0

What do you eat | Lớp 11, Tiếng Anh - Ôn Luyện

18 12 0
  • What do you eat | Lớp 11, Tiếng Anh - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:55

rice Vegetables Fruit trees Fruit Animals Cows Milk Chickens Eggs.. Home work[r] (1)(2)Period 95:Unit 16 Man and the environment A: animals and plants (A1,2 page 166,167) (3)what is this? (4)Compare the different about quantifies of rice in pictures? (5)What are they? (6)compare the different about the quantifies of eggs in pictures? (7)1: Listen and repeat Some rice A lot of rice A little rice (8)Eggs:danh từ đếm đợc( Countable noun) Rice: danh từ không đếm đợc( uncountable noun) (9)* Structure: Các tính từ địnhlượng: • a lot of: nhiều • a little:một • a few: vài: • some: số, vài • Cách dùng: • Câu hỏi: How much / How many? • How much + danh từ khơng đếm được? • eg: How much sugar you want? • How many+ danh từ đếm được? • eg: How many bananas you want? (10)2: Listen and read Then answer the questions * Vocabulary v/ produce v/ pull ( a cart) v/ grow v/ plow n/ buffalo n/ animal n/ cow Sản xuất Kéo ( xe bò) Trồng trọt cày Con trâu (11)the questions * Comprehension questions • a How much rice does Mr Hai produce? • b Does he produce any vegetables? • c How much fruit does he produce? • d How much milk his cows produce? (12)* Listen and repeat: Mr Hai is a farmer He has some paddy fields and he produces a lot of rice Near his house, he has a small fields and he grows a few vegetables He also has a few fruit trees They produce a little fruit Mr Hai has some animals He has two (13)the questions a How much rice does Mr Hai produce? He produces a lot of rice b Does he produce any vegetables? yes, he does c How much fruit does he produce? He produces a little fruit d How much milk his cows produce? They produce a little milk e How many eggs his chickens produce? (14)check (V) in the box some A lot of A few A little Paddy fields V (15)some A lot of A few A little Paddy fields V rice V Vegetables V Fruit trees V Fruit V Animals V Cows V Milk V Chickens V (16)Home work Learn by heart all new words (17)(18)The bye bye song Bye, bye See you tomorrow Bye, bye See you tomorrow Bye, bye See you tomorrow Bye, bye Bye, bye
- Xem thêm -

Xem thêm: What do you eat | Lớp 11, Tiếng Anh - Ôn Luyện, What do you eat | Lớp 11, Tiếng Anh - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

thời điểm cụ thể, tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS - What do you eat | Lớp 11, Tiếng Anh - Ôn Luyện

th.

ời điểm cụ thể, tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Xem tại trang 11 của tài liệu.
thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm - What do you eat | Lớp 11, Tiếng Anh - Ôn Luyện

tho.

ại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm Xem tại trang 12 của tài liệu.