0

Hô hấp ở thực vật | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

19 5 0
  • Hô hấp ở thực vật | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:52

Chu trình Crep và lên men. d.[r] (1)(2)(3)1 Hơ h p gì? Phương trình hô h p t ng quátấ ổ Vai trị c a hơ h p đ i v i c th th c v t ố ể ự (4) 1 Hơ h p gì? Hơ h p th c v t q trình chuy n đ i ấ ở ự ậ ể ổ lượng c a t bào s ng Trong đó, phân t ủ ế ố ử cacbohidrat b phân gi i đ n COị ả ế 2 H2O, đ ng th i ồ ờ năng lượng được gi i phóng m t ph n lả ộ ầ ượng đó được tích lũy ATP. Phương trình hơ h p t ng quátấ ổ (5) Vai trò c a hô h p đ i v i c th th c v t ố ể ự - M t ph n lộ ầ ượng hô h p đấ ược th i dả ưới d ng nhi t đ trì thân nhi t thu n l i cho ho t đ ng c a ệ ể ệ ậ ợ ộ ủ c th ể - Năng lượng gi i phóng dả ướ ại d ng ATP cung c p cho ấ ho t đ ng s ng c a t bào, c th ộ ố ủ ế ể - T o s n ph m trung gian nguyên li u cho ả ẩ ệ trình t ng h p ch t khác c th ổ ợ ấ ể (6)GlucôzơĐường phân 2ATP H2O Axit piruvic (2CH3COCOOH) (C6H12O6) Rượu êtilic (2C2H5OH) + 2CO2 ho cặ axit lactic (C3H6O3) A – Lên men (7) Phân gi i k khíả ị Phân gi i k khí (khơng có oxi phân t ) g m đả ị ường phân lên men, t o s n ph m nhi u lạ ả ẩ ề ượng nh rượu êtilic, axit lactic (8) Phân gi i hi u khí ế (9)GlucôzơĐường phân 2ATP H2O Axit piruvic (2CH3COCOOH) (C6H12O6) Rượu êtilic (2C2H5OH) + 2CO2 ho cặ axit lactic (C3H6O3) Ti thể + O2 6CO2 6H2O 36ATP A – Lên men B – Hơ h p hi u khíấ ế (trong ti th )ể T bào ch tế ấ Phân gi i k khí (trong t bào ch t)ả ị ế ấ (10) Phân gi i hi u khí ế Hơ h p hi u khí (có oxi phân t ) x y theo giai đo n ấ ế ả đường phân, chu trình Crep chu i v n chuy n electron.ỗ ậ ể C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 + 12H2O (11)- Hơ h p sáng gì?ấ - Đi u ki n x y ra?ề ệ ả (12)- Hơ h p sáng q trình h p th Oấ ấ ụ 2 gi i phóng COả 2 ngồi sáng - Ch y u x y th c v t Củ ế ả ự ậ 3, u ki n cề ệ ường đ ộ ánh sáng cao (CO2 c n ki t, Oạ ệ 2 tích lu nhi u) v i s tham ỹ ề ự gia c a ba bào quan: ti th , l c l p, perôxixôm ủ ể ụ (13)(14) 1 M i quan h gi a hô h p quang h p ệ ữ (15) 2 M i quan h gi a hô h p môi tr ệ ữ ường Y u tế ố môi trường Ảnh hưởng a Nước CĐHH t l thu n v i hàm lỉ ệ ậ ượng nước b Nhi t đệ ộ Nhi t đ tăng đ n nhi t đ t i u ệ ộ ế ệ ộ ố → CĐHH tăng (do t c đ ph n ng enzim tăng); nhi t ố ộ ả ứ ệ đ tăng nhi t đ t i u CĐHH gi m.ộ ệ ộ ố ả c O2 CĐHH t l thu n v i n ng đ Oỉ ệ ậ ớ ồ ộ 2. (16)+ → + + C6H12O6 2 6O6 1 6CO2 5 6H2O 4 Q (Nhi t + ATP)ệ 3 C6H12O6 2 6O6 1 6H2O 4 6CO2 5 Q (Nhi t + ATP)ệ (17)nào? a Đường phân lên men b Đường phân chu trình Crep c Chu trình Crep lên men d Chu i chuy n electron chu trình Crepỗ ề e Đường phân, chu i chuy n electron chu trình ỗ ề Crep f Đường phân, chu i chuy n electron lên menỗ ề (18)a Hàm lượng nướ ỉ ệc t l ngh ch v i cị ớ ường đ hô h pộ ấ b Cường đ hô h p nhi t đ t l thu n v i nhauộ ấ ệ ộ ỉ ệ ậ ớ c N ng đ COồ ộ 2 cao s c ch hô h pẽ ứ ế ấ d C phả ương án đ u đúngề (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hô hấp ở thực vật | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện, Hô hấp ở thực vật | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình 12.1. Thí nghi mv hô hp th ậ - Hô hấp ở thực vật | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

Hình 12.1..

Thí nghi mv hô hp th ậ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình. Ti thể - Hô hấp ở thực vật | Lớp 11, Sinh học - Ôn Luyện

nh..

Ti thể Xem tại trang 8 của tài liệu.