0

Bài 2 trang 25 SGK hình học 12: Tính thể tích khối bát diện đều...

1 18 0
  • Bài 2 trang 25 SGK hình học 12: Tính thể tích khối bát diện đều...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:04

+) Chia khối bát diện đều thành hai khối chóp tứ giác đều. +) Xác định chiều cao và áp dụng công thức tính thể tích khối chóp:. ĐÁP ÁN BÀI 2 TRANG 25 SGK HÌNH HỌC LỚP 12[r] (1)Bài Khái niệm thể tích khối đa diện Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện GIẢI TOÁN LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI TRANG 25 SGK HÌNH HỌC Đề Tính thể tích khối bát diện cạnh a Hướng dẫn giải +) Chia khối bát diện thành hai khối chóp tứ giác +) Xác định chiều cao áp dụng cơng thức tính thể tích khối chóp: ĐÁP ÁN BÀI TRANG 25 SGK HÌNH HỌC LỚP 12 Chia khối tám mặt cạnh a thành hai khối chóp tứ giác cạnh a E ABCD F ABCD Xét chóp tứ giác E ABCD Gọi H tâm hình vng ABCD ta có: EH ⊥ ( ABCD ) Bài Khái niệm thể tích khối đa diện Tốn lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 trang 25 SGK hình học 12: Tính thể tích khối bát diện đều..., Bài 2 trang 25 SGK hình học 12: Tính thể tích khối bát diện đều...

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Bài 2 trang 25 SGK hình học 12: Tính thể tích khối bát diện đều...

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 1 của tài liệu.
GIẢI TOÁN LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI 2 TRANG 25 SGK HÌNH HỌC - Bài 2 trang 25 SGK hình học 12: Tính thể tích khối bát diện đều...

12.

ĐÁP ÁN BÀI 2 TRANG 25 SGK HÌNH HỌC Xem tại trang 1 của tài liệu.