0

Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

36 17 0
  • Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:23

KÊNH ĐÀO XUY-Ê.[r] (1)BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (2)KI M TRA BÀI CŨ: 1.Châu l c gì? ụ (3)(4) D a vào ki n th c h c s li u ự ế ứ ọ ố ệ b ng, s p x p qu c gia sau thành hai nhóm: ả ắ ế ố nước phát tri n nể ước phát tri n (s ể ố li u năm 1997).ệ Tên nước Thu nh p bình quân ậ đ u ngầ ười (USD) HDI T l t vong tr ỉ ệ ửem (%0) Hoa Kì 29010 0,827 7 An-giê-ri 4460 0,665 34 Đ cứ 21260 0,906 5 A Râp Xê-ut 10120 0,740 24 (5)(6)BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 1 V trí đ a lí:ị B ' 020 37 0 ' 34 20 N (7)-Ti p giáp:ế + Phía B c: giáp v i Đ a Trung H iắ ị ả + Phía Tây: giáp v i Đ i Tây Dớ ương + Đông B c: giáp v i Bi n Đắ ể ỏ + Đông Nam: giáp v i n Đ Dớ Ấ ộ ương Quan sát hình 26.1,em cho bi t Châu Phi ế ti p giáp v i bi n ế ể đ i ương nào? (8)Xích đ o qua ph n ầ c a Châu l c?ủ ụ - Đường xích đ o qua gi a châu l cạ ữ ụ (9)(10)(11) Lãnh th Châu Phi ổ ch y u thu c ủ ế ộ môi trường nào? - Ph n l n lãnh th Châu Phi thu c mơi trầ ổ ộ ường đ i nóng (12)Ph n l n lãnh th ầ ổ châu Phi n m gi a ằ ữ hai chí n s có ế ẽ nh h ng đ n ả ưở ế (13)Quan sát lược đ hình 26.1, em nh n xét đ c m ậ ặ ể đường b bi n Châu ể Phi? - Đường b bi n b chia c t, r t v nh bi n, bán ể ị ắ ấ ị ể đ o đ o.ả ả (14)Quan sát hình 26.1: Nêu tên dịng bi n nóng, ể dòng bi n l nh ch y ven b bi n Châu Phi?ể ả ể (15)Dòng bi n ể Ca-na-ri Dòng bi n ể Ghi-nê Dòng bi n ể Ben-ghê-la Dòng bi n ể Mũi kim Dịng bi n Mơ-ể dăm-bích (16)(17) Kênh đào Xuyê xây d ng m t eo đ t Ai c p, ự ấ ở chi u dài 166 km, chi u r ng ề t 80-135m, công ty h n ừ h p c a Anh, Pháp, Hà Lan b ợ v n Cơng trình đố ược ti n ế hành t đ u năm 1859 đ n ầ ế năm 1869 m i hoàn thành ớ Ngườ ải đ m nhi m thi t k ệ ế ế xây d ng k s Phecđinăng ự ỹ ư đ Letxep m t nhà quý t c ờ (18)(19)2 Đ a hình khống s nị (20)Quan sát hình 26.1:cho bi t Châu Phi d ng ế đ a hình ch ị ủ y u?ế (21)Em nh n xét đ c m đ a hình Châu Phi? Đ ậ ặ ể ị ộ cao trung bình ? - L c đ a Phi m t kh i cao nguyên kh ng l , có ụ ị ộ ố ổ b n đ a xen k s n nguyênồ ị ẻ - Đ cao trung bình: 750 mộ (22)- Hướng nghiêng c a đ a hình Châu Phi th p ủ ị ấ d n t Đông Nam t i Tây B c.ầ ắ Xác đ nh hình ị 26.1:các b n đ a, ị s n nguyên, h , dãy núi c a Châu Phi?ủ Hướng nghiêng c a đ a hình Châu ủ ị (23)Đ c tên h ọ trên cao nguyên Đông phi? - Ni at xa - H Tan gia ni caồ T i ạ h h p, dài , ẹ sâu? - H Vích To ri aồ - H VíchToriaồ (24)Sơng Nin S Công Gô (25)(26)(27)BÀI 26: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI Quan sát hình 26.1, hãy cho bi t Châu Phi ế có nh ng ngu n ữ (28)Các khoáng s n quan ả tr ngọ S phân bự ố D u m , khí đ tầ ỏ ố Đ ng b ng ven bi n B c Phi ằ ể ắ ven v nh Ghinê Tây Phiị Ph t phátố nước B c Phi (Marôc, Angiêri, ắ Tuynidi) Vàng, kim cương Ven v nh Ghinê, khu v c Trung ị ự Phi (g n xích đ o), cao nguyên ầ Nam Phi S tắ Dãy núi tr Đrê-ken-becẻ Đ ng, chì,cơ ban, mangan, uranium Các cao nguyên Nam Phi Em có nh n xét v khống s n c a Châu Phi?- Tài nguyên khoáng s n c a Châu Phi phong ậ ề ả ủ ả ủ phú, đ c bi t kim lo i quý hi m.ặ ệ ế (29)(30)(31)(32)Đây hoang m c n m phía nam Châu Phi ạ ằ ở 1 C A N A H A R I 2 Đây h nồ ước ng t r ng nh t châu phiọ ộ V I C H T O R I A 3 A T L A T Đây m t dãy núi tây b c Châu Phiộ 4 D A U M O Là khống s n có nhi u ven bi n B c Phiả ề ở E T I O P I A 5 Đây m t s n nguyên r ng l n Đông PhiLà hoang m c r ng nh t Châu Phiộ ơ ạ ộ ấ ởớ ở X A H A R A 6 Tên m t sông dài nh t th gi iộ ế 7 N I N C H A U P H I (33)1 2 Hãy n vào ề lược đ t nhiên ự Châu Phi tên b n đ a, s n nguyên ị h b che ị (34)CHÂU PHI KHỐNG S NẢ Đ A HÌNH Ị V TRÍỊ HÌNH D NGẠ KÍCH THƯỚC Đ a lýị Ti p giápế Kh i ố 30 tri u ệ km2 37020’B - 34051’N Ân Đ Dộ ương Đ i Tây ạ Dương Đ a Trung ị H iả Bi n Để Cao nguyên Phong phú Đa d ngạ Đ ng ồ b ngằ B n đ aồ Núi trẻ (35)D N DÒ:Ặ - H c bàiọ - Tr l i câu h i cu i bàiả ỏ ố - Làm t pậ (36)XIN XIN CHÂN THANCHÂN THAǸ̀ H CAM NH CAM N̉ Ở Ơ QUY TH́
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện, Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 26.1,em hãy cho bi t Châu Phi  ế - Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình 26.1,em hãy cho bi t Châu Phi ế Xem tại trang 7 của tài liệu.
hình 26.1,em hãy nh n xét đ c đi m  ậặể - Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

hình 26.1.

em hãy nh n xét đ c đi m ậặể Xem tại trang 13 của tài liệu.
Quan sát hình 26.1:cho bi t   Châu Phi d ng  ế ởạ - Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình 26.1:cho bi t Châu Phi d ng ế ởạ Xem tại trang 20 của tài liệu.
-H ướng nghiêng chính ca đa hình Châu Phi th ấ - Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

ng.

nghiêng chính ca đa hình Châu Phi th ấ Xem tại trang 22 của tài liệu.
Quan sát hình 26.1, - Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình 26.1, Xem tại trang 27 của tài liệu.
ĐA HÌNH Ị - Bài giảng Địa lý 7 bài 26 Thiên nhiên châu Phi | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện
ĐA HÌNH Ị Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan