0

Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

18 9 0
  • Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:07

HOÀN THÀNH BÀI. THU HO CH Ạ.[r] (1)Th c hành: (2)Ki m tra cũể 1. Thư ng bi n ? Nêu ế đ c ặ m thư ng bi n? ế (3)Bài 27: Th c hành: QUAN SÁT THƯ NG (4)I Quan sát, nh n bi t m t s th ế ộ ố ng bi n: ế Ch u m ậ trong t iố Ch u m ngoài sángậ ven bờ ven bờ Trên m t nặ Trên m t nặ ưướớcc Trên c nạ Trên c nạ M m khoai tây ầ trong t iố M m khoai tây ầngoài sáng (5)I Quan sát, nh n bi t m t s thậ ế ộ ố ng bi n:ờ ế Quan sát m u v t tranh th o lu n ẫ nhóm hồn thành b ng:ả Đ i ố tư ngợ môi trư ngĐi u ki n ề ờệ tương ngKi u hình ể tác đ ngNhân t ộ 1 M m ầ khoai -Có ánh sáng -Trong t iố 2 Cây lúa -Có ánh sáng -Trong t iố 3 Cây rau d a ừ nư cớ -Trên c nạ -Ven bờ -Trên m t ặ nư c.ớ 4 Cây mạ -Ven bờ -Trong gi a ữ ru ngộ Ch u m ậ Ch u m ậ t iố t iố Ch u m ậ Ch u m ậ ngoài sáng ngoài sáng Trên Trên c nạ c nạ Trên m t ặ Trên m t ặ n nưướớcc Ven Ven bờ bờ Gi a ữ (6)Đ i ố tư ngợ môi trư ngĐi u ki n ề ờệ Ki u hình tể ứng ương Nhân t tác đ ngộ 1 M m ầ khoai -Có ánh sáng -Trong t iố 2 Cây lúa -Có ánh sáng -Trong t iố 3 Cây rau d a ừ nư cớ -Trên c nạ -Ven bờ -Trên m t ặ nư c.ớ 4 Cây mạ -Ven bờ -Trong gi a ữ ru ngộ I Quan sát, nh n bi t m t s thậ ế ộ ố ng ờ bi n:ế - M m có màu xanhầ - M m có màu nh tầ Ánh sáng - Lá có màu vàng nh tạ - Lá có màu xanh - Thân, nhỏ - Thân, l n ớ - Thân, l n ớ hơn, r có phaoễ Đ mộ ẩ - Lá t t hố ơn, xanh hơn - Lá nh hỏ ơn Dinh dư ng, ỡ nhi t ệ đ , ộ đ ộ m, s c nh ự ạ tranh Ánh sáng Trong t iố Ngoài sáng Gi a ữ ru ngộ Ven bờ ven bờ ven bờ Trên m t ặ Trên m t ặ n nưướớcc Trên c nạ Trên c nạ Ch u m sángậ (7)I Quan sát, nh n bi t m t s thậ ế ộ ố ng ờ bi n:ế S BI N Đ I MÀU LƠNG C A LỒI CÁO Ự Alopes lagopus S NG MÔI TRỐ Ư NG KHÁC NHAU.Ờ NHI T Đ IỆ NHI T Đ IỆ B C C CB C C CẮẮ ỰỰ S BI N Đ I MÀU LÔNG C A Ự LOÀI GIA C M MÔI Ầ TRƯ NG KHÁC NHAUỜ NHI T Đ IỆ NHI T Đ IỆ B C C CB C C CẮẮ ỰỰ Nh ng nhân t gây thữ ố ư ng bi n?ờ ế ? Hoa phù dung (8)II Nh n bi t, phân bi t s khác gi a thậ ế ệ ự ư ng bi n ờ ế đ t ộ bi n:ế Nh ng lúa ữ đư c gieo t h t ợ ừ ạ c a m ven b m ủ gi a ru ngữ (9)II Nh n bi t, phân bi t s khác gi a thậ ế ệ ự ư ng bi n ờ ế đ t ộ bi n:ế 1. Hai lúa: ven b gi a ở ở ữ ru ng v th nh t thu c th h ộ ở ụ ế ệ ( đ i ) nào? ờ Có ki u hình khác ể xu t ấ hi n ệ bi n d ế ị đ i th nh t 2. Hai lúa ï có đ c ặ m ể khác nhau? Thu c th h ( ộ ế ệ đ i ) th nh tờ Gi a ữ ru ngộ (10)II Nh n bi t, phân bi t s khác gi a thậ ế ệ ự ư ng bi n ờ ế đ t ộ bi n:ế Nh ng lúa ữ đư c gieo t h t c a ợ ừ ủ các lúa ven b lúa gi a ờ ru ng có khác khơng?ộ Nh ng lúa ữ đư c gieo ợ t h t c a m ven ủ b m gi a ru ngờ ạ ữ => Em có nh n xét v thậ ề ường bi n?ế ? Gi a ữ ru ngộ Ven bờ T i nh ng lúa ven b ạ thư ng t t hờ ơn nh ng lúa ữ gi a ru ng?ữ => Rút đ c m c a thặ ường bi n?ế (11)II II Nh n bi t, phân bi t s khác gi a thNh n bi t, phân bi t s khác gi a thậậ ếế ệ ựệ ự ữữ ưườờng bi n ng bi n ếế đđộột bi n:t bi n:ếế T i ạ đo n thân rau d a nạ ư c, m c ớ m t nặ c, ớ đ u có ề đ c ặ m r bi n thành phao? ể ễ ế Đi u có ý nghĩa gì?ề Đo n thân rau d a n m ạ mô đ t cao cho m c m t ấ nư cớ Đo n thân rau d a n m ạ m t nặ c cho m c mô ớ đ t caoấ Cây rau d a nừ ư c m c ớ mô đ t cao, lan r ng xu ng ấ m t nặ cớ => Rút k t lu n v thế ề ng bi n?ờ ế (12) Phân bi t thệ ư ng bi n ờ ế đ t bi n ?ộ ế Thư ng bi nờ ế : - Bi n ế đ i ki u hình. - Khơng di truy n.ề - Phát sinh đ ng lo t theo m t hồ ư ng ớ xác đ nh ng v i ị ớ u ki n môi ề trư ngờ - Thư ng có l i, giúp sinh v t thích ờ nghi hơn. Đ t bi nộ ế : - Bi n ế đ i v t ch t di truy n (ADN, NST) → bi n đ i ki u ế hình - Di truy n.ề - Xu t hi n ng u nhiên, riêng l ấ ệ ẫ ẻ t ng cá thừ ể, vơ hướng - Thư ng có h i cho sinh v tờ ? ? Nh v y, thư ậ ường bi n có nh ng đ c m gì?ế ữ ặ ể - Làm bi n đ i ki u hìnhế ổ ể -Thường bi n không di truy n.ế ề - Bi u hi n đ ng lo t theo hể ệ ướng xác đ nh tị ương ng v i u ki n môi ứ ề ệ trường (13)III Nh n bi t nh h ế ả ư ng c a môi tr ư ng đ i v i ố ờ tính tr ng s l ố ng ch t l ấ ng: Kích thư c c su hào hai ớ lu ng khác nhố ư th ? ế T em nh n xét v nh ậ ề ả hư ng c a môi trở ư ng ờ đ i v i ố tính tr ng s lạ ố ng ?ợ CHĂM SÓC CHĂM SĨC ÍT ÍT CHĂM SÓC CHĂM SÓC T TỐ (14)III Nh n bi t nh h ế ả ư ng c a môi tr ư ng đ i v i ố ờ tính tr ng s l ố ng ch t l ấ ng: Hình d ng c a c lu ng ạ ủ ở su hào có khác hồn tồn khơng ? T nh n xét v nh hậ ề ả ư ng ở c a môi trủ ư ng ờ đ i v i ố tính tr ng ch t lấ ngợ ? (15)III Nh n bi t nh h ế ả ư ng c a môi tr ư ng đ i v i ố ờ tính tr ng s l ố ng ch t l ấ ng: Ru ng 1: chộ Ru ng 1: chộ ăăm sóc t tm sóc t tốố Ru ng 2: chRu ng 2: chộộ ăăm sócm sóc (16)HỒN THÀNH BÀI (17)D n dò - chu n b sauặ ẩ ị *D ndò:ặ - H c l i ọ 25 THƯ NG BI NỜ . * Chu n b m i ớ : Xem 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U DI TRUY N NG Ư I +Tìm hi u nh ng hi n t ệ ng sinh đôi trong th c tự ế (18)Cám ơn Quý Th y Cô đã ý theo dõi Kính chúc Quý Th y Cô d i
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện, Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

tượng môi tr Đi u ki nề ườ ệ ng t Ki u hình ươ ể ng ng ứ tác đ ng Nhân ố - Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

t.

ượng môi tr Đi u ki nề ườ ệ ng t Ki u hình ươ ể ng ng ứ tác đ ng Nhân ố Xem tại trang 5 của tài liệu.
tượng môi tr Đi u ki nề ườ ệ ng Ki u hình tể ứng ương Nhân t tác đ ng ố - Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

t.

ượng môi tr Đi u ki nề ườ ệ ng Ki u hình tể ứng ương Nhân t tác đ ng ố Xem tại trang 6 của tài liệu.
Có ki u hình khác nhau ể xu ấ hi n  ệbi n d    ếị ởđ i th  nh t. ờứấ - Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

ki.

u hình khác nhau ể xu ấ hi n ệbi n d ếị ởđ i th nh t. ờứấ Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Bi nế đi ki u hình. ể - Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

i.

nế đi ki u hình. ể Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình d ng ca các c2 lu ng ố - Thực hành quan sát thường biến | Lớp 9, Sinh học - Ôn Luyện

Hình d.

ng ca các c2 lu ng ố Xem tại trang 14 của tài liệu.