0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 106 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

1 14 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 106 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:55

Diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên luôn chiếm tỉ lệ cao nhất, trên 3/4 so với cả nước (năm 2001: diện tích là 85,1% và sản lượng lên tới 90,6%)..  Cây cà phê được trồng nhiề[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 106 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Dựa vào hình 29.1, nhận xét tỉ lệ diện tích sản lượng cà phê Tây Nguyên so với nước Vì cà phê trồng nhiều vùng này? Trả lời:  Nhận xét: Diện tích sản lượng cà phê Tây Nguyên chiếm tỉ lệ cao nhất, 3/4 so với nước (năm 2001: diện tích 85,1% sản lượng lên tới 90,6%)  Cây cà phê trồng nhiều vùng nhờ điều kiện thuận lợi: - Diện tích đất badan rộng lớn, màu mỡ (1,36 triệu ha) thuận lợi cho phát triển cà phê - Địa hình cao nguyên xếp tầng rộng lớn, điều kiện để hình thành vùng chuyên canh cà phê với quy mơ rộng lớn - Khí hậu cận xích đạo, lượng nhiệt lớn, nguồn nước thuận lợi để phát triển cà phê
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 106 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 106 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

Hình ảnh liên quan

Dựa vào hình 29.1, hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước - Câu hỏi thảo luận 1 trang 106 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

a.

vào hình 29.1, hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan