchđấttrong sơđồđịabàn,v.v… 3.2 Công tác tuyên truyền cho Tổng điều tra Tuntruyềnsâu,rộngcủaTổngđiềutra2009nhằmmụcđích: Thứ nhất,tranhthủsựủnghộvàhỗtrợcủacáccơquanNhànước,cáccơquantruyền thơngvàcáctổchứcquầnchúngbằngviệctạorasựhiểubiếtđầyđủvềtầmquantrọngvà mụcđíchcủacuộcTổngđiềutra Thứ hai,làmchongườidânhiểuđượcíchlợicủaTổngđiềutra,nhậnthứcđượcquyền lợivànghĩavụcủamìnhđốivớiTổngđiềutrađểsẵnlịnghợptác,cungcấpthơngtinđầy đủ,chínhxác Quyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgcủaThủtướngChínhphủvàChỉthịsố27-CT/TW củaBanBíthưTrungươngĐảngvềlãnhđạothựchiệnthắnglợicuộcTổngđiềutradânsố vànhàởnăm2009đượcphổbiếnđếntừngchibộ,từngtổdânphố,thơn,ấp,bản Thựchiện QuyếtđịnhvàChỉthịtrên,cáccấpuỷĐảng,ChínhquyềnvàBanChỉđạocáccấpthường xuntổchứccáccuộchọpgiaobankiểmđiểmtiếnđộthựchiện,thuhútcảhệthốngchính trịthamgiathựchiệnvàhưởngứngcuộcTổngđiềutra Đâylàmộttrongnhữngnhântố quantrọngnhấtquyếtđịnhsựthànhcơngcủacuộcTổngđiềutra Nhìnchung,tàiliệutuntruyền(Phụlục16)chocuộcTổngđiềutralầnnàykhá phongphú,baogồm: • Về tài liệu in: gồmChỉthịsố27-CT/TWcủaBanBíthư,Quyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgcủaThủtướngChínhphủ,Quyếtđịnhsố09/QĐ-BCĐTWcủaTrưởngbanBan ChỉđạoTrungương,ChỉthịcủaBộtrưởngBộGiáodụcvàĐàotạo(Phụlục8),sổtay hướngdẫncơngtáctuntruyền,cácbàimẫuhỏi-đápvềTổngđiềutradânsốvànhà ở,cácbàiđăngtrênbáoTrungươngvàđịaphương,cácbàitrảlờiphỏngvấncủaBan Chỉđạocáccấp,cácngành;cácđặcsanvềTổngđiềutra,cáctàiliệuphổbiếntrong cáccuộchọpởcấpthơn/ấp/bản/tổdânphốvàcáctổchứcđồnthể (29)• Về tài liệu cổ động:gồmbiểutrưng,panơ(tấmlớnvàtrungbình),ápphích,khẩuhiệu, băngrơn ChiếndịchtuntruyềnsâurộngvềTổngđiềutrabắtđầutừđầutháng3năm2009, rầmrộvàquyếtliệtnhấtlàtrongkhoảngthờigiantừ15tháng3đến20tháng4năm2009 CáchoạtđộngtruyềnthơngtậptrungtrongthờigianđiềutragồmđiểmtinTổngđiềutra hàngngày,phóngsự,cácbàihátvềTổngđiềutrađượcphátvàđăngtảitrênsóngphátthanh, truyềnhình,trênhệthốngloatruyềnthanhcủathơn/xóm/ấp/bản/tổdânphố;báochícủacả Trungươngvàđịaphươngcũngđưatinliêntục Cáctrungtâmkinhtế,chínhtrịvàvănhốlớncủacảnước,nhưHàNội,thànhphốHồ ChíMinh,HảiPhịng,Huế,ĐàNẵngvàCầnThơđãđượckịpthờibổsungkinhphítun truyền Ởcácđịaphươngnày,nhiềucụmpanơlớn,khẩuhiệu,ápphíchđượcthiếtkếmột cáchsinhđộngvàbắtmắt,đượcđặtởnhữngđịađiểm,vịtrítrangtrọng,thuhútsựquantâm củanhândân ĐàiTruyềnhìnhViệtNamvàĐàiTiếngnóiViệtNamđãphátsóngcácchươngtrình quảngbá,hỏiđápvàcácbàihátvềTổngđiềutra Kếhoạchvềthờigianvàthờilượngphát sóngcủacácchươngtrìnhcũngđượcthơngbáovềcácđịaphươngđểtiếpsóng,hoặclưu đểtáisửdụng Trongngàyhộiraqn,ĐàiVTV1đãphátcầutruyềnhìnhBắc-Trung-Nam BanChỉđạoTrungươngcũngđãphốihợpvớinhiềutờbáocósốlượngpháthànhlớnở Trungương(cảbáoviếtvàbáođiệntử)đăngtảinhiềubàibáovềTổngđiềutra Nộidung tuntuyềnvềTổngđiềutrađãđượcđưavàocuộchọpGiaobanbáochítháng3năm2009 củaBộThơngtinvàTruyềnthơngvàchỉđạocáccơquanthơngtấnbáochíđẩymạnhcơng táctuntruyềnvềTổngđiềutra Ởcácđịaphươngđãápdụngnhiềuhìnhthứctuntruyềnsángtạonhư:họpdân,báo địaphương,xeloa,xeHonđagắnhoađểtuntruyền,họcsinhcổđộng,diễnkịch,cahát, dánbiểutrưngtrêncácphươngtiệngiaothơngcơngcộng,v.v…Cáchìnhthứcphongphú đóđãnângcaohiệuquảcủacơngtáctuntruyền Cácđộituntruyềnlưuđộng,cáctổchứcđồnthể,cáctrườngphổthơngvàchun nghiệp,thanhthiếuniên,họcsinhđicổđộngđãtạorakhơngkhísơiđộngchochiếndịch tuntruyềnTổngđiềutra Đặcbiệtlầnnàyởnhiềunơiđãtranhthủcácchứcsắctơngiáo tổchứctuntruyềnTổngđiềutratrongđồngbàotheođạo CácnộidungtuntruyềnchoTổngđiềutrakhơngchỉđượcthựchiệnthơngquacác phươngtiệnthơngtinđạichúngcủaViệtNammàcịnđượcchuyểntảiquacáckênhthơng tincủacáccơquantruyềnthơngcủaLiênHợpQuốc LầnđầutiêntrongTổngđiềutradânsốởViệtNamcólắpđặtđườngdâyđiệnthoại nóngchoTổngđiềutratạiVănphịngBanChỉđạoTrungươngvàcấptỉnh Mụcđíchchính củađườngdâynónglàphụcvụcơngtácchỉđạođiềuhànhtácnghiệpchoTổngđiềutra, đồngthờicũngtiếpnhậncácgópýcủanhândânvềcáchoạtđộngTổngđiềutra Mụcđích chínhnàyđãđạtđược Ngồira,đườngdâynóngcũnglàmộtcơngcụtuntruyền,cung cấpthơngtinvềTổngđiềutrachongườidân Sốđiệnthoạiđườngdâynóngđượcthơngbáo rộngrãitrêncácphươngtiệnthơngtinđạichúng Việcnàylàmchonhândâncảmnhậnđược tínhminhbạchcủaTổngđiềutra,trêncơsởđóhọtintưởngvàhợptácrấtnhiệttình,cung cấpnhiềuthơngtinxácđángchocáccơquanvàcánbộđiềutra (30)truyền Tấtcảcácsảnphẩmtuntruyềnđãđượcsảnxuất,phânphátđầyđủtớicáccơquan thơngtinđạichúng(Trungươngvàđịaphương),BanChỉđạocáccấpvàcácngànhchức năngđểchuẩnbịsẵnsàngchochiếndịchtuntruyền Báocáocủa63tỉnh,thànhphố,cácđồngiámsátcủaBanChỉđạoTrungươngvàcác đồnđạidiệncủacácnhàtàitrợquốctếthamgiagiámsátTổngđiềutrađềuthốngnhấtđánh giá“Ngày01/4/2009thựcsựlàngàyhộiTổngđiềutra”,cósứcmạnhlơicuốntồndântích cựchưởngứngvàủnghộcánbộđiềutra 3.3 Cơng tác hậu cần Dokhốilượnglớnvàphứctạp,cơngtáchậucầnđãđượcchủđộngchuẩnbịsớm,tính tốnmộtcáchđầyđủ,tươngxứngvớiucầutănglêncủacuộcTổngđiềutratrêntấtcảcác khíacạnhvềtàichínhvàcácphươngtiệnđiềutra ĐểbộmáyBanChỉđạovàVănphịng giúpviệcsớmtriểnkhaihoạtđộngcóhiệuquả,ngồivấnđềkinhphívàvậttư,cácđịa phươngđãchuẩnbịsớmvềđịađiểm,trangthiếtbịlàmviệc,phươngtiệnđilại,vậnchuyển tàiliệu, ThànhcơnglớnlàchúngtađãnhậnđượcsựquantâmcủaNhànướcvàcáctổchức quốctế,nênngânsáchnhànướcđãđượccấp480tỷđồng,UNFPAtàitrợ22tỷđồng,nâng tổngkinhphílên502tỷđồng(bìnhqnđầungườilà5.900đồnghay0,35đơlaMỹ,sovới 0,13đơlaMỹnăm1999) Trongcơngtáchậucần,khốilượnglớnnhấtlàcơngtácin phân phối tài liệu u cầuphảihồnthànhinvàphânphốikhoảng600tấngiấychohàngchụcloạitàiliệukhác nhau,chuyểngiaođầyđủ,kịpthời,đúngđốitượngđếntừngđơnvịcơsởcủacáccấp,các ngànhtrongcảnước Đểđápứngucầucủacơngnghệqt,phiếuđiềutrađãđượcinbằng loạigiấytốt,đảmbảođộxốp,độdày,độdaivàkỹthuậtinphảichínhxác Đểlàmtốtviệc này,TổngcụcThốngkêđãđánhgiánănglựccủacáccơsởintrongtồnquốc,tiếnhànhcác thủtụcđấuthầurộngrãi Dokhốilượngqlớn,thờigiangấpvàlầnđầutiênthựchiệntheocơchếđấuthầu rộngrãi,góithầucungcấpvănphịngphẩm(cặpbadây,bútbi,túicrap)cịngặpmộtvài trụctrặc,gâylúngtúngchocácđịaphương 3.4 Tuyển chọn tập huấn cán điều tra CôngtáctậphuấnnhằmcungcấpchocuộcTổngđiềutramộtđộingũcánbộamhiểu nghiệpvụđểvừachỉđạo,vừahuấnluyệncánbộnghiệpvụcáccấpchotớitậnđiềutraviên vàtổtrưởngđiềutra Điềutraviênđượctuyểnchọnđápứngđượcnhữngucầunhưcótinhthầntrách nhiệmcao,viếtchữvàsốrõràng,cótrìnhđộhọcvấntươngđươngtừhếtlớp10/12trởlên (7/12đốivới vùngcao,vùngsâu,vùngxa)vàcóđủsứckhoẻ Họcóthểlànơngdân,cán bộ,sinhviên,giáoviên,bộđộibiênphịng,v.v Hầuhếtđiềutraviênđượctuyểnchọnlà ngườiđịaphương Chỉởmộtsốnơithuộcvùngnúicao,vùngsâuhayvùngxamàphầnlớn cưdânthuộcdântộcítngười,docóhạnchếvềtrìnhđộvănhố,điềutraviênđượcđưatừ địaphươngkhácđến Ởnhữngđịabànnày,ngườidânđịaphương(thườnglàtrưởngthơn) đãgiúpđỡviệcdẫnđườngvàphiêndịchchođiềutraviên (31)vàcamkếtdành100%thờigianđểquảnlýđiềutraviên Mỗitổtrưởngphụtrách2điềutra viênthuộcvùngcao,hảiđảo,vùngsâu,vùngxa;ởcácvùngcịnlại,mỗitổtrưởngphụtrách 4điềutraviên NgồitổtrưởngcịncógiámsátviêncấpTrungương,cấptỉnhvàcấphuyệnvớinhiệm vụchínhlàgiámsáthoạtđộngcủamạnglướitổtrưởngvàđiềutraviên,giámsátvàhỗtrợ chunmơnchoBanchỉđạocấpdưới Việctậphuấnđượctiếnhànhtheobacấp:GiảngviêncấpTrungươngtậphuấnđộingũ giảngviênvàBanChỉđạocấptỉnhtrong8ngàyvềnộidungnghiệpvụ,quảnlývàgiámsát Tổngđiềutra GiảngviêncấptỉnhtậphuấngiảngviênvàBanChỉđạocấphuyệntrong6 ngày GiảngviêncấphuyệntậphuấnchoBanChỉđạocấpxã,tổtrưởngvàđiềutraviênvới thờilượng4ngàychođịabànđiềutratoànbộ,8ngàychođịabànđiềutramẫu CuộcTổngđiềutrahuyđộngkhoảng30vạnđiềutraviên,tổtrưởngđiềutra,giámsát viênvàthànhviênBanChỉđạocáccấpđểthựchiệncơngtácđiềutratạiđịabàn Cơngtác tậphuấnđãđượcthựchiệnchuđáochobộmáyTổngđiềutranóitrên,đồngthờitrangbị đầyđủcácphươngtiệnvàtàiliệucầnthiếtchocơngtáctậphuấnđãgiúpchođộingũcán bộđiềutrathơngthạovềnghiệpvụquảnlývàđiềutra,thựchiệnđúngcácquytrìnhvàghi phiếubảođảmucầucủacơngnghệqt Đểnângcaochấtlượngtậphuấn,ngồihệthốngcácsổtaynghiệpvụthơngthường, lầnnàyBanChỉđạoTrungươngđãbanhànhsổtayhướngdẫncơngtácquảnlý,sổtayđào tạocánbộvẽsơđồvàlậpbảngkê,sổtayđàotạođiềutraviên DogiảngviêncủaTổngđiều trakhơngchunnghiệp,nêncầnphảicóhướngdẫnhọcáchgiảngbài Sổtayđàotạothực chấtlànhữnggiáoándànhriêngchogiảngviêncáccấptheophươngphápgiảngdạytích cực,giúpchocáchọcviêntiếpthumộtcáchchủđộng,đạthiệuquảcao Trongcácsổtay đàotạođềuđưarachươngtrìnhtậphuấnđểgiảngviênbiếtvàtnthủ(Phụlục18a,18bvà 18c) ĐâylàmộtđiểmmớicủaTổngđiềutra2009,trongcácTổngđiềutratrướckhơngcó sổtayđàotạo Ngồicáctàiliệu“cẩmnang”nóitrên,BanChỉđạoTrungươngđãbanhành cácđĩaDVDhỗtrợtậphuấn,cácbảninkhổlớnmẫuphiếuđiềutravàtrangbịmáychiếuđể làmphươngtiệngiảngdạychokhoảng5.000lớptậphuấntrongcảnước Mẫuphiếuđiềutra khổlớndùngchocáclớptậphuấnđượclàmbằngbạtnhựa,cóthểviếtlênđóbằngbútviết bảngvàcóthểxốsạchnhữnggìđãviết Dovậy,phiếucóthểdùngnhiềulầnchohọcviên thựctập Quathămdịýkiến,cácsảnphẩmnàyđãthựcsựgópphầnnângcaochấtlượng dạyvàhọc Tuynhiên,ởmộtsốđịaphươngcơngtáctuyểnchọnvàtậphuấncánbộvẫncịncó thiếusót,như:sốđiềutraviêncaotuổicịnnhiều,rútbớtthờigiantậphuấn,khơngsửdụng cácsổtayđàotạovàđĩatậphuấnmẫu,chỉthựchànhtrênlớpmàthiếukhâuthựchànhphỏng vấn-ghiphiếutạithựcđịa,v.v… 3.5 Công tác thu thập thông tin giám sát điều tra Từngày25đến30/3/2009,BanChỉđạocáccấpđãtriểnkhaithựchiệntổngsốtxét tồnbộcơngtácchuẩnbịchocuộcTổngđiềutra Ngày24/3/2009,BanChỉđạoTrungương đãtổchứcHộinghịtrựctuyếnkiểmđiểmtìnhhìnhchuẩnbịvàtriểnkhaibướcđiềutrathu thậpthơngtin,chothấycơngtácchuẩnbịđãhồntất,tấtcảđãsẵnsàng (32) • VănphịngChínhphủbanhànhcơngvănsố1929/VPCP-KTTHngày26/3/2009và Thơngbáosố117/TB-VPCPngày03/4/2009truyềnđạtýkiếnchỉđạocủaTrưởngbanvềđẩy mạnhcơngtáctuntruyềnvàkếtluậntạiHộinghịtriểnkhaibướcđiềutrathuthậpthơngtin; • Cơngđiệnsố547/CĐ-TTgngày10/4/2009củaThủtướngChínhphủđãcótácđộng thúcđẩytồnbộhệthốngchínhtrịtíchcựcthamgiatổchứcvàthựchiệntrêntấtcảcác phươngdiệncủacuộcTổngđiềutra Sángsớmngày01/4/2009,BanChỉđạocấphuyệnvàcấpxãtổchứclễraqn,từ7giờ sángtấtcảcácđiềutraviênvàtổtrưởngđiềutrađãđồngloạttiếnhànhcơngtácphỏngvấnvà ghiphiếuởcáchộ Songsongvớiviệcphỏngvấnghiphiếutạihộ,trongbuổisángngày01/4cũngđồngloạt tổchứcđiềutranhữngngườilangthangkhơngnhàở,sốngởvỉahè,gócphố,chợ,trênsơng nước,v.v…BanChỉđạocấphuyệnvàcấpxãđãphốihợpvớilựclượngcơnganthựchiệntốt cơngtácđiềutranhómđốitượngnàytrongcảnước Cơngtácđiềutraởcácđịabànđiềutratồnbộtiếnhànhtrong7ngàyvàởcácđịabàn điềutramẫulà15ngày Đếnhếtngày15tháng4năm2009,chỉcịnmộtsốítđịabànđiềutra chưahồnthànhdothờitiếtmưabão,địahìnhphứctạp,quymơqlớnvàcónhiềuhộđivắng chưatiếpcậnđượcnênđãphảikéodàiđếnhếtngày20tháng4năm2009 Nhưvậy,tiếnđộđiều trađãdiễnrađúngPhươngánquyđịnh Nhằmkhắcphụccácloạisaisóttrongqtrìnhđiềutra,BanChỉđạocáccấpđãlênkế hoạchthựchiệncụthể,phâncơngcácthànhviênBanChỉđạovàđộingũgiámsátviênphụ tráchtừngđịabàn,xửlýkịpthờicácvấnđềphátsinh Nhiềunơi,TỉnhuỷvàUỷbanNhândân tỉnhđãquyếtđịnhhỗnmộtsốcuộchọptrongthờigiantừngày01đếnngày30tháng4đểtập trungchoTổngđiềutra ĐâylàyếutốrấtquantrọngbảođảmchocuộcTổngđiềutrađượcthực hiệnthốngnhất TrongTổngđiềutra2009,cơngtácgiámsátphỏngvấnghiphiếukhơngnhữngđượcthực hiệnbởigiámsátviêncáccấpTrungương,tỉnh,huyện,xã,màmộtlựclượnglớncáctổtrưởng điềutrađãđónggópvàothànhcơngcủacơngtácghiphiếu Tráchnhiệmcủatổtrưởngđiềutra trongTổngđiềutralầnnàyđượcđềraởtầmcaohơnsovớicácTổngđiềutratrướcđây Cáctỉnh,thànhphốduytrìchếđộbáocáovàkiểmđiểmtiếnđộ,đãpháthiệnvàchỉđạo rútkinhnghiệmkịpthờitrongmấyngàyđầunênsốlỗighiphiếugiảmnhanhtrongnhữngngày sau CáctổchứccủaLiênHợpQuốccũngtíchcựcphốihợpthamgiagiámsátcáchoạtđộng Tổngđiềutratạicácđịaphương Điệnthoạiđườngdâynóng,trangthơngtintácnghiệpTổngđiềutravàmạngđiệntửcủa ngànhThốngkêđãpháthuyhiệuquảcaophụcvụcơngtácchỉđạođiềuhành Hàngngày,Văn phịngBanChỉđạoTrungươngnhậnđượcnhiềucâuhỏigửiđếntừBanChỉđạocáccấp,các ngành,điềutraviên,tổtrưởngđiềutra,giámsátviên,cáccơquantruyềnthơng,cáctổchức quốctếvàđơngđảonhândâncảnước Cáccâuhỏinàyđãđượcgiảiđáptrựctiếphoặcchuyển đếncácđơnvịthíchhợpđểxửlýkịpthờicácvấnđềliênquan (33) Đểnângcaochấtlượngthơngtin,cơngtácgiámsátđượcđặtraởtấtcảcáccơngđoạn củacuộcTổngđiềutra,baogồm:(1)tậphuấnvẽsơđồlậpbảngkê,(2)vẽsơđồlậpbảngkê,(3) tậphuấnnghiệpvụ,(4)ràsốtvàhiệuchỉnhsơđồvàbảngkê,(5)điềutraghiphiếu Trongđó, khâugiámsátphỏngvấn,ghiphiếuđượcđặcbiệtquantâmđểđápứngucầucủacơngnghệ qttrongkhâunhậptinphiếuđiềutra Quakiểmtragiámsátthựcđịavàtheodõibáocáotiếnđộcủacácđịaphươngđãphát hiệnvàxửlýkịpthờimộtsốdạngthiếusótcơbảnsauđây: • Mộtsốtỉnh,thànhphốchưabámsátkếhoạchTổngđiềutra,báocáotiếnđộchậm, kếtquảsơbộbáocáochưakịpthờivàthiếuchínhxác; • Trong3ngàyđầutiên(từngày01đếnngày03tháng4năm2009),mộtsốtỉnhcó hiệntượngđẩytốcđộđiềutranhanhhơnmứctrungbình BanChỉđạoTrungương đãkịpthờinhắcnhởrútkinhnghiệm,vìvậytốcđộđãđượcduytrìphùhợphơn trongnhữngngàytiếptheo; • Mộtsốtổtrưởngkiêmlàmđiềutraviênhoặcđượcgiaophụtráchnhiềuđịabàn, mộtsốtổtrưởnglàcơngchứcxã/phườngđãkhơngdànhđủthờigianchocơngtác quảnlýđiềutraviên; • Mộtsốđiềutraviênyếunghiệpvụnhưngkhơngđượctổtrưởngbổkhuyếtkịpthời nênđãmắccáclỗi,như:ghithiếuhoặcthừathơngtindothựchiệnsaibướcnhảy, ghinhầmcột,ghicâutrảlờivềngành/nghềcịnchungchung,phỏngvấnkhơng theođúngquytrình Nhiềuđiềutraviêntuổiđờicao,khảnăngtiếpthunghiệpvụ yếu,ảnhhưởngđếntiếnđộvàchấtlượngđiềutra (34)(35)CHƯƠNG XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ PHỔ BIẾN KẾT QUẢ ĐểđẩynhanhtốcđộxửlývànângcaochấtlượngsốliệuTổngđiềutra,mộtchiến lượcquantrọngcầnđượcthửnghiệmvàkếtluậnsớmlàđổimớicôngnghệxửlýtheocông nghệnhậnbiếtkýtựthôngminh(côngnghệquét) Đâylàcơngnghệtiêntiến,lầnđầutiên đưavàoápdụngtrongđiềutrathốngkêởnướctanêncơngtácchuẩnbịphảitiếnhànhhết sứcthậntrọngvàtỉmỉ Nhậnthứcđượcvấnđềnóitrên,ngaytừnăm2006,thơngquaDựánVNM7PG0008, TrungtâmTinhọcThốngkêKhuvựcIđãđượctrangbịmộtmáyqtFujitsuvàphầnmềm qtReadsoft(ThụyĐiển)đểtiếnhànhthửnghiệm PhiếucủacáccuộcĐiềutrabiếnđộng dânsốvàkếhoạchhốgiađìnhcácnăm2007và2008,vàphiếucủamộtđiềutrathíđiểmvà điềutratổngduyệtcủaTổngđiềutrađãđượcsửdụngđểthửnghiệmvàlàmquenvớicơng nghệqttừmứcđộnhỏ(ítphiếuđiềutra)đếnlớn(nhiềuphiếuđiềutra) Cácthửnghiệm nàychophépđánhgiánănglựccánbộtinhọctrongviệcứngdụngcơngnghệnhậnbiếtký tựthơngminh,cácucầukỹthuậtliênquannhưbútviết,loạigiấysửdụnginphiếu,máy cắt,khochứaphiếu,v.v… Trongqtrìnhthửnghiệm,LãnhđạoTổngcụcThốngkêđãchỉđạosátsaoVụThống kêDânsốvàLaođộng,VănphịngBanChỉđạoTrungương,TrungtâmTinhọcThốngkê KhuvựcIvàDựán“HiệnđạihóaTổngcụcThốngkê”chuẩnbịkỹlưỡngmọiđiềukiệncần thiếtđểđảmbảochoviệcápdụngthànhcơng,như:thiếtkếphiếu,quycáchgiấyinphiếu, inphiếu,bútviếtvàcácvănphịngphẩmkhác,cácphươngtiệnbảoquảnphiếu,cơsởhạ tầngvềcơngnghệthơngtin,phầnmềmvàcácmáymócthiếtbịkhácchocácTrungtâmxử lýsốliệu Trongthửnghiệmnày,TổngcụcThốngkêđãnhậnđượchỗtrợkỹthuậtqbáu từCụcThốngkêÚcthơngquaviệccửchungiagiàukinhnghiệmvềxửlýthơngtinsang ViệtNamcơngtác 4.1 Giới thiệu ThơngquagóithầuGSO6.1BvớiLiêndanhnhàthầuFPT4-TIS5,Dựán“Hiệnđạihóa TổngcụcThốngkê”đãtrangbịhệthốngxửlýhiệnđạicho3TrungtâmTinhọcThốngkê vớitổngsố25máychủ,149máytínhcánhân,cácphầnmềmhệthốngvàphầnmềmxửlý TISeFlowcùngvớinhiềuthiếtbịvàphầnmềmkhác,nângcấpmạngcụcbộcủacácTrung tâm,đảmbảonhữngđiềukiệntốtnhấtchocơngtácxửlý(xemPhụlục19) Mặcdùviệctriểnkhaicungcấpthiếtbị,phầnmềmvàxâydựnghệthốngxửlýbị chậmtrễhơndựkiến,đếnđầutháng8/2009cácTrungtâmTinhọcThốngkêmớibắtđầu triểnkhaixửlýphiếuTổngđiềutra Nhưngvớikinhnghiệmcóđượctrongviệcthửnghiệm trìnhbàyởtrênvàtinhthầnphấnđấuquyếtliệt,đếnhếttháng10/2009việcnhậpsốliệucủa phiếumẫu(baogồmviệcqtphiếuhoặcnhậptin,nhậndạngvàkiểmtranhậndạng,kiểm tralogicsơbộ)đãhồnthành Tỷlệphiếuđượcnhậndạngđạttrên95% Đâylàkếtquảấn tượngsovớidựkiếnbanđầu Trongtháng11-12/2009,TrungtâmTinhọcThốngkêKhuvựcIphốihợpvớiVụ ThốngkêDânsốvàLaođộngtiếnhànhkiểmtravàhiệuchỉnhsốliệumẫu15%vàtổnghợp cácbiểukếtquả Mộtsốchỉtiêutổnghợpchínhđãđượccơngbốvàongày31/12/2009theo 4 CôngtyCổphầnFPTcủaViệtNam (36)đúngkếhoạch Việckiểmtra,đánhgiácáckếtquảtổnghợpsốliệusuyrộngmẫu15%đã đượctiếnhànhkhẩntrươngvàgiữatháng2/2010đãphânphátdữliệuvimôchocácCục Thốngkêvàcáccơquansửdụngthôngtinkhác Cơngtácnhậpliệuphiếuđiềutratồnbộđãđượctiếnhànhkhẩntrương,thậntrọngvà hồnthànhvàotháng4/2010 Tuynhiên,sovớithờigiandựkiếnhồnthànhkhâuqtvà hồnthiệnkếtquảnhậptinphiếuđiềutratồnbộthìtiếnđộđãbịchậm2thángdohầuhết máyqt(scanners)đãbịcácsựcốnhưkẹtgiấy,dãnảnh,coảnh,…Ngunnhânchínhlà dobánhxecuốnvàthanhthépbịmịnnhưngkhơngcóthiếtbịthaythếkịpthời,việcxửlý sựcốcủanhàthầukháchậm,ảnhhưởngđếntiếnđộxửlý Tiếnđộhồnthànhcơngtácxửlýphiếuđiềutramẫu15%vàđiềutratồnbộchophép khẳngđịnhrằngviệcápdụngcơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminhđãrútngắnthờigianvà nhânlựcnhậptin Đâylàkếtquảrấtđángkhíchlệ,củngcốniềmtinvàoviệclựachọngiải phápcơngnghệnàychocáccuộcTổngđiềutravàđiềutramẫukháctrongthờigiantới Ngồiviệcápdụngcơngnghệqtđểxửlýphiếu,trongTổngđiềutra2009,cơng nghệthơngtincũngđượcápdụngnhiềuhơnvàsâuhơnnhư:tinhọchóaquytrìnhquảnlý phiếutạicácCụcThốngkêtronggiaonhận,ghimã,kiểmtra,lậpbảngkê,chọnmẫu,tổng hợpsơbộ,v.v…TạicácTrungtâmTinhọcThốngkê,tồnbộquytrìnhxửlýđềuđượctin họchóa:qtrìnhgiaonhận,chuẩnbịphiếu,truyềntinvàdữliệu,theodõiluồngphiếuvà luồngdữliệu,kiểmsốtsốlượng,…TrangWebtácnghiệpTổngđiềutracũngđãpháthuy tácdụngtrongviệctraođổithơngtin,hỏiđápnghiệpvụ,báocáotiếnđộgiữaBanChỉđạo Trungương,BanChỉđạotỉnh,thànhphốvàcácTrungtâmTinhọcThốngkêthamgiaxửlý sốliệuTổngđiềutra ĐâylàlầnđầutiênTổngcụcThốngkêápdụngcơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminh dạngtrêndiệnrộng Hơnnữahệthốngđượcthiếtkếvàxâydựngtrongmộtthờigianngắn nênqtrìnhxửlýcịnnhiềuvướngmắcvàhạnchế Cụthểlànhưsau: • GóithầucủaDựán“HiệnđạihốTổngcụcThốngkê”đượctriểnkhaichậmhơndự kiếnnênviệccungcấpthiếtbị,phầnmềmbịchậm,hệthốngxửlýđượcxâydựng vàpháttriểntrongthờigianqngắnkhơngđủthờigianthửnghiệm Hơnnữa, phầnmềmTISeFlowhồntồnmớiđốivớiTổngcụcThốngkê(trướcđósửdụng phầnmềmReadSoftchothửnghiệmtronghainăm2007-2008) Vìthế,hệthốngxử lýcịnthiếucácchươngtrìnhứngdụnghồnhảongaytừđầumàphảiquanhiềulần điềuchỉnh,sửachữa,hồnthiện,làmchoqtrìnhxửlýbịđộng Cáccuộcđiềutra saunàycầndànhnhiềuthờigianhơnchoviệcxâydựng,pháttriểnứngdụng,nhất làchoviệckiểmtravàchạythử • Giấyinvàchấtlượnginđặcbiệtảnhhưởngđếnthờigian,chiphílaođộngvàđộ chínhxáccủaviệcxửlý Giấyinphiếucũngnhưviệcinphiếucũngcầnđượcrút kinhnghiệmvànângcaochấtlượnghơnnữa Đặcbiệtlàvớiphầnmềmxửlýphiếu TISđặtranhữngyêucầukhácbiệt,caohơnsovớiphầnmềmReadSoftđãsửdụng trongcácthửnghiệmtrướcđây (37)• Mộtsốtrườngsốliệucủaphiếuđiềutramẫuđãbịbỏquakhâuxácminhkhối/đống (massverify)vàkiểmtralơgíc,gâykhơngítkhókhăntrongviệchồnthiệnsốliệu phụcvụcơngbốkếtquảđiềutramẫu Đâylàbàihọccầnrútkinhnghiệmnghiêm túcnhằmbảođảmchấtlượngsốliệuđiềutra • Nhiềumáyqt(scanners)đãbịtrụctrặcnhưngkhơngcóthiếtbịthaythếkịpthời, việcxửlýsựcốkháchậm,ảnhhưởngđếntiếnđộxửlý Đâylàsựcốđộtxuấtxảy rangồidựkiến,cầnrútkinhnghiệmđểcóphươngánthaythế • Đểkhắcphụctìnhtrạngchậmtiếnđộdomộtsốtrụctrặcvàsaisótkểtrên,khâu nhậptinbằngcơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminhđãchủquankhơngsửdụngcác sốliệukiểmtrađểchạyracáccảnhbáohoặcbỏquanhữngcảnhbáođónênsốliệu đãkhơngđượcxemxétxácminhlạikịpthời,làmchokhâukiểmtrakếtquảđầura phảilàmđilàmlạinhiềulần,lãngphíthờigianvàcơngsức Đểpháthuyhếthiệuquảcủacơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminh,nângcaochất lượngvàgiảmthờigianxửlýchonhữngcuộcđiềutratiếptheo,saukhikếtthúcxửlýTổng điềutra2009,cầntổngkếttồnbộqtrìnhxửlýđểrútkinhnghiệmápdụngcơngnghệnày trongtươnglai 4.2 Xử lý số liệu NhằmcungcấpkịpthờicáckếtquảsơbộvàthơngtincơbảncủaTổngđiềutra2009, BanChỉđạoTổngđiềutraTrungươngđãbiênsoạnvàpháthànhbáocáođầutiênvàotháng 8năm2009 KếtquảsơbộcủaTổngđiềutraphụcvụkịpthờichocơngtácđánhgiátìnhhình thựchiệncáckếhoạchvàchínhsáchpháttriểnkinhtế-xãhộicácnăm2001đếnnăm2010, xâydựngkếhoạchvàchínhsáchpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳtừnăm2011đếnnăm2020 Tiếpsauđókếtquảđiềutramẫuđượccơngbốvàotháng12năm2009vớihaiấnphẩm làcuốnsáchbỏtúi“Cáckếtquảsuyrộngmẫu”,vàbáocáophântích“Cáckếtquảchủyếu” Kếtquảtồnbộđượcxuấtbảnvàphổbiếnvàotháng7năm2010bằnghaiấnphẩm sáchbỏtúi“Mộtsốchỉtiêuchủyếu”và“Kếtquảtồnbộ” Đồngthờikếtquảtồnbộdưới dạngbiểutổnghợpbằngfileexcelcũngđượccungcấpchocáctỉnh/thànhphố,Bộ/Ngành, vàngườidùngtintrongvàngồinước NgườisửdụngđãđánhgiácaokếtquảcủaTổngđiều travàchorằngcuộcTổngđiềutrađãcungcấpnguồnthơngtinđồsộvàcóchấtlượngđáp ứngđượcmụctiêuđềravàthoảmãnnhucầucủanhữngngườidùngtinchính Ngaysaukhikếtthúcđiềutratạithựcđịa,TổngcụcThốngkêđãphốihợpvớiUNFPA tổchứccáccuộchộithảochuẩnbịchophântíchsâucácchủđềcủaTổngđiềutra2009 Nhờ vậy,cácchuyênkhảocủaTổngđiềutrathuhútđượcsựquantâmcủaxãhội SauđâylàcácsảnphẩmchínhkháccủaTổngđiềutra2009đượcsảnxuấtvàpháthành nhưsau: Tên sản phẩm Thời gian phát hành 1 ĐĩaCDROMkếtquảmẫuvàsốliệumicromẫu(kèmtheophần mềmlậpbiểu)củatỉnh/thànhphố Tháng12năm2010 2 ĐĩaCDROMkếtquảmẫuvàsốliệumicromẫu(kèmtheophần (38)Tên sản phẩm Thời gian phát hành 3 ĐĩaCDROMkếtquảtoànbộvàsốliệumicrotoànbộ (kèmtheo phầnmềmlậpbiểu)củatỉnh/thànhphố Tháng12năm2010 4 ĐĩaCDROMkếtquảtoànbộcủacủacảnước Tháng12năm2010 Ấnphẩm“DựbáodânsốViệtNam2009-2049 Tháng2năm2011 Chunkhảo“Cấutrúctuổi-giớitínhvàtìnhtrạnghơnnhâncủa dânsốViệtNam Tháng4năm2011 7 Chunkhảo“PhântíchcácchỉsốchủyếuvềgiáodụccủaViệtnam Tháng5năm2011 Chunkhảo“DicưvàđơthịhốởViệtNam:thựctrạng,xuhướng vànhữngkhácbiệt” Tháng5năm2011 9 Chunkhảo“TỷsốgiớitínhkhisinhởViệtNam:Cácbằngchứng mớivềthựctrạng,xuhướngvànhữngkhácbiệt” Tháng5năm2011 10 MứcsinhvàmứcchếtởViệtNam:Thựctrạng,xuhướngvànhững khácbiệt” Tháng11năm2011 11 BáocáohànhchínhcủaTổngđiềutradânsốvànhàở2009,2Tập Tháng11năm2011 12 KhodữliệuTổngđiềutradânsốvànhàở2009trênwebvàAtlas (39)CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VÀ THẦm ĐỊNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Đểphụcvụchoviệccôngbốsốliệu,ngaysaukhikếtthúcbướcđiềutrathuthậpthông tin,ThườngtrựcBanChỉđạoTrungươngđãthựchiệnnhiềubiệnphápđểđánhgiá,thẩm địnhkếtquảTổngđiềutranhưsau: 5.1 Xác minh điều tra bổ sung qua đường dây nóng ThườngtrựcBanChỉđạoTrungươngđãphốihợpcóhiệuquảvớiĐàiTruyềnhình ViệtNamvàĐàiTiếngnóiViệtNamthơngbáođểnhândâncảnướccungcấpthơngtin nhằmpháthiệnvàđiềutrabổsungtấtcảcácđốitượngđiềutracókhảnăngbịbỏsót Đến ngày20tháng4năm2009,VănphịngBanChỉđạoTrungươngđãnhậnđượcýkiếncủa975 hộdântrongcảnướcgọiđếnđườngdâynóng Kếtquảđãxácminh,điềutrabổsungđược 744hộ,231hộcịnlạiđãđượcđiềutraviênghiphiếuthơngquacácthànhviênkháctrong hộhoặcquađiềutragiántiếp Mặcdùsốhộđượcđiềutrabổsungkhơngnhiềusovớitổng sốtrên22triệuhộtrongcảnước,songquacơngviệcnàycáchộdânvàBanChỉđạocáccấp đãbàytỏsựđồngtìnhvàtintưởngvàokếtquảTổngđiềutra 5.2 Phúc tra kết điều tra Saukhikếtthúcbướcđiềutrađãtiếnhànhmộtcuộcphúctrachọnmẫunhằmxácđịnh mứcđộđầyđủvàchínhxáccủasốliệuTổngđiềutra(xemPhụlục15a:“Kếhoạchphúc tra” Mộtmẫuhệthốnggồm60địabànđiềutrađãđượcchọnngẫunhiênđểtiếnhànhphỏng vấnlạidoVănphịngBanChỉđạoTrungươngtrựctiếptổchứcthựchiện TrongTổngđiềutra2009,phúctranhằmđánhgiámứcđộđiềutratrùngvàsótvềtổng sốhộvàdânthựctếthườngtrútheocácvùngkinhtế-xãhộivàtrênphạmvitồnquốc Phúctrađượcthựchiệntrênphạmvimẫu Mứcđộđiềutratrùngvàsótđượctínhtốndựa trêncơsởsosánhkếtquảđãđiềutracủađiềutraviênvớikếtquảphúctracủacácđộiphúc travàcoikếtquảphúctralàchínhxác “Phiếuphúctrakếtquảđiềutra”(Phụlục15b)đượcthiếtkếgiốngnhư“Phiếuđiều tradânsốvànhàở” VớimụcđíchxácđịnhmứcđộđầyđủcủacuộcTổngđiềutra,trong phúctramỗinhânkhẩuthườngxuncưtrútrongtừnghộđượchỏibốncâuhỏi:(1)họvà tên,(2)quanhệvớichủhộ,(3)giớitính,(4)tháng,nămsinhhoặctuổi Kếtquảphúctrađãchothấysaisốlà0,3%(bằngchênhlệchgiữatỷlệđiềutratrùngvàđiều trasót)trongphạmvicảnước,tươngđươngvớikhoảng258nghìnngười Nếusovớitỷlệsaisố từ1,5%đến4,5%tổngdânsốthườngthấytrongcáccuộcTổngđiềutradânsốvànhàởcủanhiều nước6,thìcóthểsơbộđánhgiámứcđộđầyđủcủacuộcTổngđiềutralầnnàylàkhácao. 5.3 Đánh giá chất lượng ghi phiếu Ngaysaubướcđiềutraghiphiếu,ThườngtrựcBCĐTWđãtổchứcmộtsốđồncơng tácđểkiểmtrachấtlượngghiphiếuđiềutra Kếtquảkiểmtrachothấyphiếuđiềutrađược ghichépkhátốt,cóthểbảođảmtốtkhâuxửlý (40)5.4 Kiểm tra trọng điểm số đối tượng có khả bị bỏ sót cao nhất ĐểcócăncứvữngchắchơnchoviệccơngbốsốliệusơbộcủacuộcTổngđiềutra, ThườngtrựcBanChỉđạoTrungươngđãquyếtđịnhtriểnkhaicơngtáckiểmtratrọngđiểm 03đốitượngcókhảnăngbịbỏsótcaonhất,đólà:(1)sinhviênsốngtrongkýtúcxá,(2) sinhviênsốngtrongcácnhàtrọthuộcđịabàndâncư,và(3)cơngnhânlàmviệctạicáckhu cơngnghiệpđangthnhàcủadânđểởhoặcđangsốngtrongcáclántrại,nhàtạmcủacác dựán,cơsởsảnxuấtkinhdoanhxakhutậptrungdâncư RiêngthànhphốHàNội,thành phốHồChíMinhvàtỉnhBìnhDương,nơicónhiềungườinhậpcư,doVănphịngBCĐTW trựctiếptổchứcthựchiện Kếtquảkiểmtrachothấycósựbỏsótnhưngmứcđộbỏsótrấtthấp,tươngtựnhưsai sốđãthuđượctrongphúctra Ngồicácbiệnphápkiểmtra/phúctranóitrên,trongqtrìnhtriểnkhaicơngtác Tổngđiềutra,ThườngtrựcBanChỉđạoTrungươngđãtổchứckiểmtraràsốt02lầnđối vớikếtquảvẽsơđồvàlậpbảngkê,02lầnđốivớikếtquảtổnghợpsơbộ (41)(42)(43)Phụ lục 1: chỉ thị số 19/2007/cT-TTg Thủ tướng phủ việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà vào ngày 01 tháng năm 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 19/2007/cT-TTg CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc hà Nội, ngày 03 tháng năm 2007 CHỈ THỊ Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số nhà vào ngày 01 tháng năm 2009 LuậtThốngkêđãquyđịnhTổngđiềutradânsốvànhàđượctiếnhành10nămmột lần KếtquảTổngđiềutradânsốvànhàởtiếnhànhvào0giờngày01tháng4năm1999 đãcungcấpmộtkhốilượngthơngtincơbảnvàchitiết,làmcơsởchoviệcxâydựngcáckế hoạch,chínhsáchpháttriểnkinhtế-xãhộivàphụcvụchocơngtácquảnlýcủacácngành, cáccấptronggiaiđoạn2000-2010 Đểcócơsởđánhgiákếtquảthựchiệncácchủtrương, chínhsáchcủaĐảngvàNhànướctronggiaiđoạn2000-2010vàđịnhhướngxâydựngkế hoạchpháttriểnkinhtế-xãhộichogiaiđoạn2011-2020 ThủtướngChínhphủucầucác Bộ,ngành,Uỷbannhândâncáccấpthựchiệncácnhiệmvụcụthểsauđâyđểchuẩnbịcho tiếnhànhTổngđiềutradânsốvànhàởvào0giờngày01tháng4năm2009: BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)chủtrì,phốihợpvớicácBộ,Ngành liênquankhẩntrươngtriểnkhaicáccơngtácchuẩnbịchocuộcTổngđiềutradânsốvànhà ởtrênphạmvicảnướcvào0giờngày01tháng4năm2009 Cơngtácchuẩnbịliênquan đếnviệcxâydựngphươngánvàkếhoạchchocuộctổngđiềutra,baogồmcảcáccuộcđiều trathửnghiệm,phảikếtthúctrongqIInăm2008 CácBộ:QuốcPhịng,Cơngan,NgoạigiaophốihợpvớiBộKếhoạchvàĐầutư (TổngcụcThốngkê)đểtiếnhànhcơngtácchuẩnbị,xâydựngphươngán,kếhoạchđiềutra đốivớisốnhânkhẩutrongphạmvingànhmìnhphụtrách BộTàichínhcókếhoạchchuẩnbịkinhphíchoviệctriểnkhaiTổngđiềutra,đồng thờicùngvớiTổngcụcThốngkêlậpdựtrùkinhphíchitiếtchocuộcTổngđiềutra Ủybannhândâncáctỉnh,thànhphốphốihợpvớiBộKếhoạchvàĐầutư(Tổng cụcThốngkê)thựchiệnđiềutrathíđiểm,xácđịnhvàbàngiao,chínhxácphạmviquảnlý lãnhthổgiữacácđơnvịhànhchính,tiếnhànhtốtcơngtácchuẩnbịchocuộcTổngđiềutra dânsốvànhàởvào0giờngày01tháng4năm2009 (44) Saukhihồnthànhcơngtácchuẩnbị,điềutrathíđiểmvàxâydựngphươngánTổng điềutradânsốvànhàở,BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)báocáoThủtướng ChínhphủxemxétvàraquyếtđịnhtiếnhànhTổngđiềutra BộKếhoạchvàĐầutư,cácBộ,ngành,Uỷbannhândâncáctỉnh,thànhphốcóliên quancótráchnhiệmthihànhChỉthịnày./ Nơi nhận: -BanBíthưTrungươngĐảng; -Thủtướng,cácPhóThủtướngChínhphủ; -CácBộ,cơquanngangBộ,cơquanthuộcCP; -VănphịngBCĐTWvềphịng,chốngthamnhũng; -HĐND,UBNDcáctỉnh, thànhphốtrựcthuộcTrungương; -VănphịngTrungươngvàcácBancủaĐảng; -VănphịngChủtịchnước; -HộiđồngDântộcvàcácUỷbancủaQuốcHội; -VănphịngQuốchội; -TồánNhândântốicao; -ViệnKiểmsátnhândântốicao; -KiểmtốnNhànước; -UBTWMặttrậnTổquốcViệtNam; -CơquanTrungươngcủacácđồnthể; -VPCP:BTCN,cácPCN, WebsiteChínhphủ,Banđiềuhành112, NgườiphátngơncủaThủtướngChínhphủ, cácVụ,Cục,đơnvịtrựcthuộc,Cơngbáo; -Lưu:Vănthư,KTTH(5b) A.305 THỦ TƯỚNG (Đãký) (45)Phụ lục 2: Quyết định Số 94/2008/QĐ-TTg Thủ tướng phủvề tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà năm 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 94/2008/QĐ-TTg CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập - Tự - Hạnh phúc hà Nội, ngày 10 tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về tổ chức Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - CăncứLuậtTổchứcChínhphủngày25tháng12năm2001; - CăncứLuậtThốngkêngày26tháng6năm2003; - XétđềnghịcủaBộtrưởngBộKếhoạchvàĐầutư, QUYẾT ĐỊNH: Điều TổchứcTổngđiềutradânsốvànhàở(viếttắtlàTổngđiềutra)vàothờiđiểm 0giờngày01tháng4năm2009nhằmthuthậpsốliệucơbảnvềdânsốvànhàởtrêntồn bộlãnhthổnướcCộnghồxãhộichủnghĩaViệtNam,phụcvụcơngtácnghiêncứu,phân tíchqtrìnhpháttriểndânsốvànhàởtrênphạmvicảnướcvàtừngđịaphương,đápứng nhucầuthơngtinđánhgiátìnhhìnhthựchiệncáckếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithời kỳtừnăm2000đếnnăm2009vàxâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳtừ năm2010đếnnăm2020,phụcvụcơngtácgiámsátthựchiệnmụctiêupháttriểnThiênniên kỷcủaLiênhợpquốcmàChínhphủViệtNamđãcamkết Điều Nộidungđiềutra,baogồm: 1 Dânsốchiatheogiớitính,độtuổi,dântộc,tơngiáo,thànhthị,nơngthơn Tìnhtrạngdicư 3 Trìnhđộhọcvấn Tìnhtrạngkhuyếttật 5 Tìnhhìnhlaođộng-việclàm Tìnhtrạnghơnnhân (46)9 Mộtsốtiệnnghisinhhoạtcơbảncủacáchộdâncư Cácnộidung1,3và8đượcđiềutratồnbộdânsốcảnước;cácnộidungtừ1đến9 đượcđiềutratrênphạmvi15%tổngsốdâncảnước Điều ThờigianthuthậpsốliệucủacuộcTổngđiềutralà15ngày,bắtđầutừngày 01tháng4năm2009;sốliệusơbộsẽđượccơngbốvàotháng7năm2009,sốliệuđiềutra chọnmẫuđượccơngbốvàoQIVnăm2009,sốliệuđiềutratồnbộsẽđượccơngbốvào QIIInăm2010 Điều TráchnhiệmcủacácBộ,Ngành BộKếhoạchvàĐầutưhồnthiệnphươngán,kếhoạchvànộidungTổngđiềutra; phốihợpvớiBộTàichínhhồnchỉnhdựtốnkinhphíTổngđiềutra,trìnhBanChỉđạo TổngđiềutradânsốvànhàởTrungương CácBộ:Quốcphịng,Cơngan,NgoạigiaocónhiệmvụphốihợpvớiBộKếhoạchvà Đầutưhồnthiệnphươngán,kếhoạchvàdựtrùkinhphíđiềutracủamình;đồngthời,tổchức điềutrasốnhânkhẩudoBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngphâncơng theoucầu,kếhoạchchungcủacuộcTổngđiềutra Ngồinhiệmvụtrên,BộCơngancịncónhiệmvụlậpkếhoạchbảovệantồncho cuộcTổngđiềutra BộXâydựngcótráchnhiệmthamgia,phốihợpvớiBộKếhoạchvàĐầutưchuẩn bị,hướngdẫnnộidungđiềutravànộidungtổnghợpkếtquảphầnđiềutranhàở BộYtếcónhiệmvụphốihợpvớiBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcủa địaphươngtrongviệcxácđịnhdânsốsinhsốngtrêncácđịabànthuộcvùngranhgiớilãnh thổđểphụcvụcơngtácđiềutra BộTàichínhcónhiệmvụhướngdẫnBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcác cấp,cácngànhtrongviệcquảnlý,sửdụngvàquyếttốnkinhphí BộTàingunvàMơitrườngcungcấpbảnđồhànhchínhđãsốhốđếncấpxã, phườngđểlàmcăncứphânchiađịabànđiềutratrongcảnước BộThơngtinvàTruyềnthơng,BộGiáodụcvàĐàotạo,cáccơquanthơngtinđại chúngởTrungươngvàđịaphươngphốihợpchặtchẽvớiBanChỉđạoTổngđiềutradânsố vànhàởTrungươngmởđợttuntruyềnsâurộngphụcvụcuộcTổngđiềutra Ngồicơngtáctuntruyền,BộThơngtinvàTruyềnthơngcịncónhiệmvụlậpkếhoạch bảođảmhệthốngthơngtinliênlạcthơngsuốtgiữacáccấpđểphụcvụcơngtácchỉđạo Tổngđiềutra Điều ThànhlậpBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcáccấpnhưsau: ỞTrungương: a)BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngcónhiệmvụ: - Xemxétvàquyếtđịnhphươngán,kếhoạchvànộidungTổngđiềutra; (47)- Tổchứcđiềutratổngduyệtđểrútkinhnghiệmvềnghiệpvụvàcôngtáctổchứcchỉ đạothựchiệncuộcTổngđiềutra; - ChỉđạothựchiệnTổngđiềutratheođúngphươngán,kếhoạchvànộidungTổng điềutra; b)ThànhphầnBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươnggồm: - ĐồngchíNguyễnSinhHùng,PhóThủtướngChínhphủ-Trưởngban; - ĐồngchíNguyễnĐứcHồ,ThứtrưởngBộKếhoạchvàĐầutưkiêmTổngcục trưởngTổngcụcThốngkê-Phótrưởngban; - ĐồngchíNguyễnVănĐược,ThứtrưởngBộQuốcphịng-Uỷviên; - ĐồngchíĐặngVănHiếu,ThứtrưởngBộCơngan-Uỷviên; - ĐồngchíNguyễnTrầnNam,ThứtrưởngBộXâydựng-Uỷviên; - ĐồngchíNguyễnBáThủy,ThứtrưởngBộYtế-Uỷviên; - ĐồngchíNguyễnThanhHồ,ThứtrưởngBộLaođộng-ThươngbinhvàXãhội- Uỷviên; - ĐồngchíPhạmSỹDanh,ThứtrưởngBộTàichính-Uỷviên; - ĐồngchíTrầnThếNgọc,ThứtrưởngBộTàingunvàMơitrường-Uỷviên; - ĐồngchíĐỗThức,PhóTổngcụctrưởngTổngcụcThốngkê-Uỷviênthườngtrực Ởđịaphương: BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcấptỉnh(tỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrung ương),cấphuyện(huyện,quận,thịxã,thànhphốtrựcthuộctỉnh)vàcấpxã(xã,phường,thị trấn)cónhiệmvụtổchứcvàchỉđạothựchiệncuộcTổngđiềutratạiđịaphươngmình ThànhphầnBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcấptỉnh,cấphuyệngồm:Chủ tịch(hoặcPhóChủtịch)UỷbannhândânlàmTrưởngban,ThủtrưởngcơquanThốngkê cùngcấplàmPhóBanthườngtrực;ThủtrưởngcáccơquanCơngan,Kếhoạch,Xâydựng, Ytế,Laođộng,Tàichính,TàingunvàMơitrườngcùngcấplàmUỷviên BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởtừcấphuyệntrởlênđượcthànhlậpVăn phịnggiúpviệcdocơquanThốngkêcùngcấpchịutráchnhiệmtổchức,thựchiện ThànhphầnBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcấpxãgồmChủtịch(hoặcPhó Chủtịch)UỷbannhândânlàmTrưởngban,TrưởngCơnganvàcánbộphụtráchThốngkê làmUỷviên Điều KinhphíthựchiệncuộcTổngđiềutradongânsáchtrungươngbảođảm Căn cứphươngán,kếhoạchvànộidungcủacuộcTổngđiềutra,BanChỉđạoTổngđiềutradân sốvànhàởTrungươnghồnthiệndựtốnkinhphíTổngđiềutratheođúngquyđịnhpháp luậthiệnhành,trìnhThủtướngChínhphủquyếtđịnh (48)Điều CácBộtrưởng,ThủtrưởngcơquanngangBộ,Thủtrưởngcơquanthuộc Chínhphủ,ChủtịchUỷbannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương,cáctổchức,cá nhânnêuởĐiều4vàĐiều5chịutráchnhiệmthihànhQuyếtđịnhnày./ Nơi nhận: -NhưĐiều5; -BanBíthưTrungươngĐảng; -Thủtướng,cácPhóThủtuớngChínhphủ; -CácBộ,cơquanngangBộ,cơquanthuộcChínhphủ; -VPBCĐTWvềphịng,chốngthamnhũng; -HĐND,UBNDcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTW; -VănphịngTrungươngvàcácBancủaĐảng; -VănphịngChủtịchnước; -HộiđồngDântộcvàcácỦybancủaQuốchội; -VănphịngQuốchội; -Tồánnhândântốicao; -ViệnKiểmsátnhândântốicao; -KiểmtốnNhànước; -BQLKKTCKQTBờY; -NgânhàngChínhsáchXãhội; -NgânhàngPháttriểnViệtNam; -UBTWMặttrậnTổquốcViệtNam; -CơquanTrungươngcủacácđồnthể; -VPCP:BTCN,cácPCN, cácVụ,Cục,đơnvịtrựcthuộc,Cơngbáo; -Lưu:Vănthư,KTTH(5b) XH THỦ TƯỚNG (Đãký) (49)Phụ lục 3: chỉ thị Số 27-cT/TW Ban bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Số 27-cT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAm hà Nội, ngày 16 tháng10 năm 2008 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về lãnh đạo thực thắng lợi tổng điều tra dân số nhà năm 2009 Ởnướcta,từngàyhịabìnhlậplại(năm1954)đếnnay,đã6lầntiếnhànhtổngđiều tradânsố:Năm1960và1974ởmiềnBắc,năm1976ởmiềnNamvàcácnăm1979,1989, 1999trênphạmvicảnước Ngày10-7-2008,ThủtướngChínhphủđãbanhànhQuyếtđịnh số94/2008/QĐ-TTgvềviệctổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởtrênphạmvicảnướcvào thờiđiểm0giờngày01-4-2009 Tổngđiềutradânsốvànhàởlầnnàynhằmthuthậpcácthơngtincơbảnvềdânsốvà nhàởphụcvụcơngtácnghiêncứu,phântích,dựbáoqtrìnhpháttriểndânsốvànhàở trênphạmvicảnướcvàtừngđịaphương;đánhgiákếtquảthựchiệncácchủtrương,chính sáchcủaĐảng,Nhànướctronggiaiđoạn2000-2009vàđịnhhướngxâydựngkếhoạchphát triểnkinhtế-xãhộichogiaiđoạn2010-2020 Tổngđiềutracịncungcấpcácthơngtingiám sátviệcthựchiện“MụctiêupháttriểnThiênniênkỷ”củaLiênHợpquốcmàViệtNamđã camkết Tổngđiềutradânsốvànhàởtrênphạmvicảnướclàcơngviệcrấtlớnvàphứctạp, liênquanđếncáccấp,cácngànhvàmỗingườidân Dovậy,đểthựchiệnthắnglợicuộcTổng điềutradânsốvànhàởngày01-4-2009,BanBíthưucầucáccấpủyđảng,đảngđồn, bancánsựđảng,đảngviênqntriệtvàthựchiệntốtcáccơngviệcsauđây: 1-Cáccấpủyđảng,bancánsựđảng,đảngđồnphảitổchứcqntriệtđếnchibộvà đảngviênnhậnthứcrõvềmụcđích,ucầu,ýnghĩavàtầmquantrọngcủacuộctổngđiều tradânsốvànhàởngày01-4-2009;coiTổngđiềutradânsốnăm2009làcơngtácquan trọngcủatồnĐảng,tồndânvàtồnqn,củatấtcảcácngành,cáccấp;cầnđượctậptrung lãnhđạo,chỉđạothốngnhất,hồnthànhđồngbộởtấtcảcácđịabànđiềutra (50) 4-BanCánsựđảngChínhphủtổngkếtvàbáocáokếtquảtổngđiềutra dânsốvànhà ởnăm2009vớiBộChínhtrị,BanBíthư CăncứChỉthịnày,cáccấpuỷđảngxâydựngkếhoạch,lãnhđạo,thườngxuntheo dõi,kiểmtravàđềracácbiệnphápthựchiệnphùhợpvớitìnhhình,đặcđiểmcủangành mình,địaphươngmình CáctổchứcMặttrận,đồnthểquầnchúngtăngcườngphốihợpvới chínhquyềncáccấp,vậnđộngquầnchúngthựchiệncóhiệuquảChỉthịnày Chỉthịnàyphổbiếnđếnchibộđểthựchiện./ Nơi nhận: -Cáctỉnhuỷ,thànhuỷ; -Cácbanđảng,bancánsựđảng,đảng đồn;đảnguỷtrựcthuộcTrungương; - Cácđồng chíUỷ viên BanChấp hànhTrungương; -LưuVănphòngTrungươngĐảng Tm BAN BÍ THƯ (Đãký) (51)Phụ lục 4: Phương án Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 01/4/2009 (Ban hành theo Quyết định số 09/QĐ-BcĐTW ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Trưởng Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ương) I mỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA Tổngđiềutradânsốvànhàởvàothờiđiểm0giờngày01/4/2009thuthậpcácthơng tincơbảnvềdânsốvànhàởnhằm: - Phụcvụcơngtácnghiêncứu,phântíchvàdựbáoqtrìnhpháttriểndânsốvànhà ởtrênphạmvicảnướcvàtừngđịaphương; - Đápứngnhucầuthơngtinđánhgiátìnhhìnhthựchiệnkếhoạchpháttriểnkinh tế-xãhộithờikỳ2001-2010,xâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳ 2011-2020vàgiámsátthựchiệnmụctiêupháttriểnThiênniênkỷcủaLiênhợp quốcmàChínhphủViệtNamđãcamkết; - Cungcấpcácsốliệucơbảnvềdânsốvànhàởcủacácđơnvịhànhchínhnhỏnhất, bổsungnguồnsốliệuchocáccuộcđiềutrathườngxun,cungcấpdànmẫuvà cơsởdữliệudânsốvànhàởchocácmụcđíchnghiêncứukháctrong10nămsau cuộcTổngđiềutra II ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 2.1 Đối tượng điều tra ĐốitượngcủacuộcTổngđiềutrabaogồm: - TấtcảngườiViệtNamthườngxuncưtrútrênlãnhthổnướcCộnghịaxãhộichủ nghĩaViệtNamcóđếnthờiđiểmđiềutra,ngườiViệtNamđượccơquancóthẩm quyềnchophépxuấtcảnhranướcngồitrongthờihạnquyđịnh; - Cáctrườnghợpchết(củahộ)đãxảyratừngày01TếtMậuTý(ngày7/2/2008theo DươngLịch)đếnngày31/3/2009; - Nhàởcủahộdâncư 2.2 Đơn vị điều tra (52)quỹthuchichung;cóhoặckhơngcómốiquanhệruộtthịt,hơnnhânhaynidưỡng;hoặc kếthợpcảhai 2.3 Người cung cấp thơng tin Chủhộlàngườicungcấpthơngtinchính Đốivớinhữngthơngtinmàchủhộkhơng nắmchắc,điềutraviênphảiphỏngvấntrựctiếpđốitượngđiềutra Riêngcácthơngtinvềlaođộng-việclàm,điềutraviêncầnphỏngvấntrựctiếpđối tượngđiềutratừ15tuổitrởlên;cáccâuhỏivềsinhđẻ,điềutraviênphỏngvấntrựctiếp phụnữtrongđộtuổisinhđẻ(từ15đến49tuổi)đểxácđịnhthôngtinnếuchủhộkhôngnắm Đốivớicácthôngtinvềnhàở,điềutraviênphảiphỏngvấntrựctiếpngườicungcấp thôngtinvà/hoặckếthợpvớiquansáttrựctiếpđểxácđịnh III NỘI DUNG ĐIỀU TRA Nộidungđiềutrađượcbốtrítrênhailoạiphiếuđiềutra:phiếuđiềutratồnbộ(phiếu ngắn)vàphiếuđiềutramẫu(phiếu dài). 3.1 Nội dung điều tra toàn bộ a) Về dân số: - Cácthơngtincánhân(họvàtên,giớitính,thángnămsinh/tuổi); - Quanhệvớichủhộ; - Tìnhhìnhđihọchiệnnay; - Trìnhđộhọcvấnvàtrìnhđộchunmơnkỹthuật; - Dântộcvàtơngiáo; - Tìnhtrạngbiếtđọcvàbiếtviết b) Về nhà hộ dân cư: - Tìnhtrạngnhàởhiệntại; - Kếtcấunhàvàloạivậtliệuxâydựngchính; - Quymơdiệntíchnhàở; - Nămđưavàosửdụng 3.2 Nội dung điều tra chọn mẫu Ngồicácthơngtinnhưtrongphiếuđiềutratồnbộ,phiếuđiềutramẫucịncóthêm cácthơngtinsauđây: a) Về dân số: (53)- Tìnhtrạnghoạtđộngkinhtếtrong7ngàyqua; b) Tình hình sinh đẻ phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi: - Tìnhhìnhsinhcon; - Sốconđãsinh,sốconcịnsốngvàsốconđãchết; - Tháng,nămsinhvàsốcontrai,sốcongáicủalầnsinhgầnnhất c) Thơng tin người chết: - Tìnhhìnhtửvongcủahộ; - Thôngtincánhâncủangườichết; - Nguyênnhânchếtvàchếtdothaisản d) Thông tin nhà ở: - Tìnhhìnhsửdụngphịngở; - Tìnhtrạngsởhữunhàở; - Loạinhiênliệuchínhđểthắpsángvànấuăn; - Nguồnnướcchínhsửdụngđểănuống; - Loạihốxíđangsửdụng; - Mộtsốtiệnnghisinhhoạtcơbảncủahộdâncư IV THỜI ĐIỂm, THỜI GIAN ĐIỀU TRA, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VÀ THU THẬP THÔNG TIN 4.1 Thời điểm thời gian điều tra • Thờiđiểmđiềutralà0giờngày01tháng4năm2009 • Thờigianthuthậpthơngtincủatừngđịabànphụthuộcvàoquymơcủađịabànvà địnhmứcđiềutracủatừngvùngchotừngloạiphiếuđiềutranhưsau: Loại phiếu điều tra Vùng núi cao, hải đảo Vùng núi thấp, vùng sâu/xa Các vùng lại Phiếuđiềutratồnbộ (phiếungắn) 10phiếu/cơng 12phiếu/cơng 14phiếu/cơng Phiếuđiềutramẫu (phiếudài) 4phiếu/cơng 5phiếu/cơng 6phiếu/cơng Đốivớinhóm“nhânkhẩuđặcthù”:Quyđịnh60nhânkhẩu/cơng Thờigianthuthậpthơngtintạiđịabànbắtđầutừ7giờsángngày01tháng4vàkết thúcchậmnhấtvàongày20tháng4năm2009 (54)4.2 Phương pháp điều tra Tổngđiềutradânsốvànhàởlàcuộcđiềutratồnbộ Tuynhiên,nhằmđápứngnhu cầuthơngtincủacácđốitượngsửdụngkhácnhau,cuộcTổngđiềutranàycịnsửdụng phươngphápđiềutrachọnmẫu Mẫuđiềutrađượcthiếtkếnhằm:(1)mởrộngnộidungđiềutra;(2)nângcaochất lượngđiềutra,nhấtlàđốivớinhữngcâuhỏinhạycảmvàphứctạp;và(3)tiếtkiệmkinhphí tổngđiềutra ĐểnângcaohiệuquảvàđộtincậycủasốliệuTổngđiềutra,quymômẫulà15%tổng sốđịabànđiềutracủacảnước MẫucủacuộcTổngđiềutralàloạimẫuchùmcảkhối,đượcthiếtkếtheophươngpháp phântầng-hệthốngmộtgiaiđoạn Việcchọnmẫuđượcthựchiệntheohaibước:Bước 1, chọnphântầngđểxácđịnhquymômẫucủatừnghuyện/quận/thịxã/thànhphốtrựcthuộc tỉnh Bước 2,chọnđộclậpvàhệthốngtừdànmẫuđịabàncủamỗihuyện/quận/thịxã/thành phốtrựcthuộctỉnhđểxácđịnhcácđịabànđiềutracụthể 4.3 Phương pháp thu thập thông tin Thuthậpthôngtinsẽđượcthựchiệnbằngphươngphápphỏngvấntrựctiếp Điềutra viênphảiđếntừnghộđểhỏingườicungcấpthôngtinvàghiđầyđủcáccâutrảlờivàophiếu điềutra Đốivớinhữngnhânkhẩuđặcthù,Banchỉđạoxã/phườngbốtrílựclượngvàthời gianthíchhợpđếnphỏngvấntrựctiếptừngngườiđểghiphiếuđiềutra(khơng thu thập thơng tin nhà cho nhóm “nhân đặc thù”–xemkháiniệmởMục6.1.dướiđây). Đốivớinhữngngườitạmvắngtrongsuốtthờigianđiềutra,điềutraviêncóthểhỏi nhữngngườikháctronghộ,hoặcdựavàonhữngtàiliệudongườithânhoặcchínhquyền cungcấpđểghiphiếuđiềutra Khithuthậpcácthôngtinvềnhàở,điềutraviênhỏingườicungcấpthôngtinkếthợp vớiquansáttrựctiếpngôinhà/cănhộđểghikếtquảvàophiếuđiềutra V CÁC DANH mỤC VÀ BẢNG PHÂN LOẠI THỐNG KÊ CácdanhmụcvàcácbảngphânloạithốngkêsauđâysẽđượcsửdụngchocuộcTổng điềutra: - Danhmụccácđơnvịhànhchính; - Danhmụcnghềnghiệp; - DanhmụcngànhkinhtếViệtNam2007; - Danhmụcgiáodục,đàotạocủahệthốnggiáodụcquốcdân; - DanhmụccácthànhphầndântộcViệtNam; (55)VI PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆm ĐIỀU TRA GIỮA BAN CHỈ ĐẠO TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ BA BỘ ĐIỀU TRA THEO KẾ HOẠCH RIÊNG 6.1 Trách nhiệm điều tra Ban đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương cótráchnhiệmchỉđạo,tổchứcđiềutracácđốitượngsauđây: Nhữngngườilànhânkhẩuthựctếthườngtrútạicáchộdâncư,kểcảsốhọcsinhphổthơng đitrọhọcxagiađình; - Nhữngngườilàmhợp đồng (ngắn hạn, dài hạn) cho quân đội sống các khu dân cư xã/phường/thị trấn quản lý(tứclàsốngngoàidoanhtrạihoặc ngoàicáckhuvựcdoquânđộiquảnlý); - Nhữngngườiđanglàmhợp đồng ngắn hạn, tạm tuyển, lao động thời vụ ngành công annhưngđangsốngtạicáckhudâncưcủaxã/phường/thịtrấnquảnlý; Nhữngnhânkhẩuđặcthù,baogồm: (1)Nhữngngườisốngtrongcácnhàdưỡnglão,trạitrẻmồcơi,làngtrẻSOS,các trường/lớphọctìnhthương,trạiphong/hủi,trungtâm/trường/trạivàcáccơsởxãhộikhác đóngtậptrungtrênphạmviranhgiớicủaxã/phường/thịtrấndongànhLaođộng-Thương binhvàXãhộitrựctiếpquảnlý; (2)học sinh tập trung(khôngkểsốhọcsinhphổthôngđitrọhọc)trongcác trườngthanhthiếuniên,trườngdântộcnộitrú,trườngvừahọcvừalàm,trườngcâm/điếc, cáctusỹtrongcáctuviện,cácnhàsưhoặctusỹsốngtrongcácnhàchung,nhàchùa; (3)Họcsinhcáctrườngdạynghề,trunghọcchuyênnghiệp,caođẳng,đạihọcvàcác trườngnộitrúhiệnđang thực tế thường trú ký túc xá; (4)Nhữngngườilangthangcơnhỡ,khơngcónhàởvànhữngngườisốngbằngnghề trênmặtnước,nhữngbệnhnhânkhơngnơinươngtựađangđiềutrịnộitrútrongcácbệnh viện(vàkhơngcóbấtkỳmộtnơithườngtrúnàokhác) - Cáctrườnghợpchếtcủahộđãxảyratừngày01TếtMậuTý(ngày7/2/2008theo DươngLịch)đếnngày31/3/2009;và - Nhàởvàmộtsốtiệnnghisinhhoạtcơbảncủacáchộdâncư 6.2 Trách nhiệm điều tra Ban đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phịng BanchỉđạoTổngđiềutraBộQuốcphịngchỉđạo,tổchứcđiềutracácđốitượng sauđây: - Qnnhân(sỹquan,qnnhânchunnghiệp,hạsỹquanvàbinhsỹ)vàcơngnhân viênquốcphịng,baogồm:sốthườngxunvềănởvớigiađìnhtạinơicưtrú,số đangsốngtrongdoanhtrạihoặctrongcáckhuvựcdoqnđộiquảnlý; (56)- Nhữngngườilàmhợpđồng(ngắnhạn,dàihạn)đangsinhsốngvàlàmviệctrong doanhtrạihoặccáckhuvựcdoqnđộiquảnlý Riêng người làm hợp đồng (ngắn hạn, dài hạn) cho quân đội sống khu dân cư xã/ phường/thị trấn quản lý(tứclàsốngngồidoanhtrạihoặcngồicáckhuvựcdo qnđộiquảnlý)thìdo Ban đạo tỉnh/thành phố tổ chức điều tra; - Phạmnhântrongcáctrạigiam,trạicảitạo,cảihuấndoquânđộiquảnlý,kểcả nhữngngườibịquânđộitạmgiam(đãđượcViệnKiểmsátquânsựphêchuẩnlệnh bắtgiam) Đơnvịghithôngtinđịnhdanh:theođịachỉbáotinhoặctheonơiđangcưtrú(xã/ phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trungương) 6.3 Trách nhiệm điều tra Ban đạo Tổng điều tra Bộ Công an BanchỉđạoTổngđiềutraBộCônganchỉđạo,tổchứcđiềutracácđốitượngsauđây: - Sỹquan,hạsỹquan,chiếnsỹ,côngnhân,viênchứctrongcôngannhândânthuộc biênchếcủangànhCơngan;baogồm:nhữngngườihàngngàyvềănởtạigiađình nơicưtrú,nhữngngườisốngtrongcácdoanhtrạihoặctrongcáckhuvựcdocơng anquảnlý Riêng số người làm hợp đồng ngắn hạn, tạm tuyển, lao động thời vụ ngành công an Ban đạo tỉnh/thành phố tổ chức điều tra; - Sỹquan,hạsỹquanvàchiếnsỹ,cơngnhân,viênchứctrongcơngannhândânđang đượcngànhCơngancửđihọctậptrongcáctrườngđàotạodongànhCơnganvà ngồingànhCơnganquảnlý,sốngườiđangđượcngànhCơngancửđiđicơngtác, họctập, ởnướcngồi; - Phạmnhântrongcáctrạigiam,trạicảitạo,cơsởgiáodục,trườnggiáodưỡngdo ngànhCơnganquảnlý; - Bịcanđangbịtạmgiamtạicáctrạitạmgiam,nhàtạmgiữdongànhCơnganquảnlý Đơnvịghithơngtinđịnhdanh:theođịachỉbáotinhoặctheonơiđangcưtrú(xã/ phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trungương) 6.4 Trách nhiệm điều tra Ban đạo Tổng điều tra Bộ Ngoại giao BanchỉđạoTổngđiềutraBộNgoạigiaochỉđạo,tổchứcđiềutracácđốitượngsau đây: - CánbộđanglàmviệctạicácCơquanđạidiệnViệtNamởnướcngoài(baogồmcác Cơquanđạidiệnngoạigiao,cácTổngLãnhsựquán,cácPháiđoànđạidiệnthường trựccủaViệtNamtạicáctổchứcquốctế)vàthânnhâncủahọđitheo; - CánbộcủaPhòngTuỳviênQuốcphòng,Thươngvụ,Banquảnlýlaođộngvàthân nhâncủahọđitheo (57)VII CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Quátrìnhtổngđiềutradânsốvànhàởsẽđượctiếnhànhtuầntựtheocácbước sauđây: 7.1 Bước chuẩn bị Cơngtácchuẩnbịtiếnhànhởcácđịaphươngtừtháng8/2008đếncuốitháng3/2009, gồmcáccơngviệcchínhsauđây: 1 Thành lập Ban đạo tổng điều tra dân số nhà cấp CăncứvănbảnhướngdẫncủaBanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrung ươngvềviệcthànhlậpBanchỉđạovàVănphònggiúpviệccáccấp,cầnxácđịnhrõchức năng,nhiệmvụ,bộmáytổchứctổngđiềutracủacáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrung ương(sauđâygọitắtlàcấptỉnh),cáchuyện/quận/thịxã/thànhphốtrựcthuộctỉnh(cấp huyện),cácxã/phường/thịtrấn(cấpxã)vàcủacácngànhnhằmtổchứcthựchiệnthắnglợi cuộcTổngđiềutra 2 Rà soát phân định ranh giới lãnh thổ hành xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ươngnhằmpháthiệnnhữngnơicódâncưtrúthườngxunnhưngchưarõthuộcđơnvị hànhchínhnàoquảnlýđểphụcvụcơngtácvẽsơđồ,lậpbảngkêvàphâncơngtráchnhiệm điềutra 3 Phân định địa bàn điều tra, vẽ sơ đồ lập bảng kê số nhà, số hộ, số người địa bàn điều tra •Địa bàn điều tra: Nóichung,địa bàn điều tra thơn (hoặc xóm, ấp, bản, tổ dân phố)vớiquymơ bìnhqntrongcảnướclà100hộ Đểthuậntiệnchocơngtácphânchiađịabàn,Banchỉ đạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngquyđịnh: -Đối với xã vùng núi cao, hải đảo, vùng núi thấp, vùng sâu, vùng xa:Quymơđịa bànbìnhqnnằmtrongkhoảngtừ70đến100hộ Tuynhiên,đốivớithơn/ấp/bảnquymơ nhỏ(dưới70hộ)nhưngcóvịtríđịalýqxasovớithơn/bảngầnnhất,thìvẫnđểmộtđịa bànriêng(khơngghépvớithơn/bảnkhác) Ngượclại,nếuthơn/ấp/bảncóquymơlớn(trên 100hộ)nhưngdưới200hộmàđịabànkhơngbịchiacắt,đilạikhơngkhókhăn,thìvẫnđể mộtđịabànriêng -Đối với xã/phường cịn lại(phường/thịtrấnởthànhthị,xãởđồngbằng):Quy mơđịabànbìnhqnkhoảngtừ100đến150hộ Ởnhữngvùngcónhiềuthơn/tổdânphố màquymơqnhỏdưới70hộthìphảighép2thơn/tổdânphốliềnkềthànhmộtđịabàn điềutra Đốivớithơn/xóm/ấp/bản/tổdânphốtuyquymơdưới100hộ,nhưngcóvịtríđịalý khơngthuậntiệnchoviệcghépvớithơn/xóm/ấp/bản/tổdânphốgầnnhất,thìđểmộtđịabàn riêng(khơngghépvớithơn/xóm/ấp/bản/tổdânphốkhác) Ngượclại,nếuthơn/xóm/ấp/ bản/tổdânphốcóquymơlớn(trên150hộ)nhưngdưới250hộmàđịabànkhơngbịchia cắt,đilạikhơngkhókhăn,thìđểmộtđịabànriêngmàkhơngcầnchiatách (58)xóm/ấp/bản/tổdânphốnàyvớimộtphầnhoặctrọnmộtthơn/xóm/ấp/bản/tổdânphốkhác đểtạothànhmộtđịabànđiềutra •Sơ đồ địa bàn điều tra bảng kêsốnhà,sốhộ,sốngườilàcơngcụquantrọng giúpđiềutraviên(ĐTV)tiếpcậnhộnhanhchóngvàchínhxác;giúptổtrưởngquảnlývà giámsátcôngviệchàngngàycủaĐTV,giúpBanchỉđạocấpxãquảnlýcôngtácTổngđiều tra Saukhiphânchiađịabàn,Banchỉđạocấpxãphải: - Vẽmộtsơđồnềnchocảxã/phường/thịtrấn; - Mỗiđịabànđiềutrađượcvẽmộtsơđồchitiếtvàlậpmộtbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngười ĐốivớicácxãthuộcChươngtrình135vàcácxãđặcbiệtkhókhănkhácthuộcvùng miềnnúi,vùngsâu,vùngxa,sơđồđịabànđiềutrachỉcầnthểhiệnđườngranhgiớivàcác vậtđịnhhướngmàkhơngphảivẽcácngơinhàtrongđịabàn Banchỉđạotỉnh/thànhphố phảibáocáocụthểdanhsáchcácxãnàylênBanchỉđạoTrungương 4 Tuyển chọn cán bộ 4.1 Tuyển chọn cán vẽ sơ đồ lập bảng kê Cánbộvẽsơđồnênchọntừcánbộđịachínhcủacấpxã,trongđóriêng“sơđồnền”của xã/phường/thịtrấnphảigiaochocánbộđịachínhthựchiện Cánbộlậpbảngkênênlàngười địaphươngamhiểuđịahìnhvàphânbốdâncưcủađịabànđiềutra Căncứkếtquảphânchia địabànđiềutraởtrên,Banchỉđạocấpxãtuyểnchọncánbộvẽsơđồvàlậpbảngkê 4.2 Tuyển chọn điều tra viên (ĐTV) tổ trưởng điều tra (TT) Điềutraviênlàlựclượngtrựctiếpthựchiệncuộcđiềutra Vìvậy,ucầuphảichọn nhữngngườicótinhthầntráchnhiệmcao,viếtchữvàsốrõràng,cótrìnhđộhọcvấntừhết lớp10/12trởlên(tạivùngcao,vùngsâu,vùngxa,thấpnhấtphảihọcxonglớp7/12),tuổi đờitốtnhấttừ25đến50 Đểngănngừahiệntượngsaochéptừsổsáchvàophiếuđiềutra, Banchỉđạoxã/phườngkhơngnênsửdụngcánbộđangquảnlýtàiliệuđăngký(hộkhẩu, hộtịch,ghichépbanđầuvềdânsố)làmđiềutraviên Tuỳtheođiềukiệnđịalývàquymơ cụthểcủamỗiđịabàn,vớiquymơđịabàntrungbìnhcủatừngvùngmàbốtrísốĐTVphù hợp Cụthể: • Địabànđiềutrachọnmẫu(ghiphiếudài):01ĐTVphụtrách01địabàn; • Địabànđiềutratồnbộ(ghiphiếungắn):Đốivớivùng núi cao, hải đảo, 01ĐTV phụtrách01địabàn;đốivớivùng núi thấp, vùng sâu/xa,01ĐTVphụtráchítnhất 01địabàn;đốivớicác vùng cịn lại,01ĐTVphụtrách02địabàn. TổtrưởngđiềutralàlựclượngtrựctiếpquảnlýcơngviệccủaĐTV Việctuyểnchọn tổtrưởngnênưutiênchongười:(1)cókhảnăngtổchứclàmviệctheonhóm,và(2)phải camkếtdành100%thờigianđểquảnlýđiềutraviêntrongthờigianđiềutratạiđịabàn Quy địnhmộttổtrưởngphụtrách2ĐTVthuộcvùngcao,hảiđảo,vùngsâu,vùngxa;ởcácvùng cịnlại,mộttổtrưởngphụtrách4ĐTV Đểtăngtínhchủđộng,cầntuyểnchọnvàtậphuấn thêm10%sốĐTVvà3%sốtổtrưởngdựphịng 4.3 Tuyển chọn giám sát viên (59) TrongTổngđiềutra,chủtrươngchunglàsửdụnglựclượngtạichỗlàmĐTV Tuy nhiên,trongđiềukiệnđịabànkhơngcóngườiđủtiêuchuẩnlàmĐTVnênphảituyểnĐTV từđịabànkhác,cóthểphảithngườidẫnđườnggiúpĐTVdễdàngtiếpcậncáchộđiều tra Khuyếnkhíchcácđịaphươngtuyểnchọnsinhviên,họcviênTrườngCaođẳngThống kêvàTrườngTrunghọcThốngkêIIlàmđiềutraviên Nếuđịabàncóngườidântộckhơng nóiđượctiếngphổthơngmàĐTVkhơnghiểutiếngdântộc,thìđượcthngườidẫnđường kiêmphiêndịchđểgiúpĐTV 5 In phân phối tài liệu tổng điều tra Phiếuđiềutra,cácloạitàiliệuhướngdẫnnghiệpvụđiềutra,tàiliệutuyêntruyền,v.v…với khốilượnglớn,đặtranhiệmvụchokhâuinvàphânphốitàiliệubảođảmyêucầukịpthời, đầyđủvàchấtlượng Đặcbiệt,việcinphiếuđiềutralầnnàyphảiđạtchấtlượngcaođểđáp ứngcôngnghệquétphiếuđiềutra TổngcụcThốngkêchịutráchnhiệmthựchiệnviệcinvàphânphốitàiliệuTổngđiềutra đúngkếhoạchvàtheophápluật 6 Tập huấn nghiệp vụ điều tra 6.1 Tập huấn công tác quản lý Tổng điều tra cho Ban đạo cấp Cơngtácnàyđượctổchứctheo3cấp:BanchỉđạoTrungươngtậphuấnchoBanchỉ đạocấptỉnh,BanchỉđạocấptỉnhtậphuấnchoBanchỉđạocấphuyện,vàBanchỉđạocấp huyệntậphuấnchoBanchỉđạocấpxã Thờigiantậphuấncủamỗikhốlà2ngày 6.2 Tập huấn vẽ sơ đồ, lập bảng kê số nhà, số hộ, số người: Côngtácnàyđượctổchứctheo2cấp: - Trungươngđàotạogiảngviêncấptỉnh; - Giảngviêncấptỉnhtrựctiếptậphuấnchocánbộvẽsơđồ/lậpbảngkê Đốivớimột sốtỉnh/thànhphốlớn,cóqđơngcánbộvẽsơđồ/lậpbảngkê,thìtổchứctậphuấn theocụmhuyện/thị Thờigiantậphuấncủamỗikhốlà3ngày 6.3 Tập huấn điều tra ghi phiếu, bảo quản, bàn giao tài liệu tổng hợp kết sơ bộ: Côngtácnàyđượcthựchiệntheo3cấp: • GiảngviêncấpTrungươngđàotạođộingũgiảngviêncấptỉnh; • Giảngviêncấptỉnhđàotạogiảngviêncấphuyện; • GiảngviêncấphuyệntậphuấntổtrưởngvàĐTV ThờigiantậphuấncủacấpTrungươngvàcấptỉnhlà6ngày/khố,củacấphuyệnlà8 ngày/khố 6.4 Tập huấn cơng tác kiểm tra ghi mã số: Côngtácnàyđượcthựchiệntheo2cấp: (60)• Giảngviêncấptỉnhtậphuấnlựclượngghimãsốvàxửlýsốliệu Thờigiantậphuấncủamỗikhốlà3ngày.-7 Tổ chức tun truyền sâu rộng nhân dân vềmụcđích,ýnghĩacủaTổngđiềutravà ucầuhợptáccủangườidânvớicánbộđiềutra Theokếhoạchtuntruyền,Banchỉđạocáccấp,cácngànhhuyđộngtấtcảcáchình thứcvàphươngtiệntuntruyềnhiệncó,thuhútcáccơquanthơngtinđạichúng,cáctổ chứcĐảngvàđồnthểquầnchúngđểthựchiệntuntruyềnsâurộngtrongnhândântích cựchưởngứngcuộcTổngđiềutra Trongcơngtáctuntruyềncầngiảithíchchonhândânhiểurõmụcđích,ucầucủa cuộcTổngđiềutra;sốliệuđiềutrakhơngliênquanđếncácvấnđềhộkhẩu,hộtịch,thuthuế vàkhơngsửdụngchobấtkỳmụcđíchnàokhác 8 Tổng rà soát, cập nhật sơ đồ bảng kê địa bàn điều tra nhằmđiềuchỉnh nhữngbiếnđộngvềsốnhà,sốhộ,sốnhânkhẩuđãxảyratrongthờigiantừkhivẽsơđồ,lập bảngkêđếntrướcthờiđiểmTổngđiềutra Trêncơsởranhgiớiđãxácđịnhtrênsơđồ,cánbộlàmcơngtáccậpnhậtsơđồ,bảng kêphảiđếntừngđịabànđểđốichiếuvớithựctếnhằmpháthiệnnhữngngơinhàmớixây thuộcphạmviđịabàntrướcđâychưacóngườiởnayđãcóngườiđếnởnhưngchưađược thểhiệntrênsơđồ,nhữngngơinhàtrướcđâycóngườiởnhưnghiệnkhơngcóngườiởhoặc đãbịpháhuỷ,v.v Trêncơsởđó,tiếnhànhđiềuchỉnhsơđồđịabànđiềutra Saukhicậpnhật,căncứvàonhữngngơinhàcóngườiởđãđượcthểhiệntrênsơđồ, tiếnhànhhiệuchỉnhbảngkêchophùhợpvớithựctế Trong3ngàytrướcthờiđiểmTổng điềutra,điềutraviênvàtổtrưởngthựchiệnràsoátlầncuốisơđồ,bảngkênhằmbổsung đầyđủsốnhà,sốhộ,sốkhẩusátđếnthờiđiểmTổngđiềutra 9 lập kế hoạch bảo vệ an tồn cho Tổng điều tra CăncứQuyếtđịnhcủaThủtướngChínhphủ,ngànhCơnganphốihợpvớiBanchỉ đạocáccấplậpkếhoạchbảovệantồnchocuộcTổngđiềutra,trongđóphảiđặcbiệtchú ýnhữngđịabàncónhiềuchủhộkhơnghợptácvớiĐTVhoặcđãcónhữnghiệntượngphức tạptrongqtrìnhgiảiquyếtchínhsáchởđịaphương,nhữngđịabànxungyếuvềanninh chínhtrịvàtrậttựantồnxãhội 10 Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt cấp phục vụ cho công tác đạo Tổng điều tra CăncứQuyếtđịnhcủaThủtướngChínhphủ,ngànhThơngtinvàTruyềnthơnglậpkế hoạchbảođảmhệthốngthơngtinliênlạcthơngsuốtgiữacáccấpđểphụcvụcơngtácchỉ đạoTổngđiềutra,trongđóphảiđặcbiệtchúýnhữngvùngcao,hảiđảo,vùngsâu,vùngxa, nhữngnơicónhiềukhókhănvềđiềukiệnthơngtinliênlạc BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngthiếtlậpđườngdâynóngphục vụcơngtácchỉđạoTổngđiềutranhằm:(1)giảiđápcácthắcmắcchocánbộđiềutracác cấp,và(2)tiếpnhận,xửlýphảnánhcủanhândânvềcuộcTổngđiềutratạimỗiđịaphương (61)1 Sốt xét lại tồn công tác chuẩn bị (từ ngày 29/3 đến 31/3/2009) - Trong3ngàynày,Banchỉđạocấpxãkiểmtralạitồnbộcácđịabànđiềutravề sốlượngvàphâncơngđiềutraviên,tổtrưởngđiềutra,vềphươngtiện(phiếuđiều tra,sổtayhướngdẫn,bút,cặpđựngtàiliệu,v.v…)nhằmkịpthờibổkhuyếtnhững thiếusót(nếucó) - ĐTVphảiđếntừnghộtrongđịabànđiềutracủamìnhđểthămhỏivàhẹnngàyđến điềutra 2 công tác điều tra Tiếnhànhđiềutraởtấtcảcácđịaphươngtừ7giờsángngày01tháng4vàkếtthúc chậmnhấtvàongày20/4/2009 Trongthờigianđiềutra,quyđịnhmỗiđiềutraviênphảihồnthànhđịnhmứcđiềutra quyđịnh Tuynhiên,trongngàyđầutiên,phảikhốngchếkhơngq6hộ/ngày/ĐTVđốivới phiếu điều tra tồn bộvàkhơngq4hộ/ngày/ĐTVđốivớiphiếu điều tra chọn mẫunhằmphát hiệnkịpthờivàgiúpĐTVkhắcphụccácsaisótxảyra,nhấtlàcáclỗihệthốngtrongviệcáp dụngquytrìnhphỏngvấn Hàngngày,BanchỉđạocáccấpphảibáocáoBanchỉđạocấptrêntrựctiếpnhững vướngmắcphátsinhđểxinýkiếnchỉđạo,bảođảmucầuchỉđạothốngnhấttrongcả nước Địnhkỳ3ngày/lần,BanchỉđạocáccấpphảibáocáoBanchỉđạocấptrêntrựctiếp vềtiếnđộđiềutrađăngkýthuộcphạmvicấpmìnhphụtrách 3 cơng tác giám sát điều tra • Đối với tổ trưởng: Hàngngày,tổtrưởngphảikiểmtratừngĐTVđểkịpthờipháthiệnvàuốnnắn,sửa chữangaynhữngsaisót Cơngtáckiểmtra,giámsátcủatổtrưởngnhưsau: - Quan sát vấnítnhất1hộ/ngày/ĐTVđểxemxétvề:cáchđặtcâuhỏi,thực hiệnquytrìnhphỏngvấn,cáchghicâutrảlờivàophiếuđiềutra - Kiểm tra ngẫu nhiên số hộđểthẩmđịnhĐTVcóđếnhộđểphỏngvấnkhơng, sốnhânkhẩuthựctếthườngtrúđãghitrênphiếucóchínhxáckhơng - Kiểm tra tồn phiếumàcácĐTVtrongtổđãhồnthànhtrongngàyđểpháthiện cáclỗilơgíc,ghiphiếucóđầyđủvàrõràngkhơng Hàng ngày,tổtrưởngphảikịpthờibáocáovớiBanchỉđạoxã/phườngvềnhững trườnghợpvướngmắc,khókhănmớiphátsinhđểđượcgiảiquyếtdứtđiểm • Đối với Ban đạo cấp: (62)- Nhữngđịabànphứctạpvềanninhchínhtrịhoặccónhiềungườithườngđivắng dàingày(nhưnhómngườiducanhducư,ngườilàmnghềrakhơiđánhbắthảisản, .),Banchỉđạocấphuyệnvàcấpxãcầnnắmchắctìnhhình,lậpkếhoạchcửĐTV vàtổtrưởngđếnđiềutracácđốitượngnàytrướcthờiđiểmquyđịnhvàothờigian thíchhợp - Hàngngày,đạidiệncủaBanchỉđạocấphuyệnvàcấpxãphảiphâncơngthànhviên thamdựcáccuộchọptổđiềutrađểgiảiquyếtkịpthờinhữngvướngmắcvềtổchức chỉđạovànghiệpvụđiềutra TấtcảcáctrườnghợpgâykhókhănchoĐTVphải đượcBanchỉđạoxửlýkịpthờiđểbảođảmantồnchocuộcTổngđiềutra - CánbộBanchỉđạocáccấpphảitiếnhànhcơngtáckiểmtra,giámsátcơngtáctổ chứcchỉđạovàgiúpđỡBanchỉđạocấpdướiuốnnắncácsaisót,làm“Báocáokết quảgiámsát”gửiBanchỉđạocùngcấpđểcócăncứlậpbáocáogửilênBanchỉ đạocấptrêntrựctiếp - Điềutraviênvàtổtrưởngphảitiếnhànhbàngiaophiếuđiềutravàcáctàiliệukhác choBanchỉđạoTĐTDSvànhàởxã/phườngngaysaukhihồnthànhviệcđiềutra, chậmnhấtđếnngày20/4/2009 4 cơng tác phúc tra Saukhiphiếuđãđượcbàngiaolêncấptỉnh,tiếnhànhphúctrađểxácđịnhmứcđộ trùng,sótvềhộvànhânkhẩu Cơngtácphúctrađượcthựchiệntheokếhoạchriêng 7.3 Bàn giao tài liệu, tổng hợp công bố số liệu 1 Bàn giao tài liệu tổng hợp sơ cấp - Banchỉđạocấpxãphảikiểmtratàiliệu,bảođảmviệcsắpxếptàiliệutheođúng yêucầu,lậpbáocáosơbộvàbàngiaochoBanchỉđạocấphuyệncùngvớiphiếu vàtàiliệuđiềutratrướcngày25/4/2009 - Banchỉđạocấphuyệnkiểmtratàiliệu,sắpxếptàiliệutheođúngyêucầu,lậpbáo cáosơbộvàbàngiaochoBanchỉđạocấptỉnhcùngvớiphiếuvàtàiliệuđiềutra trướcngày5/5/2009 Phiếuđiềutrađượclưugiữtạitỉnh/thànhphốđểghimãsố - BanchỉđạocấptỉnhtổnghợpsơbộvàbáocáolênBanchỉđạoTrungươngtrước ngày10/5/2009 2 Ghi mã số phiếu điều tra Banchỉđạocấptỉnhchịutráchnhiệmhuấnluyệncánbộkiểmtravàghimãsố,đồng thờitổchứcthựchiệncơngtáckiểmtravàghimãsốchocácphiếuđiềutracủađịaphương PhiếuđiềutrabàngiaochocácTrungtâmxửlýphảiđượcVănphịngBanchỉđạoTrung ươngkiểmtrachấtlượngvànghiệmthutheokếhoạchsau: - Bàngiaosơđồ,bảngkêvàphiếuđiềutramẫuđãđượcnghiệmthukếtquảghimã choTrungtâmxửlýđượcphâncơngtrướcngày15/7/2009; (63)3 Tổng hợp số liệu Cơngtácnhậptinđượcthựchiệnchủyếubằngcơngnghệnhậndạngthơngminh(cơng nghệqt)kếthợpvớinhậptinbằngbànphímđốivớimộtphầnnhỏphiếuđiềutrakhơng đápứngđượccơngnghệqt CơngtácnhậptinvàtổnghợpdocấpTrungươngphụtrách Có2giaiđoạntổnghợpsốliệu: Giai đoạn 1:Tổnghợpsốliệutừphiếuđiềutrachọnmẫu,kếtthúcchậmnhấtvào tháng11năm2009; Giai đoạn 2:Tổnghợpsốliệutừphiếuđiềutratồnbộ,kếtthúcchậmnhấttrongQ IInăm2010 4 cơng bố số liệu điều tra - Kếtquảsơbộsẽđượccôngbốvàođầutháng7/2009; - Kếtquảđiềutramẫusẽđượccôngbốvàotháng12năm2009; - KếtquảđiềutratồnbộsẽđượccơngbốvàoQIIInăm2010 VIII TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN Tổngđiềutradânsốvànhàởtiếnhànhtrênphạmvicảnướccókhốilượngcơng việcrấtlớnvàphứctạp,cóliênquanđếntấtcảmọingườidân Đâylànhiệmvụtrungtâm, độtxuấtcủatồnĐảng,tồndânvàtồnqn,củatấtcảcácngành,cáccấptrongthờigian thuthậpthơngtin Đểđạtđượcmụcđích,ucầuđềra,BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvà nhàởTrungươngucầu: Banchỉđạotổngđiềutradânsốvànhàởcáccấp,cácngànhcầntranhthủsựchỉđạo củacấpủyĐảng,chínhquyền,cácđồnthểchínhtrị,xãhộivàsựthamgia,ủnghộcủanhân dânkểtừlúcchuẩnbịchođếnkhikếtthúccuộcTổngđiềutra;chốngtưtưởngchủquan,tùy tiệntrongviệcchấphànhcácquyđịnh,nghiệpvụcủacuộcTổngđiềutra KiệntồnBanchỉđạocáccấp,tổchứcbộmáycóhiệulựctừtrênxuốngdưới Phải lựachọnvàhuấnluyệntốtđộingũcánbộđiềutravàcánbộkiểmtragiámsátcủacáccấp, làmtốtcơngtáctuntruyềnvàcơngtácchuẩnbịchocuộcTổngđiềutra Banchỉđạocáccấp,cácngànhphảithườngxunkiểmtra,đơnđốcnhằmbảođảm cáccơngviệccủamỗibướccơngtácđượcthựchiệnđúngphươngpháp,đúngquytrìnhvà kếhoạch Khipháthiệncáctrườnghợpvướngmắchoặcsaisót,phảibáocáongaylênBan chỉđạocấptrêntrựctiếpđểgiảiquyếtkịpthờivàthốngnhất Côngtáckiểmtragiámsátphảiđượctiếnhànhthườngxuyên;thôngquatựkiểmtra củađiềutraviên,kiểmtracủatổtrưởngđiềutravàkiểmtracủaBanchỉđạocấptrênnhằm nângcaochấtlượngđiềutra Việckiểmtragiámsátcủacấptrêntậptrungvào4hoạtđộng quantrọngsau: (1)Vẽsơđồvàlậpbảngkê; (2)Tậphuấnnghiệpvụ; (64) BanchỉđạoTrungươngsẽquyđịnhchitiếtcôngtáckiểmtragiámsátđốivớicáchoạt độngnàytrongcáctàiliệuhướngdẫnnghiệpvụliênquan CăncứQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgngày10/7/2008củaThủtướngChínhphủ vànộidungPhươngánnày,BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcáccấpphảinghiên cứu,kịpthờibanhànhvănbảnhướngdẫnchitiếtđểtriểnkhaithựchiệntốtcuộcTổngđiều tratrênđịaphươngmình,khơng lồng ghép điều tra khác vào thời gian với Tổng điều tra này. IX KINH PHÍ ĐIỀU TRA Quảnlý,sửdụngvàquyếttốnkinhphícủacuộcTổngđiềutrađượcthựchiệntheo Thơngtưsố48/2007/TT-BTCngày15/5/2007củaBộTàichính KinhphíđểthựchiệncuộcTổngđiềutradongânsáchtrungươngbảođảm,được giaotrongdựtốnngânsáchcủaBộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)làcơquan đượcgiaochủtrìtiếnhànhcuộcTổngđiềutra; Căncứphươngánđiềutra,khốilượngcơngviệc,Thơngtưsố48/2007/TT-BTC ngày15/5/2007củaBộTàichínhvàcácchếđộhiệnhành,BanchỉđạoTổngđiềutradânsố vànhàởTrungương,BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)lậpdựtốnkinhphígửi BộTàichínhđểtổnghợpvàodựtốnngânsáchnămtrìnhThủtướngChínhphủxemxét quyếtđịnh Căncứdựtốnđãđượcphêduyệt,BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrung ương,BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)cótráchnhiệmbốtrívàphânbổđầyđủ, kịpthờikinhphíchoBanchỉđạotỉnh,thànhphốvàcácđơnvịcấpdướitrựcthuộc BộQuốcphịng,BộCơnganvàBộNgoạigiaotổchứcđiềutratheokếhoạchriêng tiếnhànhlậpdựtốnchitiếtriêngcủamìnhgửiBộTàichínhxemxéttrìnhThủtướngChính phủphêduyệt BộTàichính,BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê),BanchỉđạoTổngđiều tradânsốvànhàởTrungươngphốihợphướngdẫnBanchỉđạocáccấp,cácngànhtrong việcquảnlý,sửdụngvàquyếttốnkinhphítheoquyđịnhhiệnhành./ KT TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN (Đãký) (65)Phụ lục 5a: Kế hoạch tuyên tuyền (Trích từ sổ tay tuyên truyền) KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009 I mỤC ĐÍCH Ngày10tháng7năm2008,ThủtướngChínhphủđãraQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ –TTgvềTổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 ĐâylàcuộcTổngđiềutralớn, đượctiếnhành10nămmộtlần,cầnhuyđộngnhữngnguồnlựcrấtlớncảvềcơsởvậtchất vàconngười KinhnghiệmtừcáccuộcTổngđiềutradânsốvànhàởđãđượcthựchiệnở nướctatrướcđâychothấy,cơngtáctuntruyềnđóngvaitrịquantrọng,gópphầntíchcực vàothànhcơngcủacuộcTổngđiềutra MụcđíchcủacơngtáctuntruyềntrongTổngđiềutradânsốvànhàởlầnnàynhằm giúpchocáccấp,cácnghànhvàcộngđồngnhậnthứcđượcmụcđích,ýnghĩavàucầu củacuộcTổngđiềutra Từđó,huyđộngcácnguồnlựchỗtrợchocuộcđiềutravàđộngviên, khuyếnkhíchcáctầnglớpnhândânthựchiệntốtnghĩavụcungcấpđầyđủ,chínhxácthơng tinchođiềutraviên II TỔ CHỨC ThànhlậpBantuntruyềntrongVănphịngBanchỉđạoTổngđiềutra(BCĐTĐT) dânsốvànhàởTrungương NhiệmvụcủaBanTuntruyềnlàchuẩnbịnộidung,hìnhthức tuntruyền,tưvấnthiếtkếcáctàiliệutuntruyềncầnthiết;phốihợpvớicáccơquan Trungươngvàđịaphươngtriểnkhaicơngtáctuntruyềnởcáccấp,cácngành;giámsát vàđánhgiáhiệuquảcủacơngtáctuntruyền VănphịngBCĐTĐTdânsốvànhàởcáccấpcửmộtnhómhoặcmộtcánbộphụtrách cơngtáctuntruyềnđểđiềuhành,phốihợpvớicáccơquanhữuquantriểnkhaithựchiện vàgiámsátcơngtáctuntruyềnởđịaphương III NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 1 Nội dung:côngtáctuyêntruyềntậptrungvàomộtsốnộidungchủyếusau: - Mụcđích,ýnghĩacủacuộcTổngđiềutra; - Nộidungđiềutra; - Kếhoạchtiếnhành; - Tráchnhiệmcủacáccấp,cácngành; - NghĩavụcôngdântrongcuộcTổngđiềutra 2 Tài liệu truyên truyền (66)a Tài liệu in. - Quyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTg ngày10/7/2008củaThủtướngChínhphủvềTổ chứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2008; - Quyếtđịnhsố09/QĐ-BCĐTWngày10/10/2008củaTrưởngbanChỉđạoTổng điềutradânsốvànhàởTrungươngvềviệcBanhànhPhươngánTổngđiềutradân sốvànhàởngày01/4/2009; - Chỉthịsố27-CT/TWngày16tháng10năm2008củaBanBíthưTrungươngvề LãnhđạothựchiệnthắnglợicuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 - Cácbàimẫuhỏi,đápvềTổngđiềutradânsốvànhàở; - CácbàiđăngtrênbáoTrungương,địaphương - CácbàitrảlờiphỏngvấncủaLãnhđạoBCĐTổngđiềutradânsốvànhàởcáccấp - Tàiliệuphổbiếntrongcáccuộchọpởthơn,ấp,tổdânphốvàcáctổchứcđồnthể b Tài liệu nghe nhìn:ĐĩaCD,VCDvàthơngtinquảngcáo,chươngtrìnhtoạđàmvề Tổngđiềutradânsốvànhàởpháttrêncácđàiphátthanhvà truyềnhình IV CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 1 Tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng. Sửdụngcácđàiphátthanh,truyềnhình,báoviết,báođiệntửcủaTrungương,địa phươngđểđăngtảicácbảntin,phóngsựquảngcáochoTổngđiềutradânsốvànhàởnăm 2009; Sửdụnghệthốngloatruyềnthanhởcácphường,xãđểphátcácbàiphỏngvấn,cáctài liệuhỏi–đápvàkếhoạchđiềutraởđịaphương 2 Cổ động:Sửdụngcáchìnhthứccổđộngkhácnhau: Thơngquaviệcdựngcácbiểutrưng,panơ,ápphích,băngrơnvàphânphátcáctờrơi tạicácnơicơngcộngởcácphường,xã,thơn,xóm,ấp,bản,trườnghọc,bệnhviện,trụsởlàm việc…hoặctạicácđườnggiaothơngcơngcộng CácphươngtiệnlàmviệcphụcvụTổng điềutranhưphùhiệu,thẻđiềutraviên,thẻđộitrưởng… Thơngquacácđộituntruyềnvănhốlưuđộngvàcáchoạtđộngvănhố,thểthao ThơngquaĐồnTNCSHCMcácxã,phường,cáctrườngphổthơng,đạihọc,caođẳng, trunghọcchunnghiệp,dạynghềtổchứcchothanhthiếuniên,họcsinh,sinhviêncổđộng, tuntruyềnchocuộcTổngđiềutra 3 Tổ chức họp phổ biến Tổng điều tra cộng đồng(tổdânphố,thôn,ấp, bản,cácđồnthểquầnchúng…) Đâylàhìnhthứctuntruyềnquantrọng,nhấtlàđốivớivùngsâu,vùngxađilạikhó khăn V KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH (67)1 Ở Trung ương: a Tuntruyềntrêncácphươngtiệnthơngtinđạichúng - Từtháng2/2009,đăngtảicơngtácchuẩnbịTĐTDSvànhàởcủaTrungươngvà địaphương - Trongchiếndịchtuntruyềntừ15/3-15/4/2009,thườngxuncómụcquảngcáo vềTĐTDSvànhàởpháttrênĐàitruyềnhìnhViệtNam,ĐàiTiếngnóiViệtNam vàtrênbáođiệntử - Trướcthờiđiểmđiềutra1/4/2009mộttuần,Bantuntruyềnphốihợpvớimộtsố cơquanbáo,đàilớnởTrungươngvàđịaphươngtriểnkhaiđợttuntrunrầmrộ như:PháttrênsóngĐàiTruyềnhìnhViệtNamvàĐàiTiếngnóiViệtNammộtsố chươngtrình:Mụcđíchvàýnghĩa,cáchtiếnhànhcácthơngtinđượckêkhaitrong Tổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009(theobăngtuntruyền);Bàitrảlờiphỏng vấncủaLãnhđạoBCĐTĐTDSvànhàởTrungương;Buổitọađàmcủacácchun giaThốngkê,DânsốvàNhàởtrongchunmục“DânsốvàPháttriển”trênkênh VTV1vàcáckênhVTVkháccủaĐàiTruyềnhìnhViệtNam… - PháthànhtớiBCĐTĐTcáccấpcuốn“ĐặcsanvềTổngđiềutraDânsốvànhàở năm2009” - PhốihợplồngghépvớihệthốngtuntruyềnvềDânsố-Kếhoạchhốgiađình đưatinvềcơngtácchuẩnbịchocuộcTổngđiềutra b Tổchứchọpbáo - HọpbáothơngbáoQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTg ngày10/7/2008củaThủtướng Chínhđiểm1/4/2009;Quyếtđịnhsố09/QĐ–BCHTWvềviệcbanhànhPhương ánphủvềtổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởtrênphạmvicảnướcthờiTổng điềutradânsốvànhàở ngày1/4/2009; Chỉthịsố27-CT/TWcủaBanBíthư TrungươngĐảngvềlãnhđạothựchiệnthắnglợicuộcTổngđiềutradânsốvànhà ởnăm2009 - HọpbáocơngbốkếtquảsơbộTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009vàotháng 7/2009 - Họpbáocơngbốkếtquảđiềutramẫuvàotháng12/2009 - HọpbáocơngbốkếtquảchínhthứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009vào qIII/2010 c Sảnxuấtcáctàiliệutuntruyền  Tài liệu in - “HỏivàđápvềTổngđiềutradânsố”dùngthốngnhấttrongcảnước Hoànthành vàotháng12/2008 - BàitrảlờiphỏngvấncủaLãnhđạoBCĐTĐTDSvànhàởTrungươngphátsong trênĐàiTruyềnhìnhvàĐàiTiếngnóiViệtNam Hồnthànhvàotrước15/3/2009 - SảnxuấtchươngtrìnhtoạđàmcủacácchungiavềTổngđiềutradânsốvànhàở (68)- Tàiliệuphổbiếntrongcáccuộchọpthơn,ấp,bản,tổdânphốvàcáctổchứcquần chúng - ĐặcsancủaTạpchíconsốvàsựkiệnvềTổngđiềutraDânsốvànhàởnăm2009 pháthànhvàovàođầutháng3/2009 - Sổtayhướngdẫntuyêntruyền,pháthànhtrongtháng3/2009  Tài liệu nghe nhìn - SảnxuấtcácđĩaCD,VCD,băngcasettevềTổngđiềutradùngchotuntruyềnở trungươngvàđịaphương Hồnthànhvào30tháng2năm2009  Tài liệu cổ động - Biểutrưng,panơ,ápphích,khẩuhiệu Quyđịnhthốngnhấtsửdụngtrongcảnước vềnộidung Hoànthànhvàotháng2/2009 2 Ở địa phương a Cấp tỉnh (tỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương). Tuyêntruyềntrêncácphươngtiệnthôngtinđạichúng. - Từtháng2/2009:ĐăngtảicáccôngtácchuẩnbịTĐTDSvànhàởcủaTrungương vàđịaphương - Trongchiếndịchtuntruyềntừ15/3-15/4/2009,thườngxuncómụcquảngcáo vềTĐTDSvànhàởpháttrênĐàitruyềnhình,ĐàiTiếngnóicấptỉnh Phânphốitài liệutuntruyềndoTrungươngchuyểnvề b Cấp huyện(huyện,quận,thịxã,thànhphốthuộctỉnh). Tuyêntruyềntrêncácphươngtiệnthôngtinđạichúng. - Từtháng2/2009,đăngtảicôngtácchuẩnbịTĐTDSvànhàởcủaTrungươngvà địaphương - Trongchiếndịchtuyêntruyềntừ15/3-15/4/2009: - HàngngàycómụcquảngcáotuntruyềnvềTĐTtrênĐàiphátthanhcấphuyện Mỗituầnphátsong2-3bàitrênĐàiphátthanhđịaphươngvềmụcđíchýnghĩa, cáchtiếnhànhvàcácthơngtinđượckêkhaitrongTĐTDSvànhàở - TổchứcthơngtinvềTĐTDSvànhàởtrongcácbuổigiaobancủalãnhđạođịa phương + Phânphốitàiliệutuyêntruyềndocấptỉnhchuyểnvềchocấpxã c Cấp xã (xã,phường,thịtrấn). Tuyêntruyềntrêncácphươngtiệnthôngtinđạichúng. - Từtháng2/2009,pháttrên Đàitruyềnthanhđịaphươngnộidungcôngtácchuẩn bịTổngđiềutradânsốvànhàởcủađịaphương (69)- Mỗituầnphátsóng2-3bài,phátsóngthườngxuntrongcaotràotuntruyền (25/3-01/4/2009)trênĐàitruyềnthanhđịaphươngvềmụcđích,ýnghĩa,cáchtiến hànhvàcácthơngtinđượckêkhaitrongTổngđiềutra - Từ25/3-15/4/2008hàngngàycóthơngbáovềkếhoạchtiếnhànhTổngđiềutraở địaphươngvàtiếnđộthựchiện  Tuntruyềnbằngpanơ,ápphích,băngrơn;khẩuhiệu. - Từđầutháng3/2009:dựngpanơ,triểnkhaikhẩuhiệu,ápphích,băngrơnvềTổng điềutradânsốvànhàởtạicácđiểmcơngcộngvàtrêncáctrụcđườnggiaothơng  Tuntruyềndựavàocộngđồng. - Tháng2/2009:phátcáctàiliệutuntruyềndùngtrongnhàtrường - Tháng3/2009:tuntruyềntạicáccuộchọpĐảng,Chínhquyền,Đảng,Đồnthể vàcáctổchứcquầnchúng - Từ25/3–10/4/2009tổchứcchothanh,thiếuniêntuầnhành,ủnghộchủtrương, kếhoạchTổngđiềutradânsốvànhàởtrênđịabànvàmộtsốđiềmlưuýkhitrảlời cáccâuhỏitrongTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1 BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngxâydựngkếhoạchtuyên truyền,thiếtkế,sảnxuấtcáctàiliệutuyêntruyềnvàgiámsátđánhgiáhiệuquảcủa côngtáctuyêntruyềntrongTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 2 BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcấptỉnhcấphuyệnphốihợpvớicácnghành điều phối, thực giám sát, đánh giá hiệu công tác tuyên truyền địa phươngmình 3 BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcấpxãlàcấptrựctiếpthựchiệncơngtáctun truyềnchoTổngđiềutradânsốvànhàởtạicơsở,cầnhuyđộngmộtcáchcóhiệuquả cácnguồnlựcthamgiavàocơngtáctuntruyềncủacácngành,nhấtlànghànhvănhóa thơngtinvàdânsốđểlàmpanơ,ápphích,khẩuhiệu,băngrơntạinơicơngcộngvàtrên cácphươngtiệngiaothơng,phátbăng,đĩatrênđàitruyềnthanh,tổchứccổđộng,họp dânvàcáctổchứcquầnchúngđểtuntruyềnchocuộcTổngđiềutra 4 BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởđịaphươngcầncókếhoạchphốihợpvới cáccơquan,đơnvị,doanhnghiệphữuquantriểnkhaimộtchiếndịchtuntruyềnbao gồm: + BốtríđiềutraviênthíchhợpcủacuộcTổngđiềutraphỏngvấn,ghiphiếumộtsố nhânvậtquantrọngởđịaphươngtạinhàriêngtrongngàyđiềutrađầutiên Tổchứcthành mộtsựkiệnthểhiệntrướccơngchúng(nếucóthểđược) +Sắpxếpgặpgỡcácnhàchunmơn,cácđơnvịchínhquyền,doanhnghiệpnhằm tìmkiếmsựgiúpđỡmàhọcóthểhỗtrợchocuộcTổngđiềutra Mộtsốtàiliệu,cơngviệc tuntruyềncóíchmàBCĐTổngđiềutrađịaphươngcóthểđềnghịhỗtrợlà: (70)- Căngbăngrơntuntruyềntạinhữngnơicónhiềungườithườngxunqualại hoặcnhữngđịađiểmdễthấy - Phânphátcáckhẩuhiệu - Dịchcáctàiliệutuyêntruyềnsangtiếngdântộccủađịaphương - ĐềnghịcácnhânvậtchủchốtcủađịaphươngviếtbàivềcuộcTổngđiềutra - Sửdụngcácđàitruyềnthanhcôngcộng +Sửdụnghệthốngcáctrườnghọc - Tổchứcchohọcsinh,sinhviêntuyêntruyềnchoTổngđiềutradânsốvànhàởnăm 2009vớinhiềuhìnhthức:viếtbáo,thisángtác,biểudiễnnghệthuậtvàtrởthành lựclượngtìnhnguyệngiúpđỡcácđiềutraviênkhicần… - Liênhệvớicácđồnthể,tổchứcxãhội,tơngiáovàcáctổchứcphichínhphủđể tranhthủsựtrợgiúpcủahọ VII NỘI DUNG KHẨU HIỆU, PA NƠ, BĂNG RƠN Sửdụngthốngnhấtcảnướcnhữngnộidungsau: - “Vìlợiíchcủamỗinhà,vìlợiíchthiếtthâncủamỗingườimớicầnphảiđiềutra dânsố”(HồChíMinh) - Ngày1/4/2009làngàyTổngđiềutradânsốvànhàở - Tíchcựcgiúpđỡcánbộđiềutradânsốvànhàở - Khaiđúng,khaiđủlàtráchnhiệmcủamỗingười (71)Phụ lục 5B: Tài liệu ‘hỏi đáp” (trích từ sổ tay tuyên truyền) HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009 1 HỎI: MụcđíchcủacuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009làgì? TRẢ LỜI: MụcđíchcủacuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009là: Phụcvụcơngtácnghiêncứu,phântíchvàdựbáoqtrìnhpháttriểndânsốvànhàở trênphạmvicảnướcvàtừngđịaphương; Đápứngnhucầuthơngtinđánhgiátìnhhìnhthựchiệncáckếhoạchpháttriểnkinh tế-xãhộithờikỳtừnăm2000đếnnăm2010vàxâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhội thờikỳtừnăm2011đếnnăm2020,phụcvụcơngtácgiámsátthựchiệnmụctiêupháttriển ThiênniênkỷcủaLiênhợpquốcmàChínhphủViệtNamđãcamkết; Cungcấpcácsốliệucơbảnvềdânsốvànhàởcủacácđơnvịhànhchínhnhỏnhất,bổ sungnguồnsốliệuchocáccuộcđiềutrathườngxun,cungcấpdànmẫuvàcơsởdữliệudân số,nhàởchocácmụcđíchnghiêncứukhácnhautrongmườinămsaucuộcTổngđiềutra 2 HỎI: ĐềnghịchobiếtnộidungđiềutratrongcuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 TRẢ LỜI: Nội dungđiềutratrongcuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009baogồm: Dânsốchiatheogiớitính,độtuổi,dântộc,tơngiáo,thànhthị,nơngthơn Tìnhtrạngdicư 3 Trìnhđộhọcvấn Tìnhtrạngkhuyếttật 5 Tìnhhìnhlaođộng-việclàm Tìnhtrạnghơnnhân 7 Mứcđộsinh,chếtvàpháttriểndânsố Thựctrạngvềnhàở 9 Mộtsốtiệnnghisinhhoạtcủacáchộdâncư (72)3 HỎI: Tạisao10nămmớiTổngđiềutradânsốvànhàởmộtlần? TRẢ LỜI: Tổngđiềutradânsốvànhàởrấttốnkém,phảichihàngtrămtỷđồng,phảihuyđộng khoảngbamươivạnngườithamgiatrongkhoảngthờigiannhiềutháng Dovậy,vềlýdo kinhtế,khôngthểtiếnhànhtổngđiềutrahàngnămđượcmàthườngphải5nămhoặc10năm mớiTổngđiềutra Chọnchukỳ10nămlàphùhợpvớiđiềukiệnkinhtếcủanướctavàthônglệquốctế 4 HỎI: Tạisaophảiquyđịnhthờiđiểmđiềutrathốngnhấttrongcảnước? TRẢ LỜI: Dânsốlnbiếnđộng Hàngngày,hànggiờ,lncótrẻemsinhra,cóngườichếtđi, cóngườichuyểntừnơinàyđếnnơikhácvàngượclại Đểtránhđiềutratrùnghoặcbỏsótngười,cầnphảiquyđịnhthốngnhấtmộtthờiđiểm điềutra Cũnggiốngnhưcáccuộctổngđiềutradânsốvànhàởtrướcđây,ThờiđiểmTổngđiều tradânsốvànhàởnăm2009đượcquyđịnhthốngnhấttrongcảnướclà:0giờngày01tháng 4năm2009 5 HỎI: Nhữngthơngtincánhânmàngườidâncungcấpchocánbộđiềutracóđượcgiữkín khơng,códùngchocácmụcđíchkháckhơng? TRẢ LỜI: LuậtThốngkêquyđịnh:Thơngtincánhânđượcgiữkín; Thơngtincánhânđượcdùngđểtổnghợpchungvàodânsốcủaxã/phường,huyện/ quận,tỉnh/thànhphốvàcảnước,chứkhơngdùngchobấtkỳmụcđíchnàokhác 6 HỎI: Đơnvịđiềutralàgì? TRẢ LỜI: Đơnvịđiềutralà“Hộ” Hộbaogồmmộtngườiănởriênghaymộtnhómngườiởchungvàănchung Đốivới hộcótừhaingườitrởlên,cóthểcóhoặckhơngcóquỹthuchichung Cácthànhviêncủa hộcóthểcómốiquanhệhơnnhân,ruộtthịt,họhàng;hoặckếthợpnhữngngườicóquanhệ ruộtthịtvớinhữngngườikhơngcóquanhệruộtthịt 7 HỎI: (73)TRẢ LỜI: Từngngườiđượcđiềutratạihộmàngườiđóthườngxunănngủhaythựctếthường trú,khơng phân biệt đăng ký hộ thường trú haychưa. 8 HỎI: “Hộ”trongtổngđiềutradânsốcógìkhácvới“Hộ”trongquảnlýhộkhẩukhơng?Có liênquanđếnviệc“táchhộ,nhậphộ”,“nhậpkhẩu,cắtkhẩu”hoặccácchínhsáchkinhtế-xã hộikháckhơng? TRẢ LỜI: Điểmkhácnhaucơbảngiữa“Hộ”trongquảnlýhộkhẩuvà“Hộ”trongtổngđiềutra dânsốởchỗ:Hộtheoquảnlýhộkhẩuphảiđượcngànhcơnganxácnhận Cịn“Hộ”trong tổngđiềutradânsốkhơngcầnngànhcơnganxácnhận Việckêkhai“Hộ”trongtổngđiềutradânsốnhưtrên,giúpchoNhànướcnghiêncứu cấutrúchộcủadânsố,tránhchođiềutratrùnghoặcbỏsót,điềuđókhơngliênquangìđến cáctiêuchuẩnđể“táchhộ,nhậphộ”hoặc“nhậpkhẩu,cắtkhẩu”hiệndongànhcơnganquản lý;đồngthờicũngkhơngliênquanđếncácchínhsáchkinhtếxãhộikhác,như:thuthuếnhà/ đất,cấpgiấychứngnhậnsởhữunhà,huyđộngnghĩavụ,v.v 9 HỎI: Nếutuổithậtkhácvớituổikhaitrongchứngminhthưhoặccácgiấytờkhácthìkhai tuổinào? TRẢ LỜI: Tuổithậtcủamộtngườicóthểkhácvớituổikêkhaitrongchứngminhthưhoặccác giấytờkhác ucầutrongTổngđiềutradânsốlàkhaituổithật Điềuđókhơngcónghĩa việckêkhainàysẽlàcăncứđểsửachữatuổitrongcácgiấytờhợpphápkhác 10 HỎI: Hônnhânlàquyềntựdo,làchuyệnriêngcủamỗingười,tạisaolạiphảikêkhai? TRẢ LỜI: Hơnnhânlàchuyệnriêngcủamỗingười,nhưngtìnhtrạnghơnnhâncủamỗingười giúpchoviệcnghiêncứutìnhhìnhpháttriểndânsốcủanướcnhà,giúpchoviệcnghiêncứu cácyếutốxãhộicũngnhưphongtục,tậpqnảnhhưởngđếnhơnnhâncủamỗiđịaphương Trênmỗitờphiếucóghi"Thơngtintrênphiếuđiềutrađượcgiữkín"tứclàđãcân nhắcđếnkhíacạnhriêngtưcủamọingườidân 11 HỎI: Điềutragiớitính,dântộc,tơngiáođểlàmgì? TRẢ LỜI: (74)dântộc,cũngnhưchínhsáchvềtơngiáophùhợp,đảmbảotựdo,tínngưỡngchomọingười theoPháplệnhTơngiáo 12 HỎI: Tổngđiềutradânsốvànhàởthuthậpthơngtinvềtìnhtrạngviệclàmvìmụcđíchgì? TRẢ LỜI: Dânsố,laođộng,việclàmhiệnđanglàvấnđềthờisựmàĐảngvàNhànướcrấtquan tâm MộttrongnhữngmụcđíchcủaTổngđiềutradânsốlầnnàylànhằmxácđịnhsốngười trongđộtuổilaođộng,sốngườicóviệclàmvànghềnghiệpcủahọ,sốngườithấtnghiệp trêncơsởđóNhànướccóquyhoạchcụthểnhằmgiảiquyếtcácvấnđềliênquanđếnlao động,việclàm 13 HỎI: Điềutranhàởđểlàmgì? TRẢ LỜI: Điềutranhàởđểbiếtđượcthựctrạngnhàởcủanhândân,giúpNhànướccó cơsở lậpkếhoạchxâydựngnhàở,đápứngnhucầuvềnhàởcủanhândân 14 HỎI: Khai"Trìnhđộchunmơn,kỹthuật"củamỗicánhânđểlàmgì? TRẢ LỜI: Trìnhđộchunmơn,kỹthuậtcủalaođộngởmộtđịaphươnghaymộtquốcgiaphản ánhtiềmnăngkhoahọcvàcơngnghệcủađịaphươnghayquốcgiađó Nướcnàocótỷlệngườicótrìnhđộchunmơn,kỹthuậtcaosẽcókhảnăngđápứng laođộngcókỹthuậtcao Nhưvậy,khaimụcnàylàđểđánhgiátrìnhđộkỹthuậtcủađất nước Mặtkhác,sốliệuvềlĩnhvựcnàycịnlàcăncứđểxâydựngkếhoạchđàotạo,sửdụng lựclượnglaođộngcókỹthuậtđó 15 HỎI: Nhữngngườitạmvắngtrongsuốtthờigiandiễnracuộcđiềutrathìaicungcấpthơng tinchođiềutraviên? TRẢ LỜI: Chủhộhoặcthànhviêncủahộsẽcungcấpthơngtincánhâncủanhữngngườitạm vắngchođiềutraviên Nếuchủhộkhơngnắmđượccụthểnhữngthơngtinvềnghềnghiệp, chunmơnkỹthuật,hoặcđơnvịlàmviệccủangườiđivắng,thìchủhộcóthểliênhệvới ngườiđivắngquađiệnthoạiđểcóthểcóđượcthơngtinđúng 16 HỎI: (75)TRẢ LỜI: *Làquyềnlợivìmụcđíchcaonhấtcủatổngđiềutradânsốvànhàởlàphụcvụviệc xâydựngkếhoạchpháttriểnkinhtế,vănhố,xãhộicủađấtnước,trêncơsởđónângcao đờisốngtinhthầnvàvậtchấtcủanhândân Vídụnhư:Muốncókếhoạchxâydựngnhàở, trườnghọc,bệnhviệncầnphảibiếtsốdâncủamỗikhuvựcvàhiệntrạngnhàở,tỷlệgiáo viên,họcsinh,bácsỹcủađịaphương,v.v *Lànghĩavụbởivì,mỗingườidân,mỗihộlàmộtbộphậncấuthànhcủaxãhội Vì vậyphảicótráchnhiệmđónggópvàocáccơngviệcchungcủaxãhộigiúpcáccơquanchức nănglàmtốtcơngviệccủamình,cụthểlà: - Bốtríthờigianphùhợpchođiềutraviênđếnđiềutra; - Cungcấpchínhxácnhữngthơngtincủabảnthânvàcủacácthànhviêntronghộ chođiềutraviên; 17 HỎI: Giáoviênvàhọcsinhcóvaitrị,vịtrínhưthếnàođốivớicuộcTổngđiềutradânsố vànhàở? Giáoviênvàhọcsinhcầnphảilàmgìđểgiúptổngđiềutradânsốvànhàở? TRẢ LỜI: Giáoviênvàhọcsinhlànhữngngườicótrìnhđộhọcvấnvàcólựclượnghùnghậu, dovậy,giáoviênvàhọcsinhcóvịtrí,vaitrịcựckỳquantrọngtrongcuộcTổngđiềutra Họcóthểgiúplàmcơngtáctuntruyền,giảithíchmụcđích,ýnghĩacủacuộcTổngđiều trađốivớigiađìnhhọvànhữngngườixungquanh;họcóthểdẫnlối,chỉđườngchocánbộ điềutrađếncáchộđểđiềutravàđặcbiệthơn,nhữngcuộcmíttinh,cổđộngcủagiáoviên, họcsinhthựcsựgâykhơngkhíngàyhội,làmchomọingườidânphấnchấn,hàohứngtham giacuộcTổngđiềutra Đểthểhiệnđượcvịtrí,vaitrịcủamìnhđốivớicuộcTổngđiềutra,giáoviên,họcsinh cầnphải: *Đốivớigiáoviên: - Nghiêncứu,nắmvữngmụcđích,ýnghĩacủatổngđiềutradânsốđểtuntruyền, giảithíchchogiađìnhmìnhvànhữngngườixungquanh;Giúpđỡđiềutraviênkhi họgặpkhókhăn; - Nhắcnhởcácemhọcsinhlàmtốtnhiệmvụcủamìnhtrongcơngtáctuntruyền chotổngđiềutradânsố *Đốivớihọcsinh: - NắmvữngnhữngnộidungvềcuộctổngđiềutradoBangiámhiệuvàcácthày,cơ giáophổbiếnđểtuntruyền,giảithíchchogiađìnhmìnhvànhữngngườixung quanh; (76)- Giúpđỡđiềutraviênnhưdẫnlối,đưađườngđểđiềutraviênđếncáchộnhanh chóng,thuậnlợi; - Nhắcnhởnhữngngườitronggiađìnhvànhữngngườixungquanhlàngày01tháng 4sẽđiềutradânsốđểmọingườichuẩnbịđónđiềutraviên 18 HỎI: Trongsuốtqtrìnhdiễnracuộcđiềutramàkhơngcóđiềutraviênnàođếnđiềutra, ngườidânphảilàmgì? TRẢ LỜI: - Nếutrongsuốtqtrìnhdiễnracuộcđiềutramàkhơngcóđiềutraviênnàođến điềutra,ngườidânbáongaychoBanchỉđạoxã/phườnghoặcngườicótráchnhiệm ởnơimìnhcưtrú;cáchnhanhvàtốtnhấtlà,nếucóđiềukiệnhãygọiđiệnthoại theođườngdâynóng Sốdiệnthoạiđườngdâynóngsẽđượcthơngbáovềcácđịa phương Chúngtơicũnglưuýlà: + Gọichođườngdâynóng,ngườigọikhơngphảitrảtiềndùlàmáycốđịnhhaydi động; + Thơngtinquađườngdâynóngđượcbảomậtvàsốmáycủangườigọikhơnglưu giữởbấtkỳnơinào (77)Phụ lục 6: công văn Số 5468/BKh-TcTK việc hướng dẫn việc thành lập Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà máy giúp việc cấp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 5468/BKh-TcTK V/v hướng dẫn việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà máy giúp việc cấp CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập - Tự - Hạnh phúc hà Nội, ngày 28 tháng năm 2008 Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày10tháng7năm2008,ThủtướngChínhphủđãbanhànhQuyếtđịnhsố94/2008/ QĐ-TTgvềtổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 Căncứquyếtđịnhnóitrên, BộKếhoạchvàĐầutưhướngdẫnviệcthànhlậpBanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàở (TĐTDSvànhàở)cáccấpvớibộmáygiúpviệcnhưsau: 1.Thành lập Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà cấp tỉnh, huyện, xã UỷbannhândâncáccấpcótráchnhiệmthànhlậpBanchỉđạoTĐTDSvànhàởcủa cấpmìnhđểtriểnkhainhiệmvụtổchứcvàchỉđạothựchiệncuộcTổngđiềutratạiđịa phương ThànhphầnBanchỉđạoTĐTDSvànhàởcáccấpnhưsau: a)Cấptỉnhvàcấphuyện Chủtịch(hoặcPhóchủtịch)Uỷbannhândânlàmtrưởngban;Thủtrưởngcơquan ThốngkêcùngcấplàmPhóbanthườngtrực;Thủtrưởngcáccơquan:Cơngan,Kếhoạchvà Đầutư,Tàichính,LaođộngThươngbinhvàXãhội,Ytế(ChicụcDânsố-Kếhoạchhố Giađình),Thơngtinvàtruyềnthơng,TàingunvàMơitrườngcùngcấplàmUỷviên Do tínhchấtđặcthùcủasốtỉnhmiềnnúicóthểmờithemthủtrưởngngànhgiáodụccùngcấp thamgiaUỷviênBanchỉđạo b)Cấpxã Chủtịch(hoặcPhóchủtịch)Uỷbannhândânlàmtrưởngban:Trưởngcơnganxãvà cánbộVănphịng-ThốngkêTổnghợplàmUỷviên 2 Thành lập máy giúp việc Ban đạo TĐTDS nhà ở a)Cấptỉnhvàcấphuyện (78) BanchỉđạoTĐTDSvànhàởcấptỉnhvàcấphuyệncócondấuđểgiaodịchtrongthời gianthựchiệncuộcTổngđiềutra(từtháng8năm2008đếnhếtnăm2009) Saukhihồn thànhnhiệmvụ,Banchỉđạovàbộmáygiúpviệctựgiảithể,cơngviệccịnlạigiaochoCục ThốngkêđịaphươngvàPhịngThốngkêhuyện,quậnthựchiện BanchỉđạoTĐTDSvànhàởTrungươngsẽcungcấpcondấuchoBanchỉđạocấp tỉnhvàcấphuyệntrongtháng8năm2008 TrụsởcủaVănphịnggiúpviệcBanchỉđạoTĐTDSvànhàởcáccấpdoUỷbanNhân dâncùngcấpbốtrí b)Cấpxã ỞcấpxãkhơngthànhlậpVănphịnggiúpviệc BanchỉđạoTĐTDSvànhàởcấpxã trựctiếptổchứcthựchiệnnhiệmvụtheosựphâncôngcủaBanchỉđạocấphuyện 3 Thời gian tiến hành. Trướcngày15tháng8năm2008,cáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngthànhlập BanchỉđạovàVănphònggiúpviệccấptỉnhvàbáocáodanhsáchvềBanchỉđạoTĐTDS vànhàởTrungương BanchỉđạoTĐTDSvànhàởcấptỉnhhướngdẫnthànhlậpBanchỉđạoTĐTDSvà nhàởcấphuyện,cấpxãtrướcngày30tháng8năm2008 BanchỉđạoTĐTDSvànhàởTrungươnggửikèmtheohướngdẫnnàybảnkếhoạch cơngtáctừtháng7/2008đếntháng3/2009đểcácđịaphươngthựchiệnthốngnhất ĐịachỉcủaBanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungương: TổngcụcThốngkê,54-NguyễnChíThanh,HàNội; Điệnthoại:(04)8230.100,(04)8433 353,(04)8463462 Fax:(04)73339287;email:dansolaodong@gso.gov.vn Nơi nhận: -Nhưtrên; -CácthànhviênBCĐTW -CụcThốngkêtỉnh,thànhphố; -LưuVT,TCTK KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG KIÊm TỔNG CỤC TRƯỞNG TCTK PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TW (Đãký) (79)KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG (Từtháng7năm2008đếntháng3năm2009) (KèmtheoCôngvănsố:5468/BKH-TCTKngày28tháng7năm2008) Nội dung cơng tác Thời gian thực hiện 1.a)ThànhlậpBanchỉđạoTĐTDSvànhàởvàVănphịnggiúpviệcBan chỉđạotỉnh,thànhphố b)ThànhlậpBanchỉđạoTĐTDSvànhàởvàVănphịnggiúpviệcBan chỉđạocấphuyện,cấpxãvàtriểnkhaikếhoạchcơngtác Trước15/8/2008 Trước30/8/2008 2.Thamgiacuộcđiềutratổngduyệt Tháng8-9/2008 3.a)DựhộinghịphổbiếnQuyếtđịnh,PhươngánTĐTDSvànhàởnăm 2009doBanchỉđạoTĐTDSvànhàởTrungươngtriệutập b)PhổbiếnQuyếtđịnh,PhươngánTĐTDSvànhàởchoBanchỉđạo TĐTDSvànhàởcấphuyệnvàcấpxã Tháng9/2008 Tháng9/2008 Nhậnkinhphí,hướngdẫnvàgiámsátchitiêutheoquyđịnhcủaBan chỉđạoTĐTDSvànhàởTW Tháng9/2008 5.a)Cửcánbộnghiệpvụthamgialớptậphuấnvẽsơđồ,lậpbảngkêsố nhà,sốhộ,sốkhẩudoBanchỉđạoTĐTDSvànhàởTrungươngtriệutập b)Tổchứccáclớptậphuấnvẽsơđồvàlậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốkhẩu chogiảngviêncấphuyện c)Tổchứccáclớptậphuấnvẽsơđồvàlậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốkhẩu chocánbộvẽsơđồ,lậpbảngkêcấpxã d)Giámsátchỉđạocácxãvẽsơđồ,lậpbảngkêsốnhà,sốkhẩu,soátxét ranhgiớivàphânđịnhđịabànđiềutra Tháng9/2008 Tháng9/2008 Tháng9/2008 Tháng10-12/2008 6.a)CửcánbộnghiệpvụthamgialớptậphuấnnghiệpvụTĐTDSvànhà ởdoBanchỉđạoTĐTDSvànhàởTrungươngtriệutập b)TổchứctậphuấnnghiệpvụTĐTDSvànhàởchogiảngviêncấphuyện c)TổchứctậphuấnnghiệpvụTĐTDSvànhàởchođiềutraviênvàtổ trưởngđiềutra Tháng12/2008 Tháng12/2008 Tháng1-3/2009 7.Côngtáctuyêntruyền: a) DựhộinghịphổbiếnnộidungvàkếhoạchtuyêntruyềndoBanchỉ đạoTĐTDSvànhàởTrungươngtriệutập b)Lậpkếhoạch,nộidungcôngtáctuyêntruyền c) Phổbiếnkếhoạch,nộidungcôngtáctuyêntruyềnTĐTDSvànhàở tớicấphuyệnvàcấpxã d)Tiếnhànhcôngtáctuyêntruyền Tháng10/2008 Tháng10/2008 Tháng11/2008 (80)Phụ lục 7a: Quyết định thành lập Văn phòng Ban đạoTổng điều tra dân số nhà Trung ương BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 02/ QĐ – BcĐTW hà Nội, ngày 27 tháng năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG CăncứLuậtThốngkêngày17tháng6năm2003: CăncứQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ–TTgngày10tháng7năm2008củaThủtướng ChínhphủvềtổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009; CăncứcơngvăncửcánbộthamgiaVănphịngBanchỉđạoTrungươngTổngđiềutra dânsốvànhàởnăm2009củacácBộ,Ngànhliênquan; XétđềnghịcủaTổngcụctrưởngTổngcụcThốngkê, QUYẾT ĐỊNH Điều 1:ThànhlậpVănphịngBanChỉđạoTrungươngTổngđiềutradânsốvànhàở năm2009(sauđâygọitắtlàVănphịngBanchỉđạoTrungương)đểgiúpBanchỉđạoTổng điềutradânsốvànhàởTrungươngquảnlý,thựchiệntốtcơngtácvẽsơđồ,lậpbảngkê, tuntruyền,điềutraghiphiếu,xửlý,phântíchvàcơngbốsốliệu;đồngthờiphốihợpvới VụKếhoạch–TàichínhvàVănphịngTổngcụcThốngkêđểtriểnkhaithựchiệncơngtác tàichínhvàhậucầnchocuộcTổngđiềutra VănphịngBanChỉđạoTrungươngcó3Tiểuban:Tàichínhvàhậucần,Nghiệpvụ vàgiámsát,Tuntruyềnvàxửlýsốliệu(códanhsáchcánbộkèmtheo) Điều 2: CửcácơngcótêndướiđâylàChánh,PhóChánhvănphịngBanChỉđạo Trungương: 1 ƠngĐồngBáHướng,VụtrưởngVụThốngkêDânsốvàLaođộng,Tổngcục Thốngkê,ChánhVănphịng (81)3 ƠngNguyễnTrọngNinh,PhóCụctrưởngCụcQuảnlýnhà,BộXâydựng,Phó ChánhVănphịngphụtráchnghiệpvụđiềutranhàở; 4 ƠngPhạmHồiNam,PhóVụtrưởngVụKếhoạchtàichính,Tổngcụcthốngkê, PhóChánhVănphịngphụtráchtàichínhvàhậucần; 5 ƠngMaiVănCầm,PhóVụtrưởngVụThốngkêDânsốvàLaođộng,Tổngcục Thốngkê,PhóChánhVănphịngphụtráchcơngtáctuntruyềnvàxửlýsốliệu; ƠngNguyễnĐộng,QuyềnTổngbiêntậpTạpchíConsốvàSựkiện,Tổngcục Thốngkê,PhóChánhVănphịngphụtráchcơngtáctuntruyền NhiệmvụcụthểcủacácTiểubanvàthànhviênVănphịngBanChỉđạoTrungương doơngChánhVănphịngBanChỉđạoTrungươngphâncơng Đểđápứngucầu,nhiệmvụtrongtừngđợtcơngtác,ơngChánhvănphịngBan ChỉđạoTrungươngđượcquyềnhuyđộngcơngchứccủaVụThốngkêDânsốvàLaođộng TổngcụcThốngkêthamgiathựchiệncuộcTổngđiềutra Điều 3:TrụsởlàmviệccủaVănphịngBanChỉđạoTrungươngđặttạitịanhà7tầng, số54NguyễnChíThanh,phườngLángThượng,quậnĐốngĐa,thànhphốHàNội Văn phịngBanchỉđạoTrungươngđượcsửdụngcondấucủaBanChỉđạoTổngđiềutradânsố vànhàởTrungươngtrongcáchoạtđộnggiaodịchtheoquyđịnhcủaPhápluật VănphịngBanchỉđạoTrungươngkếtthúchoạtđộngvàgiảithểcùngvớiviệcgiảithểcủa BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungương Điều 4: Quyếtđịnhnàycóhiệulựcthihànhkếtừngàyký. Điều 5:TổngcụctrưởngTổngcụcThốngkê,BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhà ởcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương,Thủtrưởngcácđơnvịcóliênquanvàcácơng ,bàcótêntạiĐiều1,Điều2chịutráchnhiệmthihànhQuyếtđịnhnày./ Nơi nhận: -NhưĐiều5 -ĐồngchỉTrưởngban(đểbáocáo) -CácthànhviênBCĐTW -CụcThốngkêcáctỉnh,thànhphố; -Lưu:VT,TCCB,DSLĐ KT TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN (Đã ký) (82)BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH Cán Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra Dân số nhà năm 2009 (KèmtheoQuyếtđịnhsố02/QĐ-BCDDTWWngày27tháng8năm2008củaTrưởngban BanChỉđạoTổngđiềutraDânsốvànhàởTrưngương) STT Họ tên Đơn vị 01 ĐồngBáHướng Vụtrưởng,VụTKDânsốvàLaođộng,TCTK 02 HồngXun PhóVụtrưởng,VụTKDânsốvàLaođộng,TCTK 03 MaiVănCầm PhóVụtrưởng,VụTKDânsốvàLaođộng,TCTK 04 NguyễnĐơng QuyềnTổngbiêntập,TạpchíConsốvàSựkiện,TCTK 05 PhạmHồiNam PhóVụtrưởngVụKếhoạchvàTàichính,TCTK 06 NguyễnTrọngNinh PhóCụctrưởngCụcQuảnlýnhà,BộXâydựng 07 ĐàoKimLong Đạitá,PhóCụctrưởngCụcKếhoạchvàĐầutư,BộQuốcphịng 08 ĐinhHuyHiệu Trưởngphịng,VụTổchức–Cánbộ,Tổngcụcxâydựnglựclượng,Bộcơngan 09 ĐặngQuốcBình Chunviên,VụTổchức–Cánbộ,BộNgoạigiao 10 NguyễnQuốcAnh GiámđốcTrungtâmThơngtinvàTưliệudânsố,BộYtế(TổngcụcDânsố-Kếhoạchhóagiađình) 11 NguyễnHảiYến Chunviên,Cụcviệclàm,Bộlaođộng–TB&XH 12 LêThịThanhXn Chunviênchính,BộTàingunvàMơitrường 13 MaiHươngGiang Chunviên,CụcBáochí,BộThơngtinvàTruyềnthơng 14 VươngTuấnKhanh Chunviênchính,BộGiáodụcvàĐàotạo (83)19 ĐỗBíchNgọ Chuyênviên,VụTKDS&LĐ,TCTK 20 PhanThịMinhHiền Chuyênviên,VụTKDS&LĐ,TCTK 21 NguyễnTuấnAnh Chuyênviên,VụTKDS&LĐ,TCTK 22 NguyễnVănHưng Chuyênviên,VụTKDS&LĐ,TCTK 23 NguyễnThịNgọcLan(A) Chuyênviên,VụTKDS&LĐ,TCTK 24 NguyễnHuyềnGiang Chuyênviên,VụTKDS&LĐ,TCTK 25 HoàngVănLong Trưởngphòng,VănphòngTCTK 26 VũThịHân Chuyênviên,VụKHTC,TCTK (84)Phụ lục 7B: Quyết định Số 1314/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 2010 việc giải thểBan đạo Tổng điều tra dân số nhà Trung ưng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 1314 /2010/QĐ-TTg CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập – Tự – Hạnh phúc hà Nội, ngày 23 tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc giải thể Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - CăncứLuậtTổchứcChínhphủngày25tháng12năm2001; - CăncứLuậtThốngkêngày26tháng6năm2003; - CăncứQuyếtđịnhsố94/QĐ-TTgngày10tháng7năm2008củaThủtướngChính phủvềtổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009; - TheođềnghịcủaBộtrưởngBộKếhoạchvàĐầutư, QUYẾT ĐỊNH: Điều GiảithểBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngthànhlậptheo Điều5Quyếtđịnhsố94/QĐ-TTgngày10tháng7năm2008củaThủtướngChínhphủvề tổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 Điều Quyếtđịnhnàycóhiệulựcthihànhkểtừngàykýbanhành. ThànhviênBanChỉđạo,Bộtrưởng,ThủtrưởngcơquanngangBộ,Thủtrưởngcơ quanthuộcChínhphủ,ChủtịchUỷbannhândântỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngchịu tráchnhiệmthihànhQuyếtđịnhnày./ Nơi nhận: -NhưĐiều2; -BanBíthưTrungươngĐảng; -Thủtướng,cácPhóThủtướngChínhphủ; -CácBộ,cơquanngangBộ,cơquanthuộcCP; -VPBCĐTWvềphịng,chốngthamnhũng; -HĐND,UBNDcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTW; -VănphịngTWvàcácBancủaĐảng; -VănphịngChủtịchnước; -HộiđồngDântộcvàcácUBcủaQuốchội; -VănphịngQuốchội; -Tồánnhândântốicao; -ViệnKiểmsátnhândântốicao; -UBgiámsáttàichínhQG -KiểmtốnNhànước; -NgânhàngChínhsáchXãhội; -NgânhàngPháttriểnViệtNam; -UBTWMặttrậnTổquốcViệtNam; -CơquanTrungươngcủacácđồnthể; -TổngcụcThốngkê(2) -VPCP:BTCN,cácPCN,CổngTTĐT, cácVụ,Cục,đơnvịtrựcthuộc,Côngbáo; -Lưu:Vănthư,KTTH(5b) THỦ TƯỚNG (Đãký) (85)Phụ lục 7c: công điện Số 547/cĐ-TTg ngày 10 tháng năm 2009 Thủ tướng phủ việc đạo điều hành công tác Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 547/cĐ-TTg CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập - Tự - Hạnh phúc hà Nội, ngày 10 tháng năm 2009 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện -ThườngtrựcBanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungương; - TrưởngBanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộc Trungương, -ChủtịchUBNDcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương CuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009bắtđầutừngày01tháng4năm2009đã đượctriểnkhaiđúngkếhoạch,đồngbộtạitấtcảcácđịaphươngtrêntồnquốc Cơngtác tuntruyền,cơngtácbảođảmhậucầnchocuộcTổngđiềutrađãđượccáccơquanchức năngchủđộng,tíchcựctriểnkhaiđồngbộ,đápứngucầuđềra;việcbảođảmanninh, antồnđượcduytrìtốt TheobáocáonhanhcủaBanchỉđạoTrungương,cơngtácthuthập thơngtin,ghiphiếuđiềutra,cơngtácgiámsátđiềutrađượcduytrìvàđạtkếtquảtốt Thờigianđếnkhikếtthúcbướcđiềutrathuthậpthơngtinchỉcịn10ngàynữa Để bảođảmchocuộcTổngđiềutradânsốvànhàởđạtmụctiêuđềra,ThủtướngChínhphủ ucầucácđồngchíThườngtrựcBanchỉđạo,ChánhVănphịngBanchỉđạoTổngđiềutra dânsốvànhàởTrungương,TrưởngBanchỉđạocáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương tiếptụctậptrungchỉđạothựchiệntốtcáccơngtácsau: 1 Vềtổchứcđiềuhành:tiếptụcbảođảmsựthốngnhấtcao,thơngtinliênlạcthơngsuốt haichiềugiữaBanchỉđạoTrungươngvàBanchỉđạocáccấpởđịaphương 2 Vềcơngtáctuntruyền:tiếptụcduytrìcườngđộ“Chiếndịchtuntruyền”Tổng điềutradânsốvànhàởđếnhếtngày20tháng4năm2009 3 Vềnghiệpvụđiềutraghiphiếu:lựclượnggiámsátđiềutraphốihợpchặtchẽvớicác tổtrưởngđiềutravàđiềutraviêntrongsuốtqtrìnhthuthậpthơngtin,ghiphiếu điềutra;thườngxunrútkinhnghiệm,kịpthờichỉnhsửa,khắcphụcsaisót(nếucó) Tiếptụckiểmsốttiếnđộđiềutratheođúngphươngánđãđềra;chốnglướtnhanh vàonhữngngàycuốicủathờigianđiềutra Thựchiệnsắpxếp,bảoquản,vậnchuyển tàiliệuvàphiếuđiềutraantồntheoquyđịnh (86)tỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungươngbáocáochitiếtkinhphíphátsinhvềBanchỉ đạoTrungươngđểtổnghợpbáocáoBộTàichínhxemxétxửlý 5 BộCơngantiếptụcduytrìthựchiệncácphươngánbảođảmanninh,antồncho Tổngđiềutra,kểcảgiaiđoạnxửlýsốliệuđiềutrasaungày20tháng4năm2009 KhốilượngcơngviệcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009cịnlạirấtnặngnề, nhưngvớisựnỗlựcvàquyếttâmcaocủaChínhphủ,Banchỉđạocáccấp,cácngànhvàsự nhiệttìnhthamgiacủanhândân,nhấtđịnhsẽthuđượcthắnglợi./ Nơi nhận: -Nhưtrên; -Thủtướng,cácPhóThủtướngCP; -CácBộ,cơquanngangBộ,cơquanthuộcCP; -CácthànhviênBCĐTĐTdânsốvànhàởTW; -BáoNhândân,ĐàiTruyềnhìnhViệtNam, ĐàiTiếngnóiViệtNam,TTXVN; -VPCP:BTCN,cácPhóChủnhiệm, cácVụ:TH,KGVX,TKBT,CổngTTĐT; -Lưu:VT,KTTH(3) KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG (Đãký) (87)Phụ lục 8: chỉ thị số 2484-cT/BGĐT việc huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Số 2484-cT/-BGDĐT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập – Tự – Hạnh phúc hà Nội, ngày 23 tháng năm 2009 CHỈ THỊ Về việc huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên,học sinh, sinh viên tham gia tổng điều tra dân số nhà năm 2009 Ngày16tháng10năm2008,BanBíthưTrungươngĐảngCSVNcóChỉthịsố27– CT/TWvềlãnhđạothựchiệnthắnglợicuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 Trước đóngày10tháng7năm2008,ThủtướngChínhphủđãký Quyếtđịnhsố94/2008-QĐ-TTg vềtổchứcTổngđiều tradânsốvànhàởTrungươngraQuyếtđịnhsố09/QĐ-BCDDTWvề banhành”PhươngánTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009” MụcđíchcủacuộcTổngđiềutralàphụcvụcơngtácnghiêncứu,phântíchqtrình pháttriểndânsốvànhàởtrênphạmvicảnước,đápứngnhucầuthơngtinđánhgiátình hìnhthựchiệncáckếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộigiaiđoạn2001-2010vàhoạchđịnh chươngtrình,kếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộitrongnhữngnămtiếptheo,trongđócó kếhoạchpháttriểngiáodụcvàđàotạo2010-2020;đồngthời,phụcvụcơngtácgiámsát thựchiệnmụctiêupháttriểnThiênniênkỷcủaLiênHợpquốcmàChínhphủViệtNam đãcamkết Nghànhgiáodụcvàđàotạovớiđộingũcánbộ,giảngviên,giáoviên,họcsinh,sinh viênđơngđảođóngvaitrịrấtquantrọngtrongcuộcTổngđiềutranày Đểgópphầnvào thànhcơngcủacuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009,BộtrưởngBộgiáodụcvàĐào tạoucầu GiámđốccácSởGiáodụcvàĐàotạo,GiámđốccácĐạihọc,Họcviện,Hiệu trưởngcáctrườngĐạihọc,Caođẳng,Trungcấpchunnghiệptrêncảnướccókếhoạchtổ chứcchođộingũcánbộ,giảngviên,giáoviên,họcsinh,sinhviêntíchcựchưởngứngvà thamgiacuộcTổngđiềutradânsốvànhàởtạigiađình,nhàtrườngvàđịaphươngvớicác nộidungsauđây: (88) CăncứChỉthịnày,GiámđốccácSởGiáodụcvàĐàotạo,GiámđốccácĐạihọc, Họcviện,HiệutrưởngcáctrườngĐạihọc,Caođẳng,Trungcấpchunnghiệpxâydựng kếhoạchvàđềracácbiệnphápthựchiệnphùhợpvớitìnhhình,đặcđiểmcủanghành,địa phương,gópphầntíchcựcvàothắnglợicủacuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009./ Nơi nhận: -PhóTTgTTNguyễnSinhHùng(đểb/c) -Bộtrưởng(đểb/c); -CácThứtrưởng(đểb/c); -BanchỉđạoTĐTDSvànhàởT;(đểp/h); -UBNDcáctỉnh,thànhphố; - CácĐạihọc,Họcviện,viện,trườngĐH, CĐ,TCCN(đểtriểnkhait/h); -CácđơnvịthuộcCQBộ(đểt/h); -Lưu:VT,HC KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC (Đã ký) (89)Phụ lục 9 : Sơ đồ tổ chức Tổng điều tra TỔ C H C T ỔN G Đ IỀ U T R A D ÂN S Ố V À N H À Ở 2009 BA N CHỈ ĐẠ O T Ổ NG ĐI ỀU TRA D ÂN SỐ VÀ N H À Ở C ẤP TỈ N H BA N CHỈ ĐẠ O T Ổ NG ĐI ỀU TRA D ÂN SỐ VÀ N H À Ở C ẤP H U YỆN BA N CHỈ ĐẠ O T Ổ NG ĐI ỀU TRA D ÂN SỐ VÀ N H À Ở C ẤP Xà TRUNG TÂM T IN HỌ C THỐ NG KÊ KHU VỰC III (Đ N ẵng ) Bộ phận phân tíc h, nghi ên u cơng bố số liệ u BA N CHỈ ĐẠ O T Ổ NG ĐI ỀU TRA D ÂN SỐ VÀ N H À Ở T RUNG ƯƠ NG BA N CHỈ Đ ẠO TỔN G ĐI ỀU TRA BỘ QU ỐC PHÒ NG TỔ NG CỤC TRƯỞ NG T Ổ NG CỤC THỐ NG K Ê BA N CHỈ Đ ẠO TỔN G ĐI ỀU TRA BỘ C ÔN G AN BA N CHỈ Đ ẠO TỔN G ĐI ỀU TRA BỘ N GOẠ I TRUNG TÂM T IN HỌ C THỐ NG KÊ KH U VỰ C I (H N ội ) TRUNG TÂM (90)Phụ lục 10: Quy trình vấn xác định nhân TTTT hộ 1 Xin ông/bà cho biết, hộ ta có thường xuyên ăn hộ tháng trở lên?(ghi họ tên người vào giấy nháp); Trongsốnày,loại ra: - Làmtrongquânđội,côngan; - Họcsinhphổthôngtrọhọc,đếnthăm/đếnchơi; - NgườinướcngồichưanhậpquốctịchViệtNam,Việtkiềuvềthămgiađình Nhưng,vẫnđược tính: - Làmhợpđồng(ngắnvàdàihạn)choqnđộihiệnđangcưtrútạihộ; - Làmhợpđồngngắnhạn,tạmtuyển,thờivụchongànhcơnganhiệnđangcưtrútạihộ 2 Trong hộ ta có chuyển đến ăn hộ chưa tháng trẻ em sinh trước ngày 1/4/2009 khơng?(nếu có, ghi bổ sung họ tên người vào giấy nháp) Trongsốnày,loại ra: - Trẻemmớisinhtừngày1/4/2009đếnnay; - Đếnthăm,đếnchơi,đếntrọhọcphổthông; - Đếnlàmănvàđãrờigiađìnhcủahọdưới6tháng; Nhưng,vẫnđược tính: - Cảhộchuyểnđếnchưađược6tháng(“hộ”cóthểchỉcó1-2người) 3 Trong hộ ta có lâu thường xuyên ăn hộ vắng không? Nếu có,chỉ ghi bổ sung đối tượng sau: - Đangnằmđiềutrịởbệnhviện;đithămbàcon,đitrọhọcphổthơng,đidulịch, v.v…; - Rờigiađìnhdưới6thángđểđilàmănởnơikhác(kểcảnhữngngườiđiđánhbắt hảisản,đitrêncáctàuviễndương,đibnchuyến,đicơngtác đãrờigiađìnhtừ 6thángtrởlên); - Bịqnđộivàcơngantạmgiữ; - Nhữngngườiđangcơngtác,họctập,laođộng ởnướcngồitrongthờihạnquyđịnh; 4 Trong hộ ta có lâu thường xuyên ăn hộ chết từ ngày 1/4/2009?(nếu có, ghi bổ sung) (91)Phụ lục 1 1a (92)(93)Phụ lục 11B: Phiếu điều tra mẫu Ph lc 11B: Phiu điu tra mu BAN CH ĐO TNG ĐIU TRA DÂN S VÀ NHÀ  TRUNG ƯƠNG PHIU ĐIU TRA DÂN S VÀ NHÀ  THI ĐIM GI NGÀY 01/4/2009 (ĐIU TRA MU) THÔNG TIN GHI TRÊN PHIU ĐIU TRA ĐƯC GI KÍN MU CÁC CH S ĐIN VÀO Ô TO GCH “X” VÀO TRONG Ô NH Đ LA CHN CÂU TR LI THÍCH HP ĐNH DANH TNH/THÀNH PH: _ HUYN/QUN/TH XÃ/THÀNH PH THUC TNH: _ XÃ/PHƯNG/TH TRN: _ ĐA BÀN ĐIU TRA S: TÊN ĐA BÀN ĐIU TRA: _ THÀNH TH/NÔNG THÔN(THÀNH TH =1; NÔNG THÔN =2): H S: H VÀ TÊN CH H: ĐA CH CH H: _ KT QU S NHÂN KHU THC T THƯNG TRÚ TRONG TP PHIU NÀY: S NAM: S N: ĐÂY LÀ TP PHIU S TRONG TP PHIU CA H KÝ XÁC NHN NGƯI CUNG CP THÔNG TIN H VÀ TÊN CH KÝ ĐIU TRA VIÊN T TRƯNG ĐIU TRA (94)5 PHN 1: THÔNG TIN V DÂN S S TH T CÂU HI/CÂU KIM TRA S TH T S TH T 1 H VÀ TÊN NHNG NGƯI THC T THƯNG TRÚ TI H BT ĐU T CH H S DNG QUY TRÌNH PHNG VN Đ XÁC ĐNH NHÂN KHU THC T THƯNG TRÚ _ _ _ _ 2 [TÊN] có quan h th vi ch h? CH H V/CHNG CON Đ CHÁU NI/NGOI B/M QUAN H KHÁC V/CHNG CON Đ CHÁU NI/NGOI B/M QUAN H KHÁC 3 [TÊN] nam hay n? NAM N NAM N…….2 4 [TÊN] sinh vào tháng năm nào? THÁNG NĂM Q6 KHÔNG XĐ NĂM 9999 THÁNG NĂM Q6 KHÔNG XĐ NĂM 9999 5 Hin [TÊN] tui theo dương lch? (Trên 95 tui ghi ‘95’) TUI TUI 6 [TÊN] thuc dân tc nào? KINH DÂN TC KHÁC TÊN DÂN TC KINH DÂN TC KHÁC TÊN DÂN TC 7 [TÊN] có theo đo, tơn giáo khơng? NU CĨ: Đó đo, tơng giáo gì? CĨ TÊN TƠN GIÁO KHƠNG CĨ TÊN TÔN GIÁO KHÔNG 8 KIM TRA: NU NGƯI SINH TRƯC THÁNG 4/2004 4/2004 (t tui tr lên) CÂU 9; CÒN LI HI NGƯI TIP THEO 9 Cách năm ( vào ngày 1/4/2004), [TÊN]) thc t thưng trú  đâu? CÙNG XÃ/PHƯNG XÃ/PHƯNG KHÁC TRONG HUYN ………… …2 HUYN/QUN KHÁC TRONG TNH ……… TÊN HUYN TNH/THÀNH PH KHÁC … TÊN TNH  NƯC NGOÀI …….5 Q11 CÙNG XÃ/PHƯNG XÃ/PHƯNG KHÁC TRONG HUYN ………… …2 HUYN/QUN KHÁC TRONG TNH ……… ……… TÊN HUYN TNH/THÀNH PH KHÁC … TÊN TNH  NƯC NGOÀI …….5 Q11 (95)6 H S: TP PHIU S: S TH T S TH T S TH T S TH T _ _ _ _ _ _ _ _ V/CHNG CON Đ CHÁU NI/NGOI B/M QUAN H KHÁC V/CHNG CON Đ CHÁU NI/NGOI B/M QUAN H KHÁC V/CHNG CON Đ CHÁU NI/NGOI B/M QUAN H KHÁC V/CHNG CON Đ CHÁU NI/NGOI B/M QUAN H KHÁC NAM N… NAM N… NAM N… NAM N… THÁNG NĂM Q6 KHÔNG XĐ NĂM 9999 THÁNG NĂM Q6 KHÔNG XĐ NĂM 9999 THÁNG NĂM Q6 KHÔNG XĐ NĂM 9999 THÁNG NĂM Q6 KHÔNG XĐ NĂM 9999 TUI TUI TUI TUI KINH DÂN TC KHÁC TÊN DÂN TC KINH DÂN TC KHÁC TÊN DÂN TC KINH DÂN TC KHÁC TÊN DÂN TC KINH DÂN TC KHÁC TÊN DÂN TC CĨ TÊN TƠN GIÁO KHƠNG CĨ TÊN TƠN GIÁO KHƠNG CĨ TÊN TÔN GIÁO KHÔNG CĨ TÊN TƠN GIÁO KHÔNG 8.KIM TRA: NU NGƯI SINH TRƯC THÁNG 4/2004 (t tui tr lên) CÂU 9; CÒN LI HI NGƯI TIP THEO CÙNG XÃ/PHƯNG XÃ/PHƯNG KHÁC TRONG HUYN ………… …2 HUYN/QUN KHÁC TRONG TNH ……… TÊN HUYN TNH/THÀNH PH KHÁC … TÊN TNH  NƯC NGOÀI …….5 C11 CÙNG XÃ/PHƯNG XÃ/PHƯNG KHÁC TRONG HUYN ………… …2 HUYN/QUN KHÁC TRONG TNH ……… TÊN HUYN TNH/THÀNH PH KHÁC … TÊN TNH  NƯC NGOÀI …….5 C11 CÙNG XÃ/PHƯNG XÃ/PHƯNG KHÁC TRONG HUYN ………… …2 HUYN/QUN KHÁC TRONG TNH ……… TÊN HUYN TNH/THÀNH PH KHÁC … TÊN TNH  NƯC NGOÀI …….5 C11 CÙNG XÃ/PHƯNG XÃ/PHƯNG KHÁC TRONG HUYN ………… …2 HUYN/QUN KHÁC TRONG TNH ……… TÊN HUYN TNH/THÀNH PH KHÁC … TÊN TNH  NƯC NGOÀI …….5 C11 (96)PHN 1: THÔNG TIN V DÂN S TÊN VÀ S TH T CÂU HI/CÂU KIM TRA _ 10 Nơi thưng trú cách năm nói phưng, th trn hay xã? PHƯNG/TH TRN Xà PHƯNG/TH TRN Xà 11 [TÊN] có khó khăn [ ] khơng? NU CĨ: Khó khăn  mc đ nào: khó khăn, rt khó khăn hay khơng th? a) Nhìn, c đeo kính? b) Nghe? c) Đi b? d) Ghi nh, hay tp trung ý? 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Hin [TÊN] hc, hc hay chưa bao gi hc? ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 13 Bc hc cao nht hin hc hoc hc ca [TÊN] gì? CÁC CH VIT TT : THCS - TRUNG HC CƠ S THPT - TRUNG HC PH THÔNG CN - CHUYÊN NGHIP MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH 03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH 03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 14 Lp/năm hc cao nht mà [TÊN] hin hc hoc hc xong  bc hc gì? (GHI LP PH THÔNG THEO H 12 NĂM) LP PH THÔNG / NĂM TH LP PH THÔNG /NĂM TH 15. KIM TRA CÂU 13: NU CÂU 13 = CÂU 16; CÒN LI CÂU 17 16 Hin nay, [TÊN] có bit đc bit vit khơng? CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG 17. KIM TRA: NU SINH TRƯC THÁNG 4/1994 (T 15 TUI TR LÊN) CÂU 18; CÒN LI HI NGƯI TIP THEO 18 Tình trng nhân hin ca [TÊN] gì? CHƯA V/CHNG CĨ V/CHNG GỐ LY HÔN LY THÂN CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GỐ LY HƠN LY THÂN 1 2 KHƠNG KHĨ KHĂN KHĂN KHĨ RẤT KHĨ KHĂN KHƠNG THỂ […] KHƠNG KHÓ KHĂN KHĂN KHÓ (97)8 H S TP PHIU S:….…… PHƯNG/TH TRN Xà PHƯNG/TH TRN Xà PHƯNG/TH TRN Xà PHƯNG/TH TRN Xà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 LP PH THÔNG/ NĂM TH LP PH THÔNG/ NĂM TH LP PH THÔNG/ NĂM TH LP PH THÔNG/ NĂM TH 15. KIM TRA CÂU 13: NU CÂU 13 = CÂU 16; CÒN LI CÂU 17 CÓ KHƠNG CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG 17. KIM TRA:NU SINH TRƯC THÁNG 4/1994 (T 15 TUI TR LÊ N) CÂU 18; CÒN LI HI NGƯI TIP THEO CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GÓA LY HÔN LY THÂN CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GĨA LY HƠN LY THÂN CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GĨA LY HƠN LY THÂN CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GÓA LY HÔN LY THÂN 3 4 5 6 KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN KHĨ RẤT KHĂN KHƠNG THỂ […] KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN KHĨ RẤT KHĂN KHƠNG THỂ […] KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN RẤT KHĨ KHĂN KHƠNG THỂ […] KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN RẤT KHĨ KHĂN KHƠNG (98) H S TP PHIU S:….…… PHƯNG/TH TRN Xà PHƯNG/TH TRN Xà PHƯNG/TH TRN Xà PHƯNG/TH TRN Xà 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 ĐANG ĐI HC Đà THÔI HC CHƯA ĐI HC C16 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 MM NON 00 C16 TIU HC 01 THCS 02 SƠ CP NGH……….03 THPT 04 TRUNG CP NGH 05 TRUNG CP CN 06 CAO ĐNG NGH 07 CAO ĐNG 08 ĐI HC 09 THC S 10 TIN S 11 LP PH THÔNG/ NĂM TH LP PH THÔNG/ NĂM TH LP PH THÔNG/ NĂM TH LP PH THÔNG/ NĂM TH 15. KIM TRA CÂU 13: NU CÂU 13 = CÂU 16; CÒN LI CÂU 17 CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG 17. KIM TRA:NU SINH TRƯC THÁNG 4/1994 (T 15 TUI TR LÊ N) CÂU 18; CÒN LI HI NGƯI TIP THEO CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GĨA LY HƠN LY THÂN CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GÓA LY HÔN LY THÂN CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GĨA LY HƠN LY THÂN CHƯA V/CHNG CÓ V/CHNG GÓA LY HÔN LY THÂN 3 4 5 6 KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN RẤT KHĨ KHĂN KHƠNG THỂ […] KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN KHĨ RẤT KHĂN KHƠNG THỂ […] KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN KHĨ RẤT KHĂN KHƠNG THỂ […] KHƠNG KHĨ KHĂN KHĨ KHĂN RẤT KHĨ KHĂN KHÔNG (99)10 H S: TP PHIU S: CHƯA ĐÀO TO CMKT SƠ CP NGH………… … TRUNG CP NGH TRUNG CP CN CAO ĐNG NGH CAO ĐNG ĐI HC THC S TIN S CHƯA ĐÀO TO CMKT SƠ CP NGH………… … TRUNG CP NGH TRUNG CP CN CAO ĐNG NGH CAO ĐNG ĐI HC THC S TIN S CHƯA ĐÀO TO CMKT SƠ CP NGH………… … TRUNG CP NGH TRUNG CP CN CAO ĐNG NGH CAO ĐNG ĐI HC THC S TIN S CHƯA ĐÀO TO CMKT SƠ CP NGH………… … TRUNG CP NGH TRUNG CP CN CAO ĐNG NGH CAO ĐNG ĐI HC THC S TIN S CÓ C23a KHÔNG KHÔNG BIT…3 C31 CĨ C23a KHƠNG KHÔNG BIT…3 C31 CĨ C23a KHƠNG KHƠNG BIT…3 C31 CĨ C23a KHÔNG KHƠNG BIT…3 C31 CĨ C23b KHƠNG CĨ C23b KHƠNG CĨ C23b KHÔNG CĨ C23b KHƠNG CĨ C23b KHƠNG C28 CÓ C23b KHƠNG C28 CĨ C23b KHƠNG C28 CĨ C23b KHÔNG C28 LAO ĐNG GIA ĐÌNH LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG KHÁC LAO ĐNG GIA ĐÌNH LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG KHÁC LAO ĐNG GIA ĐÌNH LÀM CƠNG ĂN LƯƠNG KHÁC LAO ĐNG GIA ĐÌNH LÀM CƠNG ĂN LƯƠNG KHÁC CÁ NHÂN C31 H SXKD CÁ TH C27 TP TH TƯ NHÂN NHÀ NƯC VN NƯC NGOÀI CÁ NHÂN C31 H SXKD CÁ TH C27 TP TH TƯ NHÂN NHÀ NƯC VN NƯC NGOÀI CÁ NHÂN C31 H SXKD CÁ TH C27 TP TH TƯ NHÂN NHÀ NƯC VN NƯC NGOÀI CÁ NHÂN C31 H SXKD CÁ TH C27 TP TH TƯ NHÂN NHÀ NƯC VN NƯC NGOÀI (100)11 TÊN VÀ S TH T CÂU HI/CÂU KIM TRA 27 Nhim v/sn phm ca quan/đơn v nơi anh/ch làm công vic gì? C31 C31 28 Trong 30 ngày qua, anh/ch có kim vic làm khơng? CĨ KHƠNG C30 CĨ KHÔNG C30 29 Trong ngày qua, nu tìm đưc vic làm, anh/ch có làm khơng? CĨ C31 KHƠNG CĨ C31 KHÔNG 30 NU CÂU 28 = 2: Ti anh/ch khơng tìm vic? NU CÂU 29 = 2: Ti anh/ch không sn sàng làm vic? KHƠNG CĨ VIC THÍCH HP/ KHƠNG BIT TÌM  ĐÂU M ĐAU/BN VIÊC/ CH VIC………2 THI TIT XU/ CH THI V ĐANG ĐI HC NI TR GĐ MÌNH MT KH NĂNG LĐ KHƠNG MUN ĐI LÀM KHÁC _ (GHI C TH) KHƠNG CĨ VIC THÍCH HP/ KHƠNG BIT TÌM  ĐÂU M ĐAU/BN VIÊC/ CH VIC………2 THI TIT XU/ CH THI V ĐANG ĐI HC NI TR GĐ MÌNH MT KH NĂNG LĐ KHÔNG MUN ĐI LÀM KHÁC (GHI C TH) 31 KIM TRA: NU LÀ PH N SINH T 4/1994 (T 15 ĐN 49 TUI) CÂU 32; CÒN LI HI NGƯI TIP THEO 32 Ch sinh bao gi chưa? CĨ KHƠNG NGƯI TIP THEO CĨ KHƠNG NGƯI TIP THEO 33a S ch sinh hin sng vi ch trong h này? S CON CÙNG H S CON CÙNG H 33b S ch sinh hin không sng vi ch h ( nơi khác)? S CON KHÁC H S CON KHÁC H 33c Có ngưi ch sinh b cht khơng? NU CĨ: HI S CON Đà CHT S CON Đà CHT S CON Đà CHT 34a Tháng, năm dương lch ca ln sinh gn nht? THÁNG NĂM THÁNG NĂM 34b S trai, gái ca ln sinh gn nht? CON TRAI CON GÁI CON TRAI CON GÁI (101)12 H S: TP PHIU S: C31 C31 C31 C31 CÓ KHƠNG C30 CĨ KHÔNG C30 CĨ KHƠNG C30 CĨ KHƠNG C30 CĨ C31 KHƠNG CĨ C31 KHƠNG CĨ C31 KHƠNG CÓ C31 KHƠNG KHƠNG CĨ VIC THÍCH HP/ KHƠNG BIT TÌM  ĐÂU M ĐAU/BN VIÊC/ CH VIC………2 THI TIT XU/ CH THI V ĐANG ĐI HC NI TR GĐ MÌNH MT KH NĂNG LĐ KHÔNG MUN ĐI LÀM KHÁC (GHI C TH) KHƠNG CĨ VIC THÍCH HP/ KHƠNG BIT TÌM  ĐÂU M ĐAU/BN VIÊC/ CH VIC………2 THI TIT XU/ CH THI V ĐANG ĐI HC NI TR GĐ MÌNH MT KH NĂNG LĐ KHƠNG MUN ĐI LÀM KHÁC _ (GHI C TH) KHƠNG CĨ VIC THÍCH HP/ KHƠNG BIT TÌM  ĐÂU M ĐAU/BN VIÊC/ CH VIC………2 THI TIT XU/ CH THI V ĐANG ĐI HC NI TR GĐ MÌNH MT KH NĂNG LĐ KHÔNG MUN ĐI LÀM KHÁC _ (GHI C TH) KHƠNG CĨ VIC THÍCH HP/ KHƠNG BIT TÌM  ĐÂU M ĐAU/BN VIÊC/ CH VIC………2 THI TIT XU/ CH THI V ĐANG ĐI HC NI TR GĐ MÌNH MT KH NĂNG LĐ KHÔNG MUN ĐI LÀM KHÁC (GHI C TH) 31 KIM TRA: NU LÀ PH N SINH T 4/1994 (T 15 ĐN 49 TUI) CÂU 32; CÒN LI HI NGƯI TIP THEO CĨ KHƠNG NGƯI TIP THEO CÓ KHƠNG NGƯI TIP THEO CĨ KHÔNG NGƯI TIP THEO CĨ KHƠNG NGƯI TIP THEO S CON CÙNG H S CON CÙNG H S CON CÙNG H S CON CÙNG H S CON KHÁC H S CON KHÁC H S CON KHÁC H S CON KHÁC H S CON Đà CHT S CON Đà CHT S CON Đà CHT S CON Đà CHT THÁNG NĂM THÁNG NĂM THÁNG NĂM THÁNG NĂM CON TRAI CON GÁI CON TRAI CON GÁI CON TRAI CON GÁI CON TRAI CON GÁI (102)13 PHN 2: THÔNG TIN V NGƯI CHT 35 T ngày 01 Tt Mu Tý (vào 7/2/2008 theo dương lch) đn gi ngày tháng năm 2009, h ta có hay cháu nh b cht khơng? CĨ KHƠNG PHN 3: THÔNG TIN V NHÀ  S TH T CÂU HI/CÂU KIM TRA NGƯI CHT TH NGƯI CHT TH NGƯI CHT TH 36 Xin ông/bà cho bit tên ca tng ngưi cht? _ _ _ 37 [TÊN] nam hay n? NAM N NAM N NAM N 38 [TÊN] cht vào tháng, năm dương lch nào? THÁNG NĂM 2008 NĂM 2009 THÁNG NĂM 2008 NĂM 2009 THÁNG NĂM 2008 NĂM 2009 39 Khi cht [TÊN] tui theo dương lch? CHƯA Đ 12 THÁNG, GHI ‘00’ TRÊN 95, GHI ‘95’ TUI DƯƠNG LCH TUI DƯƠNG LCH TUI DƯƠNG LCH 40 [TÊN] cht nguyên nhân gì? BNH TT TAI NN LAO ĐNG TAI NN GIAO THÔNG TAI NN KHÁC KHÁC _ (GHI C TH) BNH TT TAI NN LAO ĐNG TAI NN GIAO THÔNG TAI NN KHÁC KHÁC _ (GHI C TH) BNH TT TAI NN LAO ĐNG TAI NN GIAO THÔNG TAI NN KHÁC KHÁC (GHI C TH) 41 KIM TRA CÂU 37, 39, 40: LÀ N 15-49 TUI CHT KHƠNG DO TAI NN CÂU 42; CỊN LI HI NGƯI CHT TIP THEO 42 Có phi [TÊN] cht mang thai không? NU KHƠNG: Có phi cht sinh khơng? NU KHƠNG: Có phi cht sau sy, no hút thai khơng? NU KHƠNG: Có phi cht vịng 42 ngày sau đ hoc thai hng khơng? KHI ĐANG MANG THAI KHI SINH CON SAU SY/ NO HÚT THAI ……….…… 42 NGÀY SAU Đ/THAI HNG………4 KHÔNG KHI ĐANG MANG THAI KHI SINH CON SAU SY/ NO HÚT THAI ……….…… 42 NGÀY SAU Đ/THAI HNG………4 KHÔNG KHI ĐANG MANG THAI KHI SINH CON SAU SY/ NO HÚT THAI ……….…… 42 NGÀY SAU Đ/THAI HNG………4 KHÔNG (103) H S: TP PHIU S: PHN 3: THÔNG TIN V NHÀ  CÂU HI/CÂU KIM TRA CÂU TR LI 43 H CĨ HAY KHƠNG CĨ NHÀ  CĨ KHƠNG C53 44 H ơng/bà có  chung nhà vi h khác khơng? NU CĨ : GHI CHUNG CHO C NGÔI NHÀ/CĂN H VÀO H ĐI DIN KHÔNG CÓ ĐÂY LÀ H ĐI DIN Đà KHAI CHUNG VI H KHÁC TÊN CH H ĐI DIN C53 45 Ngôi nhà h ông/bà  nhà chung cư hay nhà riêng l ? KT HP VI QUAN SÁT Đ GHI NHÀ CHUNG CƯ NHÀ RIÊNG L 46 Ngơi nhà (căn h) có: a) My phịng? b) Trong có my phịng ng? S PHÒNG S PHÒNG NG 47 Tng din tích ca ngơi nhà (căn h) bao nhiêu mét vng? DIN TÍCH (m2) 48 Vt liu làm ct (hoc tr, hoc tưng chu lc) gì? BÊ TƠNG CT THÉP XÂY GCH/ĐÁ ST/THÉP/G BN CHC G TP/TRE KHÁC (GHI C TH) 49 Vt liu làm mái gì? BÊ TƠNG CT THÉP NGĨI (XI MĂNG, ĐT NUNG) TM LP (XI MĂNG, KIM LOI) LÁ/RƠM R/GIY DU KHÁC (GHI C TH) 50 Vt liu làm tưng hoc bao che gì? BÊ TƠNG CT THÉP XÂY GCH/ĐÁ G/KIM LOI ĐT VÔI/RƠM PHIÊN/LIP/VÁN ÉP KHÁC (GHI C TH) 51 Ngôi nhà đưc đưa vào s dng năm nào? TRƯC 1975 T 1975 ĐN 1999 T 2000 ĐN NAY 200 (104)15 CÂU HI/CÂU KIM TRA CÂU TR LI 52 Ngôi nhà (căn h) thuc quyn s hu ca ai? NHÀ RIÊNG CA H NHÀ THUÊ/MƯN CA NHÀ NƯC NHÀ THUÊ/MƯN CA TƯ NHÂN NHÀ CA TP TH NHÀ CA T CHC TÔN GIÁO…… NHÀ CA NHÀ NƯC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM CHƯA RÕ QUYN S HU 53 Loi nhiên liu (năng lưng) mà h ơng/bà dùng đ thp sáng gì? ĐĐIN LƯI IN MÁY PHÁT DU LA KHÍ GA KHÁC………5 (GHI C TH) 54 Loi nhiên liu (năng lưng) mà h ơng/bà dùng đ nu ăn gì? ĐIN DU LA GA THAN CI KHÁC……… (GHI C TH) KHƠNG DÙNG GÌ 55 Ngun nưc ăn ung ca h ơng/bà loi nào? NƯC MÁY VÀO NHÀ NƯC MÁY CÔNG CNG GING KHOAN GING ĐÀO ĐƯC BO V GING ĐÀO KHÔNG ĐƯC BO V NƯC KHE ĐƯC BO V NƯC KHE KHÔNG ĐƯC BO V NƯC MƯA KHÁC……… (GHI C TH) 56 H ơng/bà s dng loi h xí chính? H XÍ T HOI/BÁN T HOI TRONG NHÀ H XÍ T HOI/BÁN T HOI NGỒI NHÀ KHÁC KHƠNG CĨ H XÍ 57 Hin nay: h ơng/bà có s dng loi thit b phc v sinh hot sau không: Ti vi? Đài hoc rađiô/ rađiô – cát sét? Đin thoi c đnh? Máy vi tính? Máy git? T lnh? Điu hịa? Mơ tơ hoc xe gn máy? CĨ KHƠNG (105)Phụ lục 12: Khái niệm định nghĩa CÁC KHÁI NIỆm VÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009 1 Số lượng, gia tăng cấu dân số Tổngdânsốlà số nhân thực tế thường trú thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2009 Một người coi “nhânkhẩuthựctếthườngtrú” hộ, người thực tế thường xuyên ăn hộ tính đến thời điểm điều tra tháng trở lên; hoặc chuyển đến ổn định hộ, không phân biệt hay chưa đăng ký hộ thường trú Nhân thực tế thường trútạihộbaogồmcácloạisauđây: a) Nhữngngườivẫnthườngxuyênănởổnđịnhtạihộtínhđếnthờiđiểmđiềutrađã được6thángtrởlên; b)Nhữngngườimớichuyểnđếnởổnđịnhtạihộtínhđếnthờiđiểmđiềutrachưađược 6tháng,kểcảtrẻmớisinh; c) Nhữngngườithườngxunsốngtạihộnhưnghiệntạmvắng,baogồmcảnhững ngườiViệtNamđangởnướcngồitrongthờihạnđượccơquancóthẩmquyềncho phép; d)NhữngngườilangthangcơnhỡvàođêmTổngđiềutrahọđangngủởđâusẽđược điềutravàtínhlànhânkhẩuthựctếthườngtrútạinơiđó hộ dân cưbaogồmmộthaymộtnhómngườiởchungvàănchung Đốivớinhữnghộ cótừ2ngườitrởlên,họcóthểcóhoặckhơngcóquỹthuchichung;họcóthểcóhoặckhơng cóquanhệruộtthịt;hoặckếthợpcảhai chủ hộlàngườiđạidiệncủahộđượccácthành viêntronghộthừanhận Tỷ suất tăng dân số bình quân nămlàsốphầntrămtăng(hoặcgiảm)bìnhqnmột nămtrongthờikỳ10nămgiữa2cuộcTổngđiềutra(1999-2009) Tỷ số giới tínhđượcbiểuthịbằngsốnamtrên100nữcủadânsố. Tỷ số giới tính sinhđượcbiểuthịbằngsốbétraitrên100bégáitrongtổngsốsinh trong12thángtrướcđiềutra chỉ số già hố đượcbiểuthịbằngsốngườitừ60tuổitrởlêntrên100ngườidưới15 tuổi Tỷ trọng dân số thành thịđượcbiểuthịbằngphầntrămdânsốthànhthịtrongtổngdân số Khuvựcthànhthịbaogồmcácquậnnộithành,cácphườngnộithịvàthịtrấn Tấtcảcác đơnvịhànhchínhcơsởcịnlại(xã)đềuthuộckhuvựcnơngthơn Tỷ suất sinh thơ 12 tháng quabiểuthịsốsinhsốngtrong12thángtrướcTổng điềutratínhtrên1.000ngườidân (106)Mật độ dân sốlàsốdântínhbìnhqnchomộtkilơmétvngdiệntíchlãnhthổ. Tỷ suất chết thơ 12 tháng quabiểuthịsốchếttrong12thángtrướcTổngđiềutra tínhtrên1.000ngườidân Tỷ suất chết trẻ em tuổitrong12thángquabiểuthịsốtrẻdưới1tuổichết trên1.000trẻsinhsốngtrong12thángtrướcTổngđiềutra Tỷ số chết mẹlàsốphụnữchếtvìlýdoliênquanđếnsinhđẻvàmangthai,tínhbình qntrên100.000trẻemsinhrasốngtrongmộtnămnhấtđịnh 2 Tình trạng nhân dân số Tìnhtrạnghơnnhântạithờiđiểmđiềutracủamộtngườichỉcóthểthuộcmộttrong5loại sauđây: chưa vợ chưa chồnglàngườichưabaogiờlấyvợ(hoặclấychồng)hoặcchưa baogiờsốngvớingườikhácgiớinhưvợchồng có vợ có chồng làngườiđãđượcluậtpháphoặcphongtụctậpqnthừanhậnlà cóvợ(hoặccóchồng),hoặcsốngvớingườikhácgiớinhưvợchồng Góalànhữngngườimàvợ(hoặcchồng)củahọđãbịchếtvàhiệntạichưatái kếthơn ly hơnlànhữngngườitrướcđâyđãcóvợ/cóchồng,nhưngvìlýdonàođó,họđãđược phápluậtcholyhơnvàhiệntạichưatáikếthơn ly thânlànhữngngườivềdanhnghĩathìhọđangcóvợ/cóchồng,nhưngvìlýdonào đóhiệntạihọkhơngsốngvớinhaunhưvợchồng Tuổi kết trung bình lần đầulàsốnămtrungbìnhmàmỗingườicủamộtthếhệnhất địnhsẽsốngđộcthântrongcảcuộcđời,nếunhưthếhệnàycómứcđộđộcthântheotuổi nhưtỷtrọngđộcthânthuđượctạithờiđiểmđiềutra 3 Di cư Tỷ suất nhập cưbiểuthịsốngườitừđơnvịlãnhthổkhácnhậpcưđếnmộtđơnvịlãnh thổtínhtrên1.000ngườitrongthờikỳquansát Tỷ suất xuất cưbiểuthịsốngườixuấtcưkhỏimộtđơnvịlãnhthổtínhtrên1.000người trongthờikỳquansát Tỷ suất di cư thuầnlàhiệucủatỷsuấtnhậpcưvàtỷsuấtxuấtcư Consốnàycógiátrị dươngnếusốngườinhậpcưlớnhơnsốngườixuấtcư;cógiátrịâm,nếusốngườinhậpcư nhỏhơnsốngườixuấtcư 4 Trình độ học vấn Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết đọc biết viếtlàphầntrămgiữasốngười15tuổitrở lênbiếtđọcbiếtviếttrongtổngdânsố15tuổitrởlên (107)Một người coi chưa học xong tiểu học,nếungườiđóđãtừngđihọcnhưng chưatốtnghiệptiểuhọc,kểcảngườihọclớpcuốicùngcủabậctiểuhọcnhưngchưađỗtốt nghiệp Một người coi Tốt nghiệp tiểu học,nếungườiđóđãtừngđihọcvàtốtnghiệp tiểuhọc,kểcảngườiđãtừnghọctrunghọccơsởnhưngchưađỗtốtnghiệpbậchọcnày Một người coi Tốt nghiệp trung học sở,nếungườiđóđãtừngđihọcvà tốtnghiệptrunghọccơsở,kểcảngườiđãtừnghọctrunghọcphổthơngnhưngchưađỗtốt nghiệpbậchọcnày Một người coi Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lênlàngườiđãtừngđihọc vàtốtnghiệptrunghọcphổthông,hoặcđãhaychưatốtnghiệpcácbậchọccaohơntrung họcphổthơngnhưcaođẳng,đạihọc,thạcsỹ,tiếnsỹ 5 Trình độ chun mơn kỹ thuật Một người coi người có trình độ “Sơ cấp”,nếutrìnhđộchunmơnkỹthuật caonhấtđãđượcđàotạovàđượccấpchứngchỉlàsơcấphoặcdạynghềdưới3tháng Một người coi người có trình độ “Trung cấp”,nếutrìnhđộchunmơnkỹ thuậtcaonhấtđãđượcđàotạovàđượccấpbằnglàtrungcấpchunnghiệphoặctrungcấp nghề Một người coi người có trình độ “cao đẳng”,nếutrìnhđộchunmơnkỹ thuậtcaonhấtđãđượcđàotạovàđượccấpbằnglàcaođẳnghoặccaođẳngnghề Một người coi người có trình độ “Đại học trở lên”,nếungườiđóđãđượcđào tạovàđượccấpbằngđạihọc,thạcsỹhoặctiếnsỹ 6 Tình trạng khuyết tật có câu hỏi tình trạng khuyết tật chức chủ yếu: nhìn, nghe, vận động (đi bộ) ghi nhớ (tập trung ý) hỏi cho thành viên từ tuổi trở lên hộ dân cư Mức độ khuyết tật tự đánh giá phân thành loại sau: “Khơngkhókhăn”,“Khó khăn”,“Rấtkhókhăn”và“Khơngthể”. Khơngbịkhuyếttậtlà người có chức nói xếp vào loại “Khơng khókhăn”. Khơngthểnhìnhoặcnghehoặcvậnđộnghoặcghinhớ người có chức nói xếp vào loại “Khơngthể”. 7 Dân số 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế (lực lượng lao động) Ngườiđanglàmviệc người có việc làm tuần trước điều tra Việc làm hoạt động lao động từ trở lên tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm Ngườithấtnghiệp người khơng có việc làm tuần trước điều tra, có tìm việc sẵn sàng làm việc (108)Tỷtrọnglaođộngnữ phần trăm số người làm việc nữ tổng số người làm việc. Tỷlệthấtnghiệp phần trăm số người thất nghiệp lực lượng lao động. Tỷlệthấtnghiệpthànhthị tỷ lệ thất nghiệp lực lượng lao động khu vực thành thị. Tỷlệthấtnghiệpnôngthôn tỷ lệ thất nghiệp lực lượng lao động khu vực nông thôn. Tỷtrọngthấtnghiệpnữlà phần trăm số nữ thất nghiệp tổng số người thất nghiệp. 8 Dân số 15 tuổi trở lên không hoạt động kinh tế là người không thuộc lực lượng lao động, bao gồm người mà hầu hết thời gian thời kỳ tham chiếu khơng phải người có việc làm người thất nghiệp vào lý không hoạt động kinh tế, số người phân loại thành nhóm sau đây: Đangđihọctạimộttrường/lớpgiáodục-đàotạo; Làmcáccơngviệcnộitrợ; Ngườinghỉhưuhoặcngườicónguồnthunhậptừvốn; Cáclýdokhác,baogồmnhữngngườitàntậthoặcmấtsứclaođộng 9 Danh mục nghề nghiệp hệ thống ngành kinh tế quốc dân Danh mục Nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-TcTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 áp dụng cho Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, gồm 10 nhóm nghề cấp sau: Nhàlãnhđạotrongcácngành,cáccấpvàcácđơnvị; Nhàchunmơnbậccao; Nhàchunmơnbậctrung; Nhânviêntrợlývănphịng; Nhânviêndịchvụvàbánhàng; Laođộngcókỹnăngtrongnơngnghiệp,lâmnghiệpvàthủysản; Laođộngthủcơngvàcácnghềnghiệpkháccóliênquan; Thợvậnhànhvàlắprápmáymócthiếtbị; Laođộnggiảnđơn; Lựclượngquânđội (109)10 Loại hình kinh tế phân loại theo hình thức sau: Cánhân cá nhân làm dịch vụ đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-cP phủ. Hộsảnxuấtkinhdoanhcáthể hộ sản xuất kinh doanh nông-lâm nghiệp-thủy sản hoặc phi nơng-lâm-nghiệp-thủy sản cá nhân nhóm người hộ gia đình làm chủ, chưa đăng ký kinh doanh hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Tậpthể gồm hợp tác xã đăng ký thành lập theo luật hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp dân lập, đơn vị tổ chức xã hội – nghề nghiệp Nhà nước, đơn vị tổ chức xã hội đơn vị khác ngồi Nhà nước Kinh phí hoạt động đơn vị đều hội viên đóng góp Tưnhân gồm doanh nghiệp thành lập hoạt động theo luật Doanh nghiệp tư nhân, cụ thể gồm công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần ngồi nhà nước, cơng ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân Nhànước bao gồm doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước, công ty cổ phần nhà nước; đơn vị hành nghiệp, Đảng, đồn thể, hiệp hội (cơ quan nhà nước, đơn vị nghiệp công, đơn vị nghiệp bán cơng, đơn vị tổ chức trị, chính trị - xã hội, đơn vị tổ chức xã hội – nghề nghiệp Nhà nước, đơn vị tổ chức xã hội đơn vị khác Nhà nước). Vốnđầutưnướcngoài gồm doanh nghiệp có 100% vốn nước ngồi, văn phịng đại diện hãng, cơng ty, doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài, quốc tế 11 Nhà hộ dân cư Nhà ởlàmộtcơngtrìnhxâydựngbaogồmbabộphận:tường,mái,sànvàđượcdùngđểở Phân loại nhà theo vật liệu thành phần cấu thành chủ yếu Đó cột (trụ, hoặc tường chịu lực), mái tường/baoche. Cột xếp loại bềnchắc làm ba loại vật liệu sau: “bê tông cốt thép”, “gạch/đá”, “sắt/thép/gỗ bền chắc”. Mái xếp loại bềnchắc làm hai loại vật liệu sau: “bê tơng cốt thép”, “ngói (xi măng, đất nung)”. Tường/baoche xếp loại bềnchắc làm ba loại vật liệu chính sau: “bê tơng cốt thép”, “gạch/đá”, “gỗ/kim loại”. Nhàkiêncố nhà có thành phần cấu thành chủ yếu xếp vào loại bềnchắc Nhàbánkiêncố nhà có hai thành phần cấu thành chủ yếu xếp vào loại bềnchắc Nhàthiếukiêncố nhà có thành phần cấu thành chủ yếu xếp vào loại bềnchắc (110)(111)Phụ lục 14 : Bảng kê số nhà, số hộ, số người BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG Bảng kê số nhà, số hộ, số người Tỉnh/thành phố: Tên địa bàn điều tra: Huyện/quận: Xã/phường: Địa bàn điều tra số: Thành thị/nông thôn (Thành thị = 1; Nông thôn = 2 ): Tờ thứ tổng số tờ STT nhà/ nơi STT hộ Họ tên chủ hộ Địa hộ Số nhân thực tế thường trú hộ khi: Ghi (Chỉ ghi thay đổi hộ, nhân điều tra so với hiệu chỉnh trường hợp đặc biệt khác) Lập bảng kê Hiệu chỉnh Điều tra Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) TỔNG SỐ …………, ngày …… tháng …… năm 2008 CÁN BỘ LẬP BẢNG KÊ (Ký, ghi rõ họ tên) …………, ngày …… tháng …… năm 2009 CÁN BỘ HIỆU CHỈNH (Ký, ghi rõ họ tên) …………, ngày …… tháng …… năm 2009 ĐIỀU TRA VIÊN (112)Phụ lục 15a: Kế hoạch phúc tra KẾ HOẠCH PHÚC TRA KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2009 I mục đích, yêu cầu TrongTổngđiềutradânsốvànhàở1/4/2009,phúctranhằmđánhgiámứcđộđiều tratrùngvàsótvềtổngsốhộvàdânthựctếthườngtrútheocácvùngkinhtế-xãhộivàtrên phạmvitồnquốc Phúctrađượcthựchiệntrênphạmvimẫu Mứcđộđiềutratrùngvàsót đượctínhtốndựatrêncơsởsosánhkếtquảđãđiềutracủađiềutraviênvớikếtquảphúc tracủacácđộiphúctravàcoikếtquảphúctralàchínhxác II Đối tượng, đơn vị phạm vi phúc tra 1 Đối tượng phúc tra:lànhânkhẩuthựctếthườngtrúthuộccáchộđượcchọnphúc tra,khơngphúctranhóm“nhânkhẩuđặcthù” 2 Đơn vị phúc tra:làhộthuộccácđịabànchọnphúctra,khôngphúctranhữnghộ đãđihẳnkhỏiđịabànhoặcđãchếtcảhộvànhữnghộmớichuyểnđếnsauthờiđiểmTổng điềutra 3 Người cung cấp thông tin:Chủhộhoặcngườiđạidiệnlàngườicungcấpthơngtin chính Đốivớinhữngthơngtinmàchủhộkhơngnắmchắc,cánbộphúctraphảiphỏngvấn trựctiếpđốitượngđiềutra 4 Phạm vi phúc tra:baogồm60địabànđiềutrađượcchọnphúctratrongtồnquốc BanchỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungương(BCĐTW)phânbổsốđịabànphúc tratheo6vùngkinhtế-xãhội,cácvùngĐồngbằngsơngHồng,ĐồngbằngsơngCửuLong, ĐơngNamBộmỗivùng11địabàn,cácvùngcịnlại,mỗivùng9địabàn III Nội dung phúc tra “Phiếuphúctrakếtquảđiềutra”đượcthiếtkếgiốngnhư“Phiếuđiềutradânsốvànhà ở”(đốivới4câuhỏiđầu)đểthuậnlợichoviệcđốichiếu,sosánhtừngngười Mỗiphiếu ghiđược6người,mỗingườiđượcghivàomộtcộtcủaphiếu Nếumộthộcótrên6người thìdùng2tờphiếutrởlên Nguyêntắchỏivàghiđịnhdanhởphầntrêncùngcủa“Phiếuphúctrakếtquảđiềutra” theođúnghướngdẫnvớicáchghicủa“Phiếuđiềutradânsốvànhàở” CánbộphúctrahỏitrựctiếpvàghicáccâutrảlờivàoPhầnIcủaphiếuphúctra(Phần IIcủaphiếudocánbộđốichiếughi) CáchhỏivàghicáccâutrảlờitheođúnghướngdẫnnghiệpvụnêutrongSổtayđiều BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG Số: 96 /BcĐTW CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập - Tự - Hạnh phúc (113)IV Thời điểm, thời gian phương pháp phúc tra 1 Thời điểm phúc tra: là0giờngày01tháng4năm2009. 2 Thời gian thu thập thông tin:25ngày,từ5/5đến30/5/2009. a/ Giai đoạn chuẩn bị: VănphòngBanchỉđạoTĐTDSvànhàởTrungươngchịutráchnhiệmtrưngtậpcán bộ,tổchứcbiênchếcácđội,phổbiếnKếhoạchphúctra,nghiệpvụphúctrachocácđội phúctratrongthờigiantừ1/5/2009đến3/5/2009 Cũngtrongthờigiantrên(từ1/5/2009đến3/5/2009),BanchỉđạoTĐTDSvànhàở xã/phườngtổchứcviệcsaolạibảngkêsốnhà,sốhộcủađịabànphúctradựatrênsơđồđịa bànđiềutravàbảngkêsẵncótrongTổngđiềutradânsố Trongbảnsaonàykhơng ghi số nhân hộ Tàiliệunàysẽgiaochođộiphúctra khiđếnđịabàntiếnhànhcôngtácphúctra b/ Giai đoạn phúc tra: Mỗiđộiphụtráchphúctra9hoặc11địabàn,hồnthànhcơngviệctạimỗiđịabàn trongkhoảng2,5ngày Cáccánbộphúctratiếnhànhphỏngvấnvàghiphiếuphúctratại cáchộtheophâncơngcủađộitrưởng Nhưvậy,thờigianhồnthànhviệcphúctra địabàn củamộtđộikhoảng25ngày(kểcảthờigiandichuyểngiữacácđịabàn),bắtđầutừngày 5/5/2009đến30/5/2009 ĐộitrưởngchịutráchnhiệmlậplịchphúctravàthơngbáochoVăn phịngBanchỉđạoTĐTDSvànhàởcáctỉnh,thànhphốliênquan 3 Phương pháp chọn địa bàn phúc tra:Cácđịabànphúctrađượcchọntheophương phápchọnmẫungẫunhiênhệthốngphântầng Mỗikhuvựccómộtmẫutựgiaquyềndo BCĐTWtrựctiếpchọn Căncứvàodanhmụccácxã,phườngđượcđánhlạisốthứtựtrongtừngkhuvựcthành thị,nôngthôncủacáctỉnh,thànhphốvàsốthứtựđịabànđiềutrađượcđánhngẫunhiên trongtừngxã,phường;BanchỉđạoTĐTDSvànhàởTWsẽxácđịnhkhoảngcáchchọn,bốc thămsốngẫunhiênđầutiênvàchọnngẫunhiênhệthốngracácđịabànphúctra Banchỉ đạoTĐTDSvànhàởcáctỉnh,thànhphốthôngbáochocáchuyện/quậnkếhoạchlịchphúc tra BanchỉđạoTĐTDSvànhàởcác huyện/quậnthôngbáokếhoạch,lịchphúctracho BanchỉđạoTĐTDSvànhàởcácxã/phường,nơicócácđịabànđượcchọnphúctra,saukhi đãnhậnbàngiaođầyđủphiếuđiềutracủatấtcảcácđịabànthuộccácxã,phườngtrêntheo đúnglịchphúctra (114)1- Sơđồđịabànđiềutra; 2- Bảngkêsốnhà,sốhộdoBanchỉđạoTĐTDSvànhàởcấpxã,phườngmớisao chéplại(khơngcónhânkhẩu) 3- Phiếuphúctratổngđiềutradânsốcủatồnbộcáchộthuộcđịabànphúctra(khơng kể“nhânkhẩuđặcthù”) Saukhihỏichủhộvànhữngngườicóliênquantronghộđểxácđịnhlạisốnhânkhẩu thựctếthườngtrúcóđếnthờiđiểmđiềutra(0giờngày1/4/2009),cánbộphúctrasẽphỏng vấnlạivàghivàoPhầnIcủa“Phiếuphúctratổngđiềutradânsố”mộtsốtiêuthứcđốivới từngnhânkhẩunhưsau: 1- Họvàtên; 2- Quanhệvớichủhộ; 3- Giớitính; 4- Tháng,nămsinhtheodươnglịch Cánbộphúctracầnlưuýcáckhảnăngđiềutratrùngvàbỏsóthộ,nhânkhẩuthường gặpsauđây: a) Điều tra trùng: + Hộcó2hoặcnhiềunơiởmàtạicácnơiđócácthànhviênhộđềuđãkêkhaitrong tổngđiềutradânsố; + Điềutratrẻemmớisinhhoặcngườiđãrờihẳnnơiởcũhoặcmớichuyểnđếnhộ sauthờiđiểmđiềutra; + Điềutra nhữngnhânkhẩutạmtrútạihộ; + Điềutranhữngngườitronghộđãdichuyểnhẳnđinơikháctínhđếnthờiđiểmđiều tra b) Bỏ sót khơng điều tra: + Bỏsótcảhộtrongđịabànđiềutra,nhấtlàđốivớicácđiểmdâncưlẻ; + Nhữngngườichếtvàchuyểnđisauthờiđiểmđiềutra; + Nhữngngườitạmvắng Trongqtrìnhhỏivàghicácthơngtinđiềutratrong“Phiếuphúctratổngđiềutradân số”,cánbộphúctracầnphảinắmvữngkháiniệm“Nhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ”theo đúngquitrìnhphỏngvấn(Phụ lục 5,Sổtayđiềutraviên)vàCôngvănsố45/BCĐTWngày 23tháng1năm2009vềviệcthựchiện“Nguyêntắc6tháng”đểxácđịnhnhânkhẩuthựctế thườngtrú V Tổ chức đạo thực (115)điềutracủacấptỉnh/thànhphốhoặccấphuyện/quậntrongmỗivùngphúctra,tổtrưởnglà cánbộVănphòngBCĐTW Kếtquảphúctradùngđểđánhgiámứcđộđiềutratrùng,sóthộvànhânkhẩutrong phạmvicácvùngvàtồnquốcnhằmrútkinhnghiệmvànângcaohơnnữachấtlượngcủa cáccuộcTổngđiềutrasaunày Vìvậy,BanchỉđạoTĐTDSvànhàởcáctỉnh/thànhphố vàhuyện/quậncóđịabànphúctracầnphốihợp,tạomọiđiềukiệnđểcácđộiphúctrahồn thànhtốtnhiệmvụ BanchỉđạoTĐTDSvànhàởcácxã/phường,nơicóđịabànđượcchọnphúctra, chịutráchnhiệmphốihợpvớicácđộiphúctratổchứctốtcáccơngviệcdướiđâytạiđịa phươngmình: a/ Làmtốtcơngtáctuntruyền,vậnđộngđểnhândânhưởngứngcơngtácphúctra, tạomọiđiềukiệnthuậnlợiđểđộiphúctrahồnthànhnhiệmvụ b/ Chọn02cánbộđãthamgiakhâuđiềutra,cótinhthầntráchnhiệm,amhiểuđịabàn đểdẫnđườngvàgiúpđộiphúctra Saukhitổchứcxongviệcphúctralạitạicáchộ,độiphúctrasẽsắpxếplạitoànbộ “Phiếuphúctratổngđiềutradânsố”vàbáocáovớiBanchỉđạoTĐTDSvànhàởcủa xã, phườngvềtổngsốhộ,sốkhẩuđãphúctra Đểtổchứctốtviệcsosánh“Phiếuphúctratổngđiềutradânsố”với “Phiếuđiềutra dânsốvànhàở”vàkhơnglàmảnhhưởngđếnkhâughimãsốphiếuđiềutratạiVănphịng BCĐcáctỉnh/thànhphố,saukhiphúctraxong,cácđộiphúctracótráchnhiệmliênhệvới Banchỉđạotỉnh/thànhphốđểmượnvà photocopythêmmộtbản“Phiếuđiềutradânsốvà nhàở”củatấtcảcáchộthuộcđịabànphúctra(chỉcầnsaochụp4câuhỏiđầucủaphiếuđối vớitấtcảcácnhânkhẩuthựctếthườngtrúcủamỗihộ) Tồnbộ“Phiếuphúctratổngđiều tradânsố”cùngvớibảnphotocopycác“Phiếuđiềutradânsốvànhàở”củatấtcảcáchộ thuộccácĐBĐTđượcchọnphúctrasẽdocácđồnphúctrađónggóivàgửivềBanchỉđạo TĐTDSvànhàởTrungươngchậmnhấtvàongày10/6/2009 TổchứcđốichiếukếtquảphúctravớikếtquảTĐTDSđểxácđịnhmứcđộđiềutra trùng,sótnhânkhẩutrongTĐTDS: (116)KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU GIỮA PHIẾU PHÚC TRA VỚI PHIẾU ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 1/4/2009 STT địa bàn phúc tra Vùng/ mã số ĐBĐT Tổng số nhân điều tra (N1) Tổng số nhân phúc tra (N2) Số nhân khẩu thu được điều tra (n1) Số nhân khẩu thu được phúc tra (n2) A B Vùng: 2 … b)Tínhtốnmứcđộđiềutrasótcủatừngvùng: Tỷlệđiềutrasót(S)trongTĐTDSvànhàở2009đượctínhtheocơngthứcsau: S = n2 x 100 (%) N1 c)Tínhtốnmứcđộđiềutratrùngcủatừngvùng: Tỷlệđiềutratrùng(T)trongTĐTDSvànhàở2009đượctínhtheocơngthứcsau: T = n1 x 100 (%) N1 d)Việcgiaquyềnkếtquảphúctracủacảnướctheoquimơdânsốcủa6vùngkinh tế-xãhộiđượctínhtốnsau ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC (Đãký) Đỗ Thức Nơi nhận: (117)Phụ lục 15 B: (118)Phụ lục 16: Một số tài liệu tuyên truyền LôgôTổngđiềutra2009 ThẻĐiềutraviên(Mẫu) ThẻTổtrưởngđiềutraviên(Mẫu) (119)Phụ lục 16: Một số tài liệu tuyên truyền (tiếp) (120)Phụ lục 17a:công văn Số: 69/BcĐTW-VP, ngày 16 tháng năm 2009 Ban đạo TW việc hoàn thành số công tác trọng tâm trước thời điểm Tổng điều tra BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc hà Nội, ngày 16 tháng năm 2009 Số: 69/BcĐTW-VP V/v hồn thành số cơng tác trọng tâm trước thời điểm TĐT Kính gửi: Ban đạo Tổng điều tra dân số nhà tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương CơngtácchuẩnbịchocuộcTổngđiềutrađangđượctriểnkhaithựchiệnkhẩntrương,tích cựctrongcảnước Trongqtrìnhthựchiệnđãxuấthiệnnhiềukinhnghiệmtốt,nhiềucách làmsángtạođángđượcphổbiếnđểhọctập,đồngthờicũngbộclộnhữngđiểmyếu,bấtcập cầnđượcrútkinhnghiệmkịpthời Cụthểlà: 1 Công tác phân định địa bàn điều tra, vẽ sơ đồ lập bảng kê Ưu điểm: - Thànhcơnglớnnhấtcủacơngtácnàylàđãgiảmthiểuchênhlệchgiữasốhộvàsố nhânkhẩuthuthậptừkếtquảvẽsơđồ/lậpbảngkêsovớisốliệutínhtốnchính thứccủaTổngcụcThốngkê Kếtquảbáocáocủacáctỉnh/thànhphốphảnánhxu hướngrõrệtvàđúngthựctếlà:nhữngtỉnhcómứcnhậpcưcaothìdânsốtăng mạnh,ngượclạinhữngtỉnhcómứcxuấtcưlớnthìdânsốcóxuhướnggiảmđi; - Hầuhếtcáctỉnh/thànhphốđãchỉđạosátsaoqtrìnhvẽsơđồ/lậpbảngkêởcấp cơsở,phốihợpchặtchẽvớingànhTàingunvàMơitrườngkhaitháctốthệthống bảnđồsốđểphânđịnhvàvẽsơđồđịabànđiềutra; - Nhiềutỉnh,thànhphốđãápdụngtốt“Quytrìnhxácđịnhnhânkhẩuthựctếthường trú”đểxácđịnhsốhộvàsốnhânkhẩu,vìvậykếtquảsốhộvàsốnhânkhẩuởđây kháchắcchắn,khơngphảiđiềuchỉnhlênxuốngnhiềulần; - Nhiềutỉnh/thànhphốđãnghiêmtúctrongnghiệmthukếtquả,địabànnàokhơng đạtucầuđãkiênquyếtucầulàmlại Thiếu sót: - Tạinhiềuđịaphương,nhiềucánbộvẽsơđồ/lậpbảngkêđãkhơngđếnhộđểphỏng vấntheoquytrìnhmàsaochépsốhộvàsốnhânkhẩutừ“Sổhộkhẩu”,vìvậyBan chỉđạotỉnh/thànhphốphảixácminh,điềuchỉnhnhiềulần; (121)- Tiếnđộcủamộtsốtỉnh/thànhphốquáchậm,ảnhhưởngtiếnđộchung Kế hoạch tới: - Đểtránhtrùngvàsót,việcápdụng“Nguntắc6tháng”đốivớingườiđilàmănở địaphươngkhácphảiđượcqntriệtcảởnơixuấtcưvànhậpcư; - Vềđốitượngđiềutra,nhữngngườigốcHoa,Lào,Khơme…tuychưanhậpquốc tịchViệtNam,nhưngthựctếđãsinhsốngởViệtNamtrên20năm,họđãhộinhập cộngđồng,cóýđịnhsinhsốnglâudàiởViệtNamvàlâunayvẫnthựchiệncác nghĩavụvớiNhànướcthìBanchỉđạotỉnh/thànhphốcầnxemxétcụthểđểđiều tracảđốitượngnày; - Trongthờigian10ngàycuốitháng3/2009,Banchỉđạocáccấpphảitậptrungchỉ đạovàthựchiệnnghiêmchỉnhCơngvănsố60/BCĐTWngày05/3/2009củaBan chỉđạoTrungươngvềviệc“chỉ đạo rà sốt hiệu chỉnh kết vẽ sơ đồ, lập bảng kê”,báocáokếtquảvềBanchỉđạoTrungươngchậmnhấtvàongày31/3/2009; - Ban đạo cấp huyện cần cử cán đến làm việc với đại diện khu công nghiệp/chếxuất/doanhnghiệp/tậpthểlựclượngvũtrang…đóngtrênphạmviđịa bànquảnlýđểxácđịnhsốhộ/nhânkhẩuthựctếthườngtrútrongđó,giúpchođiều traviêndễdàngtiếpcậncácđơnvịnàytrongbướcđiềutra 2 Cơng tác tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng cán giám sát Tổng điều tra Ưu điểm: - Đasốcáctỉnh/thànhphốđãquảnlýtốtcáckhốtậphuấn,giữnghiêmnộiquylớp học,thựchànhtrênlớpvàtrênthựcđịađầyđủ,tổchức“lớptậphuấnmẫu”đểrút kinhnghiệmchocáclớpsau Vìvậy,kếtquảhọctậpkhácao(nhìnchungđạttrên 90%); - Hầuhếtcáclớptậphuấnđãsửdụngmáychiếuđểchuyểntảinộidungtậphuấn, trìnhchiếuđĩaDVDhỗtrợchotậphuấn,sửdụngtốtmẫuA0phiếuđiềutra Việc sửdụngtốtcácphươngtiệnnghe-nhìntrongtậphuấnđãnângcaohiệuquả,gâyấn tượngvàgiúphọcviêndễtiếpthu Nhiềunơiđãtổchức“lớpvét”hoặc“lớpnhắc lạikiếnthức”vàocuốiđợttậphuấn; - Nhiềuđịaphươngđãtăngcườnggiámsátcáclớptậphuấn,nhiềugiảngviêncấp tỉnhđãdựđầyđủcáclớptậphuấn,quantâmgiúpđỡgiảngviêncácquận/huyện yếu; - VănphịngBCĐTWđãthườngxuntraođổi,gópýtrựctiếp(quađiệnthoại, email,trangthơngtintácnghiệpTĐT)vàchỉđạobằngvănbản,kếthợpvớimạng lướigiámsátviêncủaTCTKvàUNFPAđãpháthiện,gópývàuốnnắnkịpthờicác saisótvềnghiệpvụcủacáccấp Vìvậy,tínhthốngnhấttrongtậphuấnnghiệpvụ đượcnânglên Thiếu sót: (122)điềutraviênvàtổtrưởngởđâyqlớn,gâynhiềukhókhănchocơngtáctuyển chọn,tậphuấnvàquảnlýđiềutraviên; - Nhiềuđịaphươngkhơngsửdụngmáychiếuchotrìnhbày,khơngdùngđĩaDVDhỗ trợtậphuấnnghiệpvụ,thậmchíkhơngsửdụng“Sổtayđàotạo”vàcácmẫukhổ A0chocơngtáctậphuấn; - Nhiềuđịaphươngkhơngchúýtậphuấnchođiềutraviênvàtổtrưởngsửdụngbăng xố,sẽgâytrởngạicholựclượngnàytrongbướcđiềutra,khóbảođảmchấtlượng ghiphiếuđểápdụngcơngnghệqt; - Mộtsốđịaphươngchưatổchứctốtcáclớptậphuấn:quymơlớphọcqđơng, thiếubàn,lỏnglẻotrongquảnlýnộiquylớphọc,chưabốtrílựclượnggiámsát vàhỗtrợcáclớptậphuấnchocấpxã Vìvậy,nhiềuvấnđềnghiệpvụrấtđơngiản đãđượctrìnhbàykỹtrongtậphuấnvàtrongtàiliệu(sổtay)nhưnggiảngviênvẫn chưanắmchắc,phảiđiệnhỏilêncấptrênnhiềulần; - Nhiềutỉnh/thànhphốtriểnkhaitậphuấnchocấphuyệnvàđặcbiệtlàchocấpxã qchậm,vìvậycónhiềutỉnhdựkiến phảitới27/3mớihồnthành Quagiámsát thấyrằngcáctỉnhmiềnnúiphíaBắcvàTâyNguncầntăngcườngchấtlượngtập huấnhơnnữa Kế hoạch tới: Banchỉđạocấptỉnhphảibốtríngaylựclượnggiámsátđểtăngcườngchocáchuyện yếu,rútkinhnghiệmngayviệctổchức,quảnlýlớphọcvừaqua,sửdụngđầyđủcácthiếtbị vàsảnphẩmnghe-nhìnhỗtrợchotậphuấnđãđượccungcấp,nhấtthiếtphảichohọcviên sửdụngbăngxốvàtổchứcthựchànhchuđáo(cảtrênlớpvàtạithựcđịa) Nếugặpkhó khăn,vướngmắchoặccầnhỗtrợcủacấpTrungương,đềnghịbáocáongayvềBCĐTWđể xemxétgiảiquyết 3 Cơng tác hậu cần Ưu điểm: - Hầuhếtcáctỉnh/thànhphốđãchủđộngbốtrítrụsở,phươngtiệnvàphịnglàm việc/bảoquảntàiliệukháchuđáo,đãtranhthủđượcsựhỗtrợcủachínhquyềnđịa phươngvềkinhphí,phươngtiện,trụsởlàmviệc,hộitrườngtậphuấn,…; - Nhìnchung,cáctỉnh/thànhphốđãchủđộngtiếpnhậnvàbảoquản,phânphốitài liệu,phươngtiệnđiềutrachuđáo Thiếu sót: - Nhiềuđịaphươngchưabốtríđủchỗlàmviệcvàbảoquản/lưugiữtàiliệu,chưachủ độngbáocáolãnhđạođịaphương(TrưởngBanchỉđạo)đểgiảiquyết,hỗtrợ(nhất làhộitrườngchotậphuấn); (123)- Vềmặtkháchquan,BộTàichínhchậmphêduyệttổngdựtốnvàphânbổkinh phíchitiếtđểtrìnhThủtướngChínhphủquyếtđịnhtheoquyđịnhcủaQuyếtđịnh số94/2008/QĐ-TTgđãgâynhiềukhókhănchoviệctriểnkhaithựchiệncáchoạt độngchuẩnbịcủacuộcTổngđiềutra; - ThùngcáttơngđựngphiếuchuyểnđếnmộtsốtỉnhmiềnnúiphíaBắcvừaquađã bịbẩnvàrách,cầncẩntrọnghơnnữatrongqtrìnhchuyểntàiliệu Kế hoạch tới: Trướcmắt,cơngtáctuntruyền,điềutravàgiámsátđượcthựchiệnvớicườngđộ caovàkhẩntrương;sẽtiếpnhậnvàbảoquản,phânphốimộtkhốilượnglớncácloạitàiliệu, phiếuvàvănphịngphẩm Vìvậy,Banchỉđạocáccấpphảichuẩnbịchuđáocácđiềukiện vậtchất,bảođảmucầutriểnkhaithựchiệnkhốilượngcơngviệctolớnvàkhẩntrương 4 Công tác tuyên truyền Ưu điểm: - CăncứChỉthịsố27-CT/TWcủaBanBíthưvềviệclãnhđạothựchiệnthắnglợi cuộcTĐTDSvànhàở2009,tỉnhuỷ/thànhuỷvàcáccấpuỷtrựcthuộccủanhiều địaphươngđãbanhànhvănbảnhướngdẫn,chỉđạovàkiểmđiểmtìnhhìnhtriển khaicủaBanchỉđạocáccấpvềtiếnđộvàchấtlượngthựchiện; - CăncứChỉthịsố19/2007/CT-TTgvàQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgcủaThủ tướngChínhphủ,UBNDvàBanchỉđạocáccấpđãthườngxunđơnđốc,kiểm tragiámsáttìnhhìnhtriểnkhaicơngtácchuẩnbị Nhiềutỉnhđãhuyđộnglựclượng củaBộTưlệnhBiênphịng,SởGiáodục-đàotạo,cáccơquantruyềnthơngcủa địaphươngtíchcựcthamgiacơngtácTĐTnóichungvàcơngtáctuntruyềnnói riêng; - CăncứSổtayhướngdẫncơngtáctuntruyền,cácvănbảnhướngdẫnkhácvàcác sảnphẩm/phươngtiệntuntruyềndoBCĐTWcấpvàhướngdẫn,nhiềutỉnhđã lậpkếhoạchtuntruyền,phốihợpchặtchẽvớicáccơquanthơngtinđạichúng ởđịaphươngchủđộngpháthuycóhiệuquảcácphươngtiện/sảnphẩmđượccấp, tranhthủsựhỗtrợcủalãnhđạođịaphương,phốihợpvớiBCĐTWtriểnkhaitốt cơngtáctuntruyền Thiếu sót: - Nhiềutỉnh/thànhphốcịnthụđộng,khơngbiếtkhaitháccáctàiliệuhướngdẫnvà cácsảnphẩm/phươngtiệntuntruyềndoBCĐTWcấp;chưachúýphốihợpvới cáccơquanchứcnăngliênquanởđịaphương,chưabáocáovàtranhthủđượcsự ủnghộ/hỗtrợcủaUBNDđịaphương; - Vềkháchquan,nhiềucơquanchứcnăng(nhưGiáodục-đàotạo,cáccơquanquản lývàthựchiệncơngtáctuntruyềnởđịaphương…)chưachủđộngtriểnkhai thựchiệntráchnhiệmcủamìnhđãquyđịnhtạiQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgvà Chỉthịsố27-CT/TW Kế hoạch tới: (124)- Nhanhchóngchuyểncácloạiđĩaquảngbá,đĩamêtacam,đĩahỏi-đápvà4bàihát vềTổngđiềutradânsố,biểutrưng(logo),pa-nơ,ápphích,tàiliệu,…phụcvụcơng táctuntruyềnđếncácđịachỉtheođúngsốlượngvàđốitượngsửdụng; - Dựngngaycácloạipa-nơtạicácđịađiểmtậptrungđơngngười;treobăngrơn, phướnởcáctrụcđườngchính;dáncácloạiápphích,logođúngđịađiểmquyđịnh; - ĐàitruyềnhìnhvàđàipháttranhởTrungươngvàđịaphươngphátchươngtrình tuntruyềntheolịchphátsóngđãquyđịnh,cáccơquanthơngtinđạichúngkhác thuthậpvàđưatinliêntụcvềcuộcTổngđiềutra; - Banchỉđạocấpxãtổchứchọpdân,pháttrênloatruyềnthanhđịaphươngđểtun truyền,giảithíchchonhândânhiểu,ủnghộcuộcTổngđiềutra Triểnkhaichiếndịchtuntruyềnrộngkhắpbằngnhiềuthứtiếngdântộctrongsuốt thờigiantừ15/3đến20/4/2009 5 Cơng tác đạo, kiểm tra giám sát, bảo đảm an toàn cho Tổng điều tra Ưu điểm: - ĐasốcácCụcThốngkêđãhuyđộngtổnglựccácphịngnghiệpvụthamgiaTĐT, quantâmhỗtrợcáchuyệnvàcácxãyếu,tăngcườngkiểmtravàgiámsátcácbước cơngtác; - ĐếnnayBộCơnganđãcókếhoạchbốtrílựclượngbảođảmantồnchocuộc Tổngđiềutra; - TổngcụcThốngkêđãbảođảmcácđịnhmứcchitheođúngThơngtưsố48củaBộ Tàichính,triểnkhaicơbảnxong4góithầu(inấnvàphânphốitàiliệutậphuấn, phiếuđiềutravàtúi/cặp/hộpbảoquảnphiếuđiềutra,vănphịngphẩm,thiếtbịxử lýbằngcơngnghệqt); - Trongqtrìnhchuẩnbị,nhữngkhókhănphátsinhvềthhộitrườngchocác khốtậphuấn,khảnăngthiếuphiếuđiềutraởmộtsốtỉnh/thànhphốđãđượcphát hiệnvàbổsungkịpthời,việcvậnchuyểnphiếuvàtàiliệu/thiếtbị/băngđĩa…cho bướcvẽsơđồvàlậpbảngkê/tậphuấn/điềutra/tuntruyền/xửlýsốliệuđầyđủ, đúngchấtlượngucầu; - ĐểđềphịngvấnđềphứctạpvềtơngiáonhưđãxảyratrongTĐT1999,Banchỉ đạoTrungươngđãhướngdẫnmộtsốtỉnhTâyBắcvềnguntắcvàcáchtiếnhành điềutrachỉtiêuTơngiáo Thiếu sót: - MộtsốCụcThốngkêchưahuyđộnghếtcácphịngnghiệpvụthamgiacácbước cơngtác,chưachúýkhâukiểmtragiámsát,vìvậycịnhạnchếtrongviệcpháthiện vấnđềđểuốnnắnkịpthời,chưaquantâmhỗtrợcáchuyện/thịyếu; (125)Kế hoạch tới: - Triểnkhaitổnglựctrêndiệnrộngkếthợpvớitậptrungchỉđạogiámsát,hỗtrợ thíchhợpđốivớicácđịabàn,địaphươngyếu,cónhiềukhókhăn; - PhốihợpvớingànhCơnganlậpkếhoạchbảođảmantồn,anninhchocuộcTổng điềutra,nhấtlàtạicácđịabàncóvấnđềvềanninhchínhtrị,nhữngnơicónhiềubất ổntrongqtrìnhthựchiệncácchínhsáchkinhtế-xãhộiởđịaphương;tậptrung đẩymạnhcơngtáctuntruyềnđốivớicácchứcsắcvàđồngbàogiáodân,vùng đồngbàodântộc,…màkẻđịchthườnglợidụngkíchđộng,chiarẽkhốiđồnkết dântộc ThờigiantớithờiđiểmTổngđiềutrađãcậnkề,Banchỉđạocáccấp,cácngànhcần khẩntrươnghồnthànhdứtđiểmcáccơngtácchuẩnbịđểsẵnsàngchobướcđiềutrathu thậpthơngtintạiđịabàn./ Nơi nhận: -Nhưtrên; -ThườngtrựcBCĐTW(đểbáocáo); -VPTC,KHTC,Th.tra,CS&SK(đểphốihợp); -UNFPA(đểbiết); -LưuVPBCĐTW TL TRƯỞNG BAN CHÁNH VĂN PHÒNG (Đãký) (126)Phụ lục 17B: Báo cáo Tổng kết Tổng điều tra trình bày hội nghị cơng bố kết điều tra toàn tổng kết Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, hà Nội ngày 21/7/2010 BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009 (Hội nghị cơng bố kết điều tra tồn tổng kết Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, Hà Nội ngày 21/7/2010) Ngày10tháng7năm2008ThủtướngChínhphủđãraQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgvềtổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởvàothờiđiểm0giờngày01tháng4năm2009 nhằmthuthậpsốliệucơbảnvềdânsốvànhàởtrêntồnbộlãnhthổnướcCộnghồxãhội chủnghĩaViệtNam,phụcvụcơngtácnghiêncứu,phântíchqtrìnhpháttriểndânsốvà nhàởtrênphạmvicảnướcvàtừngđịaphương,đápứngnhucầuthơngtinđánhgiátìnhhình thựchiệncáckếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳtừnăm2000đếnnăm2009vàxây dựngkếhoạchpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳtừnăm2011đếnnăm2020,phụcvụcơngtác giámsátthựchiệnMụctiêuPháttriểnThiênniênkỷcủaLiênhợpquốcmàChínhphủViệt Namđãcamkết Ngày16tháng10năm2008,BanBíthưTrungươngĐảngđãraChỉthịsố27-CT/TW vềlãnhđạothựchiệnthắnglợicuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 ThựchiệnChỉthịcủaBanBíthưvàQuyếtđịnhcủaThủtướngChínhphủ,cuộcTổng điềutrađãđượctriểnkhaitheođúngkếhoạchvàthànhcơngtốtđẹp BanChỉđạoTrung ươngđánhgiánhữngkếtquảđãlàmđược,tồntạivàbàihọckinhnghiệmvềqtrìnhtổ chức,thựchiệncuộcTổngđiềutratừkhichuẩnbịđếnkhikếtthúccơngtáccơngbốkếtquả điềutratồnbộnhưsau: I QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA 1 Công tác chuẩn bị Tổng điều tra 1.1 Xây dựng chiến lược nội dung Tổng điều tra ucầuxâydựngcácchiếnlượcTổngđiềutralầnnàyphảiđạtcácmụctiêuvềtính hiệuquả,chínhxác,rútngắnhơnnữathờigianxửlývàcungcấpsốliệu,mởrộngnộidung nhằmđápứngnhucầuthơngtincủacáccấp,cácngành (127) Đểđápứngucầuđổimớivềthiếtkếđiềutravàcơngnghệxửlýthơngtin,haichiến lượcquantrọngcủaTổngđiềutrađượcđềxuấtvàápdụng Một là,điềutramẫuvớicỡmẫu 15%tổngdânsốđểmởrộngnộidungđiềutra,nângcaochấtlượngthơngtinđốivớicác chỉtiêunhạycảmvàphứctạp,suyrộngchođếncấphuyệnđểđẩynhanhtốcđộcungcấp sốliệu,đồngthờigiảmchiphí(cỡmẫucủaTổngđiềutra1989và1999tươngứnglà5%và 3%,chỉđạidiệnchocấptỉnh) hai là,ápdụngcơngnghệnhậnbiếtkýtựthơngminh(cơng nghệqt)đểnhậpsốliệuthaychocơngnghệtruyềnthốngnhậptintừbànphím Đâylà điềukiệnthuậnlợiđểnângcaochấtlượngthơngtinnhưngcũnglàmộttháchthứclớnđối vớiTổngcụcThốngkê,vìcơngnghệnàyđịihỏichấtlượngghiphiếuđiềutraphảitốthơn, rõrànghơnvàbảoquảnphiếuphảicẩntrọnghơn Haichiếnlượcmớinàyđịihỏicơngtác chuẩnbịphảiđượcthửnghiệmthậntrọngvàtỉmỉhơn Ngày3tháng8năm2007ThủtướngChínhphủbanhànhChỉthịsố19/2007/CT-TTg vềviệcchuẩnbịTổngđiềutradânsốvànhàởvào0giờngày01tháng4năm2009 Thực hiệnChỉthịnày,BộKếhoạchvàĐầutư(TổngcụcThốngkê)chủtrì,phốihợpvớicácBộ, ngànhvàcácđịaphươngliênquankhẩntrươngtriểnkhaicáccơngtácchuẩnbị Đầunăm2007,TổngcụcThốngkêđãchủđộnglậpkếhoạchtổngthể,xâydựngkế hoạchtuntruyềnvàbiênsoạnmộtsốtàiliệuchunmơnđểkhởiđộngchocuộcTổng điềutra TrêntinhthầntíchcựcchủđộngvàđượcQuỹDânsốLiênhợpquốchỗtrợkỹthuật, TổngcụcThốngkêđãsoạnthảokếhoạchtổngthể,xâydựngkếhoạchtuntruyềnvận độngvàbiênsoạnmộtsốtàiliệuđểtriểnkhaicơngtácvậnđộngtàitrợchocuộcTổngđiều tra Ngaytừđầunăm2008,haicuốnsáchvềtuntruyềnđượcinvàpháthànhtớicácBộ, ngànhvàcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương Donhữngthànhcơngcủacơngtácđiềutrathíđiểmvànhiềuhoạtđộngchuẩnbịkhác, ngày10tháng7năm2008ThủtướngChínhphủđãbanhànhQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgvềtổchứcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 Ngày16tháng10năm2008,Ban BíThưTrungươngĐảngđãbanhànhChỉthịsố27-CT/TWvềlãnhđạothựchiệnthắnglợi cuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 BanchỉđạoTổngđiềutracáccấptrungương,tỉnh,huyện,xãđượcthànhlậpđểtriển khaithựchiệnphươngánTổngđiềutra,banhànhtheoQuyếtđịnhsố09/QĐ-BCĐTWngày 10tháng10năm2008củaTrưởngBanChỉđạoTrungương Đếncuốinăm2008,hàngloạt cácvănbảnphápquycùnghệthốngbộmáytổchứctừTrungươngđếncơsởđãnhanh chóngđượcxáclậpđểchỉđạothựchiệncuộcTổngđiềutrachínhthức 1.2 Xác định đối tượng, đơn vị phương pháp điều tra CuộcTổngđiềutradânsốvànhàở2009điềutratấtcảngườiViệtNamthườngxun cưtrútrênlãnhthổnướcCộnghịaxãhộichủnghĩaViệtNamcóđếnthờiđiểm0giờngày 01tháng4năm2009;ngườiViệtNamđượccơquancóthẩmquyềnchophépxuấtcảnhra nướcngồitrongthờihạnquyđịnh;cáctrườnghợpchếtcủahộđãxảyratừngày01Tết MậuTý(tứclàngày07tháng2năm2008theoDươnglịch)đếnngày31tháng3năm2009; nhàởcủahộdâncư (128)hỏivềsinhđẻthìphỏngvấntrựctiếpphụnữtrongđộtuổisinhđẻ(từ15đến49tuổi) Đối vớicácthơngtinvềnhàở,điềutraviênphỏngvấntrựctiếpngườicungcấpthơngtinhoặc kếthợpvớiquansáttrựctiếpđểxácđịnh Tổngđiềutradânsốvànhàởlàcuộcđiềutratồnbộ Tuynhiên,Tổngđiềutranày cịnsửdụngphươngphápđiềutrachọnmẫunhằm:(1)mởrộngnộidungđiềutra;(2)nâng caochấtlượngthơngtin,nhấtlàđốivớinhữngcâuhỏinhạycảmvàphứctạp;và(3)tiết kiệmkinhphítổngđiềutra Đểnângcaohiệuquảvàđộtincậycủasốliệu,quymơmẫulà 15%tổngsốdânbảođảmđạidiệnđếncấphuyệnvềnhữngthơngtincơbản 1.3 Điều tra thí điểm điều tra tổng duyệt PhiếuđiềutravàcáctàiliệuTổngđiềutrađãquabalầnthíđiểmvàmộtlầntổngduyệt trướckhiápdụngchínhthứcchocuộcTổngđiềutra HaicuộcđiềutrathíđiểmvớiquymơnhỏđượctiếnhànhtrongQIIvàQIIInăm 2007nhằmthửnghiệmnộidungphiếuđiềutra Cuộcđiềutrathíđiểmlần3trênquymơlớn tiếnhànhtrongtháng11-12/2007tại6tỉnhvàthànhphốtrựcthuộcTrungươnglàHàNội, VĩnhPhúc,TháiNgun,QuảngTrị,thànhphốHồChíMinhvàBếnTre Cuộcđiềutrathí điểmlầnnàynhằmthửnghiệmtấtcảcáccơngđoạn:tuntruyền,vẽsơđồvàlậpbảngkê, tậphuấnnghiệpvụ,điềutravàgiámsátthựcđịa,xácđịnhđịnhmứcđiềutra,kiểmtravàghi mãsố,xửlývàtổnghợpkếtquả Saumỗilầnđiềutrathíđiểm,TổngcụcThốngkêđãtổchức hộithảođánhgiákếtquả,hồnthiệnphiếuvàcáctàiliệuhướngdẫnnghiệpvụ Cơngtácđiều trathíđiểmđãrútranhiềukinhnghiệmbổích,trongđónổibậtnhấtlà: - Về nội dung điều tra:Bêncạnhviệcgiữlạinhiềuchỉtiêuphụcvụviệcsosánhsốliệu vớicáccuộcTổngđiềutratrước,lầnnàychúngtađãmạnhdạnbổsungnhiềuchỉtiêu quantrọngnhư:mởrộngnộidungđiềutratrìnhđộgiáodục-đàotạochophùhợpvới LuậtGiáodụcmớibanhành,bổsungchỉtiêutìnhtrạngkhuyếttật,ngunnhânchết vàchếtdothaisản,cảitiếncáchthiếtkếnộidungđiềutranhàở - Về đối tượng điều tra:Theothơnglệquốctế,lầnnàychúngtađãbổsungđầyđủloại “nhân đặc thù”,từđóđặcbiệtlưuýnhữngđốitượngcótínhchấtcưtrúkháphức tạpnhưhọcsinhvàsinhviên,ngườinhậpcư,ngườilangthangcơnhỡ,ngườisống trongcáctrạm/trạidongànhLaođộng-TBXHquảnlý,nhàchung/nhàchùa,những ngườilàmhợpđồngngắnhạn/tạmtuyển/laođộngthờivụcủaqnđộivàcơngan, v.v… - Về xác định phạm vi địa bàn điều tra:Quathíđiểmđãrútranhiềukinhnghiệmvề cơngtácquảnlýchấtlượngđiềutra,quyếtđịnhlấythơn/ấp/bản/tổdânphốlàmđơn vịphânchiađịabànđiềutrađãgiúpchoviệcquảnlýđiềutrathuậnlợihơn,hạnchế trùng/sót,bổsungmộtnguồnthơngtinhữuíchchocơngtácthốngkêsaunày (129) Vàothờigiancuốicủađiềutratổngduyệt,mộthộithảođánhgiáchitiếtđãđượctổ chứcđểrútkinhnghiệm Kếtquảcủađiềutratổngduyệtkhơngchỉlàmcơsởchoviệchồn thiệnphươngánđiềutra,phiếuđiềutra,quytrìnhđiềutravàcáctàiliệuhướngdẫnnghiệp vụ;điềuquantrọnghơnlànógiúpnângcaomứcđộthànhthạochođộingũcánbộchủchốt củaBanchỉđạocáccấp,cácngànhtrongcuộcTổngđiềutrachínhthứcsắptới 1.4 Vẽ sơ đồ lập bảng kê số nhà, số hộ, số người Tổngđiềutradânsốvànhàởđượccoilàthànhcơngkhimọingườidânđềuđượcđiều travàmỗingườichỉđượcđiềutratạimộtđịachỉcụthể Đểđạtđượcucầunày,cầnphải cóhệthốngbảnđồcácđơnvịhànhchính,sơđồvàbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngườicủacác địabànđiềutrađượccậpnhậtđầyđủđếnsátthờiđiểmđiềutra Sơđồvàbảngkêlàcơsởđể phânbổnguồnlực,hướngdẫnđiềutraviêntiếpcậncáchộđểthuthậpthơngtin,phânphối tàiliệu,phiếuđiềutravàvănphịngphẩmphụcvụTổngđiềutra BanChỉđạocáccấpđãtiếnhànhràsốtvàphânđịnhranhgiớilãnhthổhànhchính giữacáccấpnhằmpháthiệnnhữngnơicóhộvànhânkhẩucưtrúthườngxunnhưngchưa rõthuộcđơnvịhànhchínhnàoquảnlýđểphụcvụcơngtácvẽsơđồvàlậpbảngkê Cơngtáctậphuấnvẽsơđồ,lậpbảngkêđượctiếnhànhtheohaicấp Tháng10năm 2008,BanchỉđạoTrungươngđãđồngthờimởhailớptậphuấnchogiảngviêncấptỉnh, mộtlớptạiHàNộichocáctỉnh/thànhphốphíaBắcvàmộtlớptạithànhphốHồChíMinh chocáctỉnhphíaNam Tiếpsau,giảngviêntỉnh/thànhphốtậphuấntrựctiếpchocánbộvẽ sơđồvàlậpbảngkê Tậphuấnhaicấpđểnângcaođượcchấtlượngcơngtácđàotạo Đasố cáctỉnh/thànhphốđãtnthủtheohướngdẫntậphuấnhaicấp Tuynhiên,dosốlượnghọc viênđơngvàquỹthờigianngắn,cómộtsốtỉnh/thànhphốđãchủđộngtậphuấnbacấp,tức thêmmộtcấpgiảngviêncấptỉnhtậphuấnchogiảngviêncấphuyện,sauđógiảngviêncấp huyệntậphuấnchocánbộvẽsơđồvàlậpbảngkê Trongcơngtácvẽsơđồvàlậpbảngkê,hầuhếtcáctỉnh/thànhphốđãsửdụnghệthốngbản đồsốhốcủaBộTàingunvàMơitrườnglàmcơsở Ngaytừgiaiđoạnđầucủabướcchuẩn bị,mụcđíchlưugiữsơđồvàbảngkêcácđịabànđiềutramẫuđểsửdụnglàmdàn mẫu chủcho cáccuộcđiềutrasaunàyđãđượcnghiêncứuthựchiện Ýtưởngxâydựnghệthốngthơngtinđịa lý(GIS)từsơđồcácđịabànđiềutrađãđượcđặcbiệtquantâm Tuynhiên,hiệnnayTổngcục Thốngkêchưacóđủcơsởhạtầngkỹthuật,chunmơnvàngânsáchđểthựchiệnGIS Vìvậy, trongcuộcTổngđiềutranàychỉlưugiữbằnghìnhảnhcácsơđồđịabànđiềutramẫu TrongcuộcTổngđiềutrađãvẽhailoạisơđồ:sơđồnềnvàsơđồđịabànđiềutra Mỗi sơđồnềnthểhiệnđượcvịtrívàđặcđiểmnổibậtcủatấtcảcácđịabànđiềutracủatồnxã/ phường Sơđồđịabànđiềutrachỉracácđặcđiểmchitiếtcủatừngđịabàn(như:hướngđi, ranhgiớicủađịabàn,đườngxá,kênhrạch,ao/hồ,trườnghọc,bệnhviện,v.v )nhằmgiúp điềutraviênđịnhvịđượctừngngôinhàtrongđịabàn Việclậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngườiđượcthựchiệnvàocùngthờigianvẽsơđồ Bảngkêsốnhà,sốhộ,sốngườiđượclậptheotừngnhà,từnghộbaogồmcáctiêuthứcnhư: sốthứtựnhà,sốthứtựhộ,địachỉcủahộ,tổngsốnhânkhẩu,sốnamvàsốnữ (130) Cơngtácvẽsơđồvàlậpbảngkêđượccoilànhiệmvụtrọngtâmcủacơngtácchuẩn bịTổngđiềutra,bắtđầutừtháng10năm2008vàcơbảnhồnthànhvàotháng1năm2009 Tuynhiên,ởmộtsốtỉnh,thànhphốlớndogặpnhiềukhókhănvềquymơ,địahìnhvàphân bốdâncưphứctạp,nhiềuđịabànbịgiảitỏa/dirờithìđếncuốitháng2năm2009mớihồn thành Đểnângcaochấtlượng,BanchỉđạoTrungươngđãkịpthờichỉđạoràsốtvàhiệu chỉnhkếtquảvẽsơđồ,lậpbảngkê Mặcdùthờigianvàkinhphíbốtríchocơngtácnày cịnhạnhẹp,nhưngcácđịaphươngđãnỗlựcphấnđấuđạtkếtquảkhảquan:đếnngày 31/3/2009,cảnướcđãcậpnhậtthêm315nghìnhộvà801nghìnngười,làmchohệthống sơđồvàbảngkêthuthậpđạt98,2%vềsốhộvà99,8%vềtổngsốnhânkhẩusovớikếtquả Tổngđiềutrachínhthức Căncứkếtquảnày,BCĐTWđãkịpthờiinbổsungphiếuchocác địaphươngsửdụng Bêncạnhnhữngưuđiểmđãkểtrên,ởmộtsốđịaphươngcơngtácnàycịnthiếusót,như: kéodàithờigian,sửdụngtàiliệusổsáchđểlậpbảngkê,bỏsótdiệntíchđấttrongsơđồđịa bàn,v.v… 2 Cơng tác hậu cần Dokhốilượnglớnvàphứctạp,cơngtáchậucầnđãđượcchủđộngchuẩnbịsớm,tính tốnmộtcáchđầyđủ,tươngxứngvớiucầutănglêncủacuộcTổngđiềutratrêntấtcảcác khíacạnhvềtàichínhvàcácphươngtiệnđiềutra ĐểbộmáyBanChỉđạovàVănphịng giúpviệcsớmtriểnkhaihoạtđộngcóhiệuquả,ngồivấnđềkinhphívàvậttư,cácđịa phươngđãchuẩnbịsớmvềđịađiểm,trangthiếtbịlàmviệc,phươngtiệnđilại,vậnchuyển tàiliệu, ThànhcơnglớnlàchúngtađãtạođượcsựquantâmcủaNhànướcvàcáctổchứcquốc tế,nênngânsáchnhànướcđãđượccấp480tỷđồng,22tỷđồngcủaUNFPA,nângtổngkinh phílên502tỷđồng(bìnhqnđầungườilà5.900đồnghay0,35đơlaMỹ,sovới0,13đơla Mỹnăm1999) Trongcơngtáchậucần,khốilượnglớnnhấtlàcơngtácin phân phối tài liệu u cầuphảihồnthànhinvàphânphốikhoảng600tấngiấychohàngchụcloạitàiliệukhác nhau,chuyểngiaođầyđủ,kịpthời,đúngđốitượngđếntừngđơnvịcơsởcủacáccấp,các ngànhtrongcảnước Đểđápứngucầucủacơngnghệqt,phiếuđiềutrađãđượcinbằng loạigiấytốt,đảmbảođộxốp,độdày,độdaivàkỹthuậtinphảichínhxác Đểlàmtốtviệc này,TổngcụcThốngkêđãđánhgiánănglựccủacáccơsởintrongtồnquốc,tiếnhànhcác thủtụcđấuthầurộngrãi Dokhốilượngqlớn,thờigiangấpvàlầnđầutiênthựchiệntheocơchếđấuthầu rộngrãi,góithầucungcấpvănphịngphẩm(cặpbadây,bútbi,túicrap)cịngặpmộtvài trụctrặc,gâysựlúngtúngchocácđịaphương 3 Cơng tác tuyên truyền cho Tổng điều tra Tuntruyềnsâu,rộngcủaTổngđiềutra2009nhằmmụcđích:Thứ nhất,tranhthủsựủng hộvàhỗtrợcủacáccơquanNhànước,cáccơquantruyềnthơngvàcáctổchứcquầnchúngbằng việctạorasựhiểubiếtđầyđủvềtầmquantrọngvàmụcđíchcủacuộcTổngđiềutra Thứ hai, làmchongườidânhiểuđượcíchlợicủaTổngđiềutra,nhậnthứcđượcquyềnlợivànghĩavụcủa mìnhđốivớiTổngđiềutrađểsẵnlịnghợptác,cungcấpthơngtinđầyđủ,chínhxác (131)vànhàởnăm2009đượcphổbiếnđếntừngchibộ,từngtổdânphố,thơn,ấp,bản Thựchiện QuyếtđịnhvàChỉthịtrên,cáccấpuỷĐảng,ChínhquyềnvàBanchỉđạocáccấpthường xuntổchứccác họp giao bankiểmđiểmtiếnđộthựchiện,thuhútcảhệthốngchính trịthamgiathựchiệnvàhưởngứngcuộcTổngđiềutra Đâylàmộttrongnhữngnhântốquan trọngnhấtquyếtđịnhsựthànhcơngcủacuộcTổngđiềutra Nhìnchung,tàiliệutuntruyềnchocuộcTổngđiềutralầnnàykháphongphú, baogồm: • Về tài liệu in:gồmChỉthịsố27-CT/TWcủaBanBíthư,Quyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgcủaThủtướngChínhphủ,Quyếtđịnhsố09/QĐ-BCĐTWcủaTrưởngBanChỉđạo Trungương,ChỉthịcủaBộtrưởngBộGiáodụcvàĐàotạo,sổtayhướngdẫncơngtác tuntruyền,cácbàimẫuhỏi-đápvềTổngđiềutradânsốvànhàở,cácbàiđăngtrênbáo trungươngvàđịaphương,cácbàitrảlờiphỏngvấncủaBanchỉđạocáccấp,cácngành; cácđặcsanvềTổngđiềutra,cáctàiliệuphổbiếntrongcáccuộchọpởcấpthơn/ấp/bản/ tổdânphốvàcáctổchứcđồnthể • Về tài liệu nghe nhìn:VănphịngBanChỉđạoTrungươngđãxâydựng,sảnxuấtvà pháthànhtớicáccấptừtrungươngđếnđịaphươngcáctàiliệu,phươngtiệncóchất lượngcaonhưlơgơ,ápphích,đĩahình(videoclip)quảngbáTổngđiềutra,đĩatiếng (AudioCD)hỏiđápvàcácbàihátvềTổngđiềutra,chươngtrìnhtọađàmvềTổngđiều trapháttrêncácđàiphátthanhvàtruyềnhình • Vềtàiliệucổđộng:gồmbiểutrưng,panơ(tấmlớnvàtrungbình),ápphích,khẩuhiệu, băngrơn ChiếndịchtuntruyềnsâurộngvềTổngđiềutrabắtđầutừđầutháng3năm2009, rầmrộvàquyếtliệtnhấtlàtrongkhoảngthờigiantừ15tháng3đến20tháng4năm2009 CáchoạtđộngtruyềnthơngtậptrungtrongthờigianđiềutragồmđiểmtinTổngđiềutra hàngngày,phóngsự,cácbàihátvềTổngđiềutrađượcphátvàđăngtảitrênsóngphátthanh, truyềnhình,trênhệthốngloatruyềnthanhcủathơn/xóm/ấp/bản/tổdânphố,báochícủacả Trungươngvàđịaphươngcũngđưatinliêntục Cáctrungtâmkinhtế,chínhtrịvàvănhốlớncủacảnước,nhưHàNội,thànhphốHồChí Minh,HảiPhịng,Huế,ĐàNẵngvàCầnThơđãđượckịpthờibổsungkinhphítuntruyền Ở cácđịaphươngnày,nhiềucụmpanơlớn,khẩuhiệu,ápphíchđượcthiếtkếmộtcáchsinhđộng vàbắtmắt,đượcđặtởnhữngđịađiểm,vịtrítrangtrọng,thuhútsựquantâmcủanhândân ĐàiTruyềnhìnhViệtNamvàĐàiTiếngnóiViệtNamđãphátsóngcácchươngtrình quảngbá,hỏiđápvàcácbàihátvềTổngđiềutra Kếhoạchvềthờigianvàthờilượngphát sóngcủacácchươngtrìnhcũngđượcthơngbáovềcácđịaphươngđểtiếpsóng,hoặclưu đểtáisửdụng Trongngàyhộiraqn,ĐàiVTV1đãphátcầutruyềnhìnhBắc-Trung-Nam BanChỉđạoTrungươngcũngđãphốihợpvớinhiềutờbáocósốlượngpháthànhlớnở Trungương(cảbáoviếtvàbáođiệntử)đăngtảinhiềubàibáovềTổngđiềutra Nộidung tuntuyềnvềTổngđiềutrađãđượcđưavàocuộchọpGiaobanbáochítháng3năm2009 củaBộThơngtinvàTruyềnthơngvàchỉđạocáccơquanthơngtấnbáochíđẩymạnhcơng táctuntruyềnvềTổngđiềutra (132) Cácđộituntruyềnlưuđộng,cáctổchứcđồnthể,cáctrườngphổthơngvàchun nghiệp,thanhthiếuniên,họcsinhđicổđộngđãtạorakhơngkhísơiđộngchochiếndịch tuntruyềnTổngđiềutra Đặcbiệtlầnnàyởnhiềunơiđãtranhthủcácchứcsắctơngiáo tổchứctuntruyềnTổngđiềutratrongđồngbàotheođạo CácnộidungtuntruyềnchoTổngđiềutrakhơngchỉđượcthựchiệnthơngquacác phươngtiệnthơngtinđạichúngcủaViệtNammàcịnđượcchuyểntảiquacáckênhthơng tincủacáccơquantruyềnthơngcủaLiênhợpquốc LầnđầutiêntrongTổngđiềutradânsốởViệtNamcólắpđặtđườngdâyđiệnthoại nóngchoTổngđiềutratạiVănphịngBanChỉđạoTrungươngvàtỉnh,thànhphố Mụcđích chínhcủađườngdâynónglàđểphụcvụcơngtácchỉđạođiềuhànhtácnghiệpchoTổng điềutra,đồngthờicũngđểtiếpnhậncácgópýcủanhândânvềcáchoạtđộngTổngđiều tra Mụcđíchchínhnàyđãđạtđược Ngồira,đườngdâynóngcũnglàmộtcơngcụtun truyền,cungcấpthơngtinvềTổngđiềutrachongườidân Sốđiệnthoạiđườngdâynóng đượcthơngbáorộngrãitrêncácphươngtiệnthơngtinđạichúng Việcnàylàmchonhân dâncảmnhậnđượctínhminhbạchcủaTổngđiềutra,trêncơsởđóhọtintưởngvàhợptác rấtnhiệttình,cungcấpnhiềuthơngtinxácđángchocáccơquanvàcánbộđiềutra NgồinguồnkinhphícủaChínhphủ,cuộcTổngđiềutrađãtranhthủsựhỗtrợkinhphí củaQuỹDânsốLiênhợpquốc(UNFPA)vàmộtsốđịaphươngđểđẩymạnhchiếndịchtun truyền Tấtcảcácsảnphẩmtuntruyềnđãđượcsảnxuất,phânphátđầyđủtớicáccơquan thơngtinđạichúng(trungươngvàđịaphương),BanChỉđạocáccấpvàcácngànhchứcnăng đểchuẩnbịsẵnsàngchochiếndịchtuntruyền Báocáocủa63tỉnh,thànhphố,cácđồngiámsátcủaBanChỉđạoTrungươngvàcác đồnđạidiệncủacáccácnhàtàitrợquốctếthamgiagiámsátTổngđiềutrađềuthốngnhất đánhgiá“Ngày01/4/2009thựcsựlàngàyhộiTổngđiềutra”,cósứcmạnhlơicuốntồndân tíchcựchưởngứngvàủnghộcánbộđiềutra 4 Cơng tác thu thập thông tin giám sát điều tra 4.1 Địa bàn điều tra Cảnướcđượcphânthànhkhoảng172.000địabànđiềutra Mỗiđịabàncócácđường ranhgiớirõrànghoặctươngđốirõràngvàcósốlượnghộđểmộtđiềutraviêncóthểhồn thànhđiềutrađăngkýtrongthờigianđiềutraquyđịnh Sốlượnghộtrongtừngđịabànkhác nhaugiữacácvùngđịalý Nóichung,địabànđiềutralàthơn(hoặcxóm,ấp,bản,tổdân phố)vớiquymơbìnhqnlà100hộ 4.2 Tuyển chọn tập huấn cán điều tra CôngtáctậphuấnnhằmcungcấpchocuộcTổngđiềutramộtđộingũcánbộamhiểu nghiệpvụđểvừachỉđạo,vừahuấnluyệncánbộnghiệpvụcáccấpchotớitậnđiềutraviên vàtổtrưởngđiềutra Điềutraviênđượctuyểnchọnđápứngđủcácucầu:cótinhthầntráchnhiệmcao, viếtchữvàsốrõràng,cótrìnhđộhọcvấnvàtuổiđờiphùhợp Hầuhếtđiềutraviênđược tuyểnchọnlàngườiđịaphương (133)điềutraviênthuộcvùngcao,hảiđảo,vùngsâu,vùngxa;ởcácvùngcịnlại,mộttổtrưởng phụtrách4điềutraviên NgồitổtrưởngcịncógiámsátviêncấpTrungương,cấptỉnhvàcấphuyệnvớinhiệm vụchínhlàgiámsáthoạtđộngcủamạnglướitổtrưởngvàđiềutraviên,giámsátvàhỗtrợ chunmơnchoBanchỉđạocấpdưới Việctậphuấnđượctiếnhànhtheobacấp:GiảngviêncấpTrungươngtậphuấnđội ngũgiảngviênvàbanchỉđạocấptỉnhtrong8ngàyvềnộidungnghiệpvụ,quảnlývàgiám sátTổngđiềutra Giảngviêncấptỉnhtậphuấngiảngviênvàbanchỉđạocấphuyệntrong6 ngày GiảngviêncấphuyệntậphuấnchoBanchỉđạocấpxã,tổtrưởngvàđiềutraviênvới thờilượng4ngàychođịabànđiềutratoànbộ,8ngàychođịabànđiềutrachọnmẫu CuộcTổngđiềutrahuyđộngkhoảng30vạnđiềutraviên,tổtrưởngđiềutra,giámsát viênvàthànhviênBanchỉđạocáccấpđểthựchiệncơngtácđiềutratạiđịabàn Cơngtác tậphuấnđãđượcthựchiệnchuđáochobộmáyTổngđiềutranóitrên,đồngthờitrangbị đầyđủcácphươngtiệnvàtàiliệucầnthiếtchocơngtáctậphuấnđãgiúpchođộingũcán bộđiềutrathơngthạovềnghiệpvụquảnlývàđiềutra,thựchiệnđúngcácquytrìnhvàghi phiếubảođảmucầucủacơngnghệqt Đểnângcaochấtlượngtậphuấn,ngồihệthốngcácsổtaynghiệpvụthơngthường, lầnnàyBanchỉđạoTrungươngđãbanhànhsổtayhướngdẫncơngtácquảnlý,sổtayđào tạocánbộvẽsơđồvàlậpbảngkê,sổtayđàotạođiềutraviên Thựcchấtđâylànhữnggiáo ándànhriêngchogiảngviêncáccấptheophươngphápgiảngdạytíchcực,giúpchocácđối tượnghọcviêntiếpthumộtcáchchủđộng,đạthiệuquảcao Ngồicáctàiliệu“cẩmnang” nóitrên,BanchỉđạoTrungươngđãbanhànhcácđĩaDVDhỗtrợtậphuấn,cácbảninkhổ lớnmẫuphiếuđiềutravàtrangbịmáychiếuđểlàmphươngtiệnnghe-nhìnchokhoảng 5.000lớptậphuấntrongcảnước Quathămdịýkiến,cácsảnphẩmnàyđãthựcsựgópphần nângcaochấtlượngdạyvàhọc Tuynhiên,ởmộtsốđịaphươngcơngtáctuyểnchọnvàtậphuấncánbộvẫncịncó thiếusót,như:sốđiềutraviêncaotuổicịnnhiều,rútbớtthờigiantậphuấn,khơngsửdụng cácsổtayđàotạovàđĩatậphuấnmẫu,chỉthựchànhtrênlớpmàthiếukhâuthựchànhphỏng vấn-ghiphiếutrênthựcđịa,v.v… 4.3 Cơng tác thu thập thông tin giám sát điều tra Từngày25đến30/3/2009,Banchỉđạocáccấpđãtriểnkhaithựchiệntổngsốtxét tồnbộcơngtácchuẩnbịchocuộcTổngđiềutra Ngày24/3/2009,BanchỉđạoTrungương đãtổchứcHộinghịtrựctuyếnkiểmđiểmtìnhhìnhchuẩnbịvàtriểnkhaibướcđiềutrathu thậpthơngtin,chothấycơngtácchuẩnbịđãhồntất,tấtcảđãsẵnsàng NgaysauHộinghịtrựctuyếntriểnkhaibướcthuthậpthơngtin,BCĐTWđãbanhành nhiềuvănbảnchỉđạoquantrọng,như: • VănphịngChínhphủbanhànhcơngvănsố1929/VPCP-KTTHngày26/3/2009và Thơngbáosố117/TB-VPCPngày03/4/2009truyềnđạtýkiếnchỉđạocủaPhóThủ tướngThườngtrựcNguyễnSinhHùngvềđẩymạnhcơngtáctuntruyềnvàkếtluận tạiHộinghịtriểnkhaibướcđiềutrathuthậpthơngtin; (134) Sángsớmngày01/4/2009,Banchỉđạocấphuyệnvàcấpxãtổchứclễraqn,từ7giờ sángtấtcảcácđiềutraviênvàtổtrưởngđiềutrađãđồngloạttiếnhànhcơngtácphỏngvấnvà ghiphiếuởcáchộ Songsongvớiviệcphỏngvấnghiphiếutạihộ,trongbuổisángngày01/4cũngđồngloạt tổchứcđiềutranhữngngườilangthangkhơngnhàở,sốngởvỉahè,gócphố,chợ,trênsơng nước,v.v…Banchỉđạocấphuyệnvàcấpxãđãphốihợpvớilựclượngcơnganthựchiệntốt cơngtácđiềutranhómđốitượngnàytrongcảnước Cơngtácđiềutraởcácđịabànđiềutratồnbộtiếnhànhtrong7ngàyvàởcácđịabàn điềutramẫulà15ngày Đếnngày15/4/2009,92%sốđịabànđiềutrađãhồnthànhghiphiếu; sốđịabàncịnlạidothờitiếtmưabão,địahìnhphứctạp,quymơqlớn(300hộtrởlên)vàcó nhiềuhộđivắngchưatiếpcậnđượcnênđãphảikéodàiđếnngày20/4/2009 Nhưvậy,tiếnđộ điềutrađãdiễnrađúngPhươngánquyđịnh Nhằmkhắcphụccácloạisaisóttrongqtrìnhđiềutra,Banchỉđạocáccấpđãlên kếhoạchthựchiệncụthể,phâncơngcácthànhviênBanchỉđạovàđộingũgiámsátviênphụ tráchtừngđịabàn,xửlýkịpthờicácvấnđềphátsinh Nhiềunơi,TỉnhuỷvàUBNDtỉnhđã quyếtđịnhhỗnmộtsốcuộchọptrongthờigiantừngày01đếnngày30tháng4đểtậptrung choTổngđiềutra ĐâylàyếutốrấtquantrọngbảođảmchocuộcTĐTđượcthựchiệnthống Cáctỉnh/thànhphốduytrìchếđộbáocáovàkiểmđiểmtiếnđộ,đãpháthiệnvàchỉđạo rútkinhnghiệmkịpthờitrongmấyngàyđầunênsốlỗighiphiếugiảmnhanhtrongnhững ngàysau CáctổchứccủaLiênhợpquốccũngtíchcựcphốihợpthamgiagiámsátcáchoạt độngTổngđiềutratạicácđịaphương Điệnthoạiđườngdâynóng,trangthơngtintácnghiệpTổngđiềutravàmạngđiệntửcủa ngànhThốngkêđãpháthuyhiệuquảcaophụcvụcơngtácchỉđạođiềuhành Hàngngày,Văn phịngBCĐTWliêntụcnhậnđượcnhiềucâuhỏigửiđếntừBanchỉđạocáccấp,cácngành, điềutraviên,tổtrưởngđiềutra,giámsátviên,cáccơquantruyềnthơng,cáctổchứcquốctế vàđơngđảonhândâncảnước Cáccâuhỏinàyđãđượcgiảiđáptrựctiếphoặcchuyểnđếncác đơnvịthíchhợpđểxửlýkịpthờicácvấnđềliênquan Trongnhữngngàyđầu,Banchỉđạocáccấpđãchủđộng“hãm”tốcđộđiềutrathấp hơnmứcbìnhqnđểpháthiệnhếtcáclỗisaisótcủađiềutraviên,rútkinhnghiệmkịpthời Ngaytừđầu,nhiềuđịaphươngđãtổchứcphỏngvấnthửđểrútkinhnghiệmnênđãhạnchế tốiđacácloạisaisót TiếnđộvàchấtlượngđiềutranhìnchungđượcduytrìđúngPhương ánquyđịnh Đểnângcaochấtlượngthơngtin,cơngtácgiámsátđượcđặtraởtấtcảcáccơngđoạn củacuộcTổngđiềutra,baogồm:(1)tậphuấnvẽsơđồlậpbảngkê,(2)vẽsơđồlậpbảng kê,(3)tậphuấnnghiệpvụ,(4)ràsốtvàhiệuchỉnhsơđồvàbảngkê,(5)điềutraghiphiếu Trongđó,khâugiámsátphỏngvấn,ghiphiếuđượcđặcbiệtquantâmđểđápứngucầu củacơngnghệqttrongkhâunhậptinphiếuđiềutra Quakiểmtragiámsátthựcđịavàtheodõibáocáotiếnđộcủacácđịaphươngđãphát hiệnvàxửlýkịpthờimộtsốdạngthiếusótcơbảnsauđây: (135)• Trong3ngàyđầutiên(1-3/4/2009),mộtsốtỉnhcóhiệntượngđẩytốcđộđiềutra nhanhhơnmứctrungbình BCĐTWđãkịpthờinhắcnhởrútkinhnghiệm,vìvậytốc độđãđượcduytrìphùhợphơntrongnhữngngàytiếptheo; Mộtsốtổtrưởngkiêmlàmđiềutraviênhoặcđượcgiaophụtráchnhiềuđịabàn,một sốtổtrưởnglàcơngchứcxã/phườngđãkhơngdànhđủthờigianchocơngtácquảnlý điềutraviên; Mộtsốđiềutraviênyếunghiệpvụnhưngkhơngđượctổtrưởngbổkhuyếtkịpthời nênđãmắccáclỗi,như:ghithiếuhoặcthừathơngtindothựchiệnsaibướcnhảy,ghi nhầmcột,ghicâutrảlờivềngành/nghềcịnchungchung,phỏngvấnkhơngtheođúng quytrình Nhiềuđiềutraviêntuổiđờicao,khảnăngtiếpthunghiệpvụyếu,ảnhhưởng đếntiếnđộđiềutra; Trongnhữngngàyđầutháng4năm2009cómưatovàdaidẳngởnhiềunơitrênphạm vicảnước,gâykhókhănchođiềutraviên,nhấtlàởnhữngđịabànvùngnúi,vùngsâu,vùng xa BanChỉđạoTrungươngđãcócơngvănkhẩnucầucácđịaphươngtrangbịbổsung chomỗiđiềutraviênmộtáomưavàmộttúinylonđểbảovệtàiliệu Việcnàygiúpđiềutra viênđilạithuậnlợihơn,bảoquảntốtphiếuvàtiếnđộkhơngbịkéodài 5 Đánh giá thẩm định kết quả Đểphụcvụchoviệccơngbốsốliệu,ngaysaukhikếtthúcbướcđiềutrathuthậpthơng tin,ThườngtrựcBanChỉđạoTrungươngđãthựchiệnnhiềubiệnphápđểđánhgiá,thẩm địnhkếtquảTổngđiềutranhưsau: • Xác minh điều tra bổ sung qua đường dây nóng: ThườngtrựcBanChỉđạoTrungươngđãphốihợpcóhiệuquảvớiĐàiTruyềnhìnhvà ĐàiTiếngnóiViệtNamthơngbáođểnhândâncảnướccungcấpthơngtinnhằmpháthiện vàđiềutrabổsungtấtcảcácđốitượngđiềutracókhảnăngbịbỏsót Đếnngày20/4/2009, VănphịngBCĐTWđãnhậnđượcýkiếncủa975hộdântrongcảnướcgọiđếnđườngdây nóng Kếtquảđãxácminh,điềutrabổsungđược744hộ,231hộcịnlạiđãđượcđiềutra viênghiphiếuthơngquacácthànhviênkháctronghộhoặcquađiềutragiántiếp Mặcdù sốhộđượcđiềutrabổsungkhơngnhiềusovớitổngsốtrên22triệuhộtrongcảnước,song quacơngviệcnàycáchộdânvàBanchỉđạocáccấpđãbàytỏsựđồngtìnhvàtintưởngvào kếtquảTổngđiềutra • Phúc tra kết điều tra: Saukhikếtthúcbướcđiềutrađãtiếnhànhmộtcuộcphúctrachọnmẫunhằmxácđịnh mứcđộđầyđủvàchínhxáccủasốliệuTổngđiềutra Mộtmẫuhệthốnggồm60địabàn điềutrađãđượcchọnngẫunhiênđểtiếnhànhphỏngvấnlạidoVănphịngBCĐTWtrực tiếptổchứcthựchiện Kếtquảphúctrađãchothấysaisốlà-0,3%(bằngchênhlệchgiữatỷlệđiềutrasót vàđiềutratrùng),tươngđươngvớikhoảng258nghìnngười Nếusovớitỷlệsaisốtừ1,5% đến4,5%tổngdânsốthườngthấytrongcáccuộcTổngđiềutradânsốvànhàởcủanhiều nước1,thìcóthểsơbộđánhgiámứcđộđầyđủcủacuộcTổngđiềutralầnnàylàkhácao. (136)• Đánh giá chất lượng ghi phiếu: Ngaysaubướcđiềutraghiphiếu,ThườngtrựcBCĐTWđãtổchứcmộtsốđồncơng tácđểkiểmtrachấtlượngghiphiếuđiềutra Kếtquảkiểmtrachothấyphiếuđiềutrađược ghichépkhátốt,cóthểbảođảmtốtkhâuxửlý • Kiểm tra trọng điểm số đối tượng có khả bị bỏ sót cao nhất: ĐểcócăncứvữngchắchơnchoviệccơngbốsốliệusơbộcủacuộcTổngđiềutra, ThườngtrựcBCĐTWđãquyếtđịnhtriểnkhaicơngtáckiểmtratrọngđiểm03đốitượng cókhảnăngbịbỏsótcaonhất,đólà:(1)sinhviênsốngtrongkýtúcxá,(2)sinhviênsống trongcácnhàtrọthuộcđịabàndâncư,và(3)cơngnhânlàmviệctạicáckhucơngnghiệp đangthnhàcủadânđểởhoặcđangsốngtrongcáclántrại,nhàtạmcủacácdựán,cơsở sản-xuấtkinhdoanhxakhutậptrungdâncư RiêngthànhphốHàNội,thànhphốHồChí MinhvàtỉnhBìnhDương,nơicónhiềungườinhậpcư,doVănphịngBCĐTWtrựctiếptổ chứcthựchiện Kếtquảkiểmtrachothấycósựbỏsótnhưngmứcđộbỏsótthấp,tươngtựnhưtỷlệ bỏsótđãthuđượctrongphúctra Ngồicácbiệnphápkiểmtra/phúctranóitrên,trongqtrìnhtriểnkhaicơngtác Tổngđiềutra,ThườngtrựcBCĐTW đãtổchứckiểmtraràsốt02lầnđốivớikếtquảvẽsơ đồvàlậpbảngkê,02lầnđốivớikếtquảtổnghợpsơbộ Nhưvậy,bằngnhiềuphươngphápkiểmtravàphúctrakhácnhauđềuthuđượcnhững kếtquảđánhgiáthốngnhấtvớimứcđộsaisótthấp(0,3%) ĐiềuđóchothấycuộcTổngđiều tradânsốvànhàởnăm2009đãthuđượckếtquảtincậyvàvữngchắc,tươngxứngvớisự nỗlựcvàcơngsứcđónggópcủacảhệthốngchínhtrị,củaBanchỉđạocáccấp,cácngành vàsựthamgia,hưởngứngnhiệttìnhcủanhândâncảnước 6 Xử lý tổng hợp số liệu ĐểđẩynhanhtốcđộxửlývànângcaochấtlượngsốliệuTổngđiềutra,mộtchiến lượcquantrọngcầnđượcthửnghiệmvàkếtluậnsớmlàđổi công nghệ xử lý theo công nghệ qt(scanning) Đâylàcơngnghệtiêntiến,lầnđầutiênđưavàoápdụngtrongđiềutra thốngkêởnướctanêncơngtácchuẩnbịphảitiếnhànhhếtsứcthậntrọngvàtỉmỉ Trongq trìnhthửnghiệm,LãnhđạoTổngcụcđãchỉđạosátsaoVănphịngBanChỉđạoTrungương, TrungtâmTinhọcThốngkêvàBanquảnlýdựánhiệnđạihóaTổngcụcThốngkêchuẩnbị kỹlưỡngmọiđiềukiệncầnthiếtđểđảmbảochoviệcápdụngthànhcơng,như:thiếtkếvàin phiếu,bútviếtvàcácvănphịngphẩmkhác,cácphươngtiệnbảoquảnphiếu,cơsởhạtầng vềCNTT,phầnmềmvàcácmáymócthiếtbịkhácchocácTrungtâmxửlýsốliệu Dựán hiệnđạihóaTổngcụcThốngkêđãtrangbịhệthốngxửlýhiệnđạicho3TrungtâmTinhọc vớitổngsố25máychủ,149máytínhcánhân,cácphầnmềmhệthốngvàphầnmềmxửlý TISeFlowcùngvớinhiềuthiếtbịvàphầnmềmkhác,nângcấpmạngcụcbộcủacácTrung tâm,đảmbảonhữngđiềukiệntốtnhấtchocơngtácxửlý (137) Trongtháng11-12/2009TrungtâmTinhọcThốngkêphốihợpvớicácđơnvịliên quantiếnhànhkiểmtravàhiệuchỉnhsốliệumẫu15%vàtổnghợpcácbiểukếtquả Mộtsố chỉtiêutổnghợpchínhđãđượccơngbốvàongày31/12/2009theođúngkếhoạch Việckiểm tra,đánhgiácáckếtquảtổnghợpsốliệusuyrộngmẫu15%đãđượctiếnhànhkhẩntrương vàgiữatháng2/2010đãphânphátdữliệuvimơchocácCụcThốngkêvàcáccơquansử dụngthơngtinkhác Cơngtácnhậpliệuphiếuđiềutratồnbộđãđượctiếnhànhkhẩntrương,thậntrọngvà hồnthànhvàotháng4/2010 Tuynhiên,sovớithờigiandựkiếnhồnthànhkhâuqtvà hồnthiệnkếtquảnhậptinphiếuđiềutratồnbộthìtiếnđộđãbịchậm2thángdohầuhết máyqt(scanners)đãbịcácsựcốnhưkẹtgiấy,dãnảnh,coảnh,…Ngunnhânchínhlà dobánhxecuốnvàthanhthépbịmịnnhưngkhơngcóthiếtbịthaythếkịpthời,việcxửlý sựcốcủanhàthầukháchậmchạp,ảnhhưởngđếntiếnđộxửlý Vớitiếnđộhồnthànhcơngtácxửlýphiếuđiềutramẫu15%vàđiềutratồnbộ,chúng tacóthểkhẳngđịnhrằngviệcápdụngcơngnghệqtvànhậndạngchophéprútngắnthời gianvànhânlựcnhậptin Đâylàkếtquảrấtđángkhíchlệ,củngcốniềmtinvàoviệclựachọn giảiphápcơngnghệnàytrongtươnglaichocáccuộctổngđiềutravàđiềutramẫu Dolàlầnđầutiênápdụngcơngnghệqtvànhậndạngtrêndiệnrộng,hơnnữahệ thốngđượcthiếtkếvàxâydựngtrongmộtthờigianrấtngắnnênqtrìnhxửlýcịnnhiều vướngmắcvàhạnchế Cụthểlà: - GóithầucủaDựánhiệnđạihốTổngcụcThốngkêđượctriểnkhaichậmhơndựkiến nênviệccungcấpthiếtbị,phầnmềmbịchậm,hệthốngxửlýphảixâydựngvàphát triểntrongthờigianqngắnkhơngđủthờigianthửnghiệm Hơnnữa,phầnmềm TISeFlowhồntồnmớiđốivớiTổngcụcThốngkê(trướcđósửdụngphầnmềm ReadSoftchothửnghiệmtronghainăm2007-2008) Vìthế,hệthốngxửlýcịnthiếu cácchươngtrìnhứngdụnghồnhảongaytừđầumàphảiquanhiềulầnđiềuchỉnh,sửa chữa,hồnthiện,làmchoqtrìnhxửlýbịđộng Cáccuộcđiềutrasaunàycầndành nhiềuthờigianhơnchoviệcxâydựng,pháttriểnứngdụng,nhấtlàchoviệckiểmtra vàchạythử - Giấyinvàchấtlượnginđặcbiệtảnhhưởngđếnthờigian,chiphívàđộchínhxác củaviệcxửlý Giấyinphiếucũngnhưviệcinphiếucũngcầnđượcrútkinhnghiệm vànângcaochấtlượnghơnnữa ĐặcbiệtlàvớiphầnmềmxửlýphiếuTISđặtra nhữngucầukhácbiệt,caohơnsovớiphầnmềmReadSoftđãsửdụngtrongcácthử nghiệmtrướcđây - Việcghiphiếucũngcầnđượcđánhgiá,rútkinhnghiệmđểkhắcphụctốiđanhữnglỗi ghisainhư:viếtđảosố,ghisaicột,viếtchữsốqngốyhoặcqbaybướm,…dẫn đếnviệcnhậndạngkhơngchínhxác,tốnnhiềucơngsứcchoviệckiểmtralạisốliệu Nhiềuđịaphươngchưalàmtốtkhâutổnghợpsơbộ,chưaquantâmbốtrílựclượng đểtựkiểmtra,hồnthiệnphiếu,nênkhigửibáocáokếtquảsơbộvàgửiphiếuđiều travềbaTrungtâmtinhọcvẫncịnnhiềusaisót (138)- Nhiềumáyqt(scanners)đãbịtrụctrặcnhưngkhơngcóthiếtbịthaythếkịpthời, việcxửlýsựcốkháchậmchạp,ảnhhưởngđếntiếnđộxửlý Đâylàsựcốđộtxuất xảyrangồidựkiến - Đểkhắcphụctìnhtrạngchậmtiếnđộdomộtsốtrụctrặcvàsaisótkểtrên,khâunhập tinbằngcơngnghệqtđãchủquankhơngsửdụngcácsốliệukiểmtrađểchạyracác cảnhbáohoặcbỏquanhữngcảnhbáođónênsốliệuđãkhơngđượcxemxétxácminh lạikịpthời,làmchokhâukiểmtrakếtquảđầuraphảilàmđilàmlại,mấtnhiềuthời gianvàcơngsức Đểpháthuyhếthiệuquảcủacơngnghệqtvànhậndạng,nângcaochấtlượngvà giảmthờigianxửlýchonhữngcuộcđiềutratiếptheo,saukhikếtthúcxửlýTổngđiềutra năm2009,cầntổngkếttồnbộqtrìnhxửlýđểrútkinhnghiệmápdụngcơngnghệnày trongtươnglai 7 Cơng tác thi đua, khen thưởng NgaysaukhithànhlậpBanChỉđạoTổngđiềutracủacáccấp,cácngành,Thường trựcBanChỉđạoTrungươngđãchitiếthốkếhoạchcơngtácchotừngkhâucơngviệctừ bướcchuẩnbịđếnkhikếtthúcbướcxửlýthơngtin,đồngthờigiaokếhoạchcơngtácvà điểmthiđuahàngnămchocáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTrungương Đồngthời,ngaysau khiThủtướngChínhphủraQuyếtđịnhsố94/2008/QĐ-TTgvềtổchứcTổngđiềutra,ngày 22/7/2009ThườngtrựcBanChỉđạoTrungươngđãbanhànhcơngvănsố135/BCĐTWvề việchướngdẫntổngkếtvàkhenthưởngcủaTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 KểtừkhithựchiệnChỉthịsố19/2007/CT-TTgngày03/8/2007ThủtướngChínhphủ vềviệcchuẩnbịTổngđiềutradânsố,tronghainămqua,ThườngtrựcBanChỉđạocáccấp, cácngànhđãlấyviệchồnthànhkếhoạchcơngtáclàmnộidungcơbảncủacơngtácthi đua,lấykếtquảthiđualàmcăncứđánhgiáthànhtíchvàxétkhenthưởng Đâylàyếutố quantrọngđểbảođảmtínhthiếtthựcvàcơngbằngcủacơngtácthiđua,khenthưởngTổng điềutra TrêncơsởkếtquảchấmthiđuavàxemxéttồndiệncácmặtcơngtáccủaBanChỉ đạocáccấp,cácngànhtrongviệcthựchiệncáccơngviệcTổngđiềutratronghainăm2008-2009,căncứLuậtThiđua-Khenthưởng,Thơngtưhướngdẫncơngtácthiđuakhenthưởng số08/2009/TT-BKHngày16/10/2009củaBộtrưởngBộKếhoạchvàĐầutưvàCơngvănsố 135/BCĐTWngày22/7/2009củaBanChỉđạoTrungương,trêncơsởđềnghịcủaThường trựcBanChỉđạoTrungương • ThủtướngChínhphủquyếtđịnhtặngbằngkhencủaThủtướngChínhphủcho21tập thểvà42cánhâncóthànhtíchtiêubiểuxuấtsắctrongchỉđạo,tổchức,thựchiệncác cơngtáccủaTổngđiềutra;và • BộtrưởngBộKếhoạchvàĐầutưquyếtđịnhtặngbằngkhencủaBộtrưởngBộKế hoạchvàĐầutưcho74tậpthểvà262cánhâncóthànhtíchtiêubiểutrongchỉđạo,tổ chức,thựchiệncáccơngtáccủaTổngđiềutra (139)II NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆm CuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009đãthuđượcnhữngkếtquảquantrọngvà cơbản Ngày13/8/2009BanChỉđạoTrungươngđãcơngbốkếtquảsơbộ,ngày31/12/2009 cơngbốcáckếtquảsuyrộngmẫuvàhơmnaycơngbốkếtquảđiềutratồnbộcủacuộc Tổngđiềutra Cáckếtquảnóitrênđãđượccungcấpkịpthời,đúngkếhoạchđếncáccơ quanĐảng,Nhànướcvàcácđốitượngsửdụngthơngtinkhác TrongqtrìnhtổchứcthựchiệncuộcTổngđiềutra,cóthểrútramộtsốngunnhân vàbàihọckinhnghiệmchủyếusauđây: Một là,cuộcTổngđiềutrađãđượccảhệthốngchínhtrịquantâmchỉđạo,đượcnhân dâncảnướcnhiệttìnhhưởngứng,Banchỉđạocáccấp,cácngànhvàđặcbiệtlàđồngchí Trưởngbanđãquantâm,chỉđạosátsao Đâylàngunnhânquantrọngnhất,ngunnhân củamọingunnhândẫnđếnthắnglợicủacuộcTổngđiềutra hai là,cơngtácchuẩnbịđãđượctiếnhànhthậntrọng,khoahọcvàcóđủcăncứthực tế Dựatrênnhữngýkiếnxâydựngcủacáccấp,cácngànhkểtừHộithảovớingườidùngtin, tiếpthunhữngkhuyếnnghịvàcósựhỗtrợkỹthuậtquốctế,chúngtađãmạnhdạnđổimới cơngnghệ,đổimớiphươngpháp,tiếnhànhnhiềucuộcđiềutrathíđiểm,điềutratổngduyệt tạicácđịabànđadạngtrênnhiềuvùngmiềnkhácnhau,từngbướctổngkếtrútranhiềukinh nghiệmbổíchnhằmgiảmthiểucácsaisótcóthểxảyra Thựctếđãchothấy,việcnângcỡmẫulên15%dânsốlàquyếtđịnhđúngđắn,giúp choviệcmởrộngnộidungđiềutra,nângcaochấtlượngđiềutranhấtlàđốivớinhữngcâu hỏinhạycảmvàphứctạp,tiếtkiệmđángkểkinhphítổngđiềutravàkịpthờicungcấpthêm nhiềuchỉtiêuđạidiệnđếncấphuyện Việchồnthiệnkháiniệmnhân đặc thùlầnnày theokinhnghiệmquốctếlàmộtbướctiếntrongthốngkêdânsố,giúpgiảmthiểuđượccơng sứctrongviệctiếpcậnthuthậpthơngtin,nângcaochấtlượngnhiềuchỉtiêuphứctạpvàphù hợpvớiđặcđiểmcưtrúcủacácnhómnhânkhẩu“đặcthù”này Hơnnữa,quyếtđịnhcảitiến cáchxácđịnhđịabànđiềutra,lấythơn/xóm/ấp/bản/tổdânphốlàmđơnvịphânchiađịabàn làmchoviệcquảnlýđiềutrathuậnlợihơnvàhạnchếkhảnăngtrùng/sót Ba là,dođặtđúngvaitrịcủacơngtácràsốtranhgiớilãnhthổhànhchínhgiữacác cấp,vẽsơđồvàlậpbảngkêđịabànlànhiệmvụtrọngtâmcủacơngtácchuẩnbị,nêncơng tácnàyđãđượctriểnkhaithựchiệnquyếtliệttronghồncảnhthayđổiđịagiớihànhchính vàphânbốlạidâncưdiễnraliêntụcvàsơiđộngtrong10nămqua Việcxácđịnhđúngđắn đơnvịphânchiađịabànvàđưaranhữngquyđịnhphùhợpvớiđặcđiểmdâncưcủacác vùngđịalýkhácnhauđãgiúpchoviệcvẽsơđồvàlậpbảngkêđượcthuậnlợi,đạtkếtquả rấtcao:sovớikếtquảchínhthức,hệthốngsơđồvàbảngkêđãđạt98,2%vềsốhộvà99,8% vềtổngsốdân Bốn là,cơngtáchậucầnđãtrợgiúpđắclựcchocáchoạtđộngchunmơnnghiệpvụ Tổngđiềutra Kinhphí(tínhchuyểnquađơlaMỹ)chocuộcTổngđiềutralầnnàytăng2,7 lầnsovớinăm1999,vậttư,thiếtbịvàvănphịngphẩmcũngtănglêntheoucầubảoquản phiếucủacơngnghệqt ĐâylàlầnđầutiênápdụngcơchếđấuthầurộngrãichoTổng điềutra,mộtsốtrụctrặccủagóithầumuasắmvănphịngphẩmchochúngtamộtbàihọclà phảităngcườngkiểmtragiámsátchặtchẽhơnnữatrongqtrìnhtriểnkhaithựchiệncủa cácnhàthầu,nhấtlàtrongđiềukiệnthờigianeohẹp (140)tiệnnghe-nhìnđểhỗtrợcơngtáctậphuấncủacáccấp Đâylànhữngphươngtiệnthậtsựhữu íchđểnângcaochấtlượngvàđộđồngđềuchokhoảng5.000lớptậphuấntrongcảnước, làyếutốtácđộngtrựctiếpđếnchấtlượngthuthậpthơngtin Bêncạnhnhữngthànhcơng này,cũngcầnnghiêmtúcrútkinhnghiệmđốivớimộtsốđịaphươngdothiếutráchnhiệm đãkhơngsửdụngcóhiệuquảnhữngphươngtiệnnày,thậmchícắtbớtkhánhiềuthờigian tậphuấn,làmảnhhưởngđếnchấtlượngđiềutraghiphiếu Sáu là,cơngtáctuntruyềnđãđượcchuẩnbịsớmvàchuđáo ChỉthịcủaBanBí thưcùngvớiquyếtđịnhvàchỉthịcủaThủtướngChínhphủđãđượccáccấpuỷĐảng,chính quyềnvàBanchỉđạocáccấpqntriệttriểnkhainghiêmtúc,tácđộngmạnhmẽđếntồn bộhoạtđộngTổngđiềutranóichungvàcơngtáctuntruyềnnóiriêng Chiếndịchtun truyềnkhơngchỉchuyểntảicáctàiliệuvàphươngtiệnsẵncó,màquantrọnghơn,đãthu húttấtcảcáccơquantruyềnthơng(cảtrongnướcvàquốctế),cácđồnthểquầnchúngvà nhândântíchcựcthamgiadướinhiềuhìnhthứckhácnhau Cơngtáctuntruyềnđãtạo nên“NgàyhộiTổngđiềutra”,thấmsâuđếntậncácbảnlàngheohút,tạothànhsứcmạnh củaquầnchúngnhândâncoiTổngđiềutralànhiệmvụcủachínhmình Ngunnhâncủa sựthànhcơngnàylàđãkếthợpýĐảngvớilịngdân,bắtnguồntừsựquantâmchỉđạocủa Đảngvàchínhquyềncáccấp Bảy là,cácphươngtiệnthơngtinđạichúngđãtruyềnđạtkịpthờiýkiếnchỉđạocủa PhóThủtướngThườngtrựcChínhphủ-TrưởngbanChỉđạoTrungươngvàCơngđiệnsố 547/CĐ-TTgcủaThủtướngChínhphủđãthúcđẩyhệthốngBanchỉđạocáccấpđồngloạt raqn,khơngkểmưabãovàđịahìnhkhókhăn,thựchiệnnghiêmtúcPhươngánvàcác quyđịnhđiềutra CơngtáckiểmtragiámsátđiềutrađãđượcBanchỉđạocáccấpqntriệt đầyđủ,lênkếhoạchthựchiệnvàphâncơngcácthànhviênBanchỉđạovàVănphịnggiúp việcbámsátđịabàn CáccấpuỷĐảng,ChínhquyềnvàBanChỉđạocáccấpđãquyếtđịnh hỗncáccuộchọp,duytrìbáocáotiếnđộ,huyđộngtồnbộlựclượng,hệthốngthơngtin vàđườngdâynóngđểphụccơngtácchỉđạođiềuhànhthơngsuốt Nhìnchung,BanChỉđạo cáccấpđãduytrìđượctiếnđộ,điềutrađúngquytrình,kiểmtravàrútkinhnghiệmkịpthời, chấtlượngđiềutravàghiphiếukhátốt Bêncạnhnhữngthànhtíchtrên,nhiềuđịaphươngcịnviphạmcácquyđịnhvềbáo cáotiếnđộvàtổnghợpkếtquảsơbộ,độingũtổtrưởngnặngvềđơnđốctiếnđộmàthiếu kiểmtrachấtlượng,mắckhánhiềulỗivềthựchiệnquytrìnhphỏngvấnvàghiphiếuđiều tra Tám là,vớisựchỉđạosátsaocủaLãnhđạoTổngcụcThốngkêvàsựgiúpđỡcóhiệu quảcủacáctổchứcquốctế,chúngtađãtổchứcthửnghiệmcơngphuvàápdụngthànhcơng giảiphápcơngnghệqtvànhậndạng Mặcdùvậy,saukhixửlýxongbàitốnTổngđiều tra2009,cầntổngkếtrútkinhnghiệmvềthiếtkếphiếuvàquytrìnhxửlý,giấyinvàchất lượnginphiếu,khắcphụckịpthờicáctrụctrặcvềthiếtbị,cáchghichữvàsốtrongphiếu điềutra,đặcbiệtlàphảibảođảmquytrìnhkiểmtrakếtquảnhậptinmộtcáchnghiêmngặt chín là,cơngtáckiểmtrađánhgiávàthẩmđịnhkếtquảđãđượcchỉđạosátsao,qua nhiềulầnvànhiềucơngđoạncủacuộcTổngđiềutra Đếnnay,chúngtacóthểntâmvới chấtlượngsốliệuTổngđiềutra IV KẾ HOẠCH SẮP TỚI (141)1 Việctổchứcthuthậpđượcthơngtincóchấtlượngcaođãlàmộtthànhcơnglớn,song điềuquantrọnghơnvàcũnglàmụctiêucủacuộcTổngđiềutralàphảisửdụngcóhiệu quảnguồnsốliệuvơgiánày Vìvậy,cáccấpvàcácngànhphảitiếnhànhphântích, biênsoạncácbáocáovàlậpdựbáođểphụcvụcáccơquanĐảng,Nhànướcvàcác đốitượngsửdụngthơngtinkhác 2 Đểphụcvụtốtcácnhucầusửdụngthơngtin,cầnđầutưnguồnlựcđểsảnxuất,nhân bảnvàcungcấprộngrãisốliệuTổngđiềutratrêncácphươngtiệnphổbiếnthơngtin hiệncó,như:đĩaCD-ROM,atlasđiệntử,ấnphẩm,tờgấp,sáchbỏtúi,cácsảnphẩm điệntửkhác,đưakếtquảTổngđiềutralêntrangweb,… 3 ViệclậpdànmẫuchủvàxâydựngcơsởdữliệuTổngđiềutra,trongđóbaogồmcả thiếtlậpcơsởdữliệuvềhệthốngthơngtinđịalý(GIS)từhệthốngbảnđồhànhchính đãsốhốcủaBộTàingunvàMơitrườngvàcácsơđồđịabànđiềutrachitiếtlàhết sứcquantrọng Đâylàcơhộihiếmcóđểcóthểthựchiệnviệcnày ĐềnghịChínhphủ quantâmđầutưcơsởhạtầngkỹthuật,kêugọihỗtrợkỹthuậtvàtàichínhcảtrong nướcvànướcngồiđểxâydựngthànhcơnghệthốngGISđầutiênvềTổngđiềutra củaViệtNam Tổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009đãthànhcơngtốtđẹp Vớisựquantâmcủa Đảng,Nhànước,sựchỉđạosátsaocủaChínhphủmàtrựctiếplàĐồngchíTrưởngbanvà cósựhỗtrợquốctế;vớitinhthầntráchnhiệm,chủđộng,sángtạocủacácBộ,ngànhvàđịa phương,chúngtatintưởngvàxinhứavớiChínhphủ,ThủtướngChínhphủsẽtiếptụchồn thànhtốtcáccơngviệccịnlại,hồnthànhtrọnvẹncuộcTổngđiềutranày./ (142)Phụ lục 17c: Báo cáo kết điều tra toàn trình bày hội nghịcơng bố kết điều tra toàn tổng kết Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, hà Nội ngày 21/7/2010 BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TOÀN BỘ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009 (Hội nghị cơng bố kết điều tra tồn tổng kết Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, Hà Nội ngày 21/7/2010) Ngaysaukhicôngbốsốliệuđiềutramẫuvàocuốinăm2009,BanchỉđạoTrung ươngđãtiếptụcxửlýkếtquảđiềutratồnbộTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009 CơngviệctổnghợpvàkiểmtrakếtquảtồnbộcủaTổngđiềutratạiTrungtâmTinhọc ThốngkêvàVănphịngBanChỉđạoTổngđiềutraTrungươngđãkếtthúcvàotrungtuần tháng6năm2010 Nhữngchỉtiêuquantrọngvềdânsốcủakếtquảtồnbộcũngđược trưngcầuýkiếncáctỉnh,thànhphốvàmộtsốbộ,ngànhTrungươngđểkiểmtravàthảo luậntạimộtsốhộithảo Hơmnay,BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngcơngbốkếtquảtồn bộcủacuộcTổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009tiếnhànhvàothờiđiểm0giờngày 01/4/2009vớicáctàiliệusau:báocáokếtquảchínhthức,cuốnsáchbỏtúitómtắtcácchỉ tiêuchủyếucủaTổngđiềutravàcuốnsáchbáocáophântíchdựavàosốliệuđiềutramẫu CácbáocáophântíchchunđềvềkếtquảcủacuộcTổngđiềutrađangđượcsoạnthảo Hy vọng,cácấnphẩmđósẽđượcphổbiếnsớmtrongQIVnăm2010 DướiđâylàkếtquảchínhthứcchủyếunhấtcủacuộcTổngđiềutradânsốvànhàở năm2009 Nhữngsốliệucơngbốchínhthứclầnnàythaythế kếtquảsơbộcủacuộcTổng điềutrađãcơngbốtrướcđây Số lượng, gia tăng cấu dân số 1 Kếtquảtồnbộchothấy,vàothờiđiểm0giờngày01/4/2009dânsốViệtNam là85.846.997người2 TínhtừcuộcTổngđiềutratrước,sốdânnướctatăngthêm 9.523nghìnngười,bìnhqnmỗinămtăng952nghìnngười Có3đơnvịcấptỉnhcóquymơdânsốlớnhơn3triệungười ĐólàthànhphốHà Nội(6.452nghìnngười),thànhphốHồChíMinh(7.163nghìn)vàtỉnhThanhHố (3.401nghìnngười);vàcó5tỉnhcóquymơdânsốdưới500.000người(BắcKạn, ĐiệnBiên,LaiChâu,KonTumvàĐắkNơng Sốlượngdânsốchiatheotỉnh,thành phốđượctrìnhbàytrongPhụlục1 2 TheosốliệuTổngđiềutra2009có54dântộcanhemsinhsốngtrênlãnhthổcủa (143)mộttriệungười,gồm:dântộcTày: 1.626.392người,chiếm1,9%;dântộcThái: 1.550.423người(1,8%);dântộcMường:1.268.963người(1,5%);dântộcKhmer: 1.260.640người (1,5%)vàdântộcMơng:1.068.189người(1,2%) Tỷsuấttăng dânsốbìnhqnnămgiữa2cuộcTổngđiềutra1999và2009củacảnướclà1,2%, trongđótỷsuấttăngdânsốcủadântộcKinhlà1,1%,thấphơnnhiềusovớiconsố đócủacácdântộcthiểusố(1,6%) DânsốchiatheodântộcđượctrìnhbàyởPhụ lục2 CũngtheosốliệucủaTổngđiềutra,nướctacónhiềutơngiáokhácnhau,trong đócó3tơngiáovớisốngườitintheolớnhơn1triệungười Đólà:Phậtgiáocó 6.802.318người,chiếm43,5%trongtổngsốngườitheocáctơngiáo;Cơnggiáo có5.677.086người(36,3%),vàPhậtgiáoHồHảocó1.433.252người(9,2%) Số lượngngườitheocáctơngiáonăm2009tăng932ngànngườisovớiconsốđócủa Tổngđiềutra1999 Điềunàyphảnánhchínhsáchtựdotínngưỡng,tựdotơngiáo củaĐảngvànhànướcta DânsốchiatheotơngiáođượctrìnhbàyởPhụlục3 TrướcHộinghịnày,khiđượchỏiýkiến,UỷbanDântộcvàBanTơngiáoChính phủđãđánhgiácaosốliệuvềdântộcvàtơngiáothuthậpđượctrongTổngđiềutra 2009 3 Mứcgiatăngdânsốtiếptụcgiảm Tỷsuấttăngdânsốbìnhqnnămgiảmtừ1,7% thờikỳ1989-1999xuống1,2%củathờikỳ1999-2009 CácsốđophảnánhmứcsinhcủaTổngđiềutra2009,nhưtổngtỷsuấtsinhvàtỷ suấtsinhthơ,tínhcho12thángtrướcthờiđiểmđiềutragiảmsovớikếtquảTổng điềutra1999,tươngứnglà2,0con/phụnữvà17,6phầnnghìnsovới2,3con/phụ nữvà19,9phầnnghìn 4 Từnăm2006đếnnay,tổngtỷsuấtsinhcủanướctaliêntụcgiảmvàđạtdướimức sinhthaythế(2,03con/phụnữ) Mộtdânsốđạtmứcsinhthaythếhoặcdướimức sinhthaythếnhìnchungvẫntiếptụctăngvềsốlượngsinhtrongvàithậpkỷtiếp theo,bởivìmứcsinhcaotrongquákhứdẫnđếnsựtậptrungcaosốphụnữtrong độtuổisinhđẻvàdovậytổngsốsinhtiếptụctănglênvàvượtquátổngsốchết Xu thếdânsốtiếptụcgiatăngsaukhiđạtmứcsinhthaythếgọilàxunglượngdânsố Cóthểphảihaihoặcbathếhệsau(từ50đến70năm)khimỗitrườnghợpsinhra sốngđượccânbằngbởimộtngườichếttrongdânsốthìdânsốmớiđạtđượctrạng thái“dừng” 5 Tỷsuấtchếtcủatrẻemdưới1tuổicủaTổngđiềutra2009tínhcho12thángtrước thờiđiểmđiềutragiảmxuốngcịn16phầnnghìnsovới36,7phầnnghìntrongTổng điềutra1999 Điềunàynóilênsựthànhcơngcủacácchươngtrìnhytếquốcgianói chung,cũngnhưcủachươngtrìnhchămsócsứckhoẻbàmẹtrẻemnóiriêng 6 TỷsuấtchếtthơcủaTổngđiềutra2009tăng1điểmphầnnghìnsovớiconsốđó củaTổngđiềutradânsố1999(6,8sovới5,6phầnnghìn),chủyếulàdosốlượng ngườigiàtăngmạnh 7 Cơcấudânsốtheotuổicósựthayđổitheohướngtíchcực Tỷtrọngdânsốdưới (144)8 Đâylàthờikỳdânsốnướctacóưuthếvềlựclượnglaođộng,đơikhicịnđượcgọi làthờikỳcủa“cơcấudânsốvàng” Cónhiềucáchphânbiệtkhácnhauvềthờikỳ LiênHợpQuốcđịnhnghĩađólàthờikỳmàtỷtrọngtrẻemdưới15tuổigiảm xuốngdưới30%vàtỷtrọngngườigiàtừ65tuổitrởlêncịnởmứcdưới15%trong tổngdânsố ChâuÂutrảiquathờikỳnàytừnăm1950đếnnăm2000 TrungQuốcbắtđầuthời kỳnàyvàonăm1990vàhyvọngkéodàiđếnnăm2015 ẤnĐộsẽchuyểnvàothời kỳnàynăm2010vàcóthểkéodàiđếngiữathếkỷnày NhiềunướcởChâuPhisẽ chưacóthờikỳnàytrước2015hoặcchậmhơn Theokháiniệmnóitrên,thờikỳcơcấudânsốvàngcủanướctabắtđầutừcách đâykhoảng6năm(vàonăm2003,2004) Thờikỳnàycóthểkéodàitừ30đến50 năm Rõràngđâylàmộtlợithếrấtlớnđốivớisựnghiệpcơngnghiệphốvàhiện đạihốđấtnước,nếutậndụngđượctínhưuviệtvềlựclượnglaođộngcủathờikỳ nàytrongvàithậpkỷtới Dotỷlệngườigiàtăngtrongkhitỷlệtrẻemgiảmmạnhtrongthậpkỷ1999-2009, chỉsốgiàhốcủadânsốnướctatăng11điểmphầntrăm,từ24,3%lên35,5% Chỉ sốgiàhốcủanướctanăm2009caohơnmứctrungbìnhcủacácnướckhuvực ĐơngNamÁ(30%),tươngđươngvớiconsốđócủaInđơnêsiavàPhilíppin,nhưng thấphơncủaSingapore(85%)vàTháiLan(52%) 9 Tỷsốgiớitínhkhisinhlàtỷsốgiữasốtrẻsinhralàtraivàsốtrẻsinhralàgái,được biểuthịbằngsốbétraitrên100bégáitrongtổngsốsinhtrongthờikỳnghiêncứu (thườnglà12thángtrướcđiềutra) Tỷsốgiớitínhkhisinhthơngthườnglớnhơn 100,vìxácxuấtsinhtrailớnhơnxácxuấtsinhgái Consốnàygiảmdầntheotuổi domứctửvongcủanamlớnsovớicủanữ TỷsốgiớitínhkhisinhcủanướctathuđượctrongTổngđiềutra2009là110,5bé traitrên100bégái,caohơnmộtchútsovớiconsốthơngthường105-106 Consố nàychưaphảilàcaoởmứcbáođộng Tuynhiên,cầncónhữngbiệnphápngănchặn hiệntượnglựachọngiớitínhdẫnđếnmấtcânbằnggiớitính,nhưmộtsốnướcở ChâuÁđangđốimặt(TrungQuốc,ẤnĐộ…) Tỷsốgiớitínhcủadânsốnhóm0-4tuổilà108,7bétraitrên100bégái Cịntỷ sốgiớitínhcủatồnbộdânsốnướctatừtrướcđếnnaylnnhỏhơn100 Ngồi ngunnhânchủyếu(namgiớicómứctửvongtrộihơnnữgiới)nhưtrênđãđề cập,hiệntượngnàycủaViệtNamcịnbịảnhhưởngcủacáccuộcchiếntranhtrong thếkỷ20 Tuynhiên,consốnàycóxuhướngtăngliêntụcsaukhinướctathống nhấtvàonăm1975 Cụthể,tỷsốgiớitínhthuthậpđượccủacáccuộcTổngđiềutra 1989,1999và2009tươngứnglà 94,2;96,4và97,6nam/100nữ Di cư phân bố dân cư 10.TrongTổngđiềutradânsố,dicưđượcđịnhnghĩalàsốngườithayđổinơithựctế thườngtrúquaranhgiớilãnhthổhànhchínhtrongthờikỳ5nămtrướcthờiđiểm Tổngđiềutra (145)vùngtănghơn1triệungười Điềunàychứngtỏsựpháttriểnnhanhvềkinhtế-xã hộivàsựmởrộngthịtrườnglaođộngđãtácđộngmạnhđếncácluồngdicưtrong 10nămqua Cónhiềungunnhânđểngườidândicư,nhưngchủyếulàđểtìmviệclàm Dicư cómốiquanhệhữucơvớisựpháttriểnkinhtế Thờikỳ2004-2009làthờikỳcác khucơngnghiệp,chếxuấtđượcxâydựngởnhiềunơitrêncảnướcvớinhịpđộcao Nhữngcơsởsảnxuấtnàycầnlaođộngcótaynghềđếnlàmviệc Hơnnữa,trong thờikỳnàyngườidândichuyểnồạttớicácthànhphố,đơthịtìmkiếmviệclàmđể mưusinh Đâycũnglàhiệntượngthườnggặpởcácnướcđangpháttriển 11.Phânbốlạidânsốtiếptụcdiễnra Dânsốcủakhuvựcthànhthịlà25.436.896 người,chiếm29,6%tổngsốdâncảnước,tăng6điểmphầntrămsovớinăm1999 Dânsốcủakhuvựcnơngthơnlà60.410.101người Nhưtrênđãđềcập,tỷsuấttăngdânsốbìnhqnnămgiữa2cuộcTổngđiềutra củacảnướclà1,2% Consốđócủakhuvựcthànhthịlà3,4%,củakhuvựcnơng thơnlà0,4% Trongthờikỳ1999-2009,mứcsinhcủanơngthơncaohơncủathành thị,cịnmứcchếtchênhlệchkhơngđángkểgiữahaikhuvực Vìvậy,nhữngcon sốtrênchothấytrongthờikỳ2004-2009đãcóluồngdidânlớntừnơngthơnvào thànhthị Cụthểlàtrong5nămtrướcTổngđiềutra,sốnhậpcưthuầntừkhuvực nơngthơnvàothànhthịlà1.395nghìnngười,khơngkểsốngườithayđổinơicưtrú dothayđổiđơnvịhànhchínhtừxãchuyểnthànhthịtrấn/phường 12.Phânbốlạidânsốtheovùngkinhtế-xãhộivẫndiễnranhưmơhìnhcủa 10năm trướcđây HaivùngnhậndânđếnlàTâyNgunvàĐơngNamBộ BốnVùng cịnlại(TrungduvàmiềnnúiphíaBắc,ĐồngbằngsơngHồng,BắcTrungBộvà DunhảimiềnTrungvàĐồngbằngsơngCửuLong)làvùngxuấtcư Hiệntượng nàylàmchotỷtrọngdânsốcủahaivùngđầutănglên,cịncủabốnvùngsaugiảm sovớinăm1999 Cườngđộdicưcũngcósựthayđổicănbản Đốivớihaivùngnhậndân,tỷsuấtdi cưthuầncủaTâyNgungiảm,ngượclạiconsốđócủaĐơngNamBộtăngmạnh TỷsuấtdicưthuầncủaĐơngNamBộlà117phầnnghìn,tứclàtrong10ngườidân hiệnnaycủaĐơngNamBộcó1ngườitừnơikhácchuyểnđến Mộtsốtỉnh,thànhphốcódicưthuầncaonhấtlàBìnhDương(340phầnnghìn), thànhphốHồChíMinh(136phầnnghìn),ĐàNẵng(77phầnnghìn),ĐồngNai(66 phầnnghìn),ĐắkNơng(66phầnnghìn)vàHàNội(50phầnnghìn) Nhữngđịa phươngcótỷsuấtnhậpcưcao,cầnquantâmđểcóbiệnphápphùhợpvàhiệuquả nhằmđảmbảocácđiềukiệnsốngchongườinhậpcư,nhưnhàở,việclàm,trường học,ytế,… Đốivới4vùngxuấtcư,cườngđộxuấtcưcủaĐồngbằngsơngHồnggiảm,cịncủa bavùngcịnlạităng,tăngmạnhnhấtlàcủaĐồngbằngsơngCửuLong 13.Dânsốphânbốkhơngđềutrênsáuvùngkinhtế-xãhộicủađấtnước Vùngđơngdân nhấtlàĐồngbằngsơngHồng(19,6triệungười),tiếpđếnlàBắcTrungBộvàDun hảimiềnTrung(18,8triệungười)vàĐồngbằngsơngCửuLong(17,2triệungười) VùngcósốdânítnhấtlàTâyNgun,gồm5tỉnhvớidânsốlà5,1triệungười Sốliệuchothấy,dânsốViệtNamphânbốkhơngđềuvàcósựkhácbiệtlớntheo (146)sốcủacảnướcsinhsống Ngượclại,vùngTrungduvàmiềnnúiphíaBắcvàvùng TâyNguyên,lànhữngvùngnúicao,nơicácdântộcthiểusốsinhsốngchủyếu,chỉ chiếmdướimộtphầnnăm(gần19%)dânsốcủacảnước Dodânsốtănglên,mậtđộdânsốViệtNamđãtăngtừ231người/km2năm1999lên 259người/km2năm2009 MậtđộdânsốViệtNamthuộcloạicao,đứnghàngthứba ởkhuvựcĐơngNamÁ(chỉsauXinh-ga-povàPhi-líp-pin) ĐồngbằngsơngHồng làvùngcómậtđộdânsốcaonhất(930người/km2),thứhailàĐơngNamBộ(596 người/km2),thấpnhấtlàTâyNgun(94người/km2). 14.Trong10nămqua,tỷsuấttăngdânsốbìnhqnthấpnhấtởBắcTrungBộvà DunhảimiềnTrung(0,4%/năm),làvùngcóquymơdânsốlớnthứhai,tiếptheo làĐồngbằngsơngCửuLong(0,6%/năm),vùngcósốdânđơngthứbacủacảnước ĐơngNamBộlàvùngcótỷsuấttăngdânsốcaonhất(3,3%/năm) MặcdùTây Ngunlàvùngcósốdânvàmậtđộdânsốthấpnhất,nhưngdovùngnàycómức nhậpcưcao,vìvậydânsốđãtăngnhanhvớitỷsuấttăngdânsốbìnhqnlà2,3%/ nămtrongthờikỳ1999-2009 Tình trạng nhân tuổi kết trung bình lần đầu 15.Tỷtrọngdânsốtừ15tuổitrởlênchưabaogiờkếthơncủanướctalà26,8% Tỷ trọngnàycủakhuvựcthànhthịlà30,5%vànơngthơnlà25,1% Kinhnghiệmchothấy,trongđiềukiệnhơnnhânbìnhthường,tuổikếthơntrungbình lầnđầucàngthấpthìthờigianhơnnhâncàngdài,vìvậykhảnăngthamgiavàoq trìnhsinhđẻcàngcao Đếnnay,namkếthơnlầnđầuởđộtuổi26,2trongkhinữkếthơn ởtuổi22,8,thấphơnnamgiới3,4tuổi SovớikếtquảTổngđiềutranăm1999,tuổikết hơntrungbìnhlầnđầucủanamtăngmộttuổitrongkhituổinàycủanữkhơngthayđổi SốliệucủaTổngđiềutrachothấy,ĐơngNamBộlàvùngcótuổikếthơntrungbình lầnđầucaonhấttrongcảnước(27,4nămđốivớinam,và24,2nămđốivớinữ),tiếp saulàBắcTrungbộvàDunhảimiềnTrung Tuổikếthơntrungbìnhlầnđầucủa TrungduvàmiềnnúiphíaBắclàthấpnhất(24,2nămchonamvà21,3nămcho nữ),tiếptheolàTâyNgun(25,2nămchonamvà21,8nămchonữ) Haivùngnày cótỷtrọngcaodânsốthuộccácdântộcthiểusốsinhsống Nhìnchung,ởđâucómứcđộđơthịhóacaohơnvàkinhtếpháttriểnhơnthìởđó ngườidânkếthơnmuộnhơn Trìnhđộhọcvấnvàtrìnhđộchunmơnkỹthuật 16.Tỷlệbiếtchữcủadânsốtừ15tuổitrởlênđãliêntụctăngquahaicuộcTổngđiều tragầnđâynhất:90,3%năm1999và94,0%năm2009 Trong10nămqua,tỷlệ biếtchữcủanữtăng4,9điểmphầntrămtrongkhitỷlệnàycủanamchỉtăng2,2 điểmphầntrăm,làmchochênhlệchvềtỷlệbiếtchữgiữanamvànữđượcthuhẹp đángkể Tỷlệbiếtchữcủadânsốnamvànữ15tuổitrởlêntươngứnglà96,1%và 92,0%củanăm2009 Cácconđócủanăm1999là93,9%và86,9% (147) SốliệucủaTổngđiềutra2009cũngchothấysựchênhlệchvềtỷlệbiếtchữgiữa thànhthịvànơngthơncũngrấtthấp:97,3%ởthànhthịvà92,5%ởnơngthơn VùngđồngbằngsơngHồngcótỷlệbiếtchữcaonhất(97,5%),thấpnhấtlàvùng TrungduvàmiềnnúiphíaBắc(88,1%) Địaphươngcótỷlệbiếtchữcaonhấtlà HàNội,HảiPhịngvàthànhphốHồChíMinh(97,9%)vàthấpnhấtlàLaiChâu (59,4%) Cácconsốtrênchothấy,tỷlệbiếtchữkhơngnhữngtăngkhánhanh,màcịn thểhiệnnhữngthànhcơngcủacơngtácbìnhđẳnggiớitronglĩnhvựcgiáodục ởnướcta Đếnnay,tỷlệngườitừ5tuổitrởlênđãtừngđihọclà95,0% Trongđó,tỷlệcủa namgiớilà96,5%,nữlà93,5%,thànhthịlà97,5%,nơngthơnlà93,9% TheokếtquảcủaTổngđiềutra2009,chỉcódưới4triệungườichưabaogiờđihọc, chiếm5,0%tổngdânsố5tuổitrởlên,giảm5điểmphầntrămsovớiconsốđócủa Tổngđiềutra1999(6,9triệungười,chiếm10,0%dânsố5tuổitrởlên) Điềunày chothấynhữngcốgắngđángkểcủangànhgiáodụctrongviệcgiảmthiểusốlượng ngườikhơngđếntrường Tuynhiêncịncósựkhácbiệtcủatỷlệngườichưađihọctheovùngkinhtếxãhội TâyNgunvàTrungduvàmiềnnúiphíaBắccótỷlệchưađihọccaonhấtcảnước vàcaohơnmứcđihọcchungcủacảnước(tươngứnglà9,1%và10,0%),đâylà 2vùngtậptrungcácdântộcthiểusố,địahìnhđilạikhókhănvàđiềukiệnkinhtế thấphơnsovớicácvùngkhác Trongsố55,7triệungười5tuổitrởlênđãthơihọcvàothờiđiểmđiềutra,có88,4% đãtheocáccácbậchọcphổthơng(27,0%:tiểuhọcvàdướitiểuhọc;42,8%:trung họccơsở;và18,6%:phổthơngtrunghọc),4,9đãtheohọcnghề(sơcấp,trungcấp), 1,7%đãtheohọccaođẳng(baogồmcảcaođẳngnghề)và5,0%đãtheohọcđạihọc trởlên Trongsố19,2triệungười5tuổitrởlênđangđihọcvàothờiđiểmđiềutra,có87,6% đangtheocáccácbậchọcphổthơng(7,4%:mầmnon,34,7%:tiểuhọc;28,2%: trunghọccơsở;và17,2%:phổthơngtrunghọc),2,7%đangtheohọcnghề(sơcấp, trungcấp),3,2%đangtheohọccaođẳng(baogồmcảcaođẳngnghề)và6,6%đã theohọcđạihọctrởlên Cósựkhácbiệtđángkểvềtrìnhđộhọcvấngiữacácvùng Haivùngcómứcđộ pháttriểncaonhấtvềkinhtế-xãhộilàĐồngbằngsơngHồngvàĐơngNamBộcó tỷtrọngdânsốtốtnghiệptrunghọcphổthơngtrởlêncaonhất,tươngứng30,1% và27,2% Ngượclại,ĐồngbằngsơngCửuLongcótỷtrọngdânsốchưatốtnghiệp tiểuhọccaonhất(32,8%)tiếpđếnlàTâyNgun(25,7%) 18.Đểbảođảmucầusosánhquốctế,giốngnhưnăm1999,Tổngđiềutralầnnày chỉthuthậpthơngtinđãđượccấpbằnghoặcchứngchỉvềtrìnhđộchunmơnkỹ thuậtđốivớinhữngngườitừ15tuổitrởlên,tứclànhữngngườiđãđượcđàotạo chunmơnkỹthuật (148) Mộtngườiđượcxácđịnhlàngườicótrìnhđộ“Trungcấp”,nếutrìnhđộchun mơnkỹthuậtcaonhấtđãđượcđàotạovàđượccấpchứngchỉcủangườiđólàtrung cấpchunnghiệphoặctrungcấpnghề Mộtngườiđượcxácđịnhlàngườicótrìnhđộ“Caođẳng”,nếutrìnhđộchunmơn kỹthuậtcaonhấtđãđượcđàotạovàđượccấpchứngchỉcủangườiđólàcaođẳng hoặccaođẳngnghề Mộtngườiđượcxácđịnhlàngườicótrìnhđộ“Đạihọctrởlên”,nếungườiđóđã đượcđàotạovàđượccấpbằngđạihọc,thạcsỹhoặctiếnsỹ Kếtquảsuyrộngmẫuchothấycó8,6triệungườiđãđượcđàotạo,chiếm13,3% tổngdânsốtừ15tuổitrởlên;trongđó2,6%đãtốtnghiệpsơcấp,4,7%trungcấp, 1,6%caođẳng,4,2%đạihọcvà0,2%trênđạihọc Sốngười15tuổitrởlênchưađượcđàotạochunmơnkỹthuậtcủacảnướcvẫn chiếmtỷlệcao(86,7%),thấpnhấtlàvùngĐồngbằngsơngHồng(80,6%)vàcao nhấtlàĐồngbằngsơngCửuLong(93,4%) Sốngườichưađượcđàotạochun mơnkỹthuậtcịnnhiều,chủyếudolaođộngcáthểtrongnơng-lâm-thuỷsảnchiếm tỷtrọngcao Trongtổngsốngườitừ15tuổitrởlên,sốngườiđãđượcđàotạochunmơnkỹthuật chiếm25,3%ởkhuvựcthànhthị(tăng8điểmphầntrămsovớinăm1999)và8%ở khuvựcnơngthơn(tăng4điểmphầntrămsovớinăm1999) Tỷlệnhữngngườicó trìnhđộtừtrunghọcnghềtrởxuốngcủakhuvựcthànhthịcaogấp2lầnsovớicon sốđócủakhuvựcnơngthơn Cịntỷlệnhữngngườicótrìnhđộtừcaođẳngtrởlên củakhuvựcthànhthịcaogấp5lầnsovớiconsốđócủakhuvựcnơngthơn Tuynhiên,cũngcóthểnhậnthấy,tỷtrọngsốngườiđượcđàotạovềchunmơnkỹ thuậtcịnkháthấp(13,3%),phảnánhchấtlượngchưacaocủalựclượnglaođộng củanướcta Hơnnữamộtđiềuđángquantâmlà,sốngườiđihọcnghề(sơcấp, trungcấp)cóxuhướnggiảm,cịnsốngườiđihọccaođẳng,đạihọctrởlêncóxu hướngtăng Tình trạng khuyết tật 19.TrongTổngđiềutra2009có4câuhỏivềtìnhtrạngkhuyếttậtcủa4chứcnăng chủyếu:nhìn,nghe,vậnđộng(đibộ)vàghinhớ(tậptrungchúý)đượchỏicho cácthànhviêntừ5tuổitrởlên Mứcđộkhuyếttậtđượcphânthành4mứcđộsau: “Khơng khó khăn”, “Khó khăn”, “Rất khó khăn” “Khơng thể” Nếuđịnhnghĩangười“khơngbịkhuyếttật”làngườicócả4chứcnăngnóitrên đượcxếpvàoloại“Khơngkhókhăn”;vàngười“khơngthểnhìnhoặcnghe,hoặc vậnđộnghoặcghinhớ”làngườicóítnhấtmộtchứcnăngnóitrênđượcxếpvào loại“Khơngthể” Sốliệuchothấy,có92,2%dânsố5tuổitrởlênkhơngkhuyếttật Consốđócủanamlà92,9%vàcủanữlà91,5% Tỷlệngườikhơngthểnhìnhoặc nghe,hoặcvậnđộnghoặcghinhớcủadânsố5tuổitrởlênlà4,9phầnnghìn Tỷlệ nàyhầunhưkhơngcókhácbiệttheogiớitính(nam:4,8vànữ:5,0phầnnghìn) Nếunghiêncứunhữngngườicóítnhấtmộtloạikhókhăntừmức “Khó khăn”trở (149)một số đặc trưng lao động việc làm 20.TheokhuyếncáocủaTổchứcLaođộngThếgiới(ILO)vàđápứngucầunghiên cứuthịtrườnglaođộng,cuộcTổngđiềutralầnnàyápdụngkháiniệm“hoạtđộng kinhtếhiệnthời”(thaychokháiniệm“hoạtđộngkinhtếthườngxun”trướcđây) vớithờigianquansátlà7ngàytrướcđiềutra Cácchỉtiêuvềlaođộngtrongtài liệunàyđượctínhtốnchodânsốtrongđộtuổilaođộng(nam:15-59;nữ:15-54) Đếnthờiđiểm0giờngày01/4/2009,cảnướccó43,9triệungườitrongđộtuổilao độngđanglàmviệc,chiếm51,2%dânsố;trongđó:thànhthịcó12,0triệungười (27,3%),nơngthơncó31,9triệungười(72,7%);laođộngnữchiếm46,6% Đồng bằngsơngHồnglàvùngcósốlaođộngcaonhất(9,8triệungười,chiếm50,2% dânsốcủavùng),thấpnhấtlàTâyNgun(2,6triệungười,chiếm51,2%dânsố củavùng) Cósựdịchchuyểnlaođộngrõnétgiữacácngànhkinhtếtrong10nămqua Đến nay,nhómngànhnơng-lâm-thuỷsản(KhuvựcI)chiếm51,9%laođộng,cácngành cơngnghiệpvàxâydựng(KhuvựcII)chiếm21,5%vàcácngànhdịchvụ(Khuvực III)chiếm26,5%(cơcấulaođộngcủaTổngđiềutranăm1999tươngứnglà69,4%, 14,9%và15,7%) 21.Tỷlệthamgialựclượnglaođộnglàmộttrongnhữngsốđochungnhấtvềmứcđộ thamgialựclượnglaođộngcủadânsố Nóđượcđịnhnghĩalàsốphầntrămnhững ngườithuộclựclượnglaođộngchiếmtrongdânsố SốliệucủaTổngđiềutranăm2009chothấy,trongtổngsố64,3triệungườitừ15 tuổitrởlêncóhơnbaphầntư(76,5%)thamgialựclượnglaođộng Tỷlệthamgia lựclượnglaođộngcủanam(81,8%)caohơncủanữ(71,4%)vàkhơngđồngđều giữacácvùng Tỷlệthamgialựclượnglaođộngnăm2009củadânsốkhuvựcnôngthôncaohơn khuvựcthànhthịtới14điểmphầntrăm(80,6%sovới67,1%) Thực trạng nhà hộ dân cư 22.Ngồicácthơngtinvềdânsố,Tổngđiềutradânsốvànhàởnăm2009cịncónhiều câuhỏidùngđểthuthậpthơngtinvềnhàở Nhàởlàmộtloạicơngtrìnhxâydựngđượcdùngđểở,gồm3bộphậntường,sàn vàmái Cịnphịngởcầnthoảmãnhaiđiềukiện:(1)tườngcaoítnhất2,1mét,và (2)diệntíchsàntốithiểulà4métvng Trongnhữnghộcónhàở,sốhộcónhàkiêncốchiếm46,3%,nhàbánkiêncốchiếm 37,9%,nhàthiếukiêncốchiếm8,0%vànhàđơnsơchiếm7,8% Cósựkhácbiệtkhá rõvềloạinhà(phảnánhchấtlượngnhà)theovùng ĐồngbằngsơngHồnglàvùng cótỷtrọngnhàkiêncốcaonhất(90,4%),cịntỷtrọngnàycủaĐồngbằngsơngCửu Longlàthấpnhất(7,9%) Ngượclại,tỷtrọngnhàđơnsơcủaĐồngbằngsơngCửu Longlàcaonhất(22,2%)vàcủaĐồngbằngsơngHồnglàthấpnhất(0,2%) 23.Vềhìnhthứcsởhữunhàở,nhàriêngchiếm92,8%,nhàthhoặcmượncủatư (150)24.Diệntíchởbìnhqnđầungườicủacảnướclà16,7métvng,trongđóconsốđó củathànhthịcaohơnsovớicủanơngthơn,tươngứnglà19,2và15,7métvng Cókhácbiệtvềdiệntíchbìnhqnđầungườigiữacácvùng Diệntíchởbìnhqn đầungườicaonhấtlàcủaĐơngNambộ(17,4m2)vàthấpnhấtlàcủaTâyNgun (14,8m2). 25.Phânloạinhàtheothờigianđưavàosửdụngchothấy:có5,2%nhàđượcsửdụng trướcnăm1975,44,6%sửdụngtrongthờigian1975-1999,và50,2%nhàđượcsử dụngtừnăm2000đếnnay SovớiTổngđiềutranăm1999,sốliệucủaTổngđiềutra 2009phảnánhtốcđộxâydựngnhàởngàycàngnhanhvớisốlượngvàchấtlượng ngàycàngcaohơn Tuynhiên,cũngcósựkhácbiệtvềtỷtrọngnhàmớiđượcxâydựngtừnăm2000 đếnnay SốliệuchothấytỷtrọngnàycaonhấtthuộcvềĐồngbằngsơngCửuLong (62,7%),tiếpsaulàTâyNgun(62,0%) ConsốnàythấpnhấtlàcủaĐồngbằng sơngHồng(38,5%),tiếpđếnlàBắcTrungbộvàDunhảimiềnTrung(44,5%) 26.Điềukiệnởcủadâncưcịnđượcđánhgiáthơngquadiệntíchsửdụngcủangơinhà màhộđangở SốliệucủaTổngđiềutranăm2009chothấy,tỷtrọnghộcódiệntích sửdụngtừ60m2trởlêntrongtồnquốcchiếmtỷtrọnglớnnhất(51,5%)trongtổng sốhộcónhàở,tỷtrọngnàyởthànhthịlà56,2%caohơnsovớinơngthơn(49,6%) Saumườinăm,tỷtrọnghộcódiệntíchsửdụngtừ60m2trởlêncủatồnquốcđã tănghơngấpđơi,từ24,2%lên51,5% Đâylàmộtthànhcơngtrongnỗlựcthực hiệnchiếnlượcpháttriểnnhà Tuynhiên,tỷtrọnghộcónhàởvớidiệntíchsửdụng dưới15métvngsau10nămhầunhưkhơnggiảm(1999:2,2%và2009:2,4%) 27.Ngồirađểđánhgiáđiềukiệnởcủadâncư,cuộcTổngđiềutradânsốvànhàởlần nàycũngthuthậpmộtsốtiệnnghisinhhoạtchủyếucủacáchộdâncư Kếtquảchothấy,có86,7%hộsửdụngnguồnnướchợpvệsinh,54,0%hộsửdụng hốxíhợpvệsinh,96,1%sửdụngđiệnlướiđểthắpsáng,86,9%hộcóti-vivà 45,7%hộcóđiệnthoạicốđịnh Nóichung,tỷtrọngsửdụngcáctiệnnghisinhhoạtcủathànhthịcaohơncủanơng thơn Tổng quan: BứctranhchungvềdânsốViệtNammàkếtquảTổngđiềutradânsốvànhàở01/4/2009 tạonênlàkháphongphúvàsinhđộngvớinhiềugammàusáng Nóphảnánhnhữngthành tựutolớncủađấtnướctatrongthựchiệnđườnglốiđổimới,cácNghịquyếtĐạihộiIX,Đại hộiXcủaĐảng,chiếnlượcpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳ2001-2010 (151)cơcấudânsốvàng Saumườinăm,cơcấulaođộngcóchuyểndịchtíchcựctừkhuvựcI (Nơng-Lâm-Thuỷsản)sangkhuvựcII(Cơngnghiệp-Xâydựng)vàkhuvựcIII(Dịchvụ) TrênđâymớikháiqtcáckếtquảchínhrútratừsốliệucủacuộcTổngđiềutra,song cịnrấtnhiềuvấnđềquantrọngvàlýthúcầntiếptụckhámphávàphântíchsâusắchơn Việcbanhànhbáocáophântíchvềcáckếtquảchủyếuvàchuẩnbịbanhànhcácchun khảophântíchsâucủacuộcTổngđiềutrasẽgópphầnđápứngcơbảnnhữngucầutrên BanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrungươngđềnghịcácngành,cáccấp,cácnhà nghiêncứutrongvàngồinướctiếptụckhaitháctriệtđểnguồntưliệuqgiánàyđểphục vụchoucầucơngtáccủamình (152) PH ụ L ụ C :Dân số chia theo giới tính đơn vị hành chính, 1/4/2009 Đơn vị hành chính Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Toàn Quốc 85 846 997 42 413 143 43 433 854 25 436 896 12 349 995 13 086 901 60 410 101 30 063 148 30 346 953 (153)Stt Đơn vị hành chính (154)(155)Stt Đơn vị hành chính (156)Phụ lục 2: Dân số chia theo dân tộc, 1/4/2009 Đơnvịtính:người Dân tộc Tổng số Nam Nữ Dân tộc Tổng số Nam Nữ Tổng số 85 846 997 42 413 143 43 433 854 29 Giẻ-Triêng 50962 25112 25850 1 Kinh 73594341 36304063 37290278 30 Co 33817 17266 16551 2 Tày 1626392 808079 818313 31 ChơRo 26855 13288 13567 3 Thái 1550423 772605 777818 32 XinhMun 23278 11669 11609 4 Mường 1268963 630983 637980 33 HàNhì 21725 10923 10802 5 Khmer 1260640 617650 642990 34 ChuRu 19314 9381 9933 6 Hoa 823071 421883 401188 35 Lào 14928 7535 7393 7 Nùng 968800 485579 483221 36 LaChí 13158 6501 6657 8 Mông 1068189 537423 530766 37 Kháng 13840 6862 6978 9 Dao 751067 377185 373882 38 PhùLá 10944 5535 5409 10 GiaRai 411275 201905 209370 39 LaHủ 9651 4940 4711 11 ÊĐê 331194 163060 168134 40 LaHa 8177 4052 4125 12 BaNa 227716 113696 114020 41 PàThẻn 6811 3431 3380 13 SánChay 169410 85651 83759 42 Lự 5601 2825 2776 14 Chăm 161729 80406 81323 43 Ngái 1035 557 478 15 CơHo 166112 82056 84056 44 Chứt 6022 3016 3006 16 XơĐăng 169501 84322 85179 45 LôLô 4541 2218 2323 17 SánDìu 146821 74800 72021 46 Mảng 3700 1868 1832 18 Hrê 127420 63012 64408 47 CơLao 2636 1344 1292 19 Raglay 122245 59916 62329 48 BốY 2273 1170 1103 20 Mnông 102741 50021 52720 49 Cống 2029 1009 1020 21 Thổ 74458 37488 36970 50 SiLa 709 371 338 22 Xtiêng 85436 41359 44077 51 PuPéo 687 352 335 23 Khơmú 72929 36515 36414 52 RơMăm 436 227 209 24 Bru-Vân Kiều 74506 37426 37080 53 Brâu 397 196 201 25 CơTu 61588 31038 30550 54 ƠĐu 376 219 157 26 Giáy 58617 29799 28818 55 Ngườinướcngoài 2134 1250 884 27 TàÔi 43886 21985 21901 56 Khôngxácđịnh 86 32 54 (157)Phụ lục 3: Dân số chia theo tơn giáo, 1/4/2009 Đơnvịtính:người Tôn giáo Tổng số Nam Nữ Tổng số 85 846 997 42 413 143 43 433 854 1 Phậtgiáo 6802318 3172576 3629742 2 Cônggiáo 5677086 2783619 2893467 3 PhậtgiáoHòaHảo 1433252 717191 716061 4 HồiGiáo 75268 37445 37823 5 CaoĐài 807915 384204 423711 6 MinhSưĐạo 709 328 381 7 MinhLýĐạo 366 173 193 8 TinLành 734168 354696 379472 9 TịnhđộcưsĩPhậthộiViệtNam 11093 5295 5798 10 Đạotứânhiếunghĩa 41280 20633 20647 11 BửuSơnKỳHương 10824 5510 5314 12 BaHa’i 731 361 370 13 BàLaMôn 56427 27791 28636 20 Khôngtôngiáo 70193377 34902253 35291124 (158)Phụ lục 17D: Thơng cáo báo chí hội nghị cơng bố kết điều tra toàn tổng kết Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, hà Nội ngày 21/7/2010 THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009: CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TOÀN BỘ Dân số Việt Nam đạt 85,847 triệu người. Dân số Việt Nam thời kỳ “Cơ cấu dân số vàng”. Diện tích bình quân đầu người đạt 16,7m2. HÀ NỘI, ngày 21 tháng năm 2010-KếtquảđiềutratồnbộcủacuộcTổngđiều tradânsốvànhà năm2009đãđượcBanChỉđạoTổngđiềutradânsốvànhàởTrung ươngcơngbốtạihộinghịđượctổchứcsángnaytạiHàNội,tínhđến0giờngày1/4/2009, tổngsốdâncủaViệtNamlà85.846.997người,baogồm42.413.143nam(chiếm49,4%)và 43.433.854nữ(chiếm50,6%) Sau10nămdânsốnướctatăngthêm9,523triệungười,bìnhqnmỗinămtăng952 nghìnngười TỷlệtăngdânsốbìnhqnnămgiữahaicuộcTổngđiềutradânsốvànhà ở1999và2009là1,2%/năm,sovớithờikỳ10nămtrước(1989-1999),mỗinămtănggần 1.200nghìnngười(vớitỷlệtănghàngnămlà1,7%/năm) Kếtquảnàycũngkhẳngđịnhlà mứcsinhcủaViệtNamđãliêntụcgiảmtrong10nămqua,phùhợpvớicácsốliệuthống kêtừcáccuộcđiềutraBiếnđộngdânsốvàkếhoạchhốgiađìnhhàngnămcủaTổngcục Thốngkê Theosốliệumớihiệncó,dâncưkhuvựcthànhthịlà25.436.896người(29,6%)và 60.410.101người(70,4%)thuộckhuvựcnơngthơn Trongthờikỳ1999-2009,dânsốthành thịđãtănglênvớitỷlệtăngbìnhqnlà3,4%/năm,trongkhiởkhuvựcnơngthơntỷlệtăng dânsốchỉcó0,4%/năm Dânsốkhuvựcthànhthịtăngnhanhchủyếulàdodidânvàq trìnhđơthịhố Có3đơnvịcấptỉnhcóquymơdânsốlớnhơn3triệungười Đólà,thànhphốHồChí Minh(7,163triệungười),thànhphốHàNội(6,452triệungười)vàtỉnhThanhHóa(3,401 triệungười) (159) ThơngtinvềtơngiáocũngđượcthuthậptrongTổngđiềutra SovớiTổngđiềutra năm1999,sốlượngngườithuộccáctơngiáonăm2009tăng932nghìnngười,có15,672 triệungườitinvàtheotơngiáomộttơngiáobấtkỳ Điềunàyphảnánhchínhsáchtựdotơn giáocủaĐảngvànhànướcta Sau10năm,tỷlệbiếtchữcủadânsốtừ15tuổitrởlênđãtăng3,7điểmphầntrăm(từ 90,3%năm1999lên94,0%năm2009),tỷlệnàycủanữtăng4,9điểmphầntrămtrongkhi củanamchỉtăng2,2điểmphầntrăm,làmchochênhlệchvềtỷlệbiếtchữgiữanamvànữ đượcthuhẹpđángkể ĐịaphươngcótỷlệbiếtchữcaonhấtlàHàNội,HảiPhịngvàthành phốHồChíMinh(97,9%)vàthấpnhấtlàLaiChâu(59,4%) Cácconsốtrênchothấy,tỷlệ biếtchữkhơngnhữngtăngkhánhanh,màcịnthểhiệnnhữngthànhcơngcủacơngtácbình đẳnggiớitronglĩnhvựcgiáodụccủanướcta TheokếtquảcủaTổngđiềutranăm2009,chỉcóchưađến4triệungườichưatừng đihọc,chiếm5,0%tổngdânsố5tuổitrởlên,giảm5điểmphầntrămsovớiconsốđócủa Tổngđiềutra1999(6,9triệungười,chiếm10,0%dânsố5tuổitrởlên) Điềunàychothấy nhữngcốgắngđángkểcủangànhgiáodụctrongviệcgiảmthiểusốlượngngườikhơngđến trường Kếtquảtồnbộcũngchothấy,cuộcsốngcủangườidânViệtNamđãcósựcảithiện đángkể Trongnhữnghộcónhàở,sốhộcónhàkiêncốchiếm46,3%,nhàbánkiêncốchiếm 37,9%,nhàthiếukiêncốchiếm8,0%vànhàđơnsơchiếm7,8% Diệntíchởbìnhqnđầu ngườicủacảnướclà16,7métvng,trongđócủathànhthịcaogầngấprưỡicủanơngthơn, tươngứnglà19,2và15,7métvng Sau10năm,tỷtrọnghộcódiệntíchsửdụnglớn(từ 60m2trởlên)củatồnquốcđãtănghơngấpđơi,từ24,2%lên51,5% Đâylàmộtthành cơngtrongnỗlựcthựchiệnchiếnlượcpháttriểnnhàởnhằmtăngdiệntíchởbìnhqn Tuy nhiên,tỷtrọnghộcónhàởvớidiệntíchsửdụngdưới15métvngsau10nămhầunhư khơnggiảm(1999:2,2%và2009:2,4%) BứctranhchungvềdânsốViệtNammàkếtquảTổngđiềutradânsốvànhàở01/4/2009 tạonênlàkháphongphúvàsinhđộngvớinhiềugammàusáng Nóphảnánhđúngnhững thànhtựutolớncủađấtnướctatrongthựchiệnđườnglốiđổimới,cácNghịquyếtĐạihội IX,ĐạihộiXcủaĐảng,chiếnlượcpháttriểnkinhtế-xãhộithờikỳ2001-2010 TạiHộinghị,PhóThủtướngChínhphủNguyễnSinhHùngkêugọicáccơquanchính phủ,cácđịaphương,cáccơquantàitrợquốctế,cáctổchứcxãhộidânsự,cácviệnnghiên cứuvàcáccơquanbáochísửdụngtồnbộkếtquảcủacuộcTổngđiềutrachoviệcxâydựng kếhoạchpháttriểncủađấtnước Nếu cần thêm thơng tin chi tiết, xin vui lịng liên hệ: VụThốngkêDânsốvàLaođộng,TổngcụcThốngkê,BộKếhoạchvàĐầutư Số6BHoàngDiệu,HàNội (160)Phụ lục 17E: Thơng cáo báo chí hội nghị cơng bố ấn phẩm Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, hà nội ngày 14/6/2011 THÔNG CÁO BÁO CHÍ Số liệu dân số xác – sở quan trọng để đánh giá tiến độ đạt mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ hỗ trợ việc xây dựng sách và chiến lược phát triển đắn phù hợp HÀ NỘI, 14/6/2011–TạiHộinghịcôngbốcácấnphẩmTổngđiềutradânsốvànhà ởViệtNamnăm2009tổchứcngàyhơmnaytạiHàNội,TổngcụcThốngkêvàLiênHợp QuốctạiViệtNamnhấnmạnhtầmquantrọngcủacácsốliệudânsốsẵncó,chínhxácvàkịp thờitrongviệcđịnhhướngxâydựngvàhoạchđịnhcácchínhsáchpháttriểndựatrênbằng chứng Trongphátbiểukhaimạchộinghị,ƠngĐỗThức,TổngcụctrưởngTổngcụcThốngkê cóđềcập:“Với hỗ trợ Quỹ Dân số liên hợp Quốc Việt Nam, Tổng cục Thống kê đã tiến hành biên soạn công bố hàng loạt ấn phẩm kết Tổng điều tra, đặc biệt thực phân tích sâu số chủ đề quan trọng từ số liệu mẫu Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 như: Mức sinh mức chết, Dự báo dân số, cấu tuổi - giới tính tình trạng nhân dân số, Di cư Đơ thị hóa, Giáo dục Tỷ số giới tính sinh Một số báo cáo chuyên khảo vấn đề xuất nhằm cung cấp thơng tin tình hình gợi ý sách Những kết bổ sung vào thông tin chứng có phục vụ cho việc lập kế hoạch xây dựng sách cách có hiệu quả” Theodựbáodânsố2009-2049củaTổngcụcThốngkê,vớiphươngánmứcsinhtrung bình,dânsốViệtNamsẽđạt95,3triệungườivàonăm2019;102,7triệungườivàonăm2029 và108,7triệungườivàonăm2049 Kếtquảphântíchvềgiáodụcchothấy,tỷlệbiếtđọc,biếtviếtcủadânsốtừ15tuổitrở lênlà93,5phầntrăm–tăng3,2phầntrămsovớinăm1999 Sựkhácbiệtgiữanamvànữvề tỷlệbiếtđọc,biếtviếtcóxuhướnggiảmmạnh-từ10phầntrămvàonăm1989xuốngcịn 4,4phầntrămvàonăm2009 Nhữngconsốnàychothấysựtiếnbộđángkểtrongviệcđạt đượcMụctiêupháttriểnThiênniênkỷvềtăngcườngbìnhđẳnggiới Tuyvậy,tỷlệbiếtđọc,biếtviếtcủamộtsốdântộcnhưThái,Khme,vàMơngvẫncịn tươngđốithấpsovớimứctrungbìnhcủacảnước Tỷlệdânsố5-18tuổihiệnkhơngđihọc củamộtsốtỉnhphíaNamcịncaonhư:BìnhDương(30,8%),BạcLiêu(26,2%),AnGiang (25,9%)vàSócTrăng(25,8%),đanglàtháchthứctrongvấnđềnângcaochấtlượnggiáodục vàpháttriểnnguồnnhânlựccủanướcta ƠngBruceCampbell,QuyềnĐiềuphốiviênThườngtrúLiênHợpQuốctạiViệtNam nhấnmạnh:“Bên cạnh việc tăng cường phổ cập giáo dục chất lượng giáo dục ngày (161) Cũngtheokếtquảphântíchsâuvềcấutrúctuổivàgiớitính,ViệtNamđãbướcvào thờikỳ“cơ cấu dân số vàng”cónghĩalàcứhaihoặchơnhaingườitrongđộtuổi15-64gánh mộtngườitrongđộtuổiphụthuộc Thờikỳnàybắtđầuvàokhoảngnăm2007vàtheodự báothìsẽkếtthúcvàonăm2041 Thờikỳnàychỉxảyraduynhấtmộtlầntronglịchsửnhân khẩuhọccủamỗiquốcgiavàsẽđónggópvàosựpháttriểnkinhtế-xãhộicủaViệtNamnếu Chínhphủcónhữngchínhsáchpháttriểnnguồnnhânlựcvàtạocơhộiviệclàmphùhợp, đặcbiệtchútrọngđếnlựclượnglaođộngtrẻ Bêncạnhđó,ViệtNamcũngbắtđầubướcvàothờikỳgiàhốdânsố Chỉsốgiàhóa đượctínhbằngsốngườitừ60tuổitrởlêntrên100trẻemdưới15tuổi-đãtăngtừ16,6vào năm1979lên35,5vàonăm2009 Theodựbáo,chỉsốnàysẽtăngnhanhhơntrongvàithập kỷtớivàsẽlênđếnkhoảng100khimàcứmộttrẻemthìcómộtngườigiàvàokhoảngnăm 2035,vàvàonăm2049chỉsốnàysẽlà141tứclàcứ100trẻemthìcó141ngườigià Như vậy,cùngvớicơhộicơcấudânsốvàng,ViệtNamcũngcầncónhữngứngphóvớigiàhố dânsốđểđảmbảoansinhxãhộivàchămsócytếchongườigià,đặcbiệtngườigiàtrong nhómhộnghèo,ngườigiàtàntậtởcácvùngnơngthơn Trongkhitỷsốgiớitínhtrongnhómdânsốcaotuổi(60tuổitrởlên)kháthấp(67,8) domứctửvongcủanamcaohơnvàdohậuquảcủacáccuộcchiếntranhđãqua Tỷsốgiới tínhcủadânsốtrẻemdưới15tuổikhácao(106,9) Sốliệuchothấycóhiệntượngmấtcân bằnggiớitínhkhisinh(nhiềubétraihơnbégái)vàcóthểdẫnđếnmộtsốtháchthứcvềkinh tế,vănhóavàxãhội Kếtquảphântíchsâusốliệuđiềutravềdicưcũngchothấytronggiaiđoạn2004-2009 có6,6triệungườidicưtrongvàngồitỉnhởViệtNam,đasốngườidicưlàthanhniên,trong đónữdicưtăngđángkể Dicưtrongnướclàđộnglựcchopháttriển,nhưngcũnglàmột tháchthứcchođấtnước Dicưtừnơngthơnrathànhthịđangtạonhiềuáplựcđốivớivấn đềcơsởhạtầngđơthịvànhucầucácdịchvụxãhộihiệnnay,bêncạnhđó,ngườigiàvàtrẻ emởqnhàthườngdễbịtổnthươnghơn KếtquảcủaTổngđiềutradânsốvànhàởViệtNamnăm2009sẽđóngmộtvaitrị quantrọngtrongcơngtáclậpkếhoạchvàxâydựngchínhsáchpháttriểnkinhtế-xãhội Bêncạnhđó,sốliệuTổngđiềutracũnghếtsứccầnthiếttrongviệctheodõisựkhácbiệt giữathànhthịvànơngthơn,cácvùngđịalývàcácnhómdânsốdễbịtổnthương,đặcbiệtlà đồngbàodântộcthiểusố,cũngnhưđạtđượccácmụcđíchvàmụctiêuđềratrongkếhoạch pháttriểnkinhtế-xãhội,kếhoạchvàcácchiếnlượcngànhvàđánhgiátiếnđộđạtđượccác MụctiêupháttriểnThiênniênkỷ Để biết thêm thơng tin xin liên hệ: VụThốngkêDânsốvàLaođộng,Tổng cụcThốngkê 6B,HồngDiệu,BaĐình,HàNội Điệnthoại:(84-4)38230100,38433353 ChịNguyễnThịHồngThanh PhịngTruyềnthơngMộtLiênHợpQuốc Điệnthoại:(84-4)38236632–máylẻ:117 Diđộng:0913093363 (162)Phụ lục 18a: chương trình tập huấn vẽ sơ đồ lập bảng kê Phụ lục 1A: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ VẼ SƠ ĐỒ VÀ LẬP BẢNG KÊ, TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009 Thời gian Hoạt động Ngày thứ nhất Buổi sáng 07:45-08:00 Đăngkýđạibiểu 08:00-08:30 Khaimạckhoáđàotạo Phátbiểucủalãnhđạo Phổbiếnnộiquyhọctập(phụlục3“Sổtayđàotạo ”) 08:30-10:00 -Nắmmộtsốthôngtin:sốngườiđãvàchưatừngthamgiavẽsơđồ, lậpbảngkê,đãtừngthamgiacáccuộcđiềutrathốngkê -Giớithiệucáctàiliệucungcấpchohọcviên; -Phổbiếnchươngtrìnhđàotạo; -Giớithiệucuốn“Sổtayvẽsơđồvàlậpbảngkê” ChươngI:Nhữngvấnđềchung I Mụcđích,ucầucủasơđồvàbảngkê II Nhiệmvụcủacánbộvẽsơđồvàlậpbảngkê III Nhữngkháiniệm,quyđịnhsửdụngtrongcôngtácvẽsơđồ vàlậpbảngkê 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 ChươngI:Nhữngvấnđềchung(tiếp) III Nhữngkháiniệm,quyđịnhsửdụngtrongcôngtácvẽsơđồ vàlậpbảngkê(tiếp) Buổi chiều 13:30-15:00 ChươngI:Nhữngvấnđềchung(tiếp) III Nhữngkháiniệm,quyđịnhsửdụngtrongcôngtácvẽsơđồ vàlậpbảngkê(tiếp) Thảo luận nhóm xác định nhân TTTT hộ (163)15:15-16:30 ChươngII:Vẽsơđồnềncủaxã/phường(tiếp) I Nộidungsơđồnềncủaxã/phường II Quytrìnhvẽsơđồnềncủaxã/phường A Quyđịnhchung B Trìnhtựvẽsơđồnềncủaxã/phường Ngày thứ hai Buổi sáng 08:00-10:00 ChươngII:Vẽsơđồnềncủaxã/phường(tiếp) C Phânchiasơđồnềncủaxã/phườngracácĐBĐT 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 ChươngIII:Vẽsơđồđịabànđiềutra I Quyđịnhchung II Nộidungcủasơđồđịabànđiềutra III VẽsơđồĐBĐT Buổi chiều 13:30-15:00 Thực hành nhóm tách ĐBĐT từ sơ đồ xã/phường ra tờ giấy khổ A3 ChươngIV:Lậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngười I Yêucầu,nộidungcủamộtbảngkê II Quytrìnhlậpbảngkê III Lậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngườicủaĐBĐT 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 ChươngIV:Lậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngười(tiếp) III Lậpbảngkêsốnhà,sốhộ,sốngườicủaĐBĐT(tiếp) ChươngV Hiệuchỉnhsơđồvàbảngkê Ngàythứba Buổi sáng 08:00-10:00 Thựchànhvẽsơđồvàlậpbảngkêtrênthựcđịa 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 Traođổirútkinhnghiệm Buổi chiều 13:30-15:00 Đánhgiákếtquảthựchànhvẽsơđồvàlậpbảngkêtrênthựcđịa 15:00-15:15 Nghỉgiảilao (164)Phụ lục 18B: chương trình tập huấn giảng viên cấp huyện TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CẤP HUYỆN VỀ NGHIỆP VỤ ĐIỀU TRA Thờigian Hoạt động Ngày thứ nhất Buổi sáng 07:45-08:00 Đăngkýđạibiểu 08:00-08:30 -Tuyênbốlýdo,giớithiệuđạibiểuvàchươngtrìnhtậphuấn -Phátbiểukhaimạc -Phátbiểucủalãnhđạo 08:30-10:00 -Phổbiếnnộiquyhọctập(Phụlục2,sổtayđàotạo) -Chiatổhọctập,sắpxếpchỗngồitheotổ -PhầnI Phươngphápgiảngdạytíchcực 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 PhầnI Phươngphápgiảngdạytíchcực(tiếp) PhầnII:Hướngdẫnđàotạo Giớithiệu ChươngI Mụcđích,ucầucủacuộcTĐTDSvànhàở2009,vaitrịvà nhiệmvụcủađiềutraviên I Mụcđích,ucầucủacuộcTĐTDSvànhàở2009 Buổi chiều 13:30-15:00 II Vaitrịvànhiệmvụcủađiềutraviên ChươngII Nhữngquyđịnhvềnghiệpvụđiềutra I Thờiđiểmđiềutra II Thờigianđiềutra III Phươngphápthuthậpthôngtin (165)15:15-16:30 ChươngII:Nhữngquyđịnhvềnghiệpvụđiềutra(tiếp) IV Đốitượngđiềutra V Đơnvịđiềutra VI Đơnvịnhàở,nơiở VII Nhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ Ngàythứhai Buổi sáng 08:00-10:00 ChươngII:Nhữngquyđịnhvềnghiệpvụđiềutra(tiếp) VIII Đốitượngcụthểthuộcphạmvimộtđịabànđiềutra Thảoluậnvềxácđịnhnhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 ChươngII:Nhữngquyđịnhvềnghiệpvụđiềutra(tiếp) IX Nhữngnhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộđãchếttrongkhoảngthờigian từngày1TếtMậuTý(vàongày7/2/2008dươnglịch)đếnngày1/4/2009) X Sơđồđịabànđiềutra,bảngkêsốnhà,sốhộ,sốngười Buổi chiều 13:30-15:00 ChươngIII:Mộtsốquyđịnhvềphỏngvấnvàhoànthànhphiếuđiềutra -Phỏngvấnai? -Quytrìnhphỏngvấnghiphiếu -Đặtcâuhỏinhưđãintrênphiếu I Xâydựngmốiquanhệtốtvớingườitrảlời II Yêucầuđốivớiđiềutraviênkhitiếnhànhphỏngvấn III Quyđịnhvềnêucâuhỏivàghiphiếuđiềutra Nêucáccâuhỏi 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 Ghicâutrảlời IV Sửalỗi V Kiểmtracácphiếuđiềutrađãhoànthành VI Kiểmtrakếtquảđiềutratrongngày (166)Ngày thứ ba Buổi sáng 08:00-10:00 II Cáchghithơngtintrêntrangbìacủaphiếu III Cáchhỏivàghithơngtintrảlờivàophiếuđiềutra Phần1:Thơngtinvềdânsố Trìnhtựhỏivàghi CáchhỏivàghiphiếuCâu1: -Mụcđíchcủacâu1 -Hướngdẫncáchsửdụng“Quytrìnhphỏngvấnxácđịnhnhânkhẩuthựctế thườngtrútạihộ” -NhữngđiểmcầnchúýkhighiphiếuCâu1 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 CáchhỏivàghiphiếucácCâu2-7 Cáchghi“Phiếubáocáccụthọtừ100tuổitrởlên” Buổi chiều 13:30-15:00 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu1đếnCâu7 -Giảngviênthựchànhphỏngvấnmẫu -Họcviênthựchànhphỏngvấn -Thảoluậnvàđánhgiáthựchànhphỏngvấncủahọcviên 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 CáchhỏivàghiphiếuCâu8-12 Ngày thứ tư Buổi sáng 08:00-10:00 CáchhỏivàghiphiếucácCâu13-16 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu9đếnCâu16 -Giảngviênthựchànhphỏngvấnmẫu 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu9đếnCâu16(tiếp) -Họcviênthựchànhphỏngvấn -Thảoluậnvàđánhgiáthựchànhphỏngvấncủahọcviên CáchhỏivàghiphiếuCâu17-19 Buổi chiều (167)Ngày thứ năm Buổi sáng 08:00-10:00 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu18đếnCâu30 -Họcviênthựchànhphỏngvấn(cuộc) -Thảoluậnvàđánhgiáthựchànhphỏngvấncủahọcviên CáchhỏivàghiphiếucácCâu31-34B 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 CáchhỏivàghiphiếucácCâu31-34B Phần2:Thôngtinvềngườichết CáchhỏivàghiphiếucácCâu35-42 Buổi chiều 13:30-15:00 Phần3:Thôngtinvềnhàở CáchhỏivàghiphiếucácCâu43-57 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 Thựchànhphỏngvấnghiphiếutồnbộphiếu Làmbàitổnghợptậpcuốikhốhọ Ngày thứ sáu Buổi sáng 08:00-10:00 GiớithiệuSổtaytổtrưởngđiềutra 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 GiớithiệuSổtaytổtrưởngđiềutra(tiếp) Buổi chiều 13:30-15:00 Đánhgiákếtquảlàmbàitậptổnghợptrênlớp 15:00-15:15 Nghỉgiảilao (168)Phụ lục 18c: chương trình tập huấn điều tra viên TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂm 2009 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU TRA VIÊN VÀ TỔ TRƯỞNG ĐIỀU TRA ĐỊA BÀN mẪU Thời gian Hoạt động Ngày thứ nhất Buổi sáng 07:45-08:00 Đăngkýđạibiểu 08:00-08:30 -Tuyênbốlýdo,giớithiệuđạibiểuvàchươngtrìnhtậphuấn -Phátbiểukhaimạc -Phátbiểucủalãnhđạo 08:30-10:00 -Phổbiếnnộiquyhọctập(Phụlục2,sổtayđàotạo) -Chiatổhọctập,sắpxếpchỗngồitheotổ -Giớithiệuvềcuộcđiềutra,tàiliệucungcấpchohọcviên,chươngtrình khốđàotạovànộidungcủacuốnsổtay 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 ChươngI Mụcđích,ucầucủacuộcTĐTDSvànhàở2009,vaitrịvà nhiệmvụcủađiềutraviên I Mụcđích,ucầucủacuộcTĐTDSvànhàở2009 II Vaitròvànhiệmvụcủađiềutraviên Buổi chiều 13:30-15:00 ChươngII Nhữngquyđịnhvềnghiệpvụđiềutra I Thờiđiểmđiềutra II Thờigianđiềutra III Phươngphápthuthậpthôngtin IV Đốitượngđiềutra V Đơnvịđiềutra VI Đơnvịnhàở,nơiở VII Nhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 VII Nhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ(tiếp) (169)Ngàythứhai Buổi sáng 08:00-10:00 Thảoluậnvềxácđịnhnhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ ChươngII:Nhữngquyđịnhchungvềnghiệpvụđiềutra(tiếp) IX Nhữngnhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộđãchếttrongkhoảngthời gian từ ngày 1Tết MậuTý (vào ngày 7/2/2008 dương lịch) đến ngày 1/4/2009) 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 X Sơđồđịabànđiềutra,bảngkêsốnhà,sốhộ,sốngười Buổi chiều 13:30-15:00 ChươngIII:Mộtsốquyđịnhvềphỏngvấnvàhoànthànhphiếuđiềutra -Phỏngvấnai? -Quytrìnhphỏngvấnghiphiếu -Đặtcâuhỏinhưđãintrênphiếu I Xâydựngmốiquanhệtốtvớingườitrảlời II Yêucầuđốivớiđiềutraviênkhitiếnhànhphỏngvấn III Quyđịnhvềnêucâuhỏivàghiphiếuđiềutra Nêucáccâuhỏi 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 Ghicâutrảlời IV Sửalỗi V Kiểmtracácphiếuđiềutrađãhoànthành VI Kiểmtrakếtquảđiềutratrongngày ChươngIV Hướngdẫncáchhỏivàghiphiếuđiềutra I Giớithiệuphiếuđiềutra Ngày thứ ba Buổi sáng 08:00-10:00 II Cáchghithơngtintrêntrangbìacủaphiếu III Cáchhỏivàghithơngtintrảlờivàophiếuđiềutra Phần1:Thơngtinvềdânsố Trìnhtựhỏivàghi 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 CáchhỏivàghiphiếuCâu1: -Mụcđíchcủacâu1 -Hướngdẫncáchsửdụng“Quytrìnhphỏngvấnxácđịnh nhânkhẩuthựctếthườngtrútạihộ” (170) Buổi chiều 13:30-15:00 CáchhỏivàghiphiếuCâu5 Cáchghi“Phiếubáocáccụthọtừ100tuổitrởlên” CáchhỏivàghiphiếuCâu6,7 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu1đếnCâu7 -Giảngviênthựchànhphỏngvấnmẫu 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu1đếnCâu7(tiếp) -Họcviênthựchànhphỏngvấn(2cuộc) -Thảoluậnvàđánhgiáthựchànhphỏngvấncủahọcviên Ngày thứ tư Buổi sáng 08:00-10:00 CáchhỏivàghiphiếuCâu8-12 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 CáchhỏivàghiphiếucácCâu13-16 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu9đếnCâu16 -Giảngviênthựchànhphỏngvấnmẫu Buổi chiều 13:30-15:00 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu9đếnCâu16(tiếp) -Họcviênthựchànhphỏngvấn(2cuộc) -Thảoluậnvàđánhgiáthựchànhphỏngvấncủahọcviên 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 CáchhỏivàghiphiếuCâu17-20 Ngày thứ năm Buổi sáng 08:00-10:00 CáchhỏivàghiphiếucácCâu21-24 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 CáchhỏivàghiphiếucácCâu25,26 Buổi chiều 13:30-15:00 CáchhỏivàghiphiếucácCâu27-30 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu18đếnCâu30 -Họcviênthựchànhphỏngvấn(2cuộc) (171)Ngày thứ sáu Buổi sáng 08:00-10:00 ThựchànhphỏngvấnghiphiếutừCâu1đếnCâu30 -Họcviênthựchànhphỏngvấn(2cuộc) -Thảoluậnvàđánhgiáthựchànhphỏngvấncủahọcviên 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 CáchhỏivàghiphiếucácCâu31-34b Phần2:Thôngtinvềngườichết CáchhỏivàghiphiếucácCâu35-40 Buổi chiều 13:30-15:00 CáchhỏivàghiphiếucácCâu41-42 Phần3:Thôngtinvềnhàở CáchhỏivàghiphiếucácCâu43-51 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 CáchhỏivàghiphiếucácCâu52-57 Ngày thứ bảy Buổi sáng 08:00-10:00 Thựchànhphỏngvấnghiphiếutoànbộphiếu -Họcviênthựchànhphỏngvấn(2cuộc) -Thảoluậnvàđánhgiáthựchànhphỏngvấncủahọcviên 10:00-10:15 Nghỉgiảilao 10:15-11:30 Làmbàitổnghợptậpcuốikhoáhọc Buổi chiều 13:30-15:00 GiớithiệuSổtaytổtrưởngđiềutra 15:00-15:15 Nghỉgiảilao 15:15-16:30 GiớithiệuSổtaytổtrưởngđiềutra(tiếp) Ngày thứ tám Buổi sáng 08:00-10:00 Thựchànhghiphiếutạiđịabàn 10:00-10:15 Nghỉgiảilao (172) Buổi chiều 13:30-15:00 Đánhgiákếtquảlàmbàitậptổnghợptrênlớp vàthựchànhghiphiếutạiđịabàn 15:00-15:15 Nghỉgiảilao (173)Phụ lục 19: Danh sách cách thiết bị trang bị cho T rung tâm T in học Thống kê TỔNG CỤC THỐNG KÊ DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA TỔNG CỤC THỐNG KÊ DANH m ỤC TÀI SẢN Hợp đồng GSO6-1B: Giải pháp thu thập xử lý liệu cho Tổng cục Thống kê ngày 26/2/2009 STT Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) I m áy chủ (Server) 243,898.20 A m áy chủ HQ TTTH - Hà Nội (174)Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) GSO6.1b SER V-HN-02 USA 25/5/09 6,308.40 6, 30 40 TTTH Hà Nội GSO6.1b SER V-HN-03 USA 25/5/09 18,474.75 18 ,4 74 TTTH Hà Nội GSO6.1b SER V-HN-04 USA 25/5/09 6,032.25 6, 03 25 TTTH Hà Nội GSO6.1b SER V-HN-05 USA 25/5/09 12,973.80 12 ,9 73 TTTH Hà Nội GSO6.1b SER V-HN-06 USA 25/5/09 7,232.40 7, 23 40 TTTH Hà Nội B m áy chủ Cosis III - Tp Đà Nẵng 5 3 8, 85 5. 25 GSO6.1b SER V-DN-01 USA 3/6/2009 GSO6-1b SR V-DN (01-05) 6,308.40 6, 30 40 COSIS III GSO6.1b SER V-DN-02 USA 3/6/2009 6,308.40 6, 30 40 COSIS III GSO6.1b SER V-DN-03 USA 3/6/2009 6,032.25 6, 03 25 COSIS III GSO6.1b SER V-DN-04 USA 3/6/2009 12,973.80 12 ,9 73 COSIS III GSO6.1b SER V-DN-05 USA 3/6/2009 7,232.40 7, 23 40 COSIS III m áy chủ Cosis II - Tp Hồ Chí (175)STT Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) 24 GSO6.1b SER V-HCM-05 USA 25/5/09 12,973.80 12 ,9 73 COSIS II 25 GSO6.1b SER V-HCM-06 USA 25/5/09 7,232.40 7, 23 40 COSIS II II m áy trạm (W orkstation) 7 6, 30 7. 70 A m áy trạm HQ TTTH - Hà Nội 40 3 8, 60 6. 40 GSO6.1b WRKS-HO CHN 25/5/09 GSO6-1b WRKS-HN (01-40) 10 959.70 9, 59 00 TTTH Hà Nội GSO6.1b WRKS-COMPL CHN 25/5/09 14 973.35 13 ,6 26 TTTH Hà Nội GSO6.1b WRKS-EXCP CHN 25/5/09 973.35 1, 94 70 TTTH Hà Nội GSO6.1b WRKS-MaNFORM CHN 25/5/09 959.70 95 70 TTTH Hà Nội GSO6.1b WRKS-TL CHN 25/5/09 10 959.70 9, 59 00 TTTH Hà Nội GSO6.1b WRKS-ScanGA TE CHN 25/5/09 959.70 2, 87 10 TTTH Hà Nội B m áy trạm Cosis III - Tp Đà Nẵng (176)Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) m áy trạm Cosis II - Tp Hồ Chí m inh 25 2 4, 16 9. 95 GSO6.1b WRKS-COMPL CHN 25/5/09 GSO6-1b WRKS-HCM (01-25) 11 973.35 10 ,7 06 COSIS II GSO6.1b WRKS-EXCP CHN 25/5/09 973.35 1, 94 70 COSIS II GSO6.1b WRKS-MaNFORM CHN 25/5/09 959.70 95 70 COSIS II GSO6.1b WRKS-TL CHN 25/5/09 959.70 7, 67 60 COSIS II GSO6.1b WRKS-ScanGA TE CHN 25/5/09 959.70 2, 87 10 COSIS II Shar ed Storage 438,921.00 Shared Storage HQ TTTH - Hà Nội 236,590.20 GSO6.1b STR-HO USA 25/5/09 GSO6-1b STR-HN 01 67,712.40 67 ,7 12 TTTH Hà Nội GSO6.1b SAN-HO USA 25/5/09 GSO6-1b SAN-HN (01-02) 33,856.20 67 ,7 12 TTTH Hà Nội GSO6.1b STR-HN USA 25/5/09 GSO6-1b STR-HN 02 50,582.70 50 ,5 82 TTTH Hà Nội GSO6.1b SAN-HN USA 25/5/09 GSO6-1b SAN-HN (03-04) 25,291.35 50 ,5 82 TTTH Hà Nội Shar ed Storage Cosis III - Tp Đà Nẵng (177)STT Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) C Shar ed Storage Cosis II - Tp Hồ Chí m inh 3 101,165.40 GSO6.1b STR-HCM USA 25/5/09 GSO6-1b STR-HCM 50,582.70 50 ,5 82 COSIS II GSO6.1b SAN-HCM USA 25/5/09 GSO6-1b SAN-HCM (01-02) 25,291.35 50 ,5 82 COSIS II IV m áy Scanner 441,982.80 A Scanner HQ TTTH - Hà Nội 179,302.20 GSO6.1b SCAN-HE-HN CHN 25/5/09 GSO6-1b SCAN_HE-HN (01-04) 42,326.55 16 9, 30 20 TTTH Hà Nội GSO6.1b SCAN-Spare-HN CHN 25/5/09 2,205.00 8, 82 00 TTTH Hà Nội GSO6.1b SCAN-Consm-HN CHN 25/5/09 294.00 1, 17 00 TTTH Hà Nội B Scanner Cosis III - Tp Đà Nẵng 3 1 19,109.90 GSO6.1b SCAN-HE-DN CHN 3/6/2009 GSO6-1b SCAN_HE-DN (01-02) 42,326.55 84 ,6 53 COSIS III GSO6.1b SCAN-MED-DN CHN 3/6/2009 GSO6-1b SCAN_MED-DN (01-02) 24,460.80 24 ,4 60 COSIS III GSO6.1b SCAN-Spare-DN CHN 3/6/2009 2,205.00 8, 82 00 COSIS III GSO6.1b SCAN-Consm-DN CHN 3/6/2009 294.00 1, 17 00 COSIS III C Scanner Cosis II - Tp Hồ Chí (178)Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) GSO6.1b SCAN-HE-DN CHN 25/5/09 GSO6-1b SCAN_HE-HCM (01-02) 42,326.55 84 ,6 53 COSIS II GSO6.1b SCAN-MED-DN CHN 25/5/09 GSO6-1b SCAN_MED-HCM (01-02) 24,460.80 48 ,9 21 COSIS II GSO6.1b SCAN-Spare-DN CHN 25/5/09 2,205.00 8, 82 00 COSIS II GSO6.1b SCAN-Consm-DN CHN 25/5/09 294.00 1, 17 00 COSIS II Lưu điện - UPS 7 101,944.50 A UPS HQ TTTH - Hà Nội 4 5 8, 25 4. 00 GSO6.1b UPS-HO PHI 25/5/09 GSO6-1b UPS-HN (01-04) 14,563.50 29 ,1 27 0 TTTH Hà Nội GSO6.1b UPS-HN PHI 25/5/09 14,563.50 29 ,1 27 0 TTTH Hà Nội B UPS Cosis III - Tp Đà Nẵng 1 1 4, 56 3. 50 GSO6.1b UPS-DN PHI 3/6/2009 GSO6-1b UPS-SIC-DN 14,563.50 14 ,5 63 COSIS III UPS Cosis II - Tp Hồ Chí m inh 2 2 9, 12 7. 00 GSO6.1b UPS-HCM PHI 25/5/09 GSO6-1b UPS-SIC-HCM (01-02) 14,563.50 29 ,1 27 0 COSIS II Tủ Rack & KV m Switch 4 4 1, 57 5. 80 Tủ Rack HQ TTTH - Hà Nội (179)STT Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) GSO6.1b RACK-HN USA 25/5/09 10,393.95 10 ,3 93 TTTH Hà Nội B Tủ Rack Cosis III - Tp Đà Nẵng 1 1 0, 39 3. 95 GSO6.1b RACK-DN USA 3/6/2009 GSO6-1b RACK-DN 10,393.95 10 ,3 93 COSIS III C Tủ Rack Cosis II - Tp Hồ Chí m inh 1 1 0, 39 3. 95 GSO6.1b RACK-HCM USA 25/5/09 GSO6-1b RACK-HCM 10,393.95 10 ,3 93 COSIS II VII m áy in - Printer 1 7, 47 3. 05 A m áy in HQ TTTH - Hà Nội 6 9 ,6 19 .0 5 GSO6.1b PR T-A3-HO CHN 25/5/09 GSO6-1b PR T-A3-HN (01-05) 1,570.80 3, 14 60 TTTH Hà Nội GSO6.1b PR T-A3-HN CHN 25/5/09 GSO6-1b PR T-A3-HN (01-05) 1,570.80 4, 71 40 TTTH Hà Nội GSO6.1b BCR-PR T CHN 25/5/09 GSO6-1b BCR-PR T-HN 01 1,765.05 1, 76 05 TTTH Hà Nội B m áy in Cosis III - Tp Đà Nẵng 2 3 ,1 41 .6 0 GSO6.1b PR T-A3-DN CHN 3/6/2009 GSO6-1b PR T-A3-DN (01-02) 1,570.80 3, 14 60 COSIS III C m áy in Cosis II - Tp Hồ Chí m inh 2 4 ,7 12 .4 0 GSO6.1b PR T-A3-HCM CHN 25/5/09 GSO6-1b PR T-A3-HCM (01-03) 1,570.80 4, 71 40 COSIS II VIII Thiết bị mạng - Network and Data Communication (W AN) 9 6, 61 6. 80 A Thiết bị mạng HQ TTTH - Hà Nội (180)Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) GSO6.1b SWT -HO2 Switch CHN 25/5/09 2,054.85 4, 10 70 TTTH Hà Nội GSO6.1b SWT -HN1 Switch CHN 25/5/09 2,054.85 2, 05 85 TTTH Hà Nội GSO6.1b SWT -HN2 Switch CHN 25/5/09 7,520.10 7, 52 10 TTTH Hà Nội GSO6.1b RTR-HO Router HKG 25/5/09 GSO6-1b R TR-HN (01-04) 4,532.85 9, 06 70 TTTH Hà Nội GSO6.1b RTR-HN Router HKG 25/5/09 2,385.60 4, 77 20 TTTH Hà Nội GSO6.1b FR W -HO Firewall CHN 25/5/09 GSO6-1b FW -HN (01-02) 4,935.00 4, 93 00 TTTH Hà Nội GSO6.1b FR W -HN Firewall CHN 25/5/09 4,935.00 4, 93 00 TTTH Hà Nội GSO6.1b WIFI-HO W ireless CHN 25/5/09 GSO6-1b WIFI-HN (01-06) 624.75 2, 49 00 TTTH Hà Nội GSO6.1b WIFI-HN W ireless CHN 25/5/09 624.75 1, 24 50 TTTH Hà Nội B Thiết bị mạng Cosis III - Tp Đà Nẵng 1 9, 90 5. 90 GSO6.1b SWT -DN1 Switch CHN 3/6/2009 GSO6-1b SWT -DN (01-02) 2,054.85 2, 05 85 COSIS III GSO6.1b SWT -DN2 Switch CHN 3/6/2009 7,520.10 7, 52 10 COSIS III GSO6.1b RTR-DN Router HKG 3/6/2009 GSO6-1b R TR-DN (01-02) 2,385.60 4, 77 20 COSIS III GSO6.1b FR W -DN Firewall CHN 3/6/2009 GSO6-1b FW -DN 4,935.00 4, 93 00 COSIS III GSO6.1b WIFI-DN W ireless CHN 3/6/2009 GSO6-1b WIFI-DN 624.75 62 75 COSIS III Thiết bị mạng Cosis II - Tp Hồ Chí (181)STT Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) GSO6.1b SWT -HCM2 Switch CHN 25/5/09 7,520.10 7, 52 10 COSIS II GSO6.1b RTR-HCM Router HKG 25/5/09 GSO6-1b R TR-HCM (01-02) 2,385.60 4, 77 20 COSIS II GSO6.1b FR W -HCM Firewall CHN 25/5/09 GSO6-1b FW -HCM 4,935.00 4, 93 00 COSIS II GSO6.1b WIFI-HCM W ireless CHN 25/5/09 GSO6-1b WIFI-HCM 624.75 1, 24 50 COSIS II IX Thư viện băng - Tape Library 4 9, 23 2. 40 A Tape Library HQ TTTH - Hà Nội 2 7, 71 1. 60 GSO6.1b TLIB-HO MEX 25/5/09 GSO6-1b TLIB-HN (01-02) 16,951.20 16 ,9 51 TTTH Hà Nội GSO6.1b TLIB-HN MEX 25/5/09 10,760.40 10 ,7 60 TTTH Hà Nội B Tape Library Cosis III - Tp Đà Nẵng 1 0, 76 0. 40 GSO6.1b TLIB-DN MEX 3/6/2009 GSO6-1b TLIB-DN 10,760.40 10 ,7 60 COSIS III C Tape Library Cosis II - Tp Hồ Chí m inh 1 0, 76 0. 40 GSO6.1b TLIB-HCM MEX 25/5/09 GSO6-1b TLIB-HCM 10,760.40 10 ,7 60 COSIS II X m áy đọc Bar code - Bar code r eader 4 ,0 09 .9 5 A m áy đọc Bar code HQ TTTH - Hà Nội 1 ,4 77 .3 5 GSO6.1b BCREADER-HN MEX 25/5/09 GSO6-1b BCREADER-HN (01-07) 21 1.05 1, 47 35 TTTH Hà Nội B m áy đọc Bar code Cosis III - Tp Đà Nẵng (182)Ghi tăng tài sản cố định Nơi sử dụng tài sản Hợp đồng Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Xuất xứ ngày đưa vào sử dụng m ã số tài sản Số lượng (chiếc) Đơn giá (bao gồm VA T) (USD) N gu n gi á (USD) Số Ngày (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1 1) m áy đọc Bar code Cosis II - Tp Hồ Chí m inh 1 ,4 77 .3 5 GSO6.1b BCREADER-HCM MEX 25/5/09 GSO6-1b BCREADER-HCM (01-07) 21 1.05 1, 47 35 COSIS II m áy tính xách tay - m obile divices 9 1, 85 4. 00 GSO6.1b Tblet-Ntb Notebook CHN 20/6/2009 GSO6-1b Notebook-PIU (01-30) 30 3,061.80 91 ,8 54 0 GSO PIU 1,603,816.20 Sổ có 05 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 05 Ngày mở sổ: 06/7/2009 Ngày … Tháng…….năm…… Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (183)(184)
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1,

Hình ảnh liên quan

b) Tình hình sinh đẻ của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi: - Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1

b.

Tình hình sinh đẻ của phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi: Xem tại trang 53 của tài liệu.
5.a) Cử cán bộ nghiệp vụ tham gia lớp tập huấn vẽ sơ đồ, lập bảng kê số nhà, số hộ, số khẩu do Ban chỉ đạo TĐTDS và nhà ở Trung ương triệu tập b) Tổ chức các lớp tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê số nhà, số hộ, số khẩu  cho giảng viên cấp huyện. - Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1

5.a.

Cử cán bộ nghiệp vụ tham gia lớp tập huấn vẽ sơ đồ, lập bảng kê số nhà, số hộ, số khẩu do Ban chỉ đạo TĐTDS và nhà ở Trung ương triệu tập b) Tổ chức các lớp tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê số nhà, số hộ, số khẩu cho giảng viên cấp huyện Xem tại trang 79 của tài liệu.
: Bảng kê số nhà, số hộ, số người - Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1

Bảng k.

ê số nhà, số hộ, số người Xem tại trang 111 của tài liệu.
Phụ lục 18a: chương trình tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê - Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1

h.

ụ lục 18a: chương trình tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê Xem tại trang 162 của tài liệu.
10:15-11:30 X. Sơ đồ địa bàn điều tra, bảng kê số nhà, số hộ, số người - Báo Cáo Hành Chính Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở 2009 Tập 1

10.

15-11:30 X. Sơ đồ địa bàn điều tra, bảng kê số nhà, số hộ, số người Xem tại trang 169 của tài liệu.