0

Bài giảng Địa lý 7 bài 60 Liên minh châu Âu | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

16 22 0
  • Bài giảng Địa lý 7 bài 60 Liên minh châu Âu | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:21

[r] (1)(2) (3)(4)(5)(6)(7)I S m r ng c a Liên Minh Châu Âu.ự ộ - Liên Minh Châu Âu m r ng phát tri n qua nhi u gia ộ ể ề đo n.ạ - Đ n năm 1995 Liên Minh Châu Âu có 15 thành viên có xu th ế ế tăng thêm - Liên Minh Châu Âu xem xét vi c k t n p thêm m t s nệ ế ộ ố ướ ởc Trung Đông Âu (8)TH O LU N NHÓM Cho bi t nh ng vi c làm c a Liên Minh ế Châu Âu đ tr thành Liên Minh toàn ể ở (9)(10)S D NG CHUNG H TH NG TI N TỬ Ụ (11)II Liên Minh Châu Âu – m t mơ hình liên minh tồn di n nh t th gi i. ế ớ - Liên Minh Châu Âu thành l p ngh vi n Châu Âu.ậ ị ệ - Có sách kinh t chung, h th ng ti n t chung.ế ệ ố ề ệ - Nhân dân có qu c t ch chung Châu Âu nên s l i qua biên gi i ố ị ự nướ ấc r t thu n ti n.ậ ệ - Các nước Châu Âu b o v tính đa d ng v văn hóa ngơn ả ệ ề ng , t ch c tài tr vi c h c ngo i ng , trao đ i sinh viên, ữ ổ ứ ợ ệ ọ ữ ổ đào t o ngành ngh cho gi i tr ngạ ề ẻ ười th t nghi p.ấ ệ (12)? Trước năm 1980 Liên Minh Châu Âu t p trung phát tri n quan h ậ ể ệ ngo i giao v i nh ng nạ ữ ước nào? Sau năm 1980 có nh ng thay đ i nào.ữ ổ (13)III Liên Minh Châu Âu – T ch c th ương m i hàng đ u th gi i. ế ớ - Trước năm 1980, Liên Minh Châu Âu quan h ngo i giao v i Hoa ệ Kì, Nh t B n thu c đ a cũ Sau năm 1980, nậ ả ộ ị ước Liên Minh đ y m nh quan h v i nẩ ệ ước công nghi p m i Châu Á, Trung ệ và - Liên Minh Châu Âu có t ch c thổ ứ ương m i hàng đ u th gi i, chi m ầ ế ế t tr ng 40% ho t đ ng ngo i thỉ ọ ộ ương c a th gi i.ủ ế - Liên Minh Châu Âu không ng ng m r ng quan h v i nừ ộ ệ ước (14)1 Cho bi t đ ng ti n sau đâu ti n chung ế c a Châu Âu. a/ Đ ng Euroồ b/ Đ ng đô laồ c/ Đ ng Yênồ 2 Liên Minh Châu Âu chi m t ho t ế đ ng ngo i th ương c a th gi i ? ế ớ (15)HƯỚNG D N T H C Ự Ọ - H c kĩ bài (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Địa lý 7 bài 60 Liên minh châu Âu | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện, Bài giảng Địa lý 7 bài 60 Liên minh châu Âu | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

II. Liên Minh Châu Âu mt mô hình liên ộ - Bài giảng Địa lý 7 bài 60 Liên minh châu Âu | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

i.

ên Minh Châu Âu mt mô hình liên ộ Xem tại trang 7 của tài liệu.
II. Liên Minh Châu Âu mt mô hình liên minh ộ - Bài giảng Địa lý 7 bài 60 Liên minh châu Âu | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

i.

ên Minh Châu Âu mt mô hình liên minh ộ Xem tại trang 11 của tài liệu.