0

Động cơ điện một chiều | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

21 9 0
  • Động cơ điện một chiều | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:54

[r] (1)(2)A c N s B C D o o’ F1 F2 Tr l i:ả ờ L c t tác d ng nh hình vL c t tác d ng nh hình vự ừự ụụ ưư ẽẽ C p l c n t có tác d ng làm khung quay theo chi u kim ặ ự ệ ụ ề C p l c n t có tác d ng làm khung quay theo chi u kim ặ ự ệ ụ ề đ ng hồ đ ng hồ (3)A B c D N C S O O’ F1 F2 Câu 2. Cũng h i tỏ ương t nh câu 1: Khi khung dây vuôngự góc v i đớ ường s c t ?ứ Ki M TRA BÀI CŨ Ki M TRA BÀI CŨ Tr l i:ả ờ L c t tác d ng nh hình v L c t tác d ng nh hình v ự ừự ụụ ưư ẽẽ C p l c n có khơng có tác d ng làm khung quay ặ ự ệ ụ (4)A c S N B C D o o’ F1 F2 dưới N u ta đ i chi u dịng n khung quay th nào?ế ổ ề ệ ế Tr l iả : L c tác d ng lên đo n AB, CD đ i chi u khung L c tác d ng lên đo n AB, CD đ i chi u khung ựự ụụ ạạ ổổ ềề Quay đ i chi u (t c theo chi u kim đ ng h )ổ ề ứ ề ồ (5)(6)1 Các b ph n ộ c a đ ng c n ủ ơ ệ m t chi u:ộ Nam châm Nam châm Khung dây d nẫ Khung dây d nẫ B góp nộ ệ B góp nộ ệ Thanh quét Thanh quét Nam châm Nam châm Thanh quét (7)Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ I - Nguyên t c c u t o ho t đ ng c a đ ng c n ắ ấ ạ ạ ộ ơ ệ m t chi u:ộ 1 Các b ph n c a đ ngộ c n m t chi u:ơ ệ Đ ng c n m t chi u g m hai b ộ ệ ộ ề ộ Đ ng c n m t chi u g m hai b ộ ệ ộ ề ộ ph n là: Nam châm khung dây ậ ph n là: Nam châm khung dây ậ d n, ngồi đ khung dây có th quay ẫ ể ể d n, đ khung dây có th quay ẫ ể ể liên t c cịn ph i có b góp n,trong ụ ả ộ ệ liên t c ph i có b góp n,trong ụ ả ộ ệ đó qt C1, C2 đ a dịng đó qt C1, C2 đ a dịng đi n t ngu n vào khung dây.ệ (8)ON OFF - 12 V + S N 1 Các b ph n c a đ ng c n m t chi u:ộ ơ ệ 2 2 Ho t đ ng c a đ ng c n m t chi u:ạ ộ ơ ệ Đ ng c n m t chi u ho t đ ng d a tác d ng c a t ộ ệ ộ ề ộ ự ụ ủ Đ ng c n m t chi u ho t đ ng d a tác d ng c a t ộ ệ ộ ề ộ ự ụ ủ trường lên khung dây d n có dịng n ch y qua đ t t ẫ ệ ặ trường lên khung dây d n có dịng n ch y qua đ t t ẫ ệ ặ trường (9)F1 F2 Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ I - Nguyên t c c u t o ho t đ ng c a đ ng c n ắ ấ ạ ạ ộ ơ ệ m t chi u:ộ 1 Các b ph n c a đ ng c n m t chi u:ộ ơ ệ 2 Ho t đ ng c a đ ng c n m t chi u:ạ ộ ơ ệ C1: C1: Bi u di n l c n t tác d ng lên Bi u di n l c n t tác d ng lên ểể ễ ựễ ự ệ ừệ ụụ đo n AB CD c a khung dây d nạ ủ ẫ đo n AB CD c a khung dây d nạ ủ ẫ nh nh hình 28.1 C2: C2: D đốn xem có hi n t D đốn xem có hi n tựự ệ ượệ ượng gìng x y v i khung dây đó.ả x y v i khung dây đó.ả Tr l i:ả Tr l i:ả Áp d ng qui t c bàn tay trái ta Áp d ng qui t c bàn tay trái ta ụụ ắắ xác đ nh đị ượ ực l c n t tác d ng lên ệ ụ xác đ nh đị ượ ực l c n t tác d ng lên ệ ụ đo n AB CD đạ ược bi u di n nh ể ễ đo n AB CD đạ ược bi u di n nh ể ễ hình v bên.ẽ hình v bên.ẽ Tr l i:ả Tr l i:ả Khung dây s quay tác d ng Khung dây s quay tác d ngẽẽ ụụ c a hai l c Fủ ự (10)C3 C3 Hãy làm TN ki m Hãy làm TN ki m ểể tra d đoán b ngự ằ tra d đốn b ngự ằ cách b t cơng t c choậ ắ cách b t công t c choậ ắ dòng n vào khungệ dòng n vào khungệ dây c a mơ hình.ủ dây c a mơ hình.ủ 2 2 Ho t đ ng c a đ ng c n m t chi u:ạ ộ ơ ệ (11)Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ I - Nguyên t c c u t o ho t đ ng c a đ ng c n ắ ấ ạ ạ ộ ơ ệ m t chi u:ộ 2 2 Ho t đ ng c a đ ng c n m t chi u:Ho t đ ng c a đ ng c n m t chi u:ạ ộạ ộ ủủ ộộ ệơ ệ ộộ ềề 1 Các b ph n c a đ ng c n m t chi u:Các b ph n c a đ ng c n m t chi u:ộộ ậậ ủủ ộộ ệơ ệ ộộ ềề 3 K t lu n:ế ậ 3 K t lu n:ế ậ a) a) Đ ng c n m t chi u có hai b ph n nam Đ ng c n m t chi u có hai b ph n nam ộộ ệơ ệ ộộ ềề ộộ ậậ châm t o t trạ ường (b ph n đ ng yên) khung dâyộ ậ ứ châm t o t trạ ường (b ph n đ ng yên) khung dâyộ ậ ứ d n cho dòng n ch y qua (b ph n quay).ẫ ệ ộ ậ d n cho dòng n ch y qua (b ph n quay).ẫ ệ ộ ậ B ph n đ ng yên độ ậ ứ ược g i làọ B ph n đ ng yên độ ậ ứ ược g i làọ STATO STATO B ph n quay độ ậ ược g i ọ B ph n quay độ ậ ược g i ọ ROTOROTO b) Khi đ t khung dây d n ABCD t trặ ẫ ường cho b) Khi đ t khung dây d n ABCD t trặ ẫ ường cho dịng n ch y qua khung dệ ưới tác d ng c a l c n t , ụ ủ ự ệ dịng n ch y qua khung dệ ưới tác d ng c a l c n t , ụ ủ ự ệ khung dây s quay.ẽ (12)II - Đ ng c n m t chi u k thu tộ ơ ệ 1 C u t o c a đ ng c n m t chi u k thu t:ấ ủ ộ ệ ộ ề ỹ ậ 1 C u t o c a đ ng c n m t chi u k thu t:ấ ủ ộ ệ ộ ề ỹ ậ C4: C4: Nh n xét s khác c a hai b ph n c a đ ng Nh n xét s khác c a hai b ph n c a đ ng ậậ ựự ủủ ộộ ậậ ủủ ộộ c n k thu t v i mơ hình v a tìm hi u?ơ ệ ỹ ậ ể c n k thu t v i mơ hình v a tìm hi u?ơ ệ ỹ ậ ể Tr l i:ả Tr l i:ả • Đ ng c n KT Đ ng c n KT ộộ ệơ ệ có b ph n t o t ộ ậ có b ph n t o t ộ ậ trường nam châm n.ệ trường nam châm n.ệ b B ph n quay g mộ ậ b B ph n quay g mộ ậ nhi u cu n dây đ t l chề ộ ặ ệ nhi u cu n dây đ t l chề ộ ặ ệ nhau song song v i nhau song song v i tr c c a m t kh i tr làmụ ủ ộ ố ụ tr c c a m t kh i tr làmụ ủ ộ ố ụ b ng thép k ằ ỹ b ng thép k ằ ỹ thu t ghép l i.ậ thu t ghép l i.ậ Stato (13)Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ Đ NG C ĐI N M T CHI U Ơ I - Nguyên t c c u t o ho t đ ng c a đ ng c n ắ ấ ạ ạ ộ ơ ệ m t chi u:ộ II - Đ ng c n m t chi u k thu t:ộ ơ ệ 1 C u t o c a đ ng c n m t chi u k thu t:ấ ủ ộ ệ ộ ề ỹ ậ 1 C u t o c a đ ng c n m t chi u k thu t:ấ ủ ộ ệ ộ ề ỹ ậ 2 K t lu n:ế ậ 2 K t lu n:ế ậ SGK - trang 77 III S bi n đ i lự ế ổ ượng đ ng c n:ộ ệ III S bi n đ i lự ế ổ ượng đ ng c n:ộ ệ Khi ho t đ ng, đ ng c n chuy n hoá lạ ộ ộ ệ ể ượng t Khi ho t đ ng, đ ng c n chuy n hoá lạ ộ ộ ệ ể ượng t d ng sang dang nào?ạ d ng sang dang nào?ạ Tr l i:ả Tr l i:ả Khi ho t đ ng, đ ng c n chuy n hoá l Khi ho t đ ng, đ ng c n chuy n hoá lạ ộạ ộ ộộ ệơ ệ ểể ượượngng t n ch y u thành c năng.ừ ệ ủ ế (14)Tr l i:ả ờ Quay ng Quay ngượược chi u kim đ ng h c chi u kim đ ng h ềề ồồ ồồ C6: Tai ch t o đ ng c n công su t l n ngế ộ ệ ấ ười ta không dùng nam châm vĩnh c u?ử Tr l i:ả ờ Vì nam châm vĩnh c u khơng t o t trVì nam châm vĩnh c u khơng t o t trửử ạạ ườừ ường m nhng m nhạạ nh nam châm n.ư ệ nh nam châm n.ư ệ (15)Đ ng c n chi u k thu t đ i s ngộ ệ ề ỹ ậ ố Đ ng c n chi u k thu t đ i s ngộ ệ ề ỹ ậ ố Roto Roto Đ ng c nộ ệ Đ ng c nộ ệ mô ph ng ỏ mô ph ng ỏ sinh h cọ (16)Máy đóng bao (17)Đ ng c n chi u k thu t đ i s ngộ ệ ề ỹ ậ ố (18)(19)Ki N TH C C N NHẾ Ứ Ầ Ớ • Đ ng c n m t chi u ho t đ ng d a tác d ng Đ ng c n m t chi u ho t đ ng d a tác d ng ộộ ơ ệơ ệ ộộ ềề ạ ộạ ộ ựự ụụ c a t trủ ường lên khung dây d n có dịng n ch y qua ẫ ệ c a t trủ ường lên khung dây d n có dòng n ch y qua ẫ ệ đ t t trặ ường đ t t trặ ường • Đ ng c n m t chi u có hai b ph n nam Đ ng c n m t chi u có hai b ph n nam ộộ ơ ệơ ệ ộộ ềề ộộ ậậ châm t o t trạ ường khung dây d n có dịng n ẫ ệ châm t o t trạ ường khung dây d n có dịng n ẫ ệ ch y qua.ạ ch y qua.ạ • Khi đ ng c n m t chi u ho t đ ng, n đKhi đ ng c n m t chi u ho t đ ng, n độộ ơ ệơ ệ ộộ ềề ạ ộạ ộ ệệ ượược c chuy n hoá thành c năng.ể (20)• H c thu c ghi nh - SGK trang 76H c thu c ghi nh - SGK trang 76ọọ ộộ ớớ • Làm BT: 28.1 đ n 28.6 – SBTLàm BT: 28.1 đ n 28.6 – SBTếế (21)Cã thĨ em ch-a biÕt: Người ta cịn dựa vào tượng lực điện từ tác dụng lên khung dây dẫn có dòng điện chy qua để chế tạo điện kế, phận dụng cụ đo điện như: Ampe kế, Vônkế Hình 28.4 mơ tả ngun tắc hoạt động điện kế khung quay Khi có dịng điện chạy qua khung dây dẫn K (đặt từ trường nam châm C) tác dụng lực điện từ khung d©y quay quanh trơc OO’
- Xem thêm -

Xem thêm: Động cơ điện một chiều | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện, Động cơ điện một chiều | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình 28.4 mô tả nguyên tắc hoạt động của một điện kế  khung quay. Khi có dòng điện  chạy qua khung dây dẫn K (đặt  trong từ trường của nam châm C)  dưới tác dụng của lực điện từ  - Động cơ điện một chiều | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình 28.4.

mô tả nguyên tắc hoạt động của một điện kế khung quay. Khi có dòng điện chạy qua khung dây dẫn K (đặt trong từ trường của nam châm C) dưới tác dụng của lực điện từ Xem tại trang 21 của tài liệu.