0

BGDĐT-NGCBQLGD 2018

31 8 0
 • BGDĐT-NGCBQLGD 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:54

- Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường (hoặc ý kiến ghi nhận từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên) ghi nhận về việc giáo viên [r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 5569/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Các sở giáo dục đào tạo Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (sau gọi tắt Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT) Để việc triển khai thực Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT quy định, hiệu quả, thiết thực, tác động tích cực đến cơng tác phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn số nội dung cụ thể sau: 1 Công tác đạo thực Căn Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, sở giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch triển khai, đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp kết thực phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục mầm non trực thuộc; tăng cường công tác truyền thông, phổ biến nội dung Thơng tư để đơn vị, cá nhân có liên quan nắm vững thực quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, kiểm tra, tổng hợp kết đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 2 Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 2.1 Thực chu kỳ đánh giá theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT trường hợp đặc biệt, đồng ý quan quản lý cấp văn bản, người đứng đầu sở giáo dục mầm non rút ngắn chu kỳ đánh giá thực đánh giá theo quy trình quy định khoản Điều 10 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT (sau gọi tắt Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên) 2.2 Trong trình thực nhiệm vụ, giáo viên cần chủ động tập hợp minh chứng từ đầu năm học, giáo viên tham khảo ví dụ minh chứng Phụ lục I kèm theo công văn (2)3 Giáo viên mầm non cốt cán 3.1 Theo yêu cầu quan quản lý cấp việc lựa chọn giáo viên mầm non cốt cán phải gắn với hoạt động chuyên môn ngành địa phương, người đứng đầu sở giáo dục mầm non, trưởng phòng giáo dục đào tạo, giám đốc sở giáo dục đào tạo tiêu chuẩn quy định khoản Điều 12 Quy định nghề nghiệp giáo viên để lựa chọn phê duyệt danh sách giáo viên mầm non cốt cán 3.2 Căn nhiệm vụ giáo viên mầm non cốt cán quy định khoản Điều 12 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, sở giáo dục đào tạo hướng dẫn phòng giáo dục đào tạo sở giáo dục mầm non trực thuộc vận dụng thực chế độ quy đổi hoạt động giáo viên mầm non cốt cán dạy để tính số giảng dạy theo quy định Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc giáo viên mầm non (nếu có) 4 Báo cáo kết thực Các sở giáo dục đào tạo tổng hợp kết đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo trước 30 tháng năm theo quy định Bảng tổng hợp kết đánh giá theo chuẩn giáo viên mầm non theo Phụ lục III kèm theo công văn Trong q trình triển khai thực có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời Bộ Giáo dục Đào tạo (qua Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục, số 35 Đại Cồ Việt - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, email: info@123doc.org) Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Vụ: TCCB, GDMN (để ph/h); - Lưu: VT, Cục NGCBQLGD (5) KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa PHỤ LỤC I VÍ DỤ VỀ MINH CHỨNG SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN GIÁO VIÊN MẦM NON (3)Minh chứng ví dụ mang tính chất gợi ý Việc lựa chọn sử dụng minh chứng trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn nhà trường địa phương đảm bảo theo quy định Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT Tiêu chí Mức độ đạt của tiêu chí Ví dụ minh chứng Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tuân thủ quy định rèn luyện đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp rèn luyện đạo đức tạo dựng phong cách nhà giáo Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo Đạt: Thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức)/kết luận đợt tra, kiểm tra (nếu có)/biên họp nhóm chun mơn/tổ chun mơn/hội đồng nhà trường ghi nhận việc giáo viên thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo, khơng vi phạm quy định chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em ; kiểm điểm cá nhân có xác nhận chi nhà trường/bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận chi nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu đảng viên); biên họp cha mẹ trẻ em ghi nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử mực trẻ em Khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo (4)Tốt: Là gương mẫu mực đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp rèn luyện đạo đức nhà giáo - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức) ghi nhận giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; giáo viên dạy giỏi cấp - Ý kiến cảm ơn, khen ngợi cha mẹ trẻ em/đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/các tổ chức cá nhân phản ảnh tích cực giáo viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực; giáo viên báo cáo chuyên đề/ý kiến trao đổi, thảo luận nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/nhà trường kinh nghiệm rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức; hình ảnh, gương giáo viên nhà trường vượt qua khó khăn (do thiên tai, bão lũ ) để thực mục tiêu kế hoạch giáo dục Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo Đạt: Có tác phong phương pháp làm việc phù hợp với công việc giáo viên mầm non - Mặc trang phục phù hợp, không vi phạm đạo đức nhà giáo; - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức)/biên họp nhóm chun mơn/tổ chun mơn/hội đồng nhà trường/kết tiến độ thực công việc ghi nhận giáo viên có tác phong, phong cách làm việc phù hợp với cơng việc chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non Khá: Có ý thức tự rèn luyện, tạo dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ cha mẹ trẻ - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức)/biên họp nhóm chun mơn/tổ chun môn/hội đồng nhà trường/cha mẹ trẻ em/kết thực chế độ sinh hoạt hàng ngày, tiến độ thực cơng việc ghi nhận giáo viên có tác phong, phong cách làm việc phù hợp với cơng việc chăm sóc, giáo dục trẻ có ý thức rèn luyện, phấn đấu xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ cha, mẹ trẻ em có tác động tích cực tới trẻ em; kết chăm sóc, giáo dục trẻ em nhóm, lớp/chủ nhiệm có tiến Tốt: Là gương mẫu mực phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em (5)cha mẹ trẻ; có ảnh hưởng tốt hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo danh hiệu chiến sĩ thi đua; - Giấy khen/biên họp/ý kiến ghi nhận đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ trẻ em việc giáo viên có phong cách làm việc khoa học, tơn trọng, gần gũi trẻ em cha mẹ trẻ - Kết chăm sóc, giáo dục trẻ em nhóm, lớp/chủ nhiệm có tiến bộ/vượt mục tiêu đề ra; giáo viên có ý kiến chia sẻ buổi họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường kinh nghiệm, biện pháp, cách thức tạo dựng phong cách nhà giáo phù hợp tình hình thực tiễn nhà trường, địa phương quy định ngành Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non; thường xuyên cập nhật, nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi tổ chức hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển tồn diện trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chí 3: Phát triển chun mơn thân Đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định Tham gia hồn thành đầy đủ khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định - Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non theo quy định; - Các văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định Khá: Thực kế hoạch học tập, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thân; cập nhật kiến thức chuyên mơn, u cầu đổi phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em - Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận kết bồi dưỡng thường xuyên theo quy định; (6)Tốt: Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn thân - Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên mầm non văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận kết bồi dưỡng thường xuyên theo quy định/kế hoạch cá nhân năm bồi dưỡng thường xuyên thể việc vận dụng sáng tạo, phù hợp phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em - Biên dự chuyên đề/ý kiến trao đổi/đề xuất/biện pháp/giải pháp/sáng kiến triển khai thực nhiệm vụ phát triển chun mơn nhà trường/theo u cầu phịng GDĐT/Sở GDĐT ghi nhận Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em Đạt: Xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với nhu cầu phát triển trẻ em nhóm, lớp - Bản kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với nhu cầu phát triển trẻ em nhóm, lớp nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu thơng qua; - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức)/biên kiểm tra nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu ghi nhận việc thực hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch Khá: Chủ động linh hoạt điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục hướng tới phát triển toàn diện trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp văn hóa địa phương; - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức)/biên kiểm tra nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu ghi nhận việc điều chỉnh kế hoạch/có biện pháp/giải pháp đổi mới, sáng tạo, điều chỉnh hoạt động kế hoạch chăm sóc, giáo dục hướng tới phát triển toàn diện trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp văn hóa địa phương; - Kết chăm sóc, giáo dục trẻ nhóm, lớp phân cơng chủ nhiệm có tiến năm học Tốt: Tham gia phát triển chương trình giáo dục nhà trường; hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo (7)dục hướng tới phát triển toàn diện trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp văn hóa địa phương dục trẻ em nhóm, lớp phân cơng chủ nhiệm có tiến rõ rệt/vượt mục tiêu đề năm học; - Biên họp nhóm chun mơn/tổ chun mơn/hội đồng nhà trường (hoặc ý kiến ghi nhận từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên) ghi nhận việc giáo viên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiệu kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em; giáo viên thực báo cáo chuyên đề/có ý kiến chia sẻ, hướng dẫn cách thức, biện pháp xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với nhu cầu phát triển trẻ em nhóm, lớp, phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp văn hóa địa phương Tiêu chí 5: Ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ em Đạt: Thực kế hoạch ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nhóm, lớp; đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn phịng bệnh cho trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non - Bản kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng thể rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, phương pháp ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nhóm lớp, đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn phịng bệnh cho trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu thông qua; - Phiếu dự đánh giá xếp loại trung bình (đạt) trở lên/biên sinh hoạt chun mơn/sinh hoạt chun đề, ghi nhận giáo viên đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an tồn phịng bệnh cho trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non Khá: Chủ động, linh hoạt thực đổi hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu phát triển khác trẻ em điều kiện thực tiễn trường, lớp - Phiếu dự đánh giá xếp loại trở lên/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp trên/cha mẹ trẻ em, ghi nhận giáo viên đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an tồn phịng bệnh cho trẻ em đáp ứng nhu cầu phát triển khác trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tế lớp, nhà trường; (8)tiến Tốt: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp việc thực hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe thể chất tinh thần trẻ em - Phiếu dự đánh giá loại tốt (giỏi), ghi nhận giáo viên đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn phòng bệnh cho trẻ em đáp ứng nhu cầu phát triển khác trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tế nhóm, lớp, nhà trường; - Kết chăm sóc, ni dưỡng trẻ nhóm, lớp phân cơng chủ nhiệm có tiến rõ rệt/vượt mục tiêu đề ra; - Biên họp/sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc giáo viên có trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn hoạt động ni dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ, đảm bảo chế độ sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, an tồn phịng bệnh cho trẻ em đáp ứng nhu cầu phát triển khác trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tế nhóm, lớp, nhà trường; báo cáo chuyên đề biện pháp/giải pháp liên quan đến chăm sóc, ni dưỡng trẻ em nhà trường/phịng GDĐT/Sở GDĐT xác nhận; khen/giấy khen giáo viên dạy giỏi Tiêu chí 6: Giáo dục phát triển tồn diện trẻ em Đạt: Thực kế hoạch giáo dục nhóm, lớp, đảm bảo hỗ trợ trẻ em phát triển tồn diện theo Chương trình giáo dục mầm non; - Bản kế hoạch giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục hướng tới phát triển toàn diện trẻ em tổ chuyên môn, ban giám hiệu thông qua - Phiếu dự đánh giá xếp loại trung bình (đạt) ghi nhận việc GV thực hoạt động giáo dục phát triển toàn diện trẻ Khá: Chủ động đổi phương pháp giáo dục trẻ em, linh hoạt thực hoạt động giáo dục điều chỉnh phù hợp, đáp ứng nhu cầu, khả khác trẻ em điều kiện thực tiễn trường, lớp; (9)Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp thực điều chỉnh, đổi hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng phát triển toàn diện trẻ em - Phiếu dự đánh giá xếp loại tốt ghi nhận việc GV thực điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo hoạt động giáo dục, đáp ứng nhu cầu, khả khác trẻ em điều kiện thực tiễn trường, lớp - Kết giáo dục trẻ nhóm, lớp có tiến rõ rệt vượt mục tiêu đặt ra; biên họp cha mẹ trẻ ghi nhận kết tiến trẻ lĩnh vực giáo dục; - Giáo viên có báo cáo/ Chia sẻ kinh nghiệm họp chuyên môn/tọa đàm/hội thảo thực điều chỉnh, đổi hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng phát triển toàn diện trẻ em; Hỗ trợ đồng nghiệp thực điều chỉnh, đổi hoạt động giáo dục phát triển toàn diện trẻ em tổ chuyên môn xác nhận Tiêu chí 7: Quan sát đánh giá phát triển trẻ em Đạt: Sử dụng phương pháp quan sát đánh giá trẻ em để kịp thời điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; - Sổ chun mơn GV/ nhật kí ngày trẻ có ghi lại kết quan sát, đánh giá GV trẻ - Bản kế hoạch giáo dục thể điều chỉnh hoạt động giáo dục dựa việc sử dụng kết quan sát đánh giá trẻ, nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua; Khá: Chủ động, vận dụng linh hoạt phương pháp, hình thức, công cụ đánh giá nhằm đánh giá khách quan phát triển trẻ em, từ điều chỉnh phù hợp kế hoạch chăm sóc, giáo dục; - Sổ chun mơn GV/nhật kí ngày trẻ có ghi lại kết quan sát, đánh giá GV trẻ; - Bản kế hoạch giáo dục thể vận dụng phương pháp, hình thức, công cụ đánh giá nhằm đánh giá khách quan phát triển trẻ em nhóm chun mơn/tổ chun môn/ban giám hiệu thông qua; - Kế hoạch chăm sóc, GD phản ánh việc điều chỉnh dựa kết quan sát, đánh giá trẻ nhóm chun mơn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua; (10)đồng nghiệp kinh nghiệm vận dụng phương pháp quan sát, đánh giá phát triển trẻ em Tham gia hoạt động đánh giá sở giáo dục mầm non chỉnh dựa kết quan sát, đánh giá trẻ, nhóm chun mơn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua; - Kết chăm sóc, giáo dục trẻ nhóm lớp có tiến rõ rệt - Giáo viên tham gia hoạt động tự đánh giá đánh giá sở giáo dục mầm non - GV có báo cáo/Chia sẻ kinh nghiệm họp chuyên môn/tọa đàm/hội thảo vận dụng phương pháp quan sát, đánh giá phát triển trẻ em; Hỗ trợ đồng nghiệp vận dụng phương pháp quan sát, đánh giá phát triển trẻ em tổ chun mơn xác nhận Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp Đạt: Thực yêu cầu quản lý trẻ em, quản lý sở vật chất quản lý hồ sơ sổ sách nhóm, lớp theo quy định; - Đảm bảo hồ sơ sổ sách nhóm lớp theo quy định - Thực yêu cầu quản lý trẻ em, quản lý nhóm lớp đạt mức trung bình theo đánh giá tổ chun mơn Khá: Có sáng kiến hoạt động quản lý nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp; - Đảm bảo hồ sơ sổ sách nhóm lớp theo quy định - Thực yêu cầu quản lý trẻ em, quản lý nhóm lớp đạt mức theo đánh giá tổ chun mơn - Có sáng kiến hoạt động quản lý nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tiễn trường, lớp tổ chuyên môn xác nhận ghi lại biên họp Tốt: Chia sẻ kinh nghiệm hay, hỗ trợ đồng nghiệp quản lý nhóm, lớp theo quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn - Thực yêu cầu quản lý trẻ em, quản lý nhóm lớp đạt mức tốt theo đánh giá tổ chuyên môn (11)- GV có báo cáo/Chia sẻ kinh nghiệm họp chun mơn/tọa đàm/hội thảo quản lý nhóm, lớp; Hỗ trợ đồng nghiệp quản lý nhóm, lớp tổ chuyên môn xác nhận Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; thực quyền dân chủ nhà trường Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục Tiêu chí 9. Xây dựng mơi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện Đạt: Thực nghiêm túc quy định môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh khơng bạo lực trẻ em; thực nội quy, quy tắc ứng xử nhà trường; - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức) có ghi nhận giáo viên thực nghiêm túc quy định môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh khơng bạo lực trẻ em; biên họp nhóm chun mơn/tổ chun mơn/hội đồng nhà trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/cấp trên/Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia thực quy định mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh khơng bạo lực trẻ em; Khá: Chủ động phát hiện, phản ánh kịp thời, đề xuất thực biện pháp ngăn ngừa nguy gây an tồn trẻ em, phịng, chống bạo lực học đường, chấn chỉnh hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử nhà trường; - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức) có ghi nhận giáo viên thực nghiêm túc quy định môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh khơng bạo lực trẻ em; biên họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/cấp trên/Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia thực quy định mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh không bạo lực trẻ em; (12)Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp việc tổ chức xây dựng môi trường vật chất mơi trường văn hóa, xã hội đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, trẻ em - Bản đánh giá phân loại giáo viên (phiếu đánh giá phân loại viên chức) có ghi nhận giáo viên thực nghiêm túc quy định mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh khơng bạo lực trẻ em; biên họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/cấp trên/Phụ huynh ghi nhận việc giáo viên tham gia thực quy định môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh khơng bạo lực trẻ em; - Giáo viên có phản ánh kịp thời, đề xuất thực biện pháp ngăn ngừa nguy gây an tồn trẻ em, phịng, chống bạo lực học đường, chấn chỉnh hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử nhà trường (nếu có) tổ chun mơn/BGH ghi nhận/hoặc ghi biên họp - GV có báo cáo/Chia sẻ kinh nghiệm họp chuyên môn/tọa đàm/hội thảo tổ chức xây dựng môi trường vật chất mơi trường văn hóa, xã hội đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, trẻ em tổ chun mơn xác nhận Tiêu chí 10. Thực quyền dân chủ nhà trường Đạt: Thực quy định quyền trẻ em; quy định quyền dân chủ thân, đồng nghiệp cha, mẹ trẻ người giám hộ theo quy chế dân chủ nhà trường - Biên họp nhóm chun mơn/tổ chun mơn/hội đồng nhà trường ý kiến ghi nhận, đánh giá nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp ghi nhận giáo viên thực đầy đủ quy chế dân chủ nhà trường; kế hoạch chăm sóc, giáo dục/biên họp cha mẹ trẻ em việc thực đầy đủ quy định, biện pháp đảm bảo công bằng, dân chủ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Khá: Đề xuất biện pháp bảo vệ quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ thân, cha, mẹ trẻ người giám hộ đồng nghiệp nhà trường; phát hiện, ngăn chặn, đề xuất biện - Ý kiến đề xuất thực quyền dân chủ nhà trường, thể biện pháp thực quyền trẻ em, quyền dân chủ thân, đồng nghiệp cha, mẹ trẻ người giám hộ phối hợp với cha mẹ trẻ thực nhiệm vụ năm học; biên họp ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng (13)pháp xử lý kịp thời trường hợp vi phạm quy chế dân chủ nhà trường (nếu có); giám hiệu/cấp việc giáo viên có đề xuất biện pháp biện pháp thực quyền trẻ em, quyền dân chủ thân, đồng nghiệp cha, mẹ trẻ người giám hộ phối hợp với cha mẹ trẻ thực nhiệm vụ năm học - Biên họp cha mẹ trẻ/ý kiến đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp ghi nhận giáo viên phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời trường hợp vi phạm quy chế dân chủ nhà trường (nếu có) Tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ phối hợp với đồng nghiệp việc thực quy định quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ thân, đồng nghiệp cha, mẹ trẻ người giám hộ theo quy chế dân chủ nhà trường - Ý kiến đề xuất biện pháp thực quyền dân chủ nhà trường, thể biện pháp thực quyền trẻ em, quyền dân chủ thân, đồng nghiệp cha, mẹ trẻ người giám hộ phối hợp với cha mẹ trẻ thực nhiệm vụ năm học; biên họp ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên có đề xuất biện pháp thực quyền trẻ em, quyền dân chủ thân, đồng nghiệp cha, mẹ trẻ người giám hộ phối hợp với cha mẹ trẻ thực nhiệm vụ năm học - Biên họp cha mẹ trẻ/ ý kiến đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp ghi nhận giáo viên phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời trường hợp vi phạm quy chế dân chủ nhà trường (nếu có) - Báo cáo chuyên đề/ý kiến chia sẻ giáo viên nhóm chun mơn/tổ chun mơn/hội đồng nhà trường việc hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm việc thực quyền trẻ em, quyền dân chủ thân, đồng nghiệp cha, mẹ trẻ người giám hộ phối hợp với cha mẹ trẻ thực nhiệm vụ năm học (14)Tham gia tổ chức thực việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo vệ quyền trẻ em Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ em cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Đạt: Xây dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ người giám hộ trẻ em cộng đồng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; - Bản ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp việc GV xây dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ người giám hộ trẻ em cộng đồng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em - Biên họp cha mẹ trẻ ghi nhận việc giáo viên xây dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ người giám hộ trẻ em cộng đồng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Khá: Phối hợp kịp thời với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để nâng cao chất lượng hoạt động ni dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em; - Biên ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp trên/biên họp cha mẹ trẻ/sổ liên lạc gia đình nhà trường (hoặc sổ liên lạc điện tử, ) ghi nhận giáo viên phối hợp kịp thời với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để nâng cao chất lượng hoạt động ni dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển tồn diện cho trẻ em; - Kết chăm sóc, giáo dục trẻ kết thực hoạt động ngày lễ, hội, hoạt động trải nghiệm đa dạng, có ghi nhận phối hợp, tham gia cha mẹ trẻ; ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên xây dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ trẻ em Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp (15)nhà trường với gia đình cộng đồng phát triển toàn diện cho trẻ em/thực giải pháp tăng cường phối hợp nhà trường với gia đình cộng đồng - Sổ liên lạc gia đình nhà trường (số liên lạc điện tử, ) ghi nhận chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng trao đổi thường xuyên tình hình chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chí 12. Phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em Đạt: Xây dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng thực quy định quyền trẻ em - Sổ liên lạc gia đình nhà trường (số liên lạc điện tử) ghi nhận hợp tác với cha, mẹ trao đổi thường xuyên tình hình thực quy định quyền trẻ em; - Biên họp cha mẹ trẻ/sổ chủ nhiệm ghi nhận ý kiến cha mẹ trẻ việc phối hợp thực nhiệm vụ năm học thực quy định quyền trẻ em; kế hoạch giáo dục thể chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ; ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun môn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên hợp tác với cha mẹ, người giám hộ cộng đồng để thực quyền trẻ em Khá: Chủ động phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em; - Biên họp cha mẹ trẻ ghi nhận chủ động phối hợp GV với Cha, mẹ người giám hộ cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em - Kết thực hoạt động ngày lễ, hội hoạt động trải nghiệm, có ghi nhận phối hợp, tham gia cha mẹ trẻ để bảo vệ quyền trẻ em; ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên tạo dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ kiến thức, kỹ thực quy định quyền trẻ em cho cha, mẹ người giám hộ trẻ (16)cộng đồng Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em; giải kịp thời thông tin từ cha mẹ trẻ người giám hộ trẻ liên quan đến quyền trẻ em hộ trẻ cộng đồng có đề xuất biện pháp giải kịp thời thông tin từ cha mẹ trẻ người giám hộ trẻ liên quan đến quyền trẻ em - Ý kiến trao đổi/đề xuất/báo cáo chuyên đề/sáng kiến/bài viết biện pháp tăng cường phối hợp với cha mẹ trẻ bên liên quan; biên họp cha mẹ trẻ/hình ảnh ghi nhận việc phối hợp chặt chẽ giáo viên với cha mẹ trẻ cộng đồng để giải kịp thời thông tin từ cha mẹ trẻ người giám hộ trẻ liên quan đến quyền trẻ em Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) tiếng dân tộc vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, thể khả nghệ thuật hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chí 13: Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) tiếng dân tộc trẻ em Đạt: Sử dụng từ ngữ, câu đơn giản giao tiếp ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh); giao tiếp thông thường tiếng dân tộc vùng dân tộc thiểu số; Ý kiến ghi nhận, xác nhận nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên sử dụng từ ngữ, câu đơn giản giao tiếp ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) giao tiếp thông thường tiếng dân tộc vùng dân tộc thiểu số có chứng ngoại ngữ đạt mức 1/6 theo khung lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam chứng tương đương ngoại ngữ đơn vị có thẩm quyền cấp Khá: Trao đổi thông tin đơn giản ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) với nội dung liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; (17)giao tiếp thành thạo tiếng dân tộc vùng dân tộc thiểu số vùng dân tộc thiểu số có chứng ngoại ngữ đạt mức 2/6 theo khung lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam chứng tương đương ngoại ngữ, tiếng dân tộc đơn vị có thẩm quyền cấp; Tốt: Viết trình bày đoạn văn đơn giản chủ đề quen thuộc ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoạt động chuyên môn ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; sử dụng thành thạo tiếng dân tộc vùng dân tộc thiểu số Ý kiến ghi nhận, xác nhận nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên viết trình bày đoạn văn đơn giản chủ đề quen thuộc ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoạt động chun mơn ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; sử dụng thành thạo tiếng dân tộc vùng dân tộc thiểu số Hoặc trình độ mức 2/6 theo khung lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam chứng tương đương ngoại ngữ đơn vị có thẩm quyền cấp; Hoặc báo cáo chuyên đề chuyên môn, hoạt động giáo dục, có tài liệu tham khảo ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin Đạt: Sử dụng phần mềm ứng dụng chăm sóc, giáo dục trẻ em quản lý nhóm, lớp Ý kiến ghi nhận, xác nhận nhóm chuyên mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Hoặc chứng hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông; Hoặc kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ quản lý nhóm, lớp thể sử dụng phần mềm ứng dụng Khá: Xây dựng số giảng điện tử; sử dụng thiết bị công nghệ đơn giản phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em; - Ý kiến ghi nhận, xác nhận nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ quản lý nhóm, lớp (18)học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định (tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 Bộ Thông tin Truyền thông); - Phiếu dự hoạt động/biên sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng giảng điện tử, sử dụng thiết bị công nghệ đơn giản phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em Tốt: Chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao lực ứng dụng công nghệ thơng tin hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em quản lý nhóm, lớp - Biên họp nhóm chun mơn/tổ chun mơn/hội đồng nhà trường ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp ghi nhận trình độ, kỹ xây dựng giảng điện tử, sử dụng thiết bị công nghệ đơn giản phục vụ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em - Báo cáo hoạt động giáo dục/bài viết/ý kiến trao đổi, hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm nâng cao lực ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em quản lý nhóm, lớp Tiêu chí 15: Thể khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Đạt: Thể khả tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em nhóm, lớp - Ý kiến ghi nhận, xác nhận nhóm chun mơn/tổ chun mơn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên thể khả tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em nhóm, lớp; - Biên dự hoạt động giáo dục ghi nhận việc giáo viên thể khả tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em nhóm, lớp Khá: Vận dụng sáng tạo loại hình nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản vào hoạt động chăm sóc, giáo dục phù hợp với trẻ em trường mầm non Tổ chức hoạt động Ý kiến ghi nhận, xác nhận nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên vận dụng sáng tạo loại hình nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản vào hoạt động chăm sóc, giáo dục phù hợp với trẻ em trường mầm non; (19)ngày hội, lễ hoạt động nghệ thuật cho trẻ em trường mầm non tham gia tổ chức hoạt động ngày hội, lễ hoạt động nghệ thuật cho trẻ em trường mầm non - Biên dự hoạt động giáo dục ghi nhận việc giáo viên thể sáng tạo khả tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em nhóm, lớp Tốt: Xây dựng mơi trường giáo dục trẻ em giàu tính nghệ thuật nhóm, lớp trường mầm non; chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp thể khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em xây dựng mơi trường giáo dục trẻ em giàu tính nghệ thuật nhóm, lớp trường mầm non Ý kiến ghi nhận, xác nhận nhóm chun mơn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp việc giáo viên vận dụng sáng tạo loại hình nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản vào hoạt động chăm sóc, giáo dục phù hợp với trẻ em xây dựng môi trường giáo dục trẻ em giàu tính nghệ thuật nhóm, lớp trường mầm non Kế hoạch nhà trường ghi nhận việc GV tham gia tổ chức hoạt động ngày hội, lễ hoạt động nghệ thuật cho trẻ em trường mầm non Trong họp chuyên môn/tọa đàm/hội thảo giáo viên có báo cáo chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp thể khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em xây dựng môi trường giáo dục trẻ em giàu tính nghệ thuật nhóm, lớp trường mầm non PHỤ LỤC II GỢI Ý BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON (Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo) BIỂU MẪU 1 PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON (20)Nhóm, lớp chủ nhiệm ……… Quận/Huyện/Tp,Tx……… Tỉnh/Thành phố Hướng dẫn: Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu mức tiêu chí, đối chiếu với minh chứng kết thực nhiệm vụ giáo viên năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo mức sau chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) Tiêu chí Kết xếp loại Minh chứng Đ K T Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí Đạo đức nhà giáo Tiêu chí Phong cách làm việc Tiêu chuẩn Phát triển chun mơn, nghiệp vụ Tiêu chí Phát triển chun mơn thân Tiêu chí Xây dựng kế hoạch ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển tồn diện trẻ em Tiêu chí Ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ em (21)Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em Tiêu chí Quan sát đánh giá phát triển trẻ em Tiêu chí Quản lý nhóm, lớp Tiêu chuẩn Xây dựng mơi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện Tiêu chí 10 Thực quyền dân chủ nhà trường Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng Tiêu chí 11 (22)Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chí 13 Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) tiếng dân tộc trẻ em Tiêu chí 14 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin Tiêu chí 15 Thể khả nghệ thuật hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 1 Nhận xét (ghi rõ): - Điểm mạnh: - Những vấn đề cần cải thiện: 2 Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp năm học tiếp theo (23) - Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các lực cần ưu tiên cải thiện): - Thời gian: - Điều kiện thực hiện: Xếp loại kết đánh giá1:……… ……, ngày tháng năm Người tự đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) 1 Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt: Có tất tiêu chí đạt từ mức trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, đạt mức tốt (24)- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt: Có tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên; - Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt không đáp ứng yêu cầu mức đạt tiêu chí đó). BIỂU MẪU 02 PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo) Họ tên giáo viên (tham gia đánh giá): Trường: Tổ/nhóm chun mơn: Quận/Huyện/Tp,Tx ……… Tỉnh/Thành phố Hướng dẫn: Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu mức tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với minh chứng kết thực nhiệm vụ giáo viên năm học, đánh giá đồng nghiệp tổ cách điền vào kết đạt mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng đây: Tiêu chuẩn, tiêu chí Kết đánh giá của tiêu chí Ghi chú GV … GV … GV … Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí Đạo đức nhà giáo Tiêu chí Phong cách làm việc Tiêu chuẩn Phát triển chun mơn, nghiệp vụ Tiêu chí Phát triển chun môn thân (25)giáo dục theo hướng phát triển tồn diện trẻ em Tiêu chí Ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ em Tiêu chí Giáo dục phát triển tồn diện trẻ em Tiêu chí Quan sát đánh giá phát triển trẻ em Tiêu chí Quản lý nhóm, lớp Tiêu chuẩn Xây dựng mơi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng mơi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện Tiêu chí 10 Thực quyền dân chủ nhà trường Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng Tiêu chí 11 Phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ em cộng đồng để nâng cao chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chuẩn 12 Phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả nghệ thuật hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chí 13 Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc trẻ em Tiêu chí 14 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin Tiêu chí 15 Thể khả nghệ thuật hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Xếp loại kết đánh giá2: ……, ngày tháng năm Người tham gia đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) 2 - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt: Có tất tiêu chí đạt từ mức trở (26)- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức khá: Có tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức trở lên, tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, và 9 đạt mức trở lên; - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt: Có tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên; - Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt không đáp ứng u cầu mức đạt tiêu chí đó). BIỂU MẪU 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo) - Tổ chuyên môn: - Trường; - Quận/Huyện/Tp,Tx ……… Tỉnh/Thành phố - Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) Tiêu chí Tổng hợp kết quả đánh giá Ghi chú I Đánh giá Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo Tiêu chí Đạo đức nhà giáo Tiêu chí Phong cách làm việc Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chí Phát triển chun mơn thân Tiêu chí Xây dựng kế hoạch ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển tồn diện trẻ em (27)Tiêu chí Giáo dục phát triển tồn diện trẻ em Tiêu chí Quan sát đánh giá phát triển trẻ em Tiêu chí Quản lý nhóm, lớp Tiêu chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện Tiêu chí 10 Thực quyền dân chủ nhà trường Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng Tiêu chí 11 Phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ em cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chuẩn 12 Phối hợp với cha, mẹ người giám hộ trẻ cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tiêu chí 13 Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) tiếng dân tộc trẻ em Tiêu chí 14 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin Tiêu chí 15 Thể khả nghệ thuật hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em II Ý kiến nhận xét đánh giá - Điểm mạnh: - Những vấn đề cần cải thiện: - Đề xuất hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Xếp loại kết đánh giá3: …… , ngày …… tháng năm 20 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 3 Xếp loại kết đánh giá (28)3.2 Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mức khá: Có tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức trở lên, tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, đạt mức trở lên; 3.3 Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mức tốt: có tất tiêu chí đạt từ mức trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đạt mức tốt; 3.4 Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt không đáp ứng yêu cầu mức đạt tiêu chí đó). 2 Gợi ý phiếu khảo sát ý kiến đồng nghiệp: giáo viên đánh giá cần lấy ý kiến tối thiểu 03 giáo viên tổ/khối chuyên môn 3 Gợi ý phương pháp tổng hợp ý kiến đồng nghiệp đánh giá cho giáo viên: tổng hợp kiến đồng nghiệp đánh giá cho giáo viên lấy mức đánh giá tiêu chí 2/3 số phiếu đồng nghiệp, ví dụ có đồng nghiệp đánh giá tiêu chí 01: 01 đồng nghiệp đánh giá mức khá, đồng nghiệp đánh giá mức đạt kết tổng hợp của tiêu chí mức đạt, đồng thời thêm minh chứng xác thực giáo viên đánh giá để Tổ trưởng định mức đánh giá tiêu chí tổng hợp BIỂU MẪU 04 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON (Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo) Trường Số lượng giáo viên đánh giá Quận/Huyện/Tp,Tx……… Tỉnh/Thành phố Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) 1 Kết xếp loại đánh giá sở giáo dục phổ thông TT Họ tên Kết quả đán (29)h giá của tiêu chí Chư a đạt (CĐ ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) (30)(31)(32)h giá của tiêu chí 1 10 11 12 13 14 15 1 … 2 Đánh giá chung lực giáo viên a) Điểm mạnh: b) Những vấn đề cần cải thiện: c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: ……… , ngày tháng năm 20…… THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON (ký, đóng dấu) (33)GỢI Ý BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON (Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục Đào tạo) BIỂU MẪU 05 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ……… (Dành cho sở giáo dục mầm non) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ……… -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -…………, ngày tháng năm 20… BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ……… 1 Kết tự đánh giá giáo viên Tổng số giáo viên Chưa đạt Đạt Khá Tốt Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 2 Kết đánh giá sở giáo dục mầm non Tổng số giáo viên Chưa đạt Đạt Khá Tốt Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (34)Ghi chú: - Năm học thực tự đánh giá (chu kỳ năm lần): Báo cáo theo mục 1. - Năm học sở giáo dục mầm non thực đánh giá (chu kỳ hai năm lần): Báo cáo theo mục mục 2 BIỂU MẪU 02 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ………. (Dành cho phòng giáo dục đào tạo) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …… -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -…………, ngày tháng năm 20… BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC ……… 1 Kết tự đánh giá giáo viên Cấp học Tổng số giáo viên Chưa đạt Đạt Khá Tốt Số lượng Tỷ lệ(%) lượngSố Tỷ lệ(%) lượngSố Tỷ lệ(%) lượngSố Tỷ lệ(%) Mầm non Tổng số 2 Kết đánh giá sở giáo dục mầm non Cấp học Tổng số giáo Chưa đạt (35)viên Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Mầm non Tổng số TRƯỞNG PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ký, đóng dấu) Ghi chú: - Năm học thực tự đánh giá (chu kỳ năm lần): Báo cáo theo mục 1. - Năm học sở giáo dục mầm non thực đánh giá (chu kỳ hai năm lần): Báo cáo theo mục mục 2 Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT : https://vndoc.com/van-ban-phap-luat
- Xem thêm -

Xem thêm: BGDĐT-NGCBQLGD 2018, BGDĐT-NGCBQLGD 2018

Hình ảnh liên quan

tạo, phù hợp các phương pháp, hình thức tổ chức chăm sĩc, giáo dục trẻ em nhăm nâng cao chất lượng chăm sĩc, giáo dục trẻ em - BGDĐT-NGCBQLGD 2018

t.

ạo, phù hợp các phương pháp, hình thức tổ chức chăm sĩc, giáo dục trẻ em nhăm nâng cao chất lượng chăm sĩc, giáo dục trẻ em Xem tại trang 5 của tài liệu.
hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa - BGDĐT-NGCBQLGD 2018

h.

ợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa Xem tại trang 5 của tài liệu.
phương pháp, hình thức tổ chức chăm sĩc, giáo dục trẻ em nhằm nâng cao chất lượng chăm Sĩc, giáo dục trẻ em - BGDĐT-NGCBQLGD 2018

ph.

ương pháp, hình thức tổ chức chăm sĩc, giáo dục trẻ em nhằm nâng cao chất lượng chăm Sĩc, giáo dục trẻ em Xem tại trang 6 của tài liệu.
phương pháp, hình thức) cơng cụ đánh giá nhằm đánh giá khách quan sự phát triển của trề em, từ đĩ điều chỉnh phù hợp - BGDĐT-NGCBQLGD 2018

ph.

ương pháp, hình thức) cơng cụ đánh giá nhằm đánh giá khách quan sự phát triển của trề em, từ đĩ điều chỉnh phù hợp Xem tại trang 9 của tài liệu.
cha, mẹ và trao đổi thường xuyên về tình hình - BGDĐT-NGCBQLGD 2018

cha.

mẹ và trao đổi thường xuyên về tình hình Xem tại trang 15 của tài liệu.
năng tạo hình, âm nhạc, - BGDĐT-NGCBQLGD 2018

n.

ăng tạo hình, âm nhạc, Xem tại trang 18 của tài liệu.
hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn - BGDĐT-NGCBQLGD 2018

h.

ình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn Xem tại trang 19 của tài liệu.