0

PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

8 3 0
 • PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:11

Sự lệch khỏi quy luật tuyến tính Curie- Weiss là do sự xuất hiện các cụm sắt từ trong vùng thuận từ của vật liệu làm phát sinh một pha từ mới gọi là pha Griffiths hoặc có thể là do s[r] (1)PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3 Phạm Thanh Phong1, Phạm Hồng Nam2, Tạ Ngọc Bách2, Lưu Hữu Nguyên3, Lê Viết Báu4, Lê Thị Tuyết Ngân5, Nguyễn Văn Đăng5* 1Viện tiên tiến Khoa học Vật liệu – ĐH Tôn Đức Thắng, 2Viện Khoa học Vật liệu -Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, 3Trường Đại học Khánh Hòa, 4Trường Đại học Hồng Đức, 5Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Pha Griffith hiệu ứng từ nhiệt vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 nghiên cứu cách chi tiết Biến thiên entropy từ biến thiên nhiệt dung riêng tính tốn mơ hình hiện tượng luận, dựa số liệu M(T) mẫu Giá trị lớn biến thiên entropy từ từ trường 12 kOe 0,95 J/kg.K Kết cho thấy vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 hứa hẹn tiềm ứng dụng kỹ thuật làm lạnh từ tính Ngoài trùng lắp thành đường cong biến thiên entropy từ từ trường khác chứng tỏ chuyển pha từ vật liệu chuyển pha loại hai Sự xuất pha Griffith làm tăng cường hiệu ứng từ nhiệt mẫu Từ khóa: vật liệu từ tính; nano manganites; pha Griffith; hiệu ứng từ nhiệt; La0.78Ca0.22MnO3 Ngày nhận bài: 20/5/2019; Ngày hoàn thiện: 18/9/2019; Ngày đăng: 01/10/2019 GRIFFITHS PHASE AND PREDICTION OF MAGNETOCALORIC EFFECT IN La0.78Ca0.22MnO3 NANOPARICLES Pham Thanh Phong1, Pham Hong Nam2, Ta Ngoc Bach2, Lưu Huu Nguyen3, Le Viet Bau4, Le Thi Tuyet Ngan5, Nguyen Van Dang5* 1 Advanced Institute of Materials Science - Ton Duc Thang University, 2Institute of Materials Science - Vietnam Academy of Science and Technology 3 University of Khanh Hoa, 4Hong Duc University 5 Univerity of Sciences - TNU ABSTRACT Griffith phase and the magnetocaloric effect in La0.78Ca0.22MnO3 nanoparticles have been studied in detail The magnetic entropy change and the magnetization-related change of the specific heat were calculated using the phenomenological model from the temperature dependence of magnetization M(T) data of the sample The maximum magnetic entropy change ( ) was found to be 0,95 J/kg.K for H = 12 kOe, making this material a suitable candidate for magnetic refrigeration applications A master curve of the magnetic entropy change confirmed the second order of the magnetic phase transition The appearance of Griffith phase enhances the magnetocaloric effect in the sample Keywords: magnetic materials, nanomanganites, Griffiths phase, magnetocaloric effect, La0.78Ca0.22MnO3 Received: 20/5/2019; Revised: 18/9/2019; Published: 01/10/2019 (2)1 Giới thiệu Các vật liệu manganites R1-xAxMnO3, (R A là nguyên tố đất hiếm, nhiên A nguyên tố kim loại khác) thu hút quan tâm đặc biệt không nghiên cứu thực nghiệm mà nghiên cứu lý thuyết kể từ hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (Colossal Magnetoresistance - CMR) phát hiện chúng Tương tác trao đổi kép, hiệu ứng Jahn-Teller tách pha giải thích thành cơng hình thành CMR vật liệu [1-3] Một số nghiên cứu gần tách pha nên cạnh tranh pha kim loại-sắt từ điện môi-thuận từ không xảy vật liệu đa tinh thể mà vật liệu đơn tinh thể [4] Bổ sung vào lời giải thích trên, vài tác giả cho hiệu ứng CMR dập tắt trạng thái bất trật tự, tạo nên trạng thái sắt từ cục pha thuận từ [1, 5] Tính chất dị thường tồn dải nhiệt độ , nhiệt độ bất trật tự phụ thuộc vào trật tự sắt từ nhiệt độ Griffith Do phân tán cụm spin sắt từ pha thuận từ nên trật tự sắt từ khoảng ngắn cục tồn mẫu hình thành nên pha từ gọi pha Griffith (GP) [6-7] Griffith chứng minh mặt lý thuyết xác suất tồn cụm sắt từ vùng nhiệt độ xảy tính chất dị thường tồn mẫu sắt từ Ising pha loãng ngẫu nhiên [8] Hầu hết manganites pha tạp hệ từ tính tn theo mơ hình ngẫu nhiên ba chiều (3D) Heisenberg mơ hình Ising Điều có nghĩa hệ manganite trộn pha, tồn trạng thái tương tự thuận từ Heisenberg khoảng nhiệt độ TC gọi pha Griffith theo nghĩa hẹp Tuy nhiên nhiều báo cáo gần cho thấy pha Griffith xuất manganite La1-xSrxMnO3 [9], La1-xCaxMnO3 [7, 10], La0.45Sr0.55Mn 1-xCoxO3 [11], La1-xBaxMnO3 [12], Sm 1-xSrxMnO3 [13], La0.7-xDyxCa0.3MnO3 [14], Pr0.5Sr0.5Mn1-yGayO3 [15], Nd0.45Mn1-xGaxO3 [16], La0.4Bi0.6Mn1-xTixO3 [17] tính chất từ mơ tả mơ hình trường trung bình, Heisenberg trường trung bình tam tới hạn (Tricritical mean-field model) Tuy nhiên pha Griffith xuất dải nồng độ thay định Ví dụ cho La1-xCaxMnO3, pha Griffith xuất dải nồng độ 0.18  x  0.33, ngoại trừ mẫu với x = 0.20 [10]; trường hợp La1-xSrxMnO3, pha Griffith xuất vùng 0.06  x  0.16 [9], pha Griffith xuất vùng 0.1  x  0.33 cho trường hợp La 1-xBaxMnO3 [12] Mặc dầu cịn có nhiều ý kiến khác [18,19] song phần lớn báo cáo gần giải thích xuất pha Griffith manganite pha tạp kết hợp hiệu ứng ứng suất khơng vừa khớp bán kính ion vị trí thay dập tắt bất trật tự mẫu, điều tạo nên spin sắt từ vùng thuận từ [11-19] Như vậy, kiểu bất trật tự khác sinh trạng thái GP khác bao gồm độ bất trật tự cao vật liệu đa tinh thể Về sau, số báo cáo cho thấy pha Griffith xuất vật liệu nano manganite như, Sm0.1Ca0.9MnO3 [19], La0.4Ca0.6MnO3 [20], La0.5Ca0.5MnO3 [21], La0.75Ca0.25MnO3 [22], La0.8Ca0.2MnO3 [23] Các hiệu ứng bề mặt tách pha bề mặt hạt nano từ cho nguyên nhân gây xuất pha Griffith hệ nano [24] Tuy nhiên theo hiểu biết chúng tơi, chưa có cơng trình nghiên cứu pha Griffith vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 (3)xác định tiềm ứng dụng chúng kỹ thuật làm lạnh Thông thường đại lượng thường xác định thông qua phép đo phụ thuộc từ độ theo từ trường M(H) mẫu Tuy nhiên phương pháp đo này tốn thời gian tốn Vì phương pháp khác hiệu tốn tính tốn đại lượng thông qua phép đo phụ thuộc từ độ theo nhiệt độ M(T) từ trường khác Phương pháp sử dụng vài cơng trình gần thể nhiều ưu trội [30, 31] Trong báo này, chúng tơi trình bày kết nghiên cứu xuất pha Griffith hiệu ứng từ nhiệt vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 Mối liên hệ chúng phân tích cách chi tiết 2 Phương pháp thực nghiệm Vật liệu La0.78Ca0.22MnO3 chế tạo phương pháp sol-gel (được mô tả chi tiết [22, 23]) Bột thu sau trình ép thành viên nung nóng nhiệt độ 900 oC thời gian giờ, sau làm nguội nhiệt độ phịng Giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy mẫu có cấu trúc trực thoi (orthorhombic) Các phép đo từ độ theo nhiệt độ thực hệ đo tính chất vật lý (Physical Property Measurement Systems –PPMS) Hình Ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) La0.78Ca0.22MnO3 3 Kết bàn luận Hình trình bày ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường mẫu La0.78Ca0.22MnO3 Các hạt tương đối đồng đều, kích thước trung bình cỡ 50 nm Một vài hạt kết dính với tạo thành đám hạt Tuy nhiên hạt tồn dạng đơn, phân tán 0 10 0 500 1000 1500 2000 50 100 150 200 250 300 M ( e m u/ g) T (K)   (O e.g/ em u) T B H = 300 Oe (a) Hình Sự phụ thuộc nhiệt độ từ độ nghịch đảo độ cảm từ chiều La0.78Ca0.22MnO3 đo 300 Oe Hình trình bày phụ thuộc nhiệt độ từ độ M(T) nghịch đảo độ cảm từ chiều ( mẫu đo từ trường 300 Oe Có thể nhận thấy có xuất hiện nhiệt độ khóa (TB) đường M(T) mẫu Đây đặc trưng chung cho mẫu nano siêu thuận từ [19] Ngồi từ đường nhận thấy vùng thuận từ, bắt đầu khoảng từ nhiệt độ 250 K, hệ khơng cịn tn theo định luật Curie-Weiss: (1) trong nhiệt độ Weiss C số Curie Sự lệch khỏi quy luật tuyến tính Curie-Weiss xuất cụm sắt từ vùng thuận từ vật liệu làm phát sinh pha từ gọi pha Griffiths tồn polaron từ vùng [8] Do để kiểm tra thực pha Giffiths mẫu polaron từ tính, chúng tơi sử dụng mơ hình pha Griffiths mơ tả bởi: (4)với điều kiện xuất GP mangganites Sự xuất GP nano La0.78Ca0.22MnO3 cạnh tranh tương tác sắt từ phản sắt từ lớp vỏ làm phát sinh cụm sắt từ vùng thuận từ vật liệu [24] Đặc biệt giá trị âm = - 200 K cho thấy dự đoán hồn tồn xác 0 500 1000 1500 2000 -200 -100 100 200 300 -1 T (K) T G   (O e.g/ em u) (b) 500 1000 1500 2000 50 100 150 200 250 300 Griffiths model T (K)  (O e .g/e mu) Hình Sự phụ thuộc nhiệt độ nghịch đảo độ cảm từ chiều La0.78Ca0.22MnO3 đo 300 Oe Đường thẳng đường làm khớp theo luật Curie-Weiss Hình phụ phía đường làm khớp theo mơ hình Griffith Sự xuất GP vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 ảnh hưởng đến tính chất từ tính mối tương quan với hiệu ứng từ nhiệt? Trong phần này, thông số liên quan đến hiệu ứng từ nhiệt xem xét đánh giá cách sử dụng lý thuyết trường phân tử Theo nhiệt động lực học phân tử, biến thiên entropy từ vật liệu từ tính từ trường biểu diễn công thức: (3) Từ phương trình Maxwell, entropy từ từ độ mẫu liên hệ với biểu thức: (4) Từ (3) (4), biến thiên entropy từ tính bởi: (5) Mặt khác, theo lý thuyết trường phân tử, phụ thuộc nhiệt độ từ độ vật liệu sắt từ cho bởi: (6) M (a .u) T (K) M i M f . . . T C (a) (M i + Mf)/2 Hình Sự phụ thuộc nhiệt độ từ độ từ trường không đổi (minh họa cho đại lượng phương trình (7) Một cách gần đúng, phương trình (6) viết thành: (7) Mi Mf giá trị từ độ thời điểm đầu cuối trình chuyển pha sắt từ - thuận từ mẫu minh họa hình Ngồi ra, A, B C công thức (7) liên hệ với bởi: (8) (9) Đạo hàm biểu thức (7) theo nhiệt độ ta có: (10) với lưu ý Thay biểu thức (10) vào (5), ta được: (11) Lấy tích phân biểu thức (11), ta được: (12) Tại nhiệt độ Curie (T = TC), biến thiên entropy từ đạt cực đại có giá trị: (13) Biến thiên nhiệt dung vật liệu tính bởi: (5)Từ phương trình (1), xác định biểu thức: (15) 0 10 20 30 40 50 60 70 50 100 150 200 250 300 1 kOe kOe 12 kOe M ( e m u/ g) T (K) Hình Sự phụ thuộc nhiệt độ từ độ La0.78Ca0.22MnO3 từ trường kOe, kOe 12 kOe đường làm khớp theo phương trình (7) Sử dụng phương trình tính biến thiên entropy từ biến thiên nhiệt dung vật liệu Hình trình bày phụ thuộc nhiệt độ từ độ La0.78Ca0.22MnO3 từ trường kOe, kOe 12 kOe đường làm khớp theo phương trình (7) Có thể thấy đường làm khớp phù hợp với giá trị thực nghiệm, điều cho thấy mơ hình lý thuyết phù hợp để tính tốn thơng số hiệu ứng từ nhiệt Các giá trị Mi, Mf, TC, B được bảng Bảng Các thông số rút từ việc làm khớp theo phương trình (7) cho mẫu La0.78Ca0.22MnO3trong các từ trường 1.5 12 kOe H (kOe) Mi (emu/g) Mf (emu/g) TC (K) B (emu/gK) SC (emu/gK) 27.384 0.8978 132 0.00749 -0.6129 47.647 1.1416 130 0.01483 -1.0102 12 73.175 0.1070 125 0.02994 -1.3522 Sự phụ thuộc nhiệt độ cho mẫu La0.78Ca0.22MnO3 từ trường kOe, kOe 12 kOe tính từ biểu thức (12) hình Giá trị cực đại biến thiên entropy từ thu từ trường 12 kOe từ biểu thức (13) = 0.95 J/kg.K Giá trị gần với giá trị 1.01 J/kg.K từ trường 12 kOe mẫu khối La0.8Sr0.05Ca0.15MnO3 [31] 1.5 J/kg.K từ trường kOe mẫu khối La0.75Sr0.125Ca0.1255MnO3 [32] Cả hai mẫu chế tạo phương pháp sol-gel Thông thường thay đổi lớn biến thiên entropy từ manganite có nguồn gốc từ từ thay đổi nhanh từ độ quanh TC Rõ ràng có xuất GP vùng thuận từ tức tồn cụm sắt từ nhiệt độ TC, thay đổi xảy nhanh hơn, nên làm xuất giá trị lớn 0 0.2 0.4 0.6 0.8 50 100 150 200 250 300 1 kOe kOe 12 kOe T (K) - SM (J kg -1 K -1 ) Hình Sự phụ thuộc nhiệt độ biến thiên entropy từ La0.78Ca0.22MnO3trong từ trường 1,5 12 kOe (tính theo phương trình (12)) -1.5 -1 -0.5 0.5 1.5 2.5 50 100 150 200 250 300 1 kOe kOe 12 kOe T (K) C P,H ( J kg -1 K -1 ) Hình Sự phụ thuộc nhiệt độ biến thiên nhiệt dung La0.78Ca0.22MnO3trong từ trường (6)thống làm lạnh Trong trường hợp giá trị vào khoảng 3.5 J/kg.K từ trường 12 kOe Đây giá trị lớn so sánh với manganites khác [26], vật liệu La0.78Ca0.22MnO3 hứa hẹn tiềm ứng dụng kỹ thuật làm lạnh Gần đây, Franco cộng [33] đề xuất mơ hình tượng luận để nghiên cứu nguồn gốc chuyển pha vật liệu từ Theo mơ hình này, tất đường cong từ trường khác chồng lắp vào đường hệ tọa độ thích hợp, chuyển pha từ tính vật liệu chuyển pha loại hai, ngược lại chuyển pha loại Do để kiểm tra loại chuyển pha mẫu, sử dụng hệ tọa độ với mơ tả phương trình: (16) để xây dựng phụ thuộc vào nhiệt độ tương đối Ở nhiệt độ giá trị 0 0.2 0.4 0.6 0.8 -3 -2 -1 1 kOe 5 kOe 12 kOe  SM / SM ma x Hình Các đường cong trong các từ trường 1.5 12 kOe hệ tọa độ của mẫu La0.78Ca0.22MnO3 Hình trình bày đường cong La0.78Ca0.22MnO3 hệ tọa độ Có thể nhận thấy đường cong chồng lắp lên chứng tỏ chuyển pha từ hệ chuyển pha loại hai 4 Kết luận Tóm lại, nghiên cứu xuất pha Griffith hiệu ứng từ nhiệt vật liệu nano La0.78Ca0.22MnO3 từ trường 1, 12 kOe mơ hình tượng luận Pha Griffith ảnh hưởng đến tính chất từ vật liệu làm tăng cường giá trị biến thiên entropy từ biến thiên nhiệt dung vật liệu Điều có nhiều ý nghĩa việc ứng dụng vật liệu cho kỹ thuật làm lạnh bằng vật liệu từ Lời cám ơn Nghiên cứu tài trợ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề tài mã số 103.02-2016.12 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] A J Millis, P B Littlewood, B I Shraiman, “Double exchange alone does not explain the resistivity of La1−xSrxMnO3“, Phys Rev Lett., Vol 74, pp 5144-5147, 1995 [2] Dagotto E (ed), Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance, Berlin: Springer, 1995 [3] M Uehara, S Mori, C H Chen, S- W Cheong, “Percolative phase separation underlies colossal magnetoresistance in mixed-valent manganites”, Nature, Vol 399, pp 560-563, 1999 [4] J M De Teresa, M R Ibarra, P A Algarabel, C Ritter, C Marquina, J Blasco, J Garcia, A del Moral, Z Arnold, “Evidence for magnetic polarons in the magnetoresistive perovskites”, Nature, Vol 386, pp 256-259, 1997 [5] J Burgy, M Mayr, V Martin-Mayor, A Moreo, E Dagotto, “Colossal effects in transition metal oxides caused by intrinsic inhomogeneities”, Phys Rev Lett., Vol 87 pp 277202 (4 pages), 2001 [6] A J Millis, “Cooperative Jahn-Teller effect and electron-phonon coupling in La1-xAxMnO3”, Phys Rev B, Vol 53, pp 8434-8441, 1996 [7] M B Salamon, P Lin, S H Chun, “Colossal Magnetoresistance is a Griffiths Singularity”, Phys Rev Lett., Vol 88, pp 197203 (4 pages), 2002 [8] R B Griffiths, “Nonanalytic behavior above the critical point in a random Ising ferromagnet“, Phys Rev Lett., Vol 23, pp.17-19, 1969 (7)Phase in Paramagnetic La1-xSrxMnO3”, Phys Rev Lett., Vol 95, pp 257202 (4 pages), 2005 [10] W J Jiang, X Z Zhou, G Williams, Y Mukovskii, R Privezentsev, “The evolution of Griffiths-phase-like features and colossal magnetoresistance in sulator boundary”, J Phys.: Condens Matter., Vol 21, pp 415603(15 pages), 2009 [11] Y Ying, T W Eom, N V Dai, Y P Lee, “Magnetic properties and Griffiths singularity in La0.45Sr0.55Mn1−xCoxO3”, J Magn Magn Mater., 323, pp 94–100, 2011 [12] W J Jiang, X Z Zhou, G Williams, Y Mukovskii, K Glazyrin, “Griffiths phase and critical behavior in single-crystal La0.7Ba0.3MnO3: Phase diagram forLa1−xBaxMnO3 x < 0.33”, Phys Rev B, Vol 77, pp 064424 (7 pages), 2008 [13] P Tong, B Kim, D Kwon, T Qian, S I Lee, S W Cheong, B G Kim, “Griffiths phase and thermomagnetic irreversibility behavior in slightly electron-dopedmanganites Sm1−xCaxMnO3(0.80 ≤ x ≤ 0.92)”, Phys Rev B, Vol 77, pp 184432 (6 pages), 2008 [14] S M Yusuf, J M De Teresa, C Ritter, D Serrate, M R Ibarra, J V Yakhmi, V C Sahni, “Possible quantum critical point in (La1−xDyx)0.7Ca0.3MnO3”, Phys Rev B, Vol 74, pp 144427(6 pages), 2006 [15] A K Pramanik, A Benerjee, “Griffiths phase and its evolution with Mn-site disorder in the half-doped manganite Pr0.5Sr0.5Mn1−yGayO3 (y = 0.0, 0.025, and 0.05)”, Phys Rev B, Vol 81, pp 024431 (5 pages), 2010 [16] J Y Fan, L Pi, Y He, L S Ling, J X Dai, Y H Zhang, “Griffiths phase and magnetic polaronic behavior in B-site disordering manganites”, J Appl Phys., Vol 101, pp 123910 (6 pages), 2007 [17] Vijaylakshmi Dayal, Punith Kumar V., R L Hadimani, D C Jiles, “Evolution of Griffith’s phase in La0.4Bi0.6Mn1-xTixO3 perovskite oxide”, J Appl Phys., Vol 115, pp.17E111 (3 pages), 2014 [18] E Rozenberg, “Comment on “Local structure, magnetization and Griffiths phase of self-doped La1−xMnO3+δ manganites””, J Alloys Compds., Vol 602, pp 40-41, 2014 [19] V Markovich, R Puzniak, I Fita, A Wisniewski, D Mogilyansky, B Dolgin, G Gorodetsky, G Jung, “Irreversibility, remanence, and Griffiths phase in Sm0.1Ca0.9MnO3 nanoparticles”, J Appl Phys., Vol 113, pp 233911(8 pages), 2013 [20] C L Lu, K F Wang, S Dong, J G Wan, J -M Liu, Z F Ren, “Specific heat anomalies and possible Griffiths-like phase in La0.4Ca0.6MnO3 nanoparticles”, J Appl Phys., Vol 103, pp 07F714 (3 pages), 2008 [21] M Pękała, J Szydłowska, K Pękała, V Drozd, “Griffiths like phase in nanocrystalline manganite La0.50Ca0.50MnO3 studied by magnetic susceptibility and electron spin resonance”, J Alloys Compds, Vol 685, pp 237-241, 2016 [22] P T Phong, L T T Ngan, N V Dang, L H Nguyen, P H Nam, D M Thuy, N D Tuan, L V Bau, I J Lee, “Griffiths-like phase, critical behavior near the paramagnetic-ferromagnetic phase transition and magnetic entropy change of nanocrystalline La0.75Ca0.25MnO3”, J Magn Magn Mater., Vol 449, pp 558-566, 2018 [23] P T Phong, L T T Ngan, L V Bau, N X Phuc, P H Nam, L T H Phong, N V Dang, I J Lee, “Magnetic field dependence of Griffiths phase and critical behavior in La0.8Ca0.2MnO3 nanoparticles”, J Magn Magn Mater., Vol 475, pp 374-381, 2018 [24] S Zhou, Y Guo, J Zhao, L He, L Shi, ”Size-Induced Griffiths Phase and Second-Order Ferromagnetic Transition in Sm0.5Sr0.5MnO3 Nanoparticles”, J Phys Chem C, Vol 115, pp 1535-1540, 2011 [25] M –H Phan, S C Yu, “Review of the magnetocaloric effect in manganite materials, J Magn Magn Mater., Vol 308, pp 325-340, 2007 [26] P Sarkar, P Mandal, P Choudhury, “Large magnetocaloric effect in Sm0.52Sr0.48MnO3 in low magnetic field”, Appl Phys Lett., Vol 92, pp 182506 (3 pages), 2008 [27] S B Tian, M -H Phan, S C Yu, N H Hur, “Magnetocaloric effect in a La0.7Ca0.3MnO3 single crystal”, Physica B, Vol 327, pp 221-224, 2003 [28] Z M Wang, G Ni, Q.Y Xu, H Sang, Y W Du, “Magnetocaloric effect in perovskite manganites La0.7-xNdxCa0.3MnO3 and La0.7Ca0.3MnO3”, J Appl Phys., Vol 90, pp 5689-5691, 2001 [29] L Si, Y L Chang, J Ding, C K Ong, B Yao, “Large magnetic entropy changein Nd2/3Sr1/3MnO3”, Appl Phys A, Vol 77, pp 641-643, 2003 [30] M A Hamad, “Prediction of thermomagnetic properties of La0.67Ca0.33MnO3 and La0.67Sr0.33MnO3”, Phase Trans., Vol 85, pp 106-112, 2012 (8)[32] Z B Guo, Y W Du, J S Zhu, H Huang, W P Ding, D Feng, “Large magnetic entropy change in perovskite-type manganese oxides” Phys Rev Lett., Vol 78, pp 1142-1145, 1997
- Xem thêm -

Xem thêm: PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3, PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) của La0.78Ca0.22MnO3 - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Hình 1..

Ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) của La0.78Ca0.22MnO3 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1 trình bày ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường của mẫu La0.78Ca0.22MnO3. Các hạt  tương đối đồng đều, kích thước trung bình cỡ - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Hình 1.

trình bày ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường của mẫu La0.78Ca0.22MnO3. Các hạt tương đối đồng đều, kích thước trung bình cỡ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Curie-Weiss. Hình phụ phía trên chỉ đường làm khớp theo mô hình Griffith - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

urie.

Weiss. Hình phụ phía trên chỉ đường làm khớp theo mô hình Griffith Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Sự phụ thuộc nhiệt độ của nghịch đảo độ - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Hình 3..

Sự phụ thuộc nhiệt độ của nghịch đảo độ Xem tại trang 4 của tài liệu.
được chỉ ra trong bảng 1. - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

c.

chỉ ra trong bảng 1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 1. Các thông số rút ra từ việc làm khớp theo phương trình (7) cho mẫu La 0.78Ca0.22MnO3trong - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Bảng 1..

Các thông số rút ra từ việc làm khớp theo phương trình (7) cho mẫu La 0.78Ca0.22MnO3trong Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 5. Sự phụ thuộc nhiệt độ của từ độ của - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Hình 5..

Sự phụ thuộc nhiệt độ của từ độ của Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 8. Các đường cong của trong - PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3

Hình 8..

Các đường cong của trong Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan