0

Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện

25 16 0
  • Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:54

[r] (1)(2) Câu 1: T c đ bay h i ph thu c vào nh ng y u t nào?ố ơ ế Tr l iả : T c đ bay h i ph thu c vào y u t : Nhi t đ , gió, di n ố ơ ế tích m t thống.ặ Câu 2: Câu ghép đôi: S bay h iự ơ a Là s chuy n t th r n sang th l ngự ể ắ ể ỏ S nóng ch yự b Là s chuy n t th l ng sang th h iự ể ỏ ể ơ S đông đ c ự c Là s chuy n t th l ng sang th r n ự ể ỏ ể ắ Câu 3: Ở nhi t đ ch t l ng b t đ u có s bay h i?ệ ấ ỏ ơ (3)c c nố ước; sau m t ộ th i gian nh c đĩa ờ lên quan sát m t đĩa có hi n ặ (4)II II S NG NG TS NG NG TỰỰ ƯƯ ỤỤ 1 Tìm cách quan sát s ng ng tự ư a D đoán Hi n tệ ượng ch t ấ l ng bi n thành h iỏ ế ơ s ự bay h iơ , hi n tệ ượng h i bi n ch t ơ ế l ngỏ s ng ng tự ư ụ Ng ng t trình ư ngược c a bay h iủ ơ b Thí nghi m ki m tra M c đích c a thí nghi mụ ệ : Mơ t ả được q trình chuy n th ể s ng ng t c a ch t l ngự ư ụ ủ ấ ỏ D ng c thí nghi m: + c c thu tinh gi ng nhau. + Nước có pha màu. + Nước đá đ p nh + nhi t k ế Ti n hành thí nghi mế + Lau khơ m t ngồi c c + Đ nỗ ước đ y t i 2/3 vào m i c c. + Đo nhi t đ c a n ộ ủ ướ ởc hai c c. + Đ nổ ước đá v n vào c c làm thí nghi m * Chú ý: Ph i đ t c c xa nhau L ngỏ H iơ Bay h iơ Ng ng ư (5)a D đoán (6)II II S NG NG TS NG NG TỰỰ ƯƯ ỤỤ 1 Tìm cách quan sát s ng ng tự ư a D đoán b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C1.Nhi t đ c c thí nghi m ộ ố th p h n nhi t đ c c đ i ơ ộ ố ch ng. C1 Có khác gi a nhi t ữ đ c a nộ ủ ước c c đ i ố (7)a D đốn b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C2 Có hi n tm t ngồi c a c c thí ặ ủượng x y ố nghi m? Hi n tệ ượng có x y c c đ i ch ng ẩ ở ố không? (8)II II S NG NG TS NG NG TỰỰ ƯƯ ỤỤ 1 Tìm cách quan sát s ng ng tự ư a D đốn b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C3 Các gi t nm t ngồi c a c c thí nghi m ặ ọủ ướốc đ ng ọ ởệ có th nể ước c c ố th m khơng? Vì sao?ấ (9)a D đốn b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C4 V y gi t nm t c c thí nghi m ặ ước đ ng ệ do đâu mà có? (10)II II S NG NG TS NG NG TỰỰ ƯƯ ỤỤ 1 Tìm cách quan sát s ng ng tự ư a D đốn b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C5 V y d đoán c a chúng ta có khơng?ậ (11)a D đốn b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C6.Hãy nêu hai thí d v hi n ụ ề tượng ng ng t ư (12)II II S NG NG TS NG NG TỰỰ ƯƯ ỤỤ 1 Tìm cách quan sát s ng ng tự ư a D đốn b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C7 Gi i thích s t o thành ả ự ạ gi t nọ ước đ ng vào ọ ban đêm. (13)(14)II II S NG NG TS NG NG TỰỰ ƯƯ ỤỤ 1 Tìm cách quan sát s ng ng tự ư a D đốn b Thí nghi m ki m tra c Rút k t lu nế C8 T i rạ ượu đ ng ự chai không đ y nút s c n ậ ẽ ạ d n, n u nút s khơng ầ ế c n?ạ C8. Vì chai đ y kín, nên có bao nhiêu rượu bay h i có ơ b y nhiêu r ượu ng ng t , ư mà lượng rượu khơng gi m Chai khơng đ y nút, qua trình bay h i ơ m nh h n s ng ng t , nên ơ ư (15)(16)(17)(18)(19)(20)+ H i nơ ước khơng khí ng ng t t o thành sư ụ ạ ương mù, làm gi m ả t m nhìn, xanh gi m kh quang h p C n có bi n pháp đ m ầ b o an toàn giao thơng tr i có sả ương mù Tác h i c a sạ ủ ương mù (21)giao mùa, thay đ i khí h u, nhi t đ đ t ộ ộ ng t gây nh h ưởng t i sinh ho t s c kh e c a m i ng ười, và đ c bi t làm m t tính th m m tường nhà b m ị ẩ (22)• Nguyên nhân c a hi n tủ ệ ượng n m trông nhà ồ nhi t đ c a m t sàn, tệ ộ ủ ặ ường th p h n nhi t đ ấ ơ ệ ộ ho c b ng m sặ ằ ể ương c a khơng khí ti p xúc v i ủ ế ớ nó Đi u n cho n n nhà, tề ế ề ường b m ị ẩ t, n m m c, n i th t nhà b tác đ ng ướ ấ ố ộ ấ ị ộ x u đ n sinh ho t gia đình tr nên khó ấ ế ạ ở khăn h n Ph n l n nhà hi n đ u có hi n ơ ầ ớ ở ệ ề ệ tượng v y nên tìm nh ng gi i pháp ch ng, ậ ữ ả ố gi m n m cho không gian nhà u đả ồ ề ược gia ch quan tâm.ủ (23)cách ch ng m đ n gi n ti t ki m V i 10 – 15kg vôi ố ơ ế s ng, đ ng vào thùng g ho c gi y r i đ t dố ồ ặ ướ ầi g m giường, góc phịng Khi tr i m, nhà ẩ ướt, b n m n p ạ ở ắ thùng vơi, đóng kín c a (l u ý m c a thơng gió), vơi ử ư ở ử s ng s hút m làm cho nhà khô ráo.ố Khi nhà b n m ta ch có th tìm nh ng bi n ị ồ pháp kh c ph , gi m nh hi n tắ ượng N m ch không ồ lo i b hoàn toàn đạ ỏ ược Cách đ n gi n nh t h m ơ sương c a khơng khí nhà, t c n u bi t đ m ủ ế ế ộ ẩ khơng khí tăng cao nên đóng kín c a, b t k h đ ử ẽ ể h n ch khơng khí m vào nhà Nhi u ngạ ế ười cho r ng ằ m c a đón gió vào s làm cho nhà khơ thống h n ử ơ nh ng th c th gió mang theo h i nư ế ơ ước, mang (24)- S chuy n t th l ng sang th h i g i s bay h i.ự ể ỏ ể ơ ơ - T c đ bay h i c a m t ch t l ng ph thu c vào nhi t ố ơ ủ ấ ỏ đ , gió di n tích m t thoáng c a ch t l ng.ộ ấ ỏ - S chuy n t th h i sang th l ng g i s ng ng tự ể ơ ể ỏ ư ụ. (25)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện, Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình nh ảề ương mù - Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) | Vật lý, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình nh.

ảề ương mù Xem tại trang 16 của tài liệu.