0

Biểu diễn lực | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

24 15 0
  • Biểu diễn lực | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:11

[r] (1)(2)KI M TRA BÀI CŨỂCâu ( 10 đ ) + Nêu khái ni m chuy n đ ng đ u ệ chuy n đ ng không đ u?ể + Gi i : 3.1ả Câu 2: ( 10 đ ) (3)ĐÁP ÁN Câu 1: + Chuy n đ ng đ u chuy n đ ng mà v n t c ể ậ ố có đ l n khơng thay đ i theo th i gian ộ ớ + Chuy n đ ng không đ u chuy n đ ng mà ể v n t c có đ l n thay đ i theo th i gianậ ố ộ ớ + Gi i : 3.1ả Ph n 1: C ; Ph n : Aầ Câu 2: t S vtb = S: Quãng đường được t: th i gian h t quãng đờ ế ường đó * Gi i bàiả : 3.4 (a không đ u )ề b) m s km h t S (4)(5)(6)I. Ôn lại khái niệm lực: (7)TH O LU N NHĨM (3 PHÚT)Ả C1:  Hãy mơ t thí nghi m hình 4.1?ả   Nªu tác dụng lực mà nam châm tác dụng lên cục s gắn xe lăn? (8)  Hình  4.2 Lực  tác  dụng  của  vợt  lên  quả  bóng làm cho quả bóng biến dạng và ngược  lại  lực  tác  dụng  của  quả  bóng  lên  vợt  làm  cho vợt bị biến dạng. C1: Hình 4.1 : (9)I. Ôn lại khái niệm lực: L c tác d ng làm v t Bi n d ng ế Thay đ i chuy n đ ng L c tác d ng lên m t v t có th gây ộ ậ ra tác d ng v t đó? ở ậ (10)II Bi u di n l cể ễ ự : I Ôn l i khái ni m l cạ ự : 1 L c m t đ i l ộ ượng vectơ M t đ i lộ ượng v a có đ l n v a có phừ ộ ương chi u đề ược g i ọ đ i lạ ượng vectơ TI T:4 BI U DI N L C (11)* Phương chi uề (c a mịi tªn) trùng với ủ phương chi uề c a l c.ủ ự 2 Cách bi u di n kí hi u vect l c ơ ự : * G cố m mà l c tác d ng lên v t (g i ể ự ụ ậ ọ m ể đ tặ c a l c) ủ ự m A.ể a) Đ bi u di n m t vect l c ngể ể ơ ự ười ta dùng m t ộ mũi tên. A * Độ dài biểu thị cửụứng ủoọ lực theo tỉ xích cho trước Đ lộ ớn (12)b) Vectơ lực được kí hiệu bằng chữ F có mũi  tên ở trên: 2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực: a) Để biểu diễn một vectơ lực người ta dùng  một mũi tên. F A Cường  độ  của  lực  được  kí  hiệu  bằng  chữ  khơng có mũi tên ở trên: F A Đ lộ ớn (13)L c m t đ i l ộ ượng vect đơ ược bi u di n b ng m t mũi tên có: * G c * Phương, chi u . * Đ dài bi u th . là m đ t c a ặ ủ l c. trựng v i phương,chi u cđa lực. cường đ c a l ùc theo ộ ủ ử mo t t x ch cho ọ ổ ớ trửụực. (14)Một lực 15N tác dụng lên xe lăn B. Các yếu  tố của lực này được biểu diễn kí hiệu sau             (H4.3): VÍ DỤ * Điểm đặt A. Phương nằm ngang,    chiều từ trái sang phải B A F = 15N 5N B 5N * Cường độ : F = 15N (15)III. Vận dụng: C2 Biểu diễn những lực sau đây:   1.Trọng lực của một vật có khối lượng  5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N) P 10N * Tr ng l c l c hút c a trái đ t. * Đ l n tr ng l c: P = 10 mộ ớ G i ý A Vec t tr ng l c :ơ ọ P * Đi m đ t: A * Phương th ng đ ng, chi u t xu ng. (16)III. Vận dụng: C2 Biểu diễn những lực sau đây: 2.  Lực  kéo  15000N  theo  phương  nằm    ngang  chiều  từ  trái  sang  phải  (tỉ  xích  1  Cm  ứng  với  5000N). F (17)III. Vận dụng: C3:  1. Diễn tả bằng lời các yếu tố của  lực vẽ ở  hình 4.4 a? *§iểm đặt tại A. *Phương thẳng đứng,   chiều từ dưới lên. *Cường độ lực F1 = 20N. A F1 (18)III. Vận dụng: C3  2.Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực vẽ ở hình 4.4  b? §iểm đặt tại B * Phương nằm ngang, chiều    từ trái sang phải, * Cường độ lực F2 = 30N.  B F 2 (19)III. Vận dụng: C F3 x y 30o C3: Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực vẽ  ở hình 4.4 c? * Phương nghi ng gúc 30 o so v i ph ương n m ngang, chi u t dừ ướ ời l n. * Cường đ l c Fộ ự 3 =30N * Đi m đ t t i C. ặ ạ (20)L c m t đ i l ộ ượng vect đơ ược bi u di n b ng m t mũi tên có: * G c * Phương, chi u . * Đ dài bi u th . là m đ t c a ặ ủ l c. trựng v i phương,chi u cđa lực. cường đ c a l ùc theo ộ ủ ử mo t t x ch cho ọ ổ ớ trửụực. (21)Câu 2: Khi có m t l c tác d ng lên v t v n t c ộ ự ậ ố c a v t s nh th nào? Hãy ch n câu tr l i ủ ậ ẽ ư ế ả ờ nh tấ a V n t c không thay đ i ậ ố b V n t c tăng d n ậ ố c V n t c gi m d n ậ ố d Có th tăng d n có th gi m d n ể ể ả ( Đi m đ t, phể ương, chi u đ l n )ề ộ ớ (22)Hướng d n h c sinh t h c nhà: ự ọ ở * Bài cũ: + H c thu c theo n i dung ghi vào t pọ + Làm t p 4.2 ­> 4.5(SBT)ậ + Đ c ph n có th em ch a bi t ọ ư ế*Bài m i :ớ “S CÂN B NG L C – QUÁN TÍNH” Chu n bẩ ị : ­ Tìm hi u v l c cân b ng ể ề ự (23)II.BI U DI N L CỂ L c m t đ i lự ộ ượng vectơ: I ÔN L I KHÁI NI M L CẠ Cách bi u di n kí hi u vect l cể ơ ự : III V N D NGẬ (24)K t thúcế
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu diễn lực | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện, Biểu diễn lực | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

C1:  Ha ừy mo õ ta ỷ hiện tượng trong hình 4.2?  Nêu tác dụng của lực  mà vợt tác dụng lên  quả bóng và quả bóng tác dụng trở lại vợt? - Biểu diễn lực | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

1.

  Ha ừy mo õ ta ỷ hiện tượng trong hình 4.2?  Nêu tác dụng của lực mà vợt tác dụng lên quả bóng và quả bóng tác dụng trở lại vợt? Xem tại trang 7 của tài liệu.