0

Toán 12 De TN Kiểm tra 45 chương 1 hinh 12

3 16 0
  • Toán 12  De TN Kiểm tra 45 chương 1 hinh 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:18

Ba kích thước của một hình hộp hình chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 3 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728.. Khi đó ba kích thước của nó là:A[r] (1)Họ tên……… Lớp:……… Điểm Lời phê thầy cô Trả lời Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đề C©u Một hình chóp tam giác có đường cao 100cm cạnh đáy 13cm, 30cm, 37cm Thể tích khối chóp bằng: A 7000cm3 B 6000cm C 6000cm3 D 7000 2cm3 C©u Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB cạnh a, tam giác ABC cân C Hình chiếu S (ABC) trung điểm cạnh AB; góc hợp cạnh SC mặt đáy 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a A V 3a3 4 = B V 2 a3 8 = C V 3a3 2 = D V 3a3 8 = Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa điện ln ……… số đỉnh hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A a 3 3 B a3 2 6 C a3 3 4 D a3 3 2 Câu Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng cạnh a, SA vng góc đáy góc SC đáy 450 Thể tích khối chóp là: 3 3 3 2 . . . . 2 3 3 3 a a a a A B C D Câu 6Cho hình chóp S.ABC với SASB SB, ⊥SC SC, ⊥SA SA, =a SB, =b, SC c= Thể tích hình chóp (2)1 . 3 A abc . 1 6 B abc . 1 9 C abc . 2 3 D abc Câu Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Sáu B Tám C Mười D Hai mươi Câu Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A a 3 2 B a3 3 4 C. a3 3 2 D a3 2 3 Câu Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt đáy, thể tích khối chóp . S ACD 3 a , SA bằng: A, 2a 3 B, 2 a C, a 2 D, 2 a Câu 10 Ba kích thước hình hộp hình chữ nhật lập thành cấp số nhân có cơng bội thể tích khối hộp 1728 Khi ba kích thước là: A 4;12; 36 B 2; 4; C 3; 3; D 6;12;24 Câu 11 Cho hình chóp S ABC. có đáy ABC tam giác cạnh a;SA = 3 a Thể tích khối chóp S ABC. là: A 11 12 a B 2 3 3 a C 26 12 a D 3 3 7 a Câu 12 Cho hình chóp S ABC. ,cạnh đáy a;SA vng góc với đáy; mặt phẳng (SBC) tạo với đáy góc 0 45 Thể tích khối chóp S ABC. là: A 3 8 a B 2 6 a C 27 a D 3 18 a Câu 13 Cho hình hộp ABCD A B C D ' ' ' ' có A ABD'. hình chóp AB = a AA; '= a 3. Thể tích khối hộp là: A 3 2 a B 2a3 C 3 3 3 a D 2a Câu 14 Cho lăng trụ đứng ABC A B C ' ' 'có đáy tam giác cân vớiAB = AC = a BAC,· = 120 0 Mặt phẳng (A BC' ) tạo với đáy (ABC) góc 30 Thể tích khối lăng trụ là: A 3 a B 3 8 a C 8 a D 3 16 a C©u 15 Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ cạnh đáy a = 4, biết diện tích tam giác A’BC Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng; A 3 B 8 3 C 2 3 D 10 3 Câu 16 Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD hình thoi cạnh a 2, AC =2a, hai mặt phẳng (SAC),(SBD) (3)A, 3 , 3 a h=a V = B, h=a 3,V =a3 C, 3 2 , 3 a h=a V = D, 3 4 , . 3 a h=a V = Câu 17 Tổng diện tích mặt hình lập phương 216. Thể tích khối lập phương là: A 216 B 181 C 86 D 125 Giả thiết chung cho câu 18, 19, 20: Cho hình chóp S ABCD. có SA vng góc với mp(ABCD), đáy ABCD hình vng cạnh 2a, góc hai mặt phẳng (SBD) (ABCD) 600 Câu 18 SA bằng: A, 2 a B, a 2 C, a 6 D, 2 a Câu 19 Thể tích khối chóp S ABCD. bằng: A, 4 3 a B, 6 a C, 3 a D, 2 a Câu 20 Diện tích tam giác SBC bằng: A, 10 a B, 6 a C, 3 a
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 De TN Kiểm tra 45 chương 1 hinh 12, Toán 12 De TN Kiểm tra 45 chương 1 hinh 12

Hình ảnh liên quan

C©u 1. Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và các cạnh đáy bằng 13cm, 30cm, 37cm - Toán 12  De TN Kiểm tra 45 chương 1 hinh 12

u.

1. Một hình chóp tam giác có đường cao bằng 100cm và các cạnh đáy bằng 13cm, 30cm, 37cm Xem tại trang 1 của tài liệu.
C©u 2. Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB đều cạnh a, tam giác ABC cân tại C. Hình chiếu của S trên (ABC) là trung điểm  của cạnh AB; góc hợp bởi cạnh SC   và mặt đáy là 300 - Toán 12  De TN Kiểm tra 45 chương 1 hinh 12

u.

2. Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB đều cạnh a, tam giác ABC cân tại C. Hình chiếu của S trên (ABC) là trung điểm của cạnh AB; góc hợp bởi cạnh SC và mặt đáy là 300 Xem tại trang 1 của tài liệu.