0

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

22 13 0
  • Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:19

Hình thái NST.[r] (1)(2)I- Hình thái c u trúc nhi m s c th (NST) Hình thái nhi m s c thễ 1 C u trúc siêu hi n vi c a ấ NST 2 Nguyên nhân gây đ t bi nộ ế 2 II- Đ t bi n c u trúc NST ế Khái ni mệ (3)I Hình thái c u trúc NST NST sinh v t ở ậ NST sinh v t ở ậ nhân s sinh ơ ở nhân s sinh ơ ở v t nhân th c có ậ ự v t nhân th c có ậ ự gì khác nhau? gì khác nhau? (4) sinh v t nhân s : ơM i t bào thỗ ế ường ch ch a m t phân t ADN m ch kép, d ng vịng ch a có c u trúc NST. ư Ở ế t bào nhân th c:T ng phân t ADN đ ược liên k t v i prôtêin khác ế ớ nhau (ch y u histon) t o nên c u trúc g i NST.ủ ế NST c u trúc mang gen c a t bào ủ ế (5)1 Hình thái NSTM i NST g m crômatit g n v i tâm đ ng. Tâm đ ng: v trí liên k t v i ế ớ thoi phân bào giúp NST di chuy n v c c trình phân bàoVùng đ u mút: B o v NST làm cho NST khơng dính vào nhau.Các trình t kh i đ u nhân đôi ở ầ (6)Phân lo i NST d a vào v trí c a tâm đ ng NST tâm mút (7)C p NST ặ C p NST ặ tương đ ng ồ tương đ ng ồ (8)Tính đ c tr ng c a NST: ư M i lồi sinh v t có b NST đ c tr ng ưCác lồi khác có s lố ượng, hình thái c u trúc NST khác nhau.Ở ỗ m i lồi: NST gi i tính mang tính đ c tr ng ư (9)(10)(11)4 C u trúc siêu hi n vi c a NST M c xo n 2ứ M c xo n 2ứ Chu i nuclêôxôm ti p t c xo n t o thành s i ch t nhi m s c có đễỗ ường kính 30nm.ế ụ ắ ạ M c xo n 3ứ M c xo n 3ứ t c xo n t o thành crơmatit có đDụạng s i siêu xo n có đắ ạợ ường kính 300nm, s i ti p ường kính 700nm ợ ế M c xo n 1ứ M c xo n 1ứ LM i nuclêôxôm g m: phân t histon đà chu i nuclêôxôm (s i c b n) có đỗ ợ ảử ườượng kính 11nm.c qu n ấ quanh b i 1ở 3/ 4 vòng xo n ADN (kho ng 146 c p ắ (12)1 Khái ni m Đ t bi n c u trúc NST nh ng ộ ế bi n đ i c u trúc NST.ế Là s s p x p l i kh i gen ự ắ ế và gi a NST nên có th làm ữ thay đ i hình d ng c u trúc ổ NST. Khái ni mệ (13)(14)1 M t đo n Khái ni m: là d ng đ t bi n làm m t m t đo n ế nào c a NST.H qu : Làm m t cân b ng gen nên thường gây ch t ế đ i v i th đ t bi nố ớ ể ộ ế Ý nghĩa:Có th gây đ t (15)2 L p đo n Khái ni m:ệ Là d ng đ t ạ bi n làm cho m t đo n ế đó c a NST có th l p l i ủ ể ặ ạ ho c nhi u l n.ặ ề ầH qu :ệ Làm tăng s ố lượng gen NST → m t ấ cân b ng gen h gen ằ có th gây h i cho th đ t ể ể ộ bi n.ế   (16)H u (17)3 Đ o đo n   (18)3 Đ o đo n Khái ni m:ệ Là d ng đ t ạ bi n làm cho m t đo n ế đó c a NST đ t r i đ o ủ ồ ả ngược 1800 n i l i.ố ạH qu :ệ Làm thay đ i trình ổ t phân b c a gen ự ố ủ NST→làm tăng cường ho c ặ gi m m c đ ho t đ ng c a ả ạ ộ gen, có th làm gi m kh ể năng sinh s n c a cá th đ t ả ể ộ bi n.ế (19)(20)4 Chuy n đo n Khái ni m:ệ Là d ng đ t ạ bi n d n đ n s trao đ i ế ế đo n NST ho c gi a ạ các NST không tương đ ng.ồ ABC  DEF ABCDJ K GH  IJK GHIEF H qu :ệ Làm thay đ i nhóm ổ gen liên k t thế ường làm gi m kh sinh s n c a ả cá th đ t bi n.ể ộ ế   (21)(22)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

I- Hình thái và cu trúc nhi sc th (NST) ể - Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình th.

ái và cu trúc nhi sc th (NST) ể Xem tại trang 2 của tài liệu.
I. Hình thái và cu trúc NST ấ - Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình th.

ái và cu trúc NST ấ Xem tại trang 3 của tài liệu.
 Các loài khác nhau có lố ượng, hình thái và c uấ - Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

c.

loài khác nhau có lố ượng, hình thái và c uấ Xem tại trang 8 của tài liệu.
thay đi hình d ng và cu trúc ấ - Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

thay.

đi hình d ng và cu trúc ấ Xem tại trang 12 của tài liệu.