0

Toán 12 DE Kiểm tra TN C1 GIAI TICH

3 14 0
  • Toán 12  DE Kiểm tra TN C1 GIAI TICH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:19

[r] (1)Câu 1: Gọi y , y l1 2 ần lượt giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số y= −x4+10x2− Khi , y1−y2 bằng: A B C D 25 Câu 2: Cho hàm số y=x3 −3mx2+(m 1)x− Với giá trị m hàm số có điểm cực đại cực tiểu x ; x mà cho :x1+x x1 2+x2 = ? A m = B m = -1 C m = -16 17 D m = 16 17 Câu 3: Giá trị m để hàm số 2 x y 2x m 4 = − + + có GTNN 5? A B C D Câu 4: Hàm số y=x3+3x2− ngh4 ịch biến x thuộc khoảng sau đây: A (−∞ − ; 2) B (0;+∞ ) C (-2;0) D (-3;0) Câu 5: Cho hàm số 4 17 3 y= − x + xx− Phương trình y'=0 có hai nghiệm x x1, 2 Khi tích 1 x x bằng ? A -5 B C D -8 Câu 6: Cho hàm số y= − +x2 4x.Giá trị lớn hàm số : A 2 B C D Câu 7: Số đường tiệm cận độ thị hàm số y 2x x − = là: A B C D Câu 8: Giá trị lớn hàm số y 3x x − = − đoạn [ ]0;2 là: A -5 B 3 − C D 3 Câu 9: Số điểm cực tiểu hàm số y=x4 −2x2+100 là: A B C D Câu 10: Trong tất hình chữ nhật có diện tích 48m ,hình ch2 ữ nhật có chu vi nhỏ là: A Hình vng có cạnh m B Hình vng có cạnh m C Hình vng có cạnh 5m D Hình vng có cạnh 4m Câu 11: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2 x 4x y x − = − là: A y = B x = C y = y = -1 D y = -1 Câu 12: Điểm cực tiểu hàm số y= − +x3 3x+ là: A x=-1 B y=2 C x=1 D x=-3 Câu 13: Cho hàm số y x x + = − có đồ thị đường cong (C).Phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục tung là: A y = 4x + B y = -4x + C y = 4x - D y = -4x -3 Câu 14: Với giá trị m để tiệm cận đứng đồ thị hàm số y 4x x 2m − = − qua điểm A(2;3): A m = B m = C m = -1 D m = -2 Câu 15: Tìm m để phương trình x3 −6x2 +9x−3m= có nghi0 ệm phân biệt: A m > 3 m < B m = 3 C < m < (2)Câu 16: Tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số 2 x y 2x 3x 3 = − + + là: A (− −1; 2) B ( )1;2 C (−1;2) D (1; 2− ) Câu 17: Cho hàm số y 2x x + = − ,kết luận sau đúng: A Hàm số đồng biến (2;+∞) B Hàm số nghịch biến (2;+∞) C Hàm số nghịch biến ¡ \ 2{ } D Hàm số đồng biến ¡ \ 2{ } Câu 18: Hàm số y=x4−2x2+ 1đồng biến x thuộc khoảng sau đây: A x∀ ∈ ¡ B (−1;0) (∨ 1;+∞ ) C (−1;0) D (1;+∞ ) Câu 19: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y =x3−3x2−9x+35 đoạn [−4;4] là: A 10 ; -11 B 40 ; 31 C 40 ; -41 D 20 ; -2 Câu 20: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó: 4 2 ( ) , 2( ) , ( ) 1 x y I y x x II y x x III x + = = − + − = + − + A ( II) ( III) B ( I ) ( II) C có (I) D ( I ) ( III) Câu 21: Hàm số y mx x m + = + đồng biến khoảng xác định khi: A m<-1 B m<-1 m>1 C m >1 D -1<m<1 Câu 22: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y=x4+2mx2 + 1có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vng cân A m=1 3 B m=-1 C m=1 D m= 1 − Câu 23: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu -2 -4 1 O 3 -1 2 A.y =−x3 +3x2 −4 B.y= x3 −3x−4 C.y =x3−3x −4 D.y=−x3−3x2 −4 Câu 24Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu x −∞ +∞ y’ - - y +∞ − ∞ A 2 − + = x x y B x x y + + = C − + = x x y D 1 + − = x x y Bảng biến thiên sau hàm số nào? Chọn câu x − ∞∞ + y’ - + - y + ∞ -1 − ∞ (3)Đáp án : 1 D D B C C A D 8 D A 10 B 11 C 12 A 13 D 14 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 DE Kiểm tra TN C1 GIAI TICH, Toán 12 DE Kiểm tra TN C1 GIAI TICH

Hình ảnh liên quan

Câu 10: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 48 m2 ,hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là: A  Hình vuông có c ạnh bằng 53m B  Hình vuông có cạnh bằng 43 m  C  Hình  vuông có c ạnh bằng 5m D  Hình vuông có cạnh bằng 4m  - Toán 12  DE Kiểm tra TN C1 GIAI TICH

u.

10: Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 48 m2 ,hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là: A Hình vuông có c ạnh bằng 53m B Hình vuông có cạnh bằng 43 m C Hình vuông có c ạnh bằng 5m D Hình vuông có cạnh bằng 4m Xem tại trang 1 của tài liệu.