0

Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

18 8 0
  • Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:03

[r] (1)Bài 16: THÂN TO RA Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ? (2)Ki m tra cũ : 1.Xác đ nh l i ị ạ 1.Xác đ nh l i ị ạ thành ph n c a thân ầ ủ thành ph n c a thân ầ ủ non hình v ẽ non hình v ẽ nêu ch c năng?ứ nêu ch c năng?ứ 2 Thân dài b ộ 2 Thân dài b ộ ph n ? ầ (3)(4)1.T ng phát sinh: Thân trưởng thành c u t o g m nh ng ấ ạ thành ph n nào? (ch trên tranh). V (bi u bì)ỏ ể Th t vị ỏ M ch râyạ M ch gạ ỗ Ru tộ T ng sinh ầ vỏ T ng sinh ầ trụ (5)Quan sát tranh , tìm m khác bi t c b n ể ệ ả c a thân trủ ưởng thành thân non? V (bi u bì)ỏ ể Th t vị ỏ M ch râyạ M ch gạ ỗ Ru tộ T ng sinh ầ vỏ T ng sinh ầ trụ V (bi u bì)ỏ ể Th t vị ỏ M ch râyạ M ch gạ ỗ Ru tộ - Có t ng sinh v n m l pầ ỏ ằ ớ - Có t ng sinh v n m l pầ ỏ ằ ớ th t v th t v ị ỏị ỏ - Có t ng sinh tr n m gi a m ch rây m ch g ầ ụ ằ ữ ạ ạ ỗ - Có t ng sinh tr n m gi a m ch rây m ch g ầ ụ ằ ữ ạ ạ ỗ (Trên hình v hai vịng màu vàng) (Trên hình v hai vịng màu vàng) Hãy d đốn nh bô phân nao ma thân ự ờ ̣ ̣ ̀ ̀ to được? (V ? Tr gi a ? C v tr gi a?).ỏ ụ ữ ả ỏ ụ ữ C u t o thân nonấ (6)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t ự ế bào c a mô phân sinh: t ng sinh ủ ầ v t ng sinh trỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t ầ ỏ ằ ị vỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ Vỏ Ru tộ M ch râyạ M ch gỗ T ng sinh ầ trụ T ng sinh voầ ̉ Thit vọ ̉ Thao Luân: (3phút)̉ ̣ -V to nh b ờ ộ ph n nào? -Tr gi a to nh b ụ ữ ờ ộ ph n ? (7)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t ự ế bào c a mô phân sinh: t ng sinh ủ ầ v t ng sinh trỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t ầ ỏ ằ ị vỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ (8)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t ự ế bào c a mô phân sinh: t ng sinh ủ ầ v t ng sinh trỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t ầ ỏ ằ ị vỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vòng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ Hình 16.3: Vịng g h ng nămỗ ằ Vịng g ỗ h ng ằ năm -Vì vịng g h ng năm l i ỗ ằ -Vì vịng g h ng năm l i ỗ ằ có màu sáng ho c màu s m? có màu sáng ho c màu s m? -Vi c xác đ nh vòng g h ng ỗ ằ -Vi c xác đ nh vòng g h ng ỗ ằ năm đ i v i lâu năm có ý ố ớ năm đ i v i lâu năm có ý ố ớ nghĩa gì? (9)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vịng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ -Thân g lâu năm có dác rịng:ỗ +Dác (l p màu sáng) g m nh ng ữ t bào m ch g , ch c năngế ỗ ứ v n ậ chuy n nể ước mu i khoángố Quan sát m t đo n thân g già b c a ị ư ngang ta th y có m y mi n g ? Tìm m khác c b n gi a dác ơ ả ròng? (G i ý : Tìm hi u các đ c đi m màu s c, v trí , c u (10)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vịng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ -Thân g lâu năm có dác rịng:ỗ +Dác (l p màu sáng) g m nh ng ữ t bào m ch g , ch c năngế ỗ ứ v n ậ chuy n nể ước mu i khoángố -Khi làm c t nhà, làm tr c u, tà v t ngụ ầ ười ta s d ng ph n c a ử ụ (11)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vòng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ (12)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vòng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ (13)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vòng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ (14)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vòng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ (15)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vòng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ (16)1 2 3 4 5 T ng sinh v n m ầ ỏ ằ ở b ph n nào?ộ ậ 1 Ph n g thầ ỗ ường đượ ửc s d ng đ làm nhà , tr c u ….?ụ ể ụ ầ 2 Tầng sinh v t ng sinh tr ỏ ầ ụ thu c lo i mô ?ộ 34 T ng phát sinh có thân ầTr gi a to nh đâu?ụ ữ ở ờ nào? 5 Lo i bó m ch có ch c v n ạ ứ ậ chuy n nể ước mu i khoáng ?ố T R Ư Ở N G T H À N H T Ầ N G S I N H T R Ụ M Ô P H Â N S I N H R Ò N G T H Ị T V Ỏ M Ạ C H G Ỗ (17)1.T ng phát sinh: -Thân to s phân chia t bào c a ự ế ủ mô phân sinh: t ng sinh v t ng sinh trầ ỏ ầ ụ +T ng sinh v n m l p th t vầ ỏ ằ ị ỏ +T ng sinh tr n m gi a m ch rây ầ ụ ằ ữ m ch g ỗ 2.Vòng g h ng năm:ỗ ằ -H ng năm, sinh vòng ằ g , đ m s vịng g có th xác ỗ ế ố ỗ ể đ nh tu i c a ị ổ ủ 3.Dác ròng: +Ròng (l p g màu th m) g m ỗ ẫ nh ng t bào ch t, vách dày, ữ ế ế ch c nâng đ ứ ỡ -Thân g lâu năm có dác rịng:ỗ +Dác (l p màu sáng) g m nh ng ữ t bào m ch g , ch c năngế ỗ ứ v n ậ chuy n nể ước mu i khoángố HƯỚNG D N Ẫ V NHÀỀ -H c ,tr l i câu h i 1, 2, ọ ả ờ 3, SGK/52 -Đ c m c“Em có bi t”.ọ ế -Chu n b m i “V n ẩ chuy n ch t thân”.ể + M t bình th y tinh, cành hoa ộ h ng (hoa hu ) tr ng, m t l ồ ộ ọ m c, kính lúpự +Làm thí nghi m SGK ệ (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

non trên hình v và ẽ - Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

non.

trên hình v và ẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 16.1: Sđ ct ngang ắ c a thân tr ủưởng thành - Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình 16.1.

Sđ ct ngang ắ c a thân tr ủưởng thành Xem tại trang 4 của tài liệu.
(Trên hình v là hai vòng màu vàng) ẽ - Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

r.

ên hình v là hai vòng màu vàng) ẽ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 16.3: Vòng gh ng năm ằ - Thân to ra do đâu- | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình 16.3.

Vòng gh ng năm ằ Xem tại trang 8 của tài liệu.