0

Tiến hóa lớn | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

22 7 0
  • Tiến hóa lớn | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:20

- Nghiên cứu phân loại sinh giới thành các đơn vị phân loại: Loài, chi, họ, bộ, lớp ….. Mục đích nghiên cứu hoá thạch là gì?[r] (1)(2)(3)3 A Loài Hiện tại 1 4 Họ Lớp Bộ II Bộ I Boä Chi 1 2 3 4 5 6 7 8 Cá thể Quần thể Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn I - TIẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: - 20 loài sản phẩm tiến hóa từ gốc chung. - Được phân làm chi  4 họ  2  1 lớp. Có lồi từ sinh ngày không biến đổi. (4)4 1 KHÁI NIỆM TIẾN HOÁ LỚN: 2 CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TIẾN HOÁ LỚN: I - TIẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: Là trình biến đổi qui mô lớn, trải qua hàng triệu năm làm xuất đơn vị phân loại lồi. Nghiên cứu tiến hố lớn dựa sở nghiên cứu các lĩnh vực nào? - Nghiên cứu hoá thạch: - Nghiên cứu phân loại sinh giới thành đơn vị phân loại: Loài, chi, họ, bộ, lớp … Mục đích nghiên cứu hố thạch gì? Giúp tìm hiểu q trình hình thành lồi, các nhóm lồi trong q khứ. Nghiên cứu phân loại sinh giới nhằm mục đích gì? Giúp chúng ta phác hoạ nên phát sinh chủng loại. Phân loại sinh giới thành đơn vị dựa sở nào? (5)A Loài Hiện tại 1 4 Họ Lớp Bộ II Bộ I Bộ Chi 1 2 3 4 5 6 7 8 Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn I - TIẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: (6)I - TIẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: Dựa ngun tắc lồi có chung đặc điểm tạo thành chi, chi có chung đặc điểm tạo thành họ, họ có chung đặc điểm tạo thành bộ,… (7)A Loài Hiện tại 1 4 Họ Lớp Bộ II Bộ I Bộ Chi 1 2 3 4 5 6 7 8 Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn I - TIẾN HỐ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: (8)I - TIẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: Dựa nguyên tắc loài có chung đặc điểm tạo thành chi, chi có chung đặc điểm tạo thành họ, họ có chung đặc điểm tạo thành bộ,… 3 CÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẤP TỔ CHỨC TRÊN LOÀI: 4 Ý NGHĨA: Giúp xây dựng phát sinh chủng loại, từ đó giải thích phát sinh, phát triển của sinh giới từ tổ tiên chung Đồng thời làm sáng tỏ mối quan hệ (9)A Loài Hiện tại 1 4 Họ Lớp Bộ II Bộ I Bộ Chi 1 2 3 4 5 6 7 8 Cá thể Quần thẻ Loài Chi Họ Bộ Lớp Ngành Giới Tiến hóa nhỏ Tiến hóa lớn I - TIẾN HỐ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: (10)I - TIẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: Dựa nguyên tắc loài có chung số đặc điểm tạo thành chi, chi có chung số đặc điểm tạo thành họ, họ có chung số đặc điểm tạo thành bộ,… 3 CÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẤP TỔ CHỨC TRÊN LOÀI: 4 Ý NGHĨA: Giúp xây dựng phát sinh chủng loại, từ đó giải thích phát sinh, phát triển của sinh giới từ tổ tiên chung Đồng thời làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa loài. 5 CHIỀU HƯỚNG TIẾN HOÁ: - Ngày đa dạng phong phú. - Tổ chức ngày cao. (11)T tức ĐVNS Vi rút Giun ? Sắp xếp động vật theo thứ tự tiến hố cao dần? ? Vì ngày tồn nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật tổ chức cao? (12)II - MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : (13)II - MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN: (14)II - MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : (15)Bộ NST người ( H) tinh tinh ( C) II - MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : (16)Người Gorilla II - MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : (17)Lồi cằm người phát triển ? Lồi cằm Người Tinh tinh II - MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : (18)NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 18 1 Tiến hóa lớn trình A hình thành lồi mới. B biến đổi thành phần kiểu gen quần thể. C hình thành nhóm phân loại lồi. D biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, đưa đến hình thành lồi mới. ĐÚNG CỦNG CỐ : 2 Trong đơn vị phân loại loài, họ nào tạo nên nhiều ……… có chung đặc điểm nhất định. A. B lớp. C bộ. D nòi. (19)NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 19 Dạng gốc (20)Dạng gốc (21)Dạng gốc (22)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiến hóa lớn | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Tiến hóa lớn | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Giúp tìm hiểu quá trình hình thành các lồi, cũng như các các nhĩm lồi  - Tiến hóa lớn | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

i.

úp tìm hiểu quá trình hình thành các lồi, cũng như các các nhĩm lồi Xem tại trang 4 của tài liệu.
C. hình thành các nhĩm phân loại trên lồi. - Tiến hóa lớn | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

h.

ình thành các nhĩm phân loại trên lồi Xem tại trang 18 của tài liệu.