0

Đề kiểm tra định kì vật lí 7 dòng điện

4 9 0
  • Đề kiểm tra định kì vật lí 7 dòng điện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:41

[r] (1)PHÒNG GD&ĐT THÀNH PH HU KI M TRA Đ NH KỲỐ Ế Ể Ị TRƯỜNG: THCS LÝ T TR NG NĂM H C 2011-2012Ự Ọ Ọ Môn: V T LÝ - L P 7Ậ Ớ Th i gian làm bài: 45 phútờ Đ CHÍNH TH C:Ề Ứ Câu 1: (3 m )ể a/ Làm th đ nhi m n m t v t? V t nhi m n có tính ch t gì? ( 1đ )ế ể ễ ệ ộ ậ ậ ễ ệ ấ b/ Dòng n gì? B n ch t dịng n kim lo i? ( 1đ ) ệ ả ấ ệ c/ Hãy nêu quy ước v chi u dòng n? So sánh chi u dòng n v i chi uề ề ệ ề ệ ề chuy n đ ng c a êléctrôn t dây d n kim lo i có dòng n ch yể ộ ủ ự ẫ ệ qua? ( 1đ ) Câu 2: (2 m)ể a/ S đ m ch n gì? V s đ m ch n đèn pin? (1đ )ơ ệ ẽ ệ b/ Ch t d n n gì? Cho ví d ? Ch t cách n gì? Cho ví d ? (1đ )ấ ẫ ệ ụ ấ ệ ụ Câu 3: (1đi m )ể T i vào nh ng ngày hanh khơ ch i tóc ta th y có vài s i tóc d ngạ ữ ả ấ ợ ự đ ng? ứ Câu 4: (4 m)ể a/ Dịng n có nh ng tác d ng nào? m i tác d ng, nêu m t ng d ng?ệ ữ ụ Ở ỗ ụ ộ ứ ụ (2đ) (2)PHÒNG GD&ĐT THÀNH PH HU KI M TRA Đ NH KỲỐ Ế Ể Ị TRƯỜNG THCS: LÝ-T -TR NG NĂM H C 2011-2012Ự Ọ Ọ Môn: V T LÝ - L P 7Ậ Ớ Đ CHÍNH TH CỀ Ứ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐI MỂ ( Đáp án g m trang )ố CÂU Ý N I DUNGỘ ĐI MỂ 1 1.1 Nhi m n m t v t b ng cách c xát v t vào v tễ ệ ộ ậ ằ ọ ậ ậ khác 0,50 1.2 Tính ch t:ấ - Có kh hút v t khácả ậ 0,25 1.3 - Có kh làm loé sáng bóng đèn bút th nả ệ 0,25 1.4 Dòng n dòng n tích d ch chuy n cóệ ệ ị ể hướng 0,50 1.5 Dòng n kim lo i dịng êlectrơn t doệ ự d ch chuy n có hị ể ướng 0,50 1.6 Chi u dòng n quy ề ệ ước chi u t c c dề ự ương qua dây d n thi t b n t i c c âm c a ngu nẫ ế ị ệ ự ủ nệ 0,50 1.7 Chi u dòng n quy ề ệ ước ngược chi u v i chi uề ề chuy n đ ng c a êlectrôn t doể ộ ủ ự 0,50 2 2.1 S đ m ch n hình v di n t cách m c m chơ ệ ẽ ễ ả ắ đi n dệ ướ ại d ng ký hi u b ph n c a m ch nệ ộ ậ ủ ệ 0,50 2.2 V s đ m ch n đèn pin đúngẽ ệ 0,50 2.3 Ch t d n n ch t cho dịng n qua Ví d :ấ ẫ ệ ấ ệ ụ Kim lo i, dung d ch axít ị 0,50 2.4 Ch t cách n ch t khơng cho dịng n qua.ấ ệ ấ ệ Ví d : Thu tinh, nh a, cao su, ụ ỷ ự 0,50 3 3.1 Khi ch i tóc b ng lả ằ ược nh a ,c tóc lự ả ược nh a bự ị nhi m n trái d u c xát , s i tóc nhi mễ ệ ấ ọ ợ ễ n lo i th chúng đ y nên có vài s iệ ế ẩ ợ tóc d ng đ ngự ứ 1,00 4 4.1 Dịng n có tác d ngệ ụ 0,25 (3)phát quang 4.4 - Tác d ng t : Ví d : ng d ng làm nam châm nụ ụ Ứ ụ ệ 0,25 4.5 - Tác d ng hố h c: Ví d : ng d ng m nụ ọ ụ Ứ ụ ệ 0,50 4.6 - Tác d ng sinh lý: Ví d : ng d ng làm máy châmụ ụ Ứ ụ c u n, kích thích s tăng trứ ệ ự ưởng c a tr ngủ 0,50 4.7 Đ m vàng cho m t s i dây đ ng h đeo tay ,ta n iể ộ ợ ồ ố s i dây đ ng h v i c c âm c a ngu n n, th iợ ồ ự ủ ệ ỏ vàng v i c c dớ ự ương ngu n n, nhúng c th i vàngồ ệ ả ỏ s i dây đ ng h vào dung d ch mu i vàng r i choợ ồ ị ố dòng n ch y qua dung d ch mu i vàng đó.\ệ ị ố 2,00 PHỊNG GD&ĐT THÀNH PH HU KI M TRA Đ NH KỲ-Ố Ế Ể Ị NĂM H C 2011- 2012Ọ TRƯỜNG THPT: LÝ T TR NG Môn: V T LÝ - L P 7Ự Ọ Ậ Ớ Th i gian làm bài: 45 phútờ Đ CHÍNH TH CỀ Ứ MA TR N Đ KI M TRAẬ Ề Ể N I DUNG- CHỘ Ủ ĐỀ M C ĐNh n bi tậ ế Thông Ứ Ộ T NGSỐỔ hi uể V n d ng(1)ậ ụ V n d ng(2)ậ ụ TL TN TL TN TL TN TL TN 1.Chươn g II:Đi nệ h cọ Tên bài: Nhiễ m nệ cọ xát 1 Hai lo iạ nệ tích 1 Dịng n-ệ Ngu nồ nệ 0,5 0,5 Ch tấ d nẫ nệ ch tấ (4)cáh nệ S m chạ n-ệ Chi uề dòng nệ 1 Các tác d ngụ c aủ dòng nệ 1 T ng sổ ố 10 Chú thích: a,Đ đề ược thi t k v i t l : 50% nh n bi t+ 10% thông hi u+ 40% v n d ngế ế ỷ ệ ậ ế ể ậ ụ (1), t t c câu đ u t lu n.ấ ả ề ự ậ b, C u trúc bài: câuấ c, C u trúc câu h i:ấ ỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra định kì vật lí 7 dòng điện, Đề kiểm tra định kì vật lí 7 dòng điện

Hình ảnh liên quan

2.1 đm ch đ in là hình v di nt cách cm ch ạ - Đề kiểm tra định kì vật lí 7 dòng điện

2.1.

đm ch đ in là hình v di nt cách cm ch ạ Xem tại trang 2 của tài liệu.