0

Đề cương môn học

6 11 0
  • Đề cương môn học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:22

Học viên được khuyến kh ch làm việc theo nhóm Tuy nhiên, mỗi cá nhân phải t viết câu trả lời và n p bài tập c a riêng mình Vui l ng đọc thật kỹ Cẩm nang học viên về việc hợp tác đượ[r] (1)Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ Thu, 2010 KINH TẾ VĨ MƠ Lý thuyết Chính sách 5/10/2010 – 19/1/2011 Đề cương mơn học Nhóm giảng viên: Giảng viên: Châu Văn Thành Đinh Vũ Trang Ngân Jonathan Pincus Trợ giảng: Đoàn Việt Hưng Giờ học Thứ Ba, thứ Năm: 08:30-10:00 sáng Thảo luận: Thứ Sáu từ 15:15 đến 16:45 Giờ tiếp học viên Nhóm giảng viên sẵn sàng hướng dẫn theo lịch sau đây, hay theo hẹn trước Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Chau Van Thanh 15:00–16:30 15:00–16:30 Dinh Vu Trang Ngan 15:00-16:30 15:00-16:30 Jonathan Pincus 15:00–16:30 15:00–16:30 Đoàn Việt Hưng 17:00–18:30 17:00–18:30 Mục tiêu môn học Môn học cung cấp cho học viên kiến thức kinh tế vĩ mơ việc áp dụng kiến thức cho kinh tế Việt Nam Mô tả môn học Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu hành vi c a toàn b kinh tế, bao g m s tăng trư ng sản uất tiêu d ng, u hướng c a giá, l i suất, việc làm, t lệ thất nghiệp, yếu t bên ngồi u c gia có th ảnh hư ng tới s biến đ ng hàng hóa, dịch vụ, tiền Ch nh ph có th tác đ ng lên kinh tế vĩ mô thông ua ch nh sách thuế, chi tiêu ch nh ph , hoạt đ ng đ u tư công, nợ u c gia, s ki m soát c a ngân hàng trung ương đ i với cung tiền Môn kinh tế vĩ mô nghiên cứu biến đ ng dài hạn c a sản lượng mức giá, điều ch nh ng n hạn c a kinh tế đ i với c s c bên bên (2)và đ u tư công Khu v c tiền tệ tìm hi u ảnh hư ng tr c tiếp gián tiếp c a công cụ uản l tiền tệ vai tr uan trọng c a ngân hàng trung ương h n kinh tế m nghiên cứu s giao thương hàng hóa dịch vụ u c tế, nợ nước ngoài, ch nh sách t giá hương pháp tiếp cận môn học tập trung vào ứng dụng d a l thuyết Ch ng ta s dụng v dụ cụ th c a kinh tế Việt Nam nước khác đ tìm hi u khái niệm Học viên học cách tìm hi u tư ng c t yếu kinh tế vĩ mô thông ua v dụ tập ch nh sách Đánh giá Học viên yêu c u tham d đ y đ bu i học, đọc kỹ tài liệu trước lên lớp, t ch c c tham gia thảo luận lớp Việc tham gia, bao g m việc tham d bu i học tham gia thảo luận lớp, chiếm 0% c a m cu i c ng Học viên thi kỳ (26/11) cu i kỳ (19/1/2011) Mỗi thi chiếm 30 ph n trăm c a m cu i c ng Thông tin n i dung kỳ thi cung cấp thêm bu i thảo luận lớp Học viên hoàn thành b n tập su t khóa học, chiếm ph n trăm c a m cu i c ng Học viên biết thêm chi tiết tập nhà bu i giảng thảo luận m t lớp học b t đ u Bài tập nhà phải n p đ ng hạn đ thông báo lớp N p trễ không chấp nhận Học viên khuyến kh ch làm việc theo nhóm Tuy nhiên, cá nhân phải t viết câu trả lời n p tập c a riêng Vui l ng đọc thật kỹ Cẩm nang học viên việc hợp tác chấp nhận hợp tác không chấp nhận Bài đọc Tất đọc b t bu c liệt kê cụ th lịch học Những ngu n tài liệu khác có th b sung c n thiết M t s đọc lấy từ sách giáo khoa sau:  Paul Krugman and Robin Wells, Macroeconomics, Second Edition, Worth Publishers, 2009 (referred to as KW in the schedule below) David A Moss, A Concise Guide to Macroeconomics – What Managers, Executives, and Students Need to Know Harvard Business School Press, 2007 (Moss 2007) John Cassidy, How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities, Farrar, Straus and Giroux, 2009 (Cassidy 2009) George Cooper, The Origin of Financial Crises, Vintage, 2008 (Cooper 2008) (3)The other readings listed in the schedule below are:  Friedman, Milton, “Inflation and Unemployment,” Nobel Memorial Lecture, Dec 13, 1976 (The University of Chicago, Illinois) (Friedman 1976)  Athanasios Orphanides, “Monetary olicy in eflation: The Li uidity Trap in History and ractice”, FEDS, Dec 2003 (Athanasios Orphanides 2003)  World Bank, “Taking Stock,” June 010 The Vietnamese version can be found at http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAMINVIETNAMESE/Resources/TSJun20 10VieSmall.pdf (World Bank 2010) Robert Skidelsky, Keynes: The Return of the Master, Public Affairs, 2009 (Skidelsky 2009)  Joseph Stiglitz, “Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability,” World Development, 28:6, 2000 (Stiglitz 2000) Suiwah Leung, “Banking and Financial Sector Reforms in Vietnam,” ASEAN Economic Bulletin, 26:1, 2009 (Leung 2009)  Michaël Goujon, “Fighting inflation in a dollarized economy: The case of Vietnam,” Journal of Comparative Economics, 24:2006 (Goujon 2006) Country Report, Economist Intelligence Unit, August 2010 (EIU 2010) World Economic Outlook Update, International Monetary Fund, July 2010 (IMF 2010) William Easterly, The Elusive Quest for Growth, Chapter 3: “Solow's Surprise: Investment Is Not the Key to Growth,” – “Truy tìm nguyên tăng trư ng” Nhà uất bản lao đ ng h i, 009 (Easterly 2009) Paul Krugman, “The Myth of Asia’s Miracle ” Foreign Affairs, Vol.73, Iss (1994) (Krugman 1994)  Dwight Perkins, “The Challenges of China’s Growth,” (Henry Wendt Lecture), AEI Press (January 25, 2007) (Perkins 2007)  Easterly, Irwin and Serven, “Walking up the down escalator: ublic investment and fiscal stability,” World Bank Policy Research Working Paper 4158, 2007 (Easterly, Irwin and Serven 2007) (4) Nguyễn Thị Thu Hằng, Đinh Tuấn Minh, Tô Trung Thành, Lê H ng Giang, hạm Văn Hà, “L a chọn ch nh sách t giá b i cảnh phục h i kinh tế,” Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam (VEPR, 2010)  olicy iscussion aper , “Structural change: The only effective stimulus,” Fulbright Economics Teaching Program 2010 (FETP 2008) Krugman, aul and Robin Wells 010 “The Slump Goes On: Why?” New York Review of Books, September 30 (KW 2010) Lịch giảng đọc Những đọc b t bu c có sẵn bảng tiếng Việt, nhiên m t s đọc b sung ch có tiếng Anh Bài đọc s m t c a giảng đọc b t bu c Tuần Thứ Ba Thứ Năm Thứ Sáu 1 5/10 Bài giảng 1: Hạch t án thu nh p u c gi Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 David Moss 2007 - Ch 1, KW 2009 – Ch 7/10 Bài giảng 2: Cán c n th nh t án Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 David Moss 2007 - Ch KW 2009 – Ch 18 8/10 Ôn tập 2 12/10 Bài giảng 3: Các ch s kinh tế v mô Đinh V Tr ng Ng n Bài đọc: 1 EIU Country Report IMF Outlook Update (2010) 14/10 Bài giảng 4: Các v n đề ch s tài kh ản u c gi Vi t N m Jonathan Pincus Bài đọc: 1 World Bank, “Taking Stock [ iem Lai],” June 010 15/10 Ôn tập 3 19/10 Bài giảng 5: Tăng trư ng Đinh V Tr ng Ng n Bài đọc: 1 Easterly 2009, Ch KW 2009 – Ch 21/10 Bài giảng 6: Ngu n g c tăng trư ng DINH VU TRANG NGAN Bài đọc: 1 Krugman 1994 Perkins 2007 22/10 Ôn tập 4 26/10 Bài giảng 7: Học thuyết kinh tế v mô c đi n trường phái K yn s Jonathan Pincus Bài đọc: 28/10 Bài giảng 8: Gi i thi u chu kỳ kinh tế Jonathan Pincus Bài đọc: 1 Skidelsky Ch (5)1 Skidelsky Chapter KW 2009 – Ch 17 2 KW 2009 – Ch 11,12 5 2/11 Bài giảng 9: Tiết ki m đầu tư (1) Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 David Moss 2007 - Ch KW 2009 – Ch.10 4/11 Bài giảng 10: Tiết ki m đầu tư (2) Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 Cooper: Ch Cassidy 13, 16 5/11 Ôn tập 6 9/11 Bài giảng 11: Tiền t ng n hàng Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 David Moss 2007 - Ch 2 KW 2009 – Ch 14 11/11 Bài giảng 12: Chính sách tiền t Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 David Moss 2007 - Ch 2, KW 2009 – Ch 15 12/11 Ôn tập 7 16/11 Bài giảng 13: Chính sách tài khó Đinh V Tr ng Ng n Bài đọc: 1 David Moss 2007 - Ch KW 2009 – Ch 13 18/11 Bài giảng 14: Chính sách tài khó Vi t Nam Đinh V Tr ng Ng n Bài đọc: 1 Easterly, Irwin and Serven 2007 2 FETP 2008 19/11 Ôn tập 8 26/11 Thi giữ kỳ 27/11 Nghỉ 9 30/11 Bài giảng 15: Lạm phát th t nghi p Đinh V Trang Ngân Bài đọc: 1 KW 2009 – Ch 8, 16 Friedman 1976 2/12 Bài giảng 16: Giảm phát b y th nh kh ản Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 KW 2009 – Ch 8, 16 Athanasios Orphanides 2003 3/12 Ôn tập 10 7/12 Bài giảng 17 Gi i thi u kinh tế m Châu Văn Thành Bài đọc 1 KW 2009 - Ch 18 9/12 Bài giảng 18: ng v n cán c n th nh t án Đinh V Tr ng Ng n Bài đọc: 1 Kaminsky, Reinhart, Végh 2004 2 Minsky 2008, Ch 10/12 Ôn tập 11 14/12 Bài giảng 19: T giá h i đ Ch u Văn Thành Bài đọc: 1 David Moss 2007 - Ch 2, 16/12 Bài giảng 20: Vi t N m thả ng h y c định? Ch u Văn Thành Bài đọc: (6)2 KW 2009 – Ch 18 3 Barry Eichengreen and Raul Razo-Garcia 2006 1 VEPR (2010) 12 21/12 Bài giảng 21: T d hó tài tăng trư ng Jonathan Pincus Bài đọc: Stiglitz 2000 23/12 Bài giảng 22: Ki m s át kh ng h ảng ng n hàng Jonathan Pincus Bài đọc: Leung 2009 24/12 Ôn tập 11 13 4/1 Bài giảng 23: Đơ- hó Jonathan Pincus Bài đọc: Goujon 2006 6/1 Bài giảng 24: Bài học t cu c kh ng h ảng 2008 Jonathan Pincus Bài đọc: Cooper: Ch Krugman 2010 7/1 Ôn tập 12 14 11/1 Bài giảng 25: Khách mời 13/1 Bài giảng 26: Khách mời 14/1 Ôn tập 13 15 19/1 Thi cu i kỳ http://siteresources.worldbank.org/INTVIETNAMINVIETNAMESE/Resources/TSJun2010VieSmall.pdf
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn học, Đề cương môn học

Hình ảnh liên quan

Những bài đọc bt b uc sẽ cĩ sẵn bảng tiếng Việ t, tuy nhiên m ts bài đọc b sung ch - Đề cương môn học

h.

ững bài đọc bt b uc sẽ cĩ sẵn bảng tiếng Việ t, tuy nhiên m ts bài đọc b sung ch Xem tại trang 4 của tài liệu.