0

bài đọc thêm Bác ơi - Tố Hữu | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

9 9 0
  • bài đọc thêm Bác ơi - Tố Hữu | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:17

- Cảnh vật và lòng người có sự đồng điệu” Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa” cùng khóc thương trước sự ra đi của Bác.. Nỗi đau xót, lòng tiếc thương vô hạn bao trùm cả TN đất trời và lòng[r] (1)Bài (2)Bài 1: Bác Bài 1: Bác Tố HữuTố Hữu II TìmTìm hiểuhiểu chungchung 1 1 KháiKhái quátquát hìnhhình tượngtượng BácBác trongtrong thơthơ TốTố HữuHữu TốTố HữuHữu làlà nhànhà thơthơ sángsáng táctác hay hay nhấtnhất, , nhiềunhiều nhấtnhất, , sâusâu sắcsắc vàvà cảm cảm độngđộng nhấtnhất vềvề BácBác: : HồHồ ChíChí Minh; Minh; SángSáng thángtháng nămnăm; Theo ; Theo chân chân BácBác; ; BácBác ơiơi…… TốTố HữuHữu đãđã nóinói hộhộ chocho baobao tấmtấm lịnglịng ngườingười VN con VN đốiđối vớivới lãnh lãnh tụtụ HCM.HCM. 2 2 HoànHoàn cảnhcảnh rara đờiđời bàibài thơthơ NgàyNgày 22 99 1969 1969 BácBác HồHồ từtừ trầntrần, , đểđể lạilại niềmniềm thươngthương tiếctiếc vôvô bờbờ cho cho dândân tộctộc VN VN –– TrongTrong hoànhoàn cảnhcảnh ấyấy TốTố HữuHữu đãđã sángsáng táctác bàibài thơ thơ Dựa vào phần tiểu dẫn trình bày những nét khái quát hình tượng Hồ Chí Minh thơ Tố Hữu? Nêu (3)Bài 1: Bác Bài 1: Bác Tố HữuTố Hữu II II Đọc hiểu văn bảnĐọc hiểu văn bản 1 1 Đọc xác định bố cụcĐọc xác định bố cục ĐọcĐọc: Chậm, giọng tâm tình, thể niềm đau đớn thương : Chậm, giọng tâm tình, thể niềm đau đớn thương tiếc. tiếc. Bố cục: Bố cục: phần3 phần Căn vào mạch cảm xúc tác giả, bài thơ chia làm phần? Nêu nội dung phần? Phần1(4 khổ thơ đầu): Nỗi đau xót trước kiện Bác qua đời Phần3(3 khổ lại): Cảm nghĩ nhà thơ dân tộc VN Bác qua đời (4)Bài 1: Bác Bài 1: Bác Tố HữuTố Hữu 2 2 Tìm hiểu văn bảnTìm hiểu văn bản a a Nỗi đau xót trước kiện Bác qua đờiNỗi đau xót trước kiện Bác qua đời Bác qua đời tổn thất lớn, nỗi đau bao trùm đất nước, thấm sâu vào lòng Bác qua đời tổn thất lớn, nỗi đau bao trùm đất nước, thấm sâu vào lòng người, cảnh vật: người, cảnh vật: “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” (5)Bài 1: Bác Bài 1: Bác Tố HữuTố Hữu 2 2 Tìm hiểu văn bảnTìm hiểu văn bản a a Nỗi đau xót trước kiện Bác qua đờiNỗi đau xót trước kiện Bác qua đời + + Lòng người:Lòng người: Nỗi đau xót lớn lao Bác qua đời thể ntn qua khổ thơ đầu? Cảnh vật và người có tương đồng?Nhận xét về cách sử dụng h/ả, biện pháp nt? Đau đớn, xót xa: Chạy “lần” theo lối sỏi quen thuộc, bơ vơ đứng nhìn lên thang gác Bàng hồng, khơng tin vào thật ”Bác Bác ơi” + Cảnh vật: Hoang vắng, lạnh lẽo ngơ ngác: Căn phịng lặng im, chng khơng reo, rèm không cuốn, đèn không sáng… Thừa thãi, cô đơn khơng cịn bóng dáng Người: Trái bưởi với ai, hoa nhài thơm với ai… - Cảnh vật lịng người có đồng điệu” Đời tn nước mắt trời tn mưa” khóc thương trước Bác Nỗi đau xót, lịng tiếc thương vô hạn bao trùm TN đất trời lòng người Bác tổn thất lớn dân tộc, cảnh mùa thu nắng vàng niềm tin vào ngày mai Miền Nam chiến thắng không làm dịu nỗi đau. (6)Bài 1: Bác Bài 1: Bác Tố HữuTố Hữu 2 2 Tìm hiểu văn bảnTìm hiểu văn bản a a Nỗi đau xót trước kiện Bác qua đờiNỗi đau xót trước kiện Bác qua đời b b Hình tượng BácHình tượng Bác Yêu nước, lo lắng cho vận mệnh đất nước.Yêu nước, lo lắng cho vận mệnh đất nước Giàu tình yêu thương ngườiGiàu tình yêu thương người Giàu đức hi sinh: Giàu đức hi sinh: ””Nâng niu tất quên mình”Nâng niu tất quên mình” Lẽ sống, phong cách sống giản dị, khiêm tốn mà cao, vĩ đại đất Lẽ sống, phong cách sống giản dị, khiêm tốn mà cao, vĩ đại đất trời trời Hình tượng Bác cảm nhận ntn trong khổ thơ tiếp theo?(T/y thương, lí tưởng, lẽ sống ) Biện pháp liệt kê, câu thơ cô đúc sâu sắc Tố Hữu cảm nhận hình tượng Bác: Cao cả, giản dị mà gần gũi, khiêm nhường Bác kết tinh phẩm chất tốt đẹp người (7)Bài 1: Bác Bài 1: Bác Tố HữuTố Hữu 2 2 Tìm hiểu văn bảnTìm hiểu văn bản a a Nỗi đau xót trước kiện Bác qua đờiNỗi đau xót trước kiện Bác qua đời b b Hình tượng BácHình tượng Bác C C Cảm nghĩ nhà thơ dân tộc VN trước BácCảm nghĩ nhà thơ dân tộc VN trước Bác Bác để lại thương nhớ vô bờ.Bác để lại thương nhớ vô bờ Bác nhập vào hàng ngũ người bất tử.Bác nhập vào hàng ngũ người Lí tưởng, đường CM Bác ánh hào quang trường tồn dân Lí tưởng, đường CM Bác ánh hào quang trường tồn dân tộc soi đường lối dẫn dắt đất nước lên tộc soi đường lối dẫn dắt đất nước lên Yêu Bác Yêu Bác Biết biến yêu thương thành hành động tâm hoang thành Biết biến yêu thương thành hành động tâm hoang thành nghiệp cách mạng tâm nguyện Người sự nghiệp cách mạng tâm nguyện Người (8)Bài 1: Bác Bài 1: Bác Tố HữuTố Hữu III III Tổng KếtTổng Kết 1 1 Nội dungNội dung Bài thơ tình cảm ca ngợi Bác, xót thương vơ hạn Bác qua đời.Bài thơ tình cảm ca ngợi Bác, xót thương vơ hạn Bác qua đời Tấm lịng kính u Tố Hữu Tấm lịng kính u Tố Hữu Tấm lòng dân tộc VN.Tấm lòng dân tộc VN 2 2 Nghệ thuậtNghệ thuật Phép liệt kê, đối lập, cách sử dụng câu hỏi tu từ.Phép liệt kê, đối lập, cách sử dụng câu hỏi tu từ Giọng thơ trữ tình, ngào tha thiết Giọng thơ trữ tình, ngào tha thiết Tiêu biểu cho giọng thơ Tố Tiêu biểu cho giọng thơ Tố Hữu Hữu IV IV CCủng cố ủng cố Học nắm nội dung nghệ thuật Học nắm nội dung nghệ thuật Nêu phẩm chất đáng quý Hồ Chí Minh thơ, thi Nêu phẩm chất đáng quý Hồ Chí Minh thơ, thi ca nghệ thuật liên hệ với thân? ca nghệ thuật liên hệ với thân? (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài đọc thêm Bác ơi - Tố Hữu | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện, bài đọc thêm Bác ơi - Tố Hữu | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

1-- Khái Khái quát quát hình hình tượng tượng Bác Bác trong trong thơ thơ Tố Tố Hữu Hữu - bài đọc thêm Bác ơi - Tố Hữu | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

1.

- Khái Khái quát quát hình hình tượng tượng Bác Bác trong trong thơ thơ Tố Tố Hữu Hữu Xem tại trang 2 của tài liệu.
b-- Hình tượng Bác Hình tượng Bác - bài đọc thêm Bác ơi - Tố Hữu | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

b.

- Hình tượng Bác Hình tượng Bác Xem tại trang 6 của tài liệu.
b-- Hình tượng Bác Hình tượng Bác - bài đọc thêm Bác ơi - Tố Hữu | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

b.

- Hình tượng Bác Hình tượng Bác Xem tại trang 7 của tài liệu.