0

Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

15 13 0
  • Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:33

[r] (1)(2)N I DUNG TH C HÀNH:Ộ 1 M c song song bóng đèn:ắ Quan sát hình 28.1a) nh n bi t bóng đèn m c ậ ế ắ song song K + -1 3 M N (3)K + -1 3 (4)K + -1 3 (5)K + -1 3 M N (6)K + -1 3 M N Tháo m t bóng đèn quan sát đ sáng đèn ộ ộ l i nêu nh n xét đ sáng c a so v i trạ ậ ộ ủ ước (7)K + -V 1 3 M N Vôn k ch s đo Uế ỉ ố 12 = …………. 2 Đo hi u n th đ i v i đo n m ch m c song songệ ế ố ớ C3 (8)K + -V 1 3 M N (9)K + -V 1 3 M N (10)2 Đo hi u n th đ i v i đo n m ch song songệ ế ố ớ a) V s đ cho m ch n hình 28.1a vào khung dẽ ệ ưới đây, v thêm vôn k m c vào hai đ u đèn 2:ẽ ế ắ ầ (11)Hi u n th gi a hai đ u đèn m c song ệ ế song là…………và………hi u n th gi a hai ệ ế đi m n i chung: Uể 12 ……… U34……….…… UMN V trí c a ị ủ vôn kế m Hai ể 1và Hai m ể Hai m M ể và N Hi u ệ đi n thệ ế U12 = U34 = UMN = S đ m ch nơ ạ b) K t qu đoế ả : B ng 1ả c) Nh n ậ xét: (12)K + -A 3 Đo cường đ dòng n đ i v i đo n m ch m c ộ ố ớ song song a) M c ampe k n i ti p v i đèn nh hình 28.2ắ ế ố ế Đóng công t c đ c ghi giá tr Iắ ọ ị 1 vào b n báo cáo.ả (13)K + -A 3 Đo cường đ dòng n đ i v i đo n m ch m c ộ ố ớ song song b)Tương t : M c ampe k n i ti p v i đèn 2ự ắ ế ố ế (14)K + -A c)Tương t : M c ampe k vào m ch đ đo ự ắ ế ể cường đ dòng n m ch chính.ộ ệ Đóng công t c đ c ghi giá tr Iắ ọ ị vào b n báo cáo.ả (15)3 Đo cường đ dòng n đ i v i đo n m ch ộ ố ớ song song. b) K t qu đoế ả : V trí m c ị ắ ampe kế Cường đ ộ dòng nệ M ch r 1ạ ẽ I1 = M ch r 2ạ ẽ I2= M ch chínhạ I= S đ m ch n:ơ ạ c) Nh n xétậ : Cường đ dòng n m ch b ng……… ộ cường đ dòng n m ch r : I………Iộ 2…… I2 B ng 2ả a) V s đ cho m ch n hình 28.2 vào khung dẽ ệ ưới C5 Hoàn thành nh n xét 3c) vào b n báo cáoậ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện, Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 28.1a) nh n bi t2 bóng đèn ắ song song - Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

uan.

sát hình 28.1a) nh n bi t2 bóng đèn ắ song song Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 28.1a) - Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

Hình 28.1a.

Xem tại trang 5 của tài liệu.
a) Mc ampe ni ti vi đèn 1 nh hình 28.2 ư - Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

a.

Mc ampe ni ti vi đèn 1 nh hình 28.2 ư Xem tại trang 12 của tài liệu.
a) sđ cho m ch đi n hình 28.2 vào khung ạệ ưới đây - Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song | Vật lý, Lớp 8 - Ôn Luyện

a.

sđ cho m ch đi n hình 28.2 vào khung ạệ ưới đây Xem tại trang 15 của tài liệu.