0

ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

6 8 0
  • ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+  ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:17

Với nhiều đặc tính tưu việt rên mà nhóm vật liệu này có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực quang học như: kỹ thuật laze, cảm biến ứng suất cơ - quang, phủ quang học, màn [r] (1)ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Nguyễn Thị Hạnh1*, Vũ Thị Kim Thoa1, Đoàn Thị Vui1, Nguyễn Thị Thương1, Nguyễn Thị Bích Loan1, Lê Thu Thảo1, Ngô Thùy Dung1, Nguyễn Thị Phương Ly1, Dương Bích Phương1, Nguyễn Trung Kiên2, Lê Tiến Hà2 1Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Bột huỳnh quang ZnAl2O4 đồng pha tạp ion Mn2+ ion Cr3+ phát xạ màu xanh đỏ chế tạo thành công phương pháp sol-gel kết hợp với ủ nhiệt khơng khí nhiệt độ khác Kết nhiễu xạ tia X cho thấy vật liệu ZnAl2O4 có chất lượng tinh thể tốt nung 1400 oC Kết chụp ảnh FE-SEM cho thấy vật liệu có kích thước hạt tăng dần nhiệt độ nung thiêu kết tăng, nhiệt độ 1400 oC kích thước hạt phân bố từ vài chục nanomet đến trăm nanomet Kết khảo sát phổ huỳnh quang cho thấy vật liệu phát xạ mạnh vùng đỏ - đỏ xa giải phát xạ yếu vùng ánh sáng xanh Giải phát xạ yếu với đỉnh huỳnh quang bước sóng 511 nm quy cho q trình dịch chuyển ion Mn2+ từ trạng thái 4T 1 → 6A1 mạng ZnAl2O4 Giải phát xạ mạnh vùng ánh sáng đỏ đỏ xa đỉnh phát xạ 686 nm chuyển mức lượng ion Ce3+ từ trạng thái 2T 2g 4A2g mạng tinh thể ZnAl2O4 Phổ kích thích huỳnh quang với đỉnh phát xạ 686 nm cho thấy vật liệu hấp thụ mạnh bước sóng kích thích 395 nm 535 nm tương ứng với chuyển mức lượng ion Cr3+ từ trạng thái bản 4A2g lên trạng thái kích thích 4T1g 4T2g Vật liệu cho phát xạ tốt mẫu ZnAl2O4 pha tạp 0,5% ion Mn2+ 0,5% ion Cr3+ nung thiêu kết giờ, 1400 oC khơng khí Từ khóa: Tính chất quang; kẽm aluminat; sol-gel; huỳnh quang; phát xạ đỏ Ngày nhận bài: 28/8/2019; Ngày hoàn thiện: 05/10/2019; Ngày đăng: 22/10/2019 EFFECTS OF ION Cr3+ CONCENTRATION ON THE OPTICAL PROPERTIES OF ZnAl2O4:Mn2+ PHOSPHOR POWDER VIA SOL-GEL METHOD Nguyen Thi Hanh1*, Vu Thi Kim Thoa1, Doan Thi Vui1, Nguyen Thi Thuong1, Nguyen Thi Bich Loan1, Ngo Thuy Dung1, Nguyen Phuong Thao1, Nguyen Thi Phuong Ly1, Duong Bich Phuong1, Nguyen Trung Kien2, Le Tien Ha2 1Hanoi Pedagogical University 2, 2University of Scieces - TNU ABTRACT Green and red emitting co-doped Mn2+ and Cr3+ ions ZnAl2O4 phosphor powders were successfully manufactured via sol-gel method combined with air annealing at different temperatures The results of X-ray diffraction show that the ZnAl2O4 material has the best crystal quality when heated at 1400 oC FE-SEM imaging results show that the powder with particle size increases as the sintering temperature increases, at a temperature of 1400 oC the particle size is distributed from several tens of nanometers to hundred nanometers The results of the fluorescence spectra showed that the material emitted strongly in the reddish-red area and a weak emission in the green light Weak emission with peak fluorescence at 511 nm is attributed to the transition of Mn2 + ions from the state of 4T1 → 6A1 in ZnAl2O4 host Strong emission in red and far red-light region at 686 nm emission peak due to the energy transfer of Ce3+ ions from 2T2g 4A2g in ZnAl2O4 crystal lattice Fluorescence excitation spectra with a peak of 686 nm showed that the material is most strongly absorbed at the excitation wavelengths of 395 nm and 535 nm corresponding to the transfer of energy of Cr3+ ions from the 4A2g ground state to the excited states of 4 T1g and T2g The best emitting phosphor is the 0.5% Mn2+ and 0.5% Cr3+ ions doped ZnAl2O4 sample sintered for hours, at 1400 oC in air conditions Keywords: Luminescence propertier; zinc aluminate; phosphor; Red emission Received: 28/8/2019; Revised: 05/10/2019; Published: 22/10/2019 (2)1 Mở đầu Vật liệu Spinel ZnAl2O4 loại vật liệu điện môi, có độ rộng vùng cấm lớn (khoảng 3,8 eV), khoảng cách vùng cấm vùng hoá trị ứng với xạ photon tử ngoại [1] Do spinel khơng hấp thụ xạ vùng ánh sáng nhìn thấy [2] Spinel ZnAl2O4 trong vật liệu quan trọng chế tạo vật liệu huỳnh quang chúng có nhiều đặc tính quan trọng độ suốt, độ bền hóa học, độ bền học, khả chịu nhiệt cao Chúng kị nước có hiệu suất phát xạ cao pha tạp ion đất kim loại chuyển tiếp [3] Với nhiều đặc tính tưu việt rên mà nhóm vật liệu có nhiều ứng dụng quan trọng lĩnh vực quang học như: kỹ thuật laze, cảm biến ứng suất - quang, phủ quang học, hình mỏng huỳnh quang, chất xúc tác, vật liệu chịu nhiệt cao [4] Trong vật liệu ZnAl2O4 sử dụng để làm mạng nền cho vật liệu phát quang pha tạp đất phổ biến [5]–[10] Vật liệu ZnAl2O4 pha tạp ion Mn 2+ cho phát xạ ánh sáng xanh lục tổng hợp nhiều phương pháp khác phương pháp phản ứng xẩy pha rắn [2], [10], phương pháp đồng kết tủa [7], phương pháp sol-gel [6] Tuy nhiên theo Mu-Tsun Tsai nhóm nghiên cứu cơng bố nhóm vật liệu tổng hợp phương pháp sol – gel cịn hạn chế Theo nhóm L.Cornu pha tạp đồng thời ion Mn2+ ion Mn4+ vào mạng ZnAl2O4, vật liệu cho phát xạ vùng ánh sáng xanh lục đỏ, nhương cường độ vùng ánh sáng xanh lụ yếu [8] Nên khả ứng dụng nhóm vật liệu ZnAl2O4 pha tạp ion Mn 2+ không cao Với mong muốn tổng hợp vật liệu huỳnh quang mạng ZnAl2O4 cho phát xạ mạnh vùng ánh sáng đỏ đỏ xa, định hướng cho ứng dụng vật liệu thiết bị chiếu sáng nông nghiệp, đồng pha tạp ion Mn2+ ion Cr3+ mạng Spinel ZnAl2O4 với nồng độ pha tạp ion Cr3+ khác nhau, nung điều kiện nhiệt độ khác để xác định điều kiện công nghệ tối ưu cho trình tổng hợp loại vật liệu cho phát xạ mạnh vùng ánh sáng đỏ 2 Phương pháp nghiên cứu Hóa chất: Vật liệu ZnAl2O4 động pha tạp ion Mn2+ ion Cr3+ tổng hợp phương pháp sol-gel với tiền chất ban đầu gồm Zn(NO3)2.6H2O; Al(NO3)3.9H2O; Mn(NO3)2; Cr(NO3)3.9H2O; Citric acid Các hóa chất sử dụng có nguồn gốc Trung Quốc có độ tinh khiết 99,5% Cách tiến hành: Hòa tan Zn(NO3)2.6H2O; Al(NO3)3.9H2O; Mn(NO3)2; Cr(NO3)3.9H2O và citric acid 100 ml nước cất hai lần, khuấy tan muối acid nhiệt độ phòng Nâng nhiệt độ khuấy lên 80 o C 5h thu gel Sấy gel nhiệt độ 200 o C thu bột khơ Sau bột khô chia nhỏ đem nung thiêu kết khơng khí từ 1000 - 1400 oC thu bột huỳnh quang ZnAl2O4 đồng pha tạp ion Mn2+ ion Cr3+ Các phản ứng xảy trình tổng hợp vật liệu gồm: 2Zn(NO3)2.6H2O → 2ZnO + O2 + 4NO2 + 12H2O 4Al(NO3)3.9H2O → 2Al2O3 + 3O2 + 12NO2 + 36H2O ZnO + Al2O3 → ZnAl2O4 Mn(NO3)2 → MnO2 + O2 2Mn(NO3)2 → 2MnO + O2 + 4NO2 4Cr(NO3)3.9H2O → 2Cr2O3 + 3O2 + 12NO2 + 36H2O (3)3 Kết thảo luận Chúng tiến hành phân tích cấu trúc tinh thể vật liệu ZnAl2O4 pha tạp 0,5% ion Mn2+, 0,5% ion Cr3+ với nhiệt độ nung thiêu kết từ 1000 – 1400 oC Kết phân tích Hình cho thấy, vật liệu thu có cấu trúc đơn pha, với cấu trúc nhóm spinel ZnAl2O4 (theo thẻ chuẩn số 65-3104), với đỉnh nhiễu xạ đặc trưng vị trí có 2θ = 31,12°; 36,84°; 44,74°; 49,01°; 55,48° 59,24° tương ứng với mặt tinh thể (220), (311), (400), (331), (422) (511) [2]– [5] Kết cho thấy cường độ đỉnh nhiễu xạ tia X tăng lên sắc nét nhiệt độ nung thiêu kết tăng Điều cho thấy chất lượng tinh thể vật liệu dần hoàn thiện nhiệt độ nung thiêu kết tăng Hình Giản đồ nhiễu xạ tia X bột huỳnh quang ZnAl2O4 pha tạp 0,5% ion Mn2+ 0,5% ion Cr3+ tổng hợp phương pháp sol-gel, nung khơng khí từ 1000 oC đến 1400 oC trong thời gian giờ Kết giải thích, nhiệt độ nung thiêu kết tăng trình khuếch tán nguyên tử vào lớn làm cho chất lượng tinh thể hoàn thiện nên cường độ đỉnh nhiễu xạ tia X tăng sắc nét Việc đồng pha tạp ion Mn2+ ion Cr3+ không làm dịch chuyển đỉnh phổ nhiễu xạ tia X giải thích ion Mn2+ và ion Cr3+ thay vào mạng ion có bán kính ion xấp xỉ với bán kính ion mà chúng thay (RMn2+= 0,79 Ao; RZn2+= 0,74 A o ; RCr3+= 0,69 A o) nên cấu trúc tinh thể thay đổi so với chưa pha tạp [6]–[8] Hình ảnh FE-SEM mẫu ZnAl2O4 nung thiêu kết nhiệt độ 1400 o C Hình Ảnh FE-SEM mẫu ZnAl2O4 nung thiêu kết nhiệt độ 1400 oC giờ. Kết cho thấy bột huỳnh quang ZnAl2O4 đồng pha tạp ion Mn2+ ion Cr3+ có kích thước phân bố đồng khoảng từ vài chục nanomet tới vài trăm nanomet Với kích thước vật liệu phù hợp cho việc tráng - phủ thiết bị chiếu sáng đèn huỳnh quang điot phát quang Để khảo sát tính chất quang vật liệu, chúng tơi tiến hành đo phổ huynh quang (PL) phổ kích thích huỳnh quang (PLE) mẫu tổng hợp Kết Hình cho thấy, vật liệu hấp thụ mạnh vùng bước sóng từ 350 nm đến 600 nm với đỉnh kích thích huỳnh quang 385 nm, 395 nm, 430 nm, 458 nm 535 nm Những đỉnh kích thích huỳnh quang quy cho hấp thụ điện tử từ trạng thái 4 g g A  T ứng với ion Cr3+ mạng ZnAl2O4; đỉnh phát xạ 511 nm quy cho trình dịch chuyển electron ứng với ion Mn2+ từ trạng thái 4T1 → A1 mạng ZnAl2O4; đỉnh phát xạ 675 nm, 686 nm, 698 nm, 708 nm quy cho dịch chuyển electron từ trạng thái kích thích 4Eg 4 A2ứng với ion Cr3+ (4)Hình Phổ PL PLE mẫu ZnAl2O4 pha tạp 0,5% ion Mn2+ và 0,5% ion Cr3+ nung 1400 oC 2h, đo nhiệt độ phòng Để khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ nung thiêu kết đến tính chất quang vật liệu, chúng tơi khảo sát phổ huỳnh quang nhóm vật liệu với nhiệt độ nung thiêu kết từ 1000 oC đến 1400 oC Hình phổ PL các mẫu ZnAl2O4 đồng pha tạp 0,5% ion Mn2+ 0,5% ion Cr3+ nung trowng khơng khí, nhiệt độ từ 1000 oC đến 1400 o C, đo nhiệt độ phịng với bước sóng kích thích 395 nm Kết cho thấy vị trí đỉnh huỳnh quang gần thay đổi không đáng kể thay đổi nhiệt độ nung thiêu kết Ở 1000 oC cường độ huỳnh quang vật liệu thấp so với mẫu có cường độ huỳnh quang cao nung 1400 oC Kết có thể giải thích rằng, nhiệt độ 1000 o C tinh thể mạng chưa hoàn thiện, ion Mn2+ ion Cr3+ chưa khuếch tán mạng vào mạng đáng kể, nên lượng tâm phát xạ vật liệu thấp, dẫn đến cường độ huỳnh quang thấp Khi nhiệt độ nung thiêu kết tăng lên ion Mn2+ ion Cr3+ khuếch tán vào mạng nhiều hơn, chất lượng tinh thể tốt dẫn đến mật độ tâm phát xạ tăng, nên cường độ huỳnh quang tăng cường độ đỉnh đạt giá trị cực đại nhiệt độ nung thiêu kết 1400 oC Kết quả hoàn toàn phù hợp với kết phân tích cấu trúc vật liệu phổ nhiễu xạ tia X hình chất lượng tinh thể tốt vật liệu nung thiêu kết 1400 o C Hình Phổ PL mẫu ZnAl2O4 pha tạp Mn2+ 0,5%, Cr3+0,5% nung khơng khí, ở nhiệt độ 1000 oC đến 1400 oC, đo nhiệt độ phịng, với bước sóng kích thích 395 nm Với kết vật liệu cho phát xạ tốt nhiệt độ nung thiêu kết 1400 o C, tiến hành khảo sát ảnh hưởng nồng độ ion Cr3+ lên tính chất quang vật liệu Hình phổ huỳnh quang mẫu ZnAl2O4 đồng pha tạp 0,5% ion Mn2+ ion Cr3+ với nồng độ 0,1%; 0,5%; 1%; 3% nung thiêu kết không khí giờ, nhiệt độ 1400 o C, kích thích bước sóng 395 nm Kết cho thấy xuất dải phát xạ yếu vùng bước sóng từ 500 - 540 nm với đỉnh cực đại 511 nm giải phát xạ mạnh vùng đỏ đỏ xa từ bước sóng 650 -740 nm với đỉnh cực đại 686 nm Hình Phổ PL mẫu ZnAl2O4 pha tạp Mn2+ 0,5% nung nhiệt độ 1400 oC, với nồng độ Cr3+từ 0,1% đến 3%, đo nhiệt độ phịng, với bước sóng kích thích 395 nm Nguồn gốc đỉnh phát xạ 511 nm chuyển mức lượng electron từ trạng thái 4T1 → 6 A1 mạng tinh thể ZnAl2O4 ứng với ion Mn2+ (5)thái 2T2g  A2g mạng ZnAl2O4 [7], [10]–[12] Kết hình cho thấy nồng độ pha tạp ion Cr3+ ảnh hưởng đến cường độ huỳnh quang vật liệu, bột huỳnh quang cho cường độ mạnh ứng với nồng độ pha tạp 1% ion Cr3+ nồng độ ion Cr3+ tăng lên cường độ huỳnh quang vùng đỏ lại giảm Điều giải thích nồng độ ion Cr3+ tăng lên tâm phát xạ tăng làm cương độ huỳnh quang tăng Nhưng nông độ pha tạp tăng giới hạn 1% có tượng truyền lượng ngược tâm phát xạ làm cho cường độ huỳnh quang giảm tượng dập tắt huỳnh quang Kết phân tích cho thấy, vật liệu ZnAl2O4 đồng ion Mn2+ ion Cr3+ cho phát xạ mạnh ứng với mẫu pha tạp 0,5% ion Mn2+ và 0,5% ion Cr3+ nung 1400 oC 4 Kết luận Chúng tổng hợp thành công vật liệu ZnAl2O4 đồng pha tạp ion Mn 2+ ion Cr3+ phương pháp sol-gel, sử dụng citric acid chất tạo gel Kết nghiên cứu cho thấy vật liệu thu hấp thụ mạnh vùng tử ngoại tử ngoại gần, phát xạ mạnh vùng ánh sáng đỏ - đỏ xa ứng với trình dịch chuyển lượng ion Cr3+ trong mạng ZnAl2O4 giải phát xạ yếu vùng xanh trình dịch chuyển mức lượng ion Mn2+ Mẫu vật liệu cho phát xạ tốt mẫu ZnAl2O4 pha tạp 0,5% ion Mn2+ 0,5% ion Cr3+ nung thiêu kết khơng khí, 1400 oC Vật liệu hấp thụ mạnh vùng tử ngoại tử ngoại gần, nên vật liệu phù hợp cho định hướng ứng dụng trình tráng - phủ lên đèn huỳnh quang sử dụng thủy ngân với phát xạ đặc trưng bước sóng 254 nm 318 nm, tráng - phủ lên điot phát quang sử dụng chip LED InGaN với bước sóng kích 395 nm Lời cảm ơn Nghiên cứu tài trợ từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ Trường ĐHSP Hà Nội cho đề tài có mã số C.2018.09 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] R F Martins and O A Serra, “Thin film of ZnAl2O4:Eu3+ synthesized by a non-alkoxide precursor sol-gel method,” J Braz Chem Soc., vol 21, no 7, pp 1395–1398, 2010 [2] S K Sampath and J F Cordaro, “Optical Properties of Zinc Aluminate, Zinc Gallate, and Zinc Aluminogallate Spinels,” J Am Ceram Soc., vol 81, no 3, pp 649–654, 2005 [3] S Mathur et al., “Single-Source Sol-Gel Synthesis of Nanocrystalline ZnAl2O4: Structural and Optical Properties,” J Am Ceram Soc., vol 84, no 9, pp 1921–1928, 2004 [4] K Kumar, K Ramamoorthy, P M Koinkar, R Chandramohan, and K Sankaranarayanan, “A novel way of modifying nano grain size by solution concentration in the growth of ZnAl2O4 thin films,” J Nanoparticle Res., vol 9, no 2, pp 331–335, 2007 [5] M T Tsai, Y X Chen, P J Tsai, and Y K Wang, “Photoluminescence of Manganese-doped ZnAl2O4 nanophosphors,” Thin Solid Films, vol 518, no.24 SUPPL., p.e9, 2010 [6] D Zhang, C Wang, Y Liu, Q Shi, W Wang, and Y Zhai, “Green and red photoluminescence from ZnAl2O4:Mn phosphors prepared by solgel method,” J Lumin., vol.132, no 6, pp.1529–1531, 2012 [7] M G Brik, J Papan, D J Jovanović, and M D Dramićanin, “Luminescence of Cr3+ ions in ZnAl2O4 and MgAl2O4 spinels: Correlation between experimental spectroscopic studies and crystal field calculations,” J Lumin., vol 177, pp 145–151, 2016 [8] L Cornu, M Duttine, M Gaudon, and V Jubera, “Luminescence switch of Mn-Doped ZnAl2O4 powder with temperature,” J Mater Chem C, vol 2, no 44, pp 9512–9522, 2014 [9] Y Fangli, H Peng, Y Chunlei, H Shulan, and L Jinlin, “Preparation and properties of zinc oxide nanoparticles coated with zinc aluminate,” J Mater Chem., vol 13, no 3, pp 634–637, 2003 [10] S V Motloung, F B Dejene, H C Swart, and O M Ntwaeaborwa, “Effects of Cr3+ mol% (6)sol-gel process,” Ceram Int., vol 41, no 5, pp 6776– 6783, 2015 [11] X Tian, L Wan, K Pan, C Tian, H Fu, and K Shi, “Facile synthesis of mesoporous ZnAl2O4 thin films through the evaporation-induced self-assembly method,” J Alloys Compd., vol 488, no 1, pp 320–324, 2009 [12] Y Huang, F Yuan, L Zhang, S Sun, Q Wei, and Z Lin, “Effects of Cr3+ ion concentration on the spectral characterization in Cr3+:Ca0.93Mg1.07 Si2O6 crystals,” J Lumin., vol
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL, ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+ ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Hình ảnh liên quan

Hình 2 là ảnh FE-SEM của mẫu ZnAl2O4 nung thiêu kết ở nhiệt độ 1400 o - ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+  ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Hình 2.

là ảnh FE-SEM của mẫu ZnAl2O4 nung thiêu kết ở nhiệt độ 1400 o Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. Giản đồ nhiễu xạ tia X của bột huỳnh - ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+  ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Hình 1..

Giản đồ nhiễu xạ tia X của bột huỳnh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4. Phổ PL của các mẫu ZnAl2O4 pha tạp - ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+  ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Hình 4..

Phổ PL của các mẫu ZnAl2O4 pha tạp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Phổ PL của các mẫu ZnAl2O4 pha tạp - ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+  ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Hình 5..

Phổ PL của các mẫu ZnAl2O4 pha tạp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Phổ PL và PLE của các mẫu ZnAl2O4 pha - ẢNH HƯỞNG CỦA NÔNG ĐỘ PHA TẠP ION Cr3+  ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU ZnAl2O4:Mn2+ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Hình 3..

Phổ PL và PLE của các mẫu ZnAl2O4 pha Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan