0

BÌA VÀ MỤC LỤC

5 12 0
  • BÌA VÀ MỤC LỤC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:56

Nguyen Thi Bich Ngoc, Tran Minh Thanh - Journal club as a professional development activity among lecturers 93. Nguyen Quang Linh, Duong Thi Thu Huong - Enhancing physics stud[r] (1)Tập 209, số 16, 2019 Tập 209, Số 16 , 2019 CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SOCIAL SCIENCES - HUMANITIES - ECONOMICS (2) T¹p chÝ Khoa học Công nghệ CHUYÊN SAN KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN – KINH TẾ Môc lôc Trang Vi Thị Phương, Lã Thuỳ Linh - Vấn đề việc học người học ngoại ngữ báo điện tử 3 Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Tiên Phong - Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho câu lạc thể dục thể thao Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 9 Hoàng Thu Thuỷ, Lý Trung Thành - Xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số - Thực tiễn tỉnh Thái Nguyên 16 Lê Xuân Hưng, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thị Thanh Huyền - Thực trạng sử dụng tài liệu học tập sinh viên Trường Đạ ọc dư c Thái Bình 22 Nguyễn Văn Diều - Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh thực nguyên tắc tập trung dân chủ vào công tác xây dựng Đảng 28 Trần Thị Diệu Linh - Giáo dục người cha gia đình hạt nhân Việt Nam 34 Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Quỳnh Anh, Đào Hồng Phương - Các lỗi thường gặp viết số 2, Bài thi cuối kỳ tiếng anh sinh viên Trường Đại học Y Dư c - Đại học Thái Nguyên đề xuất giải pháp 42 Nguyễn Hữu Dũng - Các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập hộ nông dân canh tác đất sau dồn diền đổi thửa huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 48 Phùng Thanh Hoa - Vấn đề ly hôn cặp v chồng trẻ địa bàn huyện Phú Bình 55 Ammone Phomphiban, Nguyễn Danh Nam - Quy trình mơ hình hóa dạy học đại số Trường Trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 62 Quyền Thị Lan Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thị Mai - Đán g lòng ngườ dân đố vớ ệ t ống sở tầng nông t ôn mớ uyện ên T àn , tỉn Ng ệ An 70 Nguyễn Tiến Long, Phạm Đăng Tứ, Đàm Phương Lan, Luân Thị Năm - Nâng cao chất lư ng dịch vụ di động VNPT Thái Nguyên bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 78 Trần Thị Diệu Linh - Những đặc trưng giáo dục Việt Nam thời kỳ phong kiến 86 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Minh Thành - Câu lạc đọc tạp chí chuyên ngành với tư cách hoạt động phát triển chuyên môn cho giảng viên 93 Nguyễn Quang Linh, Dương Thị Thu Hương - Bồ dưỡng lực t ết kế tổ c ức oạt động trả ng ệm cho sinh viên sư p ạm Vật lí t eo mơ ìn g áo dục STEM 101 Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam - Quan điểm nguyên tắc quy hoạch mạng lưới trường sư phạm ở Việt Nam 108 Đinh Thị Hương - Đạo sư đồ qua Văn tế Nguyễn Bỉn Khiêm Đ n T Trung 115 Nguyễn Thị Thanh Huyền - Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lịng khách hàng hoạt động cơng ty tổ chức kiện 123 Trần Viết Khanh, Trần Thị Hiền - Thực trạng g ả p áp ây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô t ị địa bàn t àn p ố Bắc Kạn 128 Lê Thị Minh, Nguyễn Thị Tâm, Trần Việt Dũng - Ng ên cứu va trò p ụ nữ p át tr ển k n tế ộ nông dân tạ uyện Đạ Từ, tỉn T Nguyên 135 Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thu Huyền - Đánh giá tìn ìn t ực ện c ín sác c trả dịc vụ mô trường rừng tạ V ệt Nam 143 Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Thành Huy - Đán g công tác cấp g c ứng n ận quyền sử dụng đất, quyền sở ữu n tà sản k ác gắn l ền vớ đất đa địa bàn t àn p ố Cẩm P ả, tỉn Quảng N n g a đoạn 2015 - 2019 151 Journal of Science and Technology 209(16) (3)Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng quan chung kiểm tốn mơi trường: Lý thuyết thực tiễn 157 Nguyễn Khánh Như - Mơ hình lớp học đảo ngư c dạy học lịch sử trường trung học phổ thông 165 Phùng Thanh Hoa - Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông 172 (4)soT Tạp chí Khoa học Công nghệ SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICS Content Page Vi Thi Phuong, La Thuy Linh - Communication on learning and problems of foreign languages in new period Nguyen Ngoc Binh, Nguyen Tien Phong - Solutions to improve the effectiveness of sports clubs in University of Economics and Business Administration - Thai Nguyen University Hoang Thu Thuy, Ly Trung Thanh - The building of a contingent of ethnic minority - Practical officials in Thai Nguyen province 16 Le Xuan Hung, Nguyen Trung Anh, Nguyen Thi Hong, Bui Thi Thanh Huyen - Current situation of using learning materials of students’ at Thai Binh University of Medicine and Pharmacy 22 Nguyen Van Dieu - Manipulating Ho Chi Minh's model in the implementation of the principle of democracy concentration into the development of Vietnamese communist party 28 Tran Thi Dieu Linh - Father’s education towards the children in Vietnam nuclear family 34 Nguyen Thi Hong Nhung, Tran Thi Quynh Anh, Dao Hong Phuong - Common errors in students’ writing part ii, 3rd term final exam, in thai nguyen university of medicine and pharmacy, and solutions 42 Nguyen Huu Dung - Factors affecting farmer income after the land regrouping program in Hai Hau district, Nam Dinh province 48 Phung Thanh Hoa - Divorce problems in young couple in area Phu Binh district 55 Ammone Phomphiban, Nguyen Danh Nam - Modeling process in teaching algebraic in Lao people’s democratic republic schools 62 Quyen Thi Lan Phuong, Nguyen Tuan Anh, Dang Thi Mai - Evaluating the people’s satisfaction of the new rural infrastructure system in Yen Thanh, Nghe An 70 Nguyen Tien Long, Pham Dang Tu, Dam Phuong Lan, Luan Thi Nam - Improve the quality of mobile services in VNPT Thai Nguyen in the context of industrial revolution 4.0 78 Tran Thi Dieu Linh - Characteristics of Vietnam education in feudal times 86 Nguyen Thi Bich Ngoc, Tran Minh Thanh - Journal club as a professional development activity among lecturers 93 Nguyen Quang Linh, Duong Thi Thu Huong - Enhancing physics student's abilities of designing and operating empirical activities by stem-oriented model at Thai Nguyen university of education 101 Pham Hong Quang, Nguyen Danh Nam - Viewpoints and principles of restructuring the network of teacher education institutions in Vietnam 108 Dinh Thi Huong - Teacher respecting virtue in Nguyen Binh Khiem funeral oration by Dinh Thoi Trung 115 Nguyen Thi Thanh Huyen - Factors effecting the satifaction of customers in the activities of event companies 123 Tran Viet Khanh, Tran Thi Hien - The situations and solutions of the cultural lifestyle in Bac Kan city 128 Le Thi Minh, Nguyen Thi Tam, Tran Viet Dung - Research on the role of women in farmer household economic development in Dai Tu district, Thai Nguyen province 135 Nguyen Thi Dong, Nguyen Thu Huyen - Assessment of payment for forest environmental services in Viet Nam 143 Nguyen Thi Bich Lien, Chu Thanh Huy - Assessment of the grant of certificates of land use right, ownership of housing and other assets associated with land on the area of Cam Pha city, Quang Ninh province phase 2015 - 2019 151 Cao Truong Son, Nguyen Thi Huong Giang - General overview about environmental audit: Theory and practice 157 Nguyen Khanh Nhu - The flipped classroom model in teaching history at the present high schools 165 Phung Thanh Hoa - Ethics education students for Ho Chi Minh University of information technology and communication 172 Journal of Science and Technology 209(16) (5)Pham Thi Hien - The rate of technological and equipment innovation in Thai Nguyen province in the period of
- Xem thêm -

Xem thêm: BÌA VÀ MỤC LỤC, BÌA VÀ MỤC LỤC

Hình ảnh liên quan

Ammone Phomphiban, Nguyễn Danh Na m- Quy trình mô hình hóa trong dạy học đại số ở Trường Trung học - BÌA VÀ MỤC LỤC

mmone.

Phomphiban, Nguyễn Danh Na m- Quy trình mô hình hóa trong dạy học đại số ở Trường Trung học Xem tại trang 2 của tài liệu.