0

Kiểm tra vật lý 10 Dap an kiem tra thu hk 2

2 11 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 Dap an kiem tra thu hk 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:04

[r] (1)BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA THỬ HK II (2015 – 2016) MƠN VẬT LÍ 10 11:10' Ngày 17/03/2016 Câu 114 115 116 Câu 117 118 1 A C B C A 2 D C C B B 3 A C B A B 4 C A D C D 5 B D D B A 6 C A C D B 7 D B D C C 8 A B A C D 9 A B A A B 10 C D B 10 A B 11 D D C 11 B C 12 B A A 12 A D 13 D A A 13 B D 14 C D D 14 B A 15 A A A 15 A B 16 D B A 16 D D 17 C C D 17 B B 18 B C C 18 D C 19 C A C 19 C C 20 A D B 20 D C 21 D D D 21 B B 22 B D C 22 A D 23 D B A 23 A C 24 A A C 24 C C 25 B C B 25 A A 26 B A B 26 B A 27 B C D 27 C D 28 B B B 28 D A 29 C B B 29 D A (2)01 11 21 02 12 22 03 13 23 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29 10 20 30 01 11 21 02 12 22 03 13 23 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29 10 20 30 01 11 21 02 12 22 03 13 23 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29 10 20 30 01 11 21 02 12 22 03 13 23 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 Dap an kiem tra thu hk 2, Kiểm tra vật lý 10 Dap an kiem tra thu hk 2

Hình ảnh liên quan

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA THỬ HK II (2015 – 2016) MÔN V ẬT LÍ 10  - Kiểm tra vật  lý 10 Dap an kiem tra thu hk 2

2015.

– 2016) MÔN V ẬT LÍ 10 Xem tại trang 1 của tài liệu.