0

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

25 5 0
  • Vận chuyển các chất qua màng sinh chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:32

[r] (1)(2)Ki m tra cũể Câu h i: Trình bày c u trúc ch c c a màng sinh ch t? (3)C u trúc c a màng sinh ch t G m thành ph n: ầ Phospholipit kép prơtein (Ngồi (4)Ch c c a màng sinh ch t - B o v giúp t bào nh n bi t t bào lo i nh ả ế ế ế “d u chu n”ấ - Thu nh n thông tin cho t bào nh th th ậ ế ụ ể (5)Bài 11: V N CHUY N CÁC CH T QUA MÀNG SINH CH T 1 Khái ni mệ I V n chuy n th đ ng ậ ể ụ ộ 2 Các ki u v n chuy nể ậ ể (6)Bài 11: V N CHUY N CÁC CH T QUA MÀNG SINH CH T 1 Khái ni mệ I V n chuy n th đ ng ậ ể ụ ộ 2 Các ki u v n chuy nể ậ ể (7)I V n chuy n th đ ng: ụ ộ 1 Khái ni m:ệ - Đi u ki n: ệ Ph i có s ự chênh l ch n ng đ ộ ch t tan gi a bên trong bên t bào.ế - Đi u ki n: ệ Ph i có s chênh l ch n ng đ ch t tan gi a bên trong bên t bào.ế - Là phương th c v n chuy n ứ ch t qua màng sinh ch t ấ không tiêu t n lTh v n chuy n th đ ng?ế ượng ụ ộ V n chuy n th đ ng tuân theo ậ ụ ộ nguyên lí nào? M i em xem đo n phim ờ ạ sau: ý n ng đ ch t ồ ộ ấ và chi u v n chuy nề ậ ể 1 - Nguyên lí c a v n chuy n th đ ngộ : Các ch t di chuy n t n i ể ơ n ng đ cao sang n i có ơ n ng đ th pộ ấ (nguyên lí khu ch tán)ế Khu ch tán gì?ế (8)Th o lu n nhóm ( phút)ả ậ (9)(10)Các em quan sát hình hoàn thành b ng sau:ả MT đ ngẳ trương MT nhược trương MT uư trương N ng đ ch t tan ồ so v i t bàoớ ế B ngằ Th p h nấ Cao h nơ S di chuy n c a ự nước Ra = vào Ra < vào Ra > vào K t qu đ t ế (11)I V n chuy n th đ ng: ụ ộ 2 Các ki u v n chuy n:ể K t qu c a v n chuy n th đ ng:ế ả ủ ụ ộ Đ t t i cân b ng n ng ạ ớ đ ch t tan gi a bên bên màng K t qu c a v n chuy n th đ ng:ế ả ủ ụ ộ Đ t t i cân b ng n ng ạ ớ đ ch t tan gi a bên bên màng 1 M i em xem đo n phim ờ ạ sau cho bi t ch t ế ấ được v n chuy n qua màng ậ ể b ng cách nào? ằ Các ki u v n chuy nể Qua l p phospholipit képớ Qua kênh Prôtêin G m ch t không ồ phân c c ch t có ự kích thước nh nh : ỏ ư CO2, O2… G m ch t phân c c,ồ các ion có kích thước (12)I V n chuy n th đ ng: ụ ộ 2 Các ki u v n chuy n:ể • Nhi t đ mơi trệ ộ ường. • S chênh l ch n ng đ ch t t ự ệ ồ ộ ấ ế bào. (13)II V n chuy n ch đ ng: ủ ộ 1 Khái ni m:ệ - Là phương th c v n ứ ậ chuy n ch t qua ể màng t n i có n ng đ ơ th pấ đ n n i có n ng đ ế ơ cao tiêu t n ố lượng M i em xem đo n phim ờ ạ sau: ý n ng đ ch t ồ ộ ấ và chi u v n chuy nề ậ ể Th ế (14)II V n chuy n ch đ ng: ủ ộ 2 C ch :ơ ế -ATP K t h p v i prôtêin đ c ế ợ ch ng cho t ng ch t.ủ -Prôtêin bi n đ i đ liên k t ế ổ ể ế đượ ớc v i ch t r i đ a t ấ ừ ngoài vào t bào ho c đ y ế bên Theo em, v n chuy n ch đ ng có vai trị nh ủ ộ ư th đ i v i t bào??ế ố ế Vai trò: Giúp t bào l y đế ược ch t c n thi t môi trấ ầ ế ở ường ngay c n ng đ ch t th p h n bên t bào ả ơ ế (15)II V n chuy n ch đ ng: ủ ộ 2 C ch :ơ ế Theo em, v n chuy n ch đ ng có vai trị nh ủ ộ ư th đ i v i t bào??ế ố ế Vai trò: Giúp t bào l y đế ược ch t c n thi t môi trấ ầ ế ở ường ngay c n ng đ ch t th p h n bên t bào ả ơ ế (16)C NG C Câu V n chuy n th đ ng là:ậ ể ụ ộ Phương th c v n chuy n ch t ứ ậ ể ấ qua màng sinh ch t ấ không tiêu t n lố ượng Phương th c v n chuy n ch t ứ ậ ể ấ không qua màng sinh ch t ấ tiêu t n lố ượng Phương th c v n chuy n ch t ứ ậ ể ấ qua màng sinh ch t ấ tiêu t n lố ượng Phương th c v n chuy n ch t ứ ậ ể ấ không qua màng sinh ch t ấ tiêu t n lố ượng A B C (17)C NG C A B C D Câu V n chuy n ch đ ng là:ậ ể ủ ộ Phương th c v n chuy n ch t ứ ậ ể ấ qua màng sinh ch t ấ không tiêu t n lố ượng Phương th c v n chuy n ch t ứ ậ ể ấ không qua màng sinh ch t ấ tiêu t n lố ượng Phương th c v n chuy n ch t ứ ậ ể ấ qua màng sinh ch t ấ tiêu t n lố ượng (18)C NG C Câu 3. Oxi được v n chuy n vào t bào thông qua:ậ ể ế A B C D B m Na – Kơ Kênh protein ch n l cọ ọ Colesteron (19)Câu : Vì r a s ng rau nên ngâm ử ố nước mu i 5- 10’? - Vì ngâm nước mu i pha lỗng mơi tr ường u ư trương so v i t bào t bào c a VSV s b m t ớ ế ế ẽ ị ấ nước, không ho t đ ng đạ ộ ược (20)C NG C Câu Vì người bán rau thường xuyên v y nả ước vào rau? (21)I.V n chuy n th đ ng:ậ ụ ộ 1 Khái ni m - V n chuy n th đ ng.ậ ể ụ ộ - Khu ch tánế -Th m th u.ẩ ấ - Dung d ch u trị ương, nhược trương, đ ng trẳ ương 2 Các ki u v n chuy n: -Qua l p phospholipit kép.ớ -Qua Protein  K t quế ả II V n chuy n ch đ ng:ậ ủ ộ 1 Khái ni mệ : - V n chuy n ch đ ngậ ể ủ ộ 2 C chơ ế (22)Bài t p v nhà: Phân bi t v n chuy n th ệ ậ đ ng v n chuy n ch đ ng ủ ộ Đi m phân ể bi tệ V n chuy n th đ ngậ ụ ộ V n chuy n ch ậ đ ngộ Nguyên nhân Nhu c u ầ lượng Hướng v n ậ chuy nể (23)Phân bi t v n chuy n th đ ng v n ệ ậ ụ ộ chuy n ch đ ng ủ ộ Đi m phân ể bi tệ V n chuy n th đ ngậ ụ ộ V n chuy n ch ậ đ ngộ Nguyên nhân Do s chênh l ch n ng ự ệ ồ độ Do nhu c u c a t bào ầ ủ ế Nhu c u ầ lượng Không c n lầ ượng C n lầ ượng Hướng v n ậ chuy nể N ng đ cao đ n n ng đ th pộ ấồ ộ ế N ng đ th p đ n n ng đ caoồồ ộộ ấ ế Ch t mangấ Không c n ch t mangầ ấ C n ch t mangầ ấ K t quế Đ t đ n cân b ng n ng ế ằ (24)Bài t p v nhà (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện, Vận chuyển các chất qua màng sinh chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Các em quan sát hình và hoàn thành b ng sau: ả - Vận chuyển các chất qua màng sinh chất | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện

c.

em quan sát hình và hoàn thành b ng sau: ả Xem tại trang 10 của tài liệu.