0

TT-BGDĐT

27 9 0
  • TT-BGDĐT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:29

Có thể sử dụng những kiểu câu đơn giản, những đoản ngữ, cụm từ ngắn được ghi nhớ, những mô thức giao tiếp để diễn đạt về bản thân, về người khác, công việc, địa danh, vật sở hữu v.v… [r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 01/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM Căn Luật giáo dục ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng năm 2012; Căn Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ; Căn Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành số điều Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 sửa đổi, bổ sung số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành số điều Luật giáo dục; Căn Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án "Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020"; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam. Điều Ban hành kèm theo Thông tư Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam (2)Nơi nhận: - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phịng Chính phủ; - Văn phịng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTN-NĐ Quốc hội; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển nhân lực; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan trực thuộc CP; - Kiểm toán Nhà nước; - Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Bộ trưởng (để b/c); - Như Điều 3; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) I Mục đích 1 Làm thống yêu cầu lực cho tất ngoại ngữ giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân 2 Làm xây dựng chương trình, biên soạn lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, tài liệu dạy học ngoại ngữ khác xây dựng tiêu chí kiểm tra, thi đánh giá cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm liên thơng đào tạo ngoại ngữ cấp học trình độ đào tạo 3 Làm cho giáo viên, giảng viên lựa chọn triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt yêu cầu chương trình đào tạo 4 Giúp người học hiểu nội dung, yêu cầu trình độ lực ngoại ngữ tự đánh giá lực 5 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng với quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) II Đối tượng sử dụng Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam (sau gọi Khung lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụng cho chương trình đào tạo ngoại ngữ, sở đào tạo ngoại ngữ người học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân III Mức độ tương thích Khung lực ngoại ngữ Việt Nam Khung tham chiếu chung Châu Âu (3)KNLNNVN CEFR Sơ cấp Bậc A1 Bậc A2 Trung cấp Bậc B1 Bậc B2 Cao cấp Bậc C1 Bậc C2 IV Nội dung Khung lực ngoại ngữ Việt Nam 1 Mô tả tổng quát Các bậc Mô tả tổng quát Sơ cấp Bậc 1 Có thể hiểu, sử dụng cấu trúc quen thuộc thường nhật; từ ngữ đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể Có thể tự giới thiệu thân người khác; trả lời thông tin thân nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản người đối thoại nói chậm, rõ ràng sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Bậc 2 Có thể hiểu câu cấu trúc sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp (như thơng tin gia đình, thân, mua hàng, hỏi đường, việc làm) Có thể trao đổi thông tin chủ đề đơn giản, quen thuộc ngày Có thể mơ tả đơn giản thân, môi trường xung quanh vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu Trung cấp Bậc 3 Có thể hiểu ý đoạn văn hay phát biểu chuẩn mực, rõ ràng chủ đề quen thuộc công việc, trường học, giải trí, v.v Có thể xử lý hầu hết tình xảy đến khu vực có sử dụng ngơn ngữ Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc cá nhân quan tâm Có thể mơ tả kinh nghiệm, kiện, giấc mơ, hy vọng, hồi bão trình bày ngắn gọn lý do, giải thích ý kiến kế hoạch Bậc 4 Có thể hiểu ý văn phức tạp chủ đề cụ thể trừu tượng, kể trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn thân Có thể giao tiếp mức độ trơi chảy, tự nhiên với người ngữ Có thể viết văn rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác giải thích quan điểm vấn đề, nêu ưu điểm, nhược điểm phương án lựa chọn khác Cao (4)viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết chủ đề phức tạp, thể khả tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu công cụ liên kết Bậc 6 Có thể hiểu cách dễ dàng hầu hết văn nói viết Có thể tóm tắt nguồn thơng tin nói viết, xếp lại thơng tin trình bày lại cách logic Có thể diễn đạt tức thì, trơi chảy xác, phân biệt ý nghĩa tinh tế khác tình phức tạp 2 Mô tả kỹ năng 2.1 Mô tả kỹ nghe 2.1.1 Đặc tả tổng quát cho kỹ nghe Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể theo dõi hiểu lời nói diễn đạt chậm, rõ ràng, cókhoảng ngừng để kịp thu nhận xử lý thông tin Bậc 2 - Có thể hiểu cụm từ cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu ngày (về gia đình, thân, mua sắm, nơi ở, học tập làm việc…) diễn đạt chậm rõ ràng - Có thể hiểu ý giao dịch quen thuộc ngày diễn đạt chậm rõ ràng Bậc 3 - Có thể hiểu thơng tin thực đơn giản diễn đạt rõ ràng giọng chuẩn chủ đề liên quan tới sống cơng việc thường ngày - Có thể xác định ý nói trình bày rõ ràng chủ đề thường gặp sống, công việc hay trường học, kể câu chuyện diễn đạt rõ ràng phương ngữ chuẩn phổ biến Bậc 4 - Có thể nghe hiểu nói trực tiếp ghi lại chủ đề quen thuộc không quen thuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp diễn đạt rõ ràng giọng chuẩn - Có thể hiểu ý nói phức tạp nội dung ngôn ngữ, truyền đạt ngôn ngữ chuẩn mực vấn đề cụ thể hay trừu tượng (bao gồm thảo luận mang tính kỹ thuật) lĩnh vực chun mơn - Có thể theo dõi nói dài lập luận phức tạp chủ đề quen thuộc nói có cấu trúc rõ ràng Bậc 5 - Có thể theo dõi hiểu nói dài chủ đề phức tạp trừu tượng cấu trúc nói khơng rõ ràng mối quan hệ ý khơng tường minh - Có thể theo dõi hiểu trị chuyện sơi người ngữ (5)- Có thể hiểu thơng tin cần thiết nghe thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng Bậc 6 - Có thể theo dõi hiểu giảng hay thuyết trình chun ngành có sử dụng nhiều lối nói thơng tục, chứa đựng yếu tố văn hóa thuật ngữ khơng quen thuộc - Có thể hiểu vấn đề tinh tế, phức tạp dễ gây tranh cãi pháp luật, tài chính, chí đạt tới trình độ hiểu biết chuyên gia - Có thể nghe hiểu điều cách dễ dàng theo tốc độ nói người ngữ 2.1.2 Nghe hội thoại người ngữ hay người không trực tiếp đối thoại Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể hiểu đoạn hội thoại ngắn, cấu trúc đơn giản, tốc độnói chậm rõ ràng chủ đề cá nhân bản, trường lớp học nhu cầu thiết yếu Bậc 2 - Có thể xác định chủ đề hội thoại diễn chậm rõ ràng Bậc 3 - Có thể hiểu ý hội thoại mở rộng lời nói diễn đạt rõ ràng ngôn ngữ chuẩn mực Bậc 4 - Có thể nắm bắt phần lớn nội dung hội thoại hay độc thoại gặp khó khăn để hiểu tồn chi tiết số hội thoại hay độc thoại người nói khơng điều chỉnh ngơn ngữ cho phù hợp - Có thể theo dõi hiểu hội thoại hay độc thoại sôi người ngữ Bậc 5 - Có thể theo dõi hiểu hội thoại phức tạp người ngữ nội dung chủ đề trừu tượng, phức tạp, không quen thuộc Bậc 6 - Có thể theo dõi dễ dàng hiểu giao tiếp, chuyện trò phức tạp người ngữ tranh luận, thảo luận nhóm, nội dung chủ đề trừu tượng, phức tạp, không quen thuộc sử dụng nhiều thành ngữ 2.1.3 Nghe trình bày hội thoại Bậc Đặc tả Bậc 1 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 2 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 3 - Có thể theo dõi hiểu dàn ý nói ngắn, đơn giản chủ đề quen thuộc diễn đạt theo giọng chuẩn, rõ ràng - Có thể theo dõi hiểu giảng hay nói chuyện đề tài quen thuộc phạm vi chun mơn diễn đạt cách đơn giản với cấu trúc rõ ràng Bậc 4 (6)dụng ngôn ngữ ý tưởng phức tạp Bậc 5 - Có thể theo dõi hiểu cách dễ dàng hầu hết giảng thảo luận tranh luận Bậc 6 - Có thể theo dõi, hiểu giảng thuyết trình mang tính chun ngành, có sử dụng nhiều thành ngữ phương ngữ 2.1.4 Nghe thông báo, hướng dẫn, dẫn Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể hiểu, làm theo dẫn ngắn đơn giản truyền đạt chậm vàcẩn thận Bậc 2 - Có thể hiểu ý thông báo hay tin nhắn thoại ngắn, rõ ràng, đơn giản - Có thể hiểu hướng dẫn đường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng đơn giản Bậc 3 - Có thể hiểu, làm theo thông tin kỹ thuật đơn giản hướng dẫn vận hành thiết bị thông dụng - Có thể hiểu dẫn chi tiết (ví dụ hướng dẫn giao thơng) Bậc 4 - Có thể hiểu thơng báo tin nhắn đề tài cụ thể hay trừu tượng diễn đạt phương ngữ chuẩn với tốc độ nói bình thường Bậc 5 - Có thể hiểu thơng tin cụ thể định từ thông báo công cộng với âm có nhiễu nhà ga, sân bay v.v - Có thể hiểu thơng tin kỹ thuật phức tạp hướng dẫn vận hành, chi tiết kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ quen thuộc Bậc 6 - Có thể hiểu thơng báo, hướng dẫn dù nghe trực tiếp hay qua phương tiện truyền thơng mà khơng gặp khó khăn xung quanh ồn 2.1.5 Nghe đài xem truyền hình Bậc Đặc tả Bậc 1 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 2 - Có thể xác định thơng tin tin đài truyền hình tường thuật kiện, tai nạn v.v… Bậc 3 - Có thể hiểu ý chương trình điểm tin đài phát nội dung vấn, phóng sự, phim thời có hình ảnh minh họa cho nội dung cốt truyện diễn đạt rõ ràng ngôn ngữ đơn giản - Có thể nắm bắt ý chương trình phát truyền hình đề tài quen thuộc diễn đạt tương đối chậm rõ ràng - Có thể hiểu phần tương đối nội dung chương trình phát truyền hình chủ điểm mà thân quan tâm, ví dụ vấn, giảng ngắn tin diễn đạt tương đối chậm rõ ràng Bậc (7)- Có thể nhận tâm trạng, giọng điệu người nói - Có thể hiểu văn ghi âm, truyền hình sử dụng ngôn ngữ chuẩn thường gặp đời sống xã hội, nghề nghiệp hay học thuật Xác định quan điểm thái độ người nói nội dung thông tin phát ngôn Bậc 5 - Có thể hiểu nhiều loại tài liệu phát thanh, truyền hình có sử dụng ngơn ngữ khơng chuẩn mực; nhận biết chi tiết tinh tế bao gồm thái độ mối quan hệ hàm ẩn người giao tiếp Bậc 6 - Có thể thưởng thức tất chương trình phát hay truyền hình mà khơng cần tới cố gắng 2.2 Mô tả kỹ nói 2.2.1 Đặc tả tổng quát cho kỹ nói độc thoại Bậc Đặc tả Bậc - Có thể đưa hồi đáp nhận định đơn giản liên quan đến chủ đề rất quen thuộc thân, gia đình, trường lớp học nhu cầu giao tiếp tối thiểu ngày Bậc 2 - Có thể giao tiếp cách đơn giản trực tiếp chủ đề quen thuộc ngày liên quan đến công việc thời gian rảnh rỗi - Có thể truyền đạt quan điểm, nhận định tình xã giao đơn giản, ngắn gọn chưa thể trì hội thoại Bậc 3 - Có thể giao tiếp tương đối tự tin vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập việc làm Có thể trao đổi, kiểm tra xác nhận thơng tin, giải thích vấn đề nảy sinh Có thể trình bày ý kiến chủ đề văn hóa phim ảnh, sách báo, âm nhạc, v.v - Có thể tham gia đàm thoại chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể quan điểm cá nhân trao đổi thông tin chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc sống ngày Bậc 4 - Có thể giao tiếp độc lập nhiều chủ đề, có lập luận cấu trúc mạch lạc, kết nối ý trình bày, sử dụng ngơn từ trơi chảy, xác - Có thể trình bày ý nghĩa kiện hay trải nghiệm cá nhân, giải thích bảo vệ quan điểm cách rõ ràng lập luận chặt chẽ phù hợp Bậc 5 - Có thể diễn đạt ý cách trơi chảy tức thời, gần khơng gặp khó khăn Có thể sử dụng tốt vốn từ vựng lớn, đủ khả xử lý thiếu từ lối nói vịng vo Bậc 6 - Có thể truyền đạt xác sắc thái ý nghĩa tinh tế cách sử dụng nhiều loại hình bổ nghĩa với độ xác cao - Sử dụng thành thạo cách diễn đạt kiểu thành ngữ thông tục với nhận thức rõ tầng nghĩa Có thể đổi cách diễn đạt để tránh gặp khó khăn giao tiếp thể cách trôi chảy đến mức người đối thoại khó nhận điều 2.2.2 Nói độc thoại: Mơ tả kinh nghiệm (8)Bậc 1 - Có thể mơ tả người đó, nơi họ sống cơng việc họ Bậc 2 - Có thể mơ tả gia đình, điều kiện sống, trình độ học vấn, công việc công việc gần trước - Có thể mơ tả những hoạt động sống thường ngày tả người, địa điểm, công việc kinh nghiệm học tập - Có thể mơ tả kế hoạch, thói quen ngày, hoạt động khứ kinh nghiệm cá nhân - Có thể diễn đạt đơn giản điều thích hay khơng thích Bậc 3 - Có thể mơ tả đơn giản chủ đề quen thuộc lĩnh vực quan tâm - Có thể trình bày, mơ tả diễn ngơn đơn giản câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi thuộc chủ đề quen thuộc - Có thể kể chi tiết kinh nghiệm thân, cốt truyện sách, phim hay cảm xúc - Có thể nói ước mơ, hy vọng ước vọng, kiện có thật giả tưởng Bậc 4 - Có thể mơ tả rõ ràng, chi tiết chủ đề liên quan thuộc lĩnh vực quan tâm Bậc 5 - Có thể mơ tả rõ ràng, chi tiết chủ đề phức tạp - Có thể mơ tả, tường thuật tỉ mỉ, tích hợp chủ đề nhỏ, phát triển ý cụ thể thành kết luận phù hợp Bậc 6 - Có thể mơ tả rõ ràng, chi tiết, trau chuốt trôi chảy giúp người nghe dễ hiểu dễ nhớ 2.2.3 Nói độc thoại: Lập luận Bậc Đặc tả Bậc 1 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 2 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 3 - Có thể tranh luận cách rõ ràng, củng cố quan điểm lập luận ví dụ minh họa thích hợp - Có thể tạo chuỗi lập luận hợp lý - Có thể tranh luận cho quan điểm cụ thể cách đưa lập luận ưu, khuyết điểm lựa chọn Bậc 4 - Có thể lập luận cách có hệ thống, nhấn mạnh điểm quan trọng chi tiết minh họa liên quan Bậc 5 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 6 - Khơng có đặc tả tương ứng (9)Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể đọc đoạn ngắn chuẩn bị trước, ví dụ: giới thiệu diễn giả, đề nghị nâng ly chúc mừng Bậc 2 - Có thể trình bày ngắn gọn thông tin chuẩn bị trước chủ đề quen thuộc thường ngày, trình bày lý lý giải cách ngắn gọn cho quan điểm, kế hoạch hành động - Có thể trả lời câu hỏi trực tiếp với điều kiện hỏi lại người nghe hỗ trợ giúp diễn đạt cách trả lời Bậc 3 - Có thể trình bày thuyết trình đơn giản, chuẩn bị trước chủ đề quen thuộc lĩnh vực thân quan tâm cách rõ ràng để người nghe dễ dàng theo dõi điểm giải thích với độ xác hợp lý - Có thể trả lời câu hỏi trình bày nhiên đơi phải hỏi lại câu hỏi nhanh Bậc 4 - Có thể trình bày cách rõ ràng thuyết trình chuẩn bị, nêu lý ủng hộ hay phản đối quan điểm cụ thể, đưa lợi bất lợi lựa chọn khác - Có thể trả lời câu hỏi sau trình bày cách lưu lốt, tự nhiên, khơng gây căng thẳng cho thân hay cho người nghe - Có thể trình bày thuyết trình phức tạp, nhấn mạnh điểm có chi tiết minh họa rõ ràng Bậc 5 - Có thể trình bày thuyết trình cách rõ ràng, tổ chức cách khoa học chủ đề phức tạp, mở rộng củng cố ý kiến thân lập luận ví dụ minh họa liên quan - Có thể kiểm sốt xúc cảm tốt nói, thể cách tự nhiên không cần phải nỗ lực Bậc 6 - Có thể trình bày chủ đề phức tạp cách tự tin rành mạch cho đối tượng không quen thuộc cách sử dụng cấu trúc điều chỉnh nói chuyện cách linh hoạt theo nhu cầu người nghe 2.2.5 Đặc tả tổng quát cho kỹ nói tương tác Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể giao tiếp mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm thường xuyên phải yêu cầu người đối thoại với nhắc lại hay diễn đạt lại Có thể hỏi trả lời câu hỏi đơn giản, khởi đầu trả lời câu lệnh đơn giản thuộc lĩnh vực quan tâm chủ đề quen thuộc Bậc 2 - Có thể giao tiếp vấn đề đơn giản, trao đổi thông tin đơn giản trực tiếp vấn đề quen thuộc liên quan tới công việc sống ngày chưa thể trì hội thoại theo cách riêng - Có thể giao tiếp cách dễ dàng hội thoại ngắn tình giao tiếp xác định mà không cần nỗ lực mức Bậc (10)- Có thể bắt đầu hội thoại chủ để quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, thể quan điểm cá nhân trao đổi thông tin chủ đề quen thuộc sống thường ngày - Có thể giao tiếp tương đối tự tin vấn đề quen thuộc không quen thuộc liên quan tới lĩnh vực chuyên môn quan tâm Có thể trao đổi, kiểm tra xác nhận thơng tin, xử lý tình gặp giải vấn đề - Có thể bày tỏ suy nghĩ chủ đề văn hóa, có tính trừu tượng phim ảnh, âm nhạc Bậc 4 - Có thể giao tiếp lưu lốt, tự nhiên, trì quan hệ với người ngữ mà khơng làm khó cho hai bên Có thể giải trình ý quan trọng thơng qua kinh nghiệm cá nhân, lý giải trì quan điểm cách rõ ràng với lập luận minh chứng liên quan - Có thể sử dụng ngơn ngữ thành thạo, xác hiệu chủ đề chung, chủ đề giải trí, nghề nghiệp học tập, tạo mối liên kết ý cách rõ ràng - Có thể giao tiếp cách tự nhiên, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp khơng gặp khó khăn diễn đạt phù hợp với hồn cảnh Bậc 5 - Có thể thể thân cách trôi chảy, tự nhiên không cần phải nỗ lực Làm chủ vốn từ vựng dễ dàng biến báo tình quanh co Khơng cịn phải tìm kiếm cách diễn đạt hay tìm cách né tránh câu hỏi Bậc 6 - Có thể sử dụng thành ngữ, lối nói thơng tục ý thức nghĩa bóng Có thể truyền đạt sắc thái ý nghĩa cách sử dụng sắc thái biểu cảm xác hợp lý Có thể thay đổi cách diễn đạt cách trôi chảy đến mức người đối thoại khơng nhận điều 2.2.6 Nói tương tác: Hội thoại Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể giới thiệu, chào hỏi tạm biệt giao tiếp - Có thể hỏi thăm tình hình người phản hồi với tin tức Bậc 2 - Có thể xử lý giao tiếp xã hội ngắn chưa trì hội thoại theo cách riêng - Có thể sử dụng cách chào hỏi lịch sự, đơn giản thường ngày - Có thể mời, đề nghị, xin lỗi, cảm ơn trả lời lời mời, đề nghị xin lỗi - Có thể nói điều thích khơng thích - Có thể tham gia hội thoại ngắn ngữ cảnh quen thuộc chủ đề quan tâm Bậc 3 - Có thể tham gia hội thoại chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, nhiên đôi lúc cịn khó khăn để thể xác điều muốn nói (11)- Có thể diễn đạt cảm xúc ứng xử trước cảm xúc ngạc nhiên, vui, buồn, quan tâm thờ Bậc 4 - Có thể tham gia vào hội thoại mở rộng hầu hết chủ đề mơi trường có nhiều tiếng ồn - Có thể trì hội thoại với người ngữ qua cách pha trò, đàm tiếu, trêu - Có thể truyền đạt mức độ cảm xúc làm bật tầm quan trọng kinh nghiệm cá nhân Bậc 5 - Có thể sử dụng ngơn ngữ cách linh hoạt hiệu cho mục đích xã hội, bao gồm biểu đạt cảm xúc, cách nói bóng gió, nói đùa Bậc 6 - Có thể trị chuyện thoải mái sống cá nhân xã hội mà không bị cảntrở hạn chế ngơn ngữ 2.2.7 Nói tương tác: Giao dịch hàng hóa dịch vụ Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể thực giao dịch hàng hóa dịch vụ cách đơn giản - Có thể xử lý số, khối lượng, chi phí thời gian Bậc 2 - Có thể yêu cầu cung cấp hàng hóa dịch vụ ngày gọi ăn nhà hàng - Có thể lấy thơng tin hàng hóa dịch vụ cửa hàng, bưu điện ngân hàng - Có thể cung cấp hiểu thông tin liên quan tới số lượng, số, giá cho hàng hóa, dịch vụ - Có thể xử lý tình ngày du lịch chỗ ở, ăn uống mua sắm Bậc 3 - Có thể xử lý hầu hết tình phát sinh du lịch, tổ chức cho chuyến du lịch đặt chỗ, làm giấy tờ với quan có thẩm quyền du lịch nước ngồi - Có thể xử lý tình bất thường cửa hàng, bưu điện, ngân hàng ví dụ trả lại hàng khiếu nại sản phẩm - Có thể giải thích vấn đề phát sinh làm rõ nguyên nhân để nhà cung cấp dịch vụ khách hàng phải nhượng Bậc 4 - Có thể sử dụng ngôn ngữ để đàm phán phương án giải mâu thuẫn vé lại, dịch vụ kém, trách nhiệm bồi thường tài cho tổn thất trách nhiệm hàng hóa, dịch vụ khơng hợp đồng - Có thể phác thảo kịch đền bù, sử dụng từ ngữ thuyết phục để đạt hài lòng làm rõ giới hạn nhượng chuẩn bị sẵn Bậc 5 - Như Bậc Bậc (12)2.2.8 Nói tương tác: Phỏng vấn trả lời vấn Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể trả lời vấn không sử dụng thành ngữ câu hỏi trực tiếp đơn giản với tốc độ nói chậm rõ ràng thông tin thân Bậc 2 - Có thể trả lời khẳng định quan điểm diễn ngơn đơn giản trả lời vấn - Có thể làm cho người vấn hiểu trao đổi ý kiến, thông tin chủ đề quen thuộc, cần nhắc lại câu hỏi tìm cách diễn đạt dễ hiểu Bậc 3 - Có thể đưa ý tưởng vấn (ví dụ nhắc tới chủ đề mới) phụ thuộc vào việc tương tác với người vấn - Có thể sử dụng câu hỏi trả lời chuẩn bị trước để thực vấn có khả đáp ứng vài câu hỏi tự phát vấn - Có thể cung cấp thông tin cụ thể yêu cầu buổi vấn/tư vấn (ví dụ xin việc) với độ xác hạn chế - Có thể tiến hành vấn, kiểm tra xác nhận thông tin, phải yêu cầu nhắc lại Bậc 4 - Có thể đưa ý tưởng, mở rộng phát triển chủ đề vấn có giúp đỡ khuyến khích từ người vấn - Có thể tiến hành vấn cách trơi chảy có hiệu quả, xuất phát cách tự nhiên từ câu hỏi chuẩn bị sẵn, tiếp nối phần trả lời sáng tạo, thăm dò Bậc 5 - Có thể thể tốt vai trị người vấn người vấn, mở rộng phát triển chủ đề thảo luận cách trôi chảy mà không cần tới hỗ trợ xử lý tốt phần ngồi chủ đề Bậc 6 - Có thể trì quan điểm tham gia vấn, xếp tổ chức lại nội dung trao đổi phù hợp với phong cách diễn đạt người xứ 2.2.9 Phát âm độ lưu loát Bậc Đặc tả Bậc 1 - Phát âm rõ ràng từ, cụm từ cách diễn đạt học.- Có thể sử dụng phát ngơn ngắn, biệt lập, chủ yếu cấu trúc đã học cịn ngập ngừng để tìm cách diễn đạt Bậc 2 - Phát âm rõ ràng, tương đối xác nhóm từ, cách diễn đạt câu ngắn người đối thoại phải yêu cầu nhắc lại - Có thể làm người đối thoại hiểu ý cách bổ sung chi tiết nhỏ, ngập ngừng, cắt ngắn ý khó khăn tìm cách diễn đạt lại Bậc 3 - Phát âm rõ ràng, dễ hiểu đôi lúc giọng chưa tự nhiên phát âm sai (13)Bậc 4 - Phát âm ngữ điệu rõ ràng, tự nhiên - Có thể giao tiếp dễ dàng tương đối lưu loát, kể với đoạn nói dài phức tạp Bậc 5 - Có thể thay đổi ngữ điệu đặt trọng âm câu chuẩn xác để thể sắc thái ý nghĩa tinh tế - Có thể diễn đạt ý cách trơi chảy, tự nhiên gần khơng khó khăn Chỉ số chủ đề khó mặt khái niệm cản trở mạch diễn đạt trôi chảy tự nhiên Bậc 6 - Có thể thay đổi ngữ điệu, nhịp điệu đặt trọng âm câu chuẩn xác để thể sắc thái ý nghĩa tinh tế - Có thể diễn đạt ý mạch dài cách tự nhiên, dễ dàng không ngập ngừng Chỉ ngừng để lựa chọn từ ngữ đắt để diễn đạt ý để tìm ví dụ hay lời giải thích phù hợp 2.2.10 Độ chuẩn xác phù hợp mặt ngôn ngữ xã hội Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể sử dụng số cấu trúc ngữ pháp mẫu câu học - Có thể sử dụng nhóm từ, cách diễn đạt lịch đơn giản ngày, bao gồm: chào hỏi, giới thiệu, nói xin mời, cảm ơn, xin lỗi, v.v… Bậc 2 - Có thể sử dụng số cách diễn đạt phù hợp liên quan đến chủ đề ngày - Có thể giao tiếp phù hợp với vai hoàn cảnh giao tiếp đơn giản gia đình, lớp học, cơng việc thơng thường Bậc 3 - Có thể sử dụng tốt vốn từ vựng/ngữ pháp cịn gặp khó khăn cố gắng diễn đạt suy nghĩ phức tạp chủ đề, tình khơng quen thuộc - Có thể giao tiếp nhiều tình thơng thường, sử dụng ngôn ngữ phù hợp - Ý thức phép lịch có cách ứng xử phù hợp theo vai tình giao tiếp ngày trường nơi làm việc Bậc 4 - Có thể sử dụng tương đối xác từ vựng, cấu trúc ngữ pháp giao tiếp cần hỗ trợ lựa chọn từ ngữ phù hợp - Có thể diễn đạt ý cách tự tin, rõ ràng lịch ngôn ngữ trang trọng thông tục, phù hợp với vai, đối tượng hoàn cảnh giao tiếp Bậc 5 - Có thể sử dụng xác, tự tin hiệu cách phát âm, từ vựng cấu trúc ngữ pháp giao tiếp nhiên đơi phải ngừng câu, chuyển ý tìm cách diễn đạt khác - Có thể nhận diện nhiều cách diễn đạt kiểu thành ngữ thông tục, cảm nhận thay đổi cách giao tiếp, nhiên phải hỏi lại chi tiết, đặc biệt nghe giọng không quen Bậc (14)- Sử dụng thành thạo cách diễn đạt kiểu thành ngữ thông tục với nhận thức rõ tầng nghĩa - Cảm thụ trọn vẹn tác động mặt ngơn ngữ-xã hội văn hóa-xã hội ngơn ngữ người ngữ sử dụng đối đáp lại cách phù hợp - Có thể đóng vai trị cầu nối cách có hiệu người sử dụng ngoại ngữ người sử dụng tiếng mẹ đẻ, ý thức khác biệt mặt văn hóa-xã hội ngơn ngữ-văn hóa 2.2.11 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thi Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể hồn thành số phần đơn giản nhiệm vụ thi (trả lời gợi ý đơn giản) mức hạn chế; phần lớn câu trả lời khơng phù hợp, mơ hồ bị bỏ qua (có thể khơng hiểu văn bản) Bậc 2 - Chỉ hoàn thành phần đơn giản nhiệm vụ thi (trả lời gợi ý đơn giản) mức hạn chế; phần lớn câu trả lời khơng phù hợp, mơ hồ bị bỏ qua (có thể khơng hiểu văn bản) Bậc 3 - Hoàn thành phần lớn nhiệm vụ thi mức hạn chế; số câu trả lời khơng phù hợp, mơ hồ bị bỏ qua (có thể khơng hiểu văn bản) Bậc 4 - Hoàn thành vừa đủ nhiệm vụ thi; phần lớn câu trả lời phù hợp số khơng phù hợp mơ hồ (có thể khơng hiểu văn bản) Bậc 5 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ thi; câu trả lời phần lớn phù hợp Bậc 6 - Hoàn thành nhiệm vụ thi cách hiệu quả; câu trả lời thường xuyên phù hợp 2.3 Mô tả kỹ đọc 2.3.1 Đặc tả tổng quát cho kỹ đọc Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể hiểu đoạn văn ngắn đơn giản chủ đề học thân, gia đình, trường lớp, bạn bè v.v… Bậc 2 - Có thể hiểu đoạn văn ngắn đơn giản vấn đề quen thuộc cụ thể, sử dụng từ thường gặp công việc đời sống ngày Bậc 3 - Có thể đọc hiểu văn chứa đựng thông tin rõ ràng chủ đề liên quan đến chuyên ngành lĩnh vực u thích, quan tâm Bậc 4 - Có thể đọc cách tương đối độc lập, có khả điều chỉnh cách đọc tốc độ đọc theo dạng văn mục đích đọc sử dụng nguồn tham khảo phù hợp cách có chọn lọc Có lượng lớn từ vựng chủ động phục vụ q trình đọc cịn gặp khó khăn với thành ngữ xuất Bậc 5 - Có thể hiểu chi tiết văn dài, phức tạp, kể văn không thuộc lĩnh vực chuyên môn mình, với điều kiện đọc lại đoạn khó Bậc 6 (15)- Có thể hiểu nhiều loại văn dài phức tạp, cảm thụ nét khác biệt nhỏ văn phong, nghĩa đen nghĩa bóng 2.3.2 Đọc lấy thông tin lập luận Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể hiểu sơ nội dung văn đơn giản, quen thuộc đoạn mô tả ngắn, đặc biệt có minh họa kèm theo Bậc 2 - Có thể xác định thơng tin cụ thể văn đơn giản thư từ, tờ thông tin báo ngắn mô tả kiện Bậc 3 - Có thể xác định kết luận văn nghị luận có sử dụng tín hiệu ngơn ngữ rõ ràng Có thể nhận diện mạch lập luận văn đọc, dù không thiết phải thật chi tiết Bậc 4 - Có thể hiểu báo báo cáo liên quan đến vấn đề thời sự, trong tác giả thể lập trường quan điểm cụ thể. Bậc 5 - Có thể hiểu tường tận nhiều loại văn dài, phức tạp thường gặp đời sống xã hội, môi trường công việc hay học thuật, xác định chi tiết tinh tế thái độ hay ý kiến ẩn ý rõ ràng Bậc 6 - Như Bậc 2.3.3 Đọc tìm thơng tin Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể nhận diện tên riêng, từ quen thuộc, cụm từ ghi đơn giản, thường gặp tình giao tiếp ngày Bậc 2 - Có thể tìm thơng tin cụ thể, dễ đốn trước văn đơn giản thường gặp ngày quảng cáo, thực đơn, danh mục tham khảo thời gian biểu - Có thể định vị thơng tin cụ thể danh sách tìm thơng tin mong muốn (ví dụ: sử dụng danh bạ điện thoại để tìm số điện thoại loại hình dịch vụ đó) - Có thể hiểu biển báo, thơng báo tình ngày nơi công cộng (trên đường phố, nhà hàng, ga tàu hỏa…) hay nơi làm việc, ví dụ biển đường, biển hướng dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm Bậc 3 - Có thể tìm thấy hiểu thông tin liên quan văn sử dụng ngày thư từ, tờ thông tin công văn ngắn Bậc 4 - Có thể đọc lướt nhanh văn dài phức tạp để định vị thông tin hữu ích - Có thể nhanh chóng xác định nội dung mức độ hữu ích báo báo cáo liên quan đến nhiều loại chủ đề chun mơn để định xem có nên đọc kỹ hay không Bậc 5 - Như Bậc Bậc 6 - Như Bậc (16)Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể hiểu thơng điệp ngắn, đơn giản bưu thiếp - Có thể theo dẫn đường ngắn, đơn giản (ví dụ: từ X tới Y) Bậc 2 - Có thể hiểu loại thư từ văn điện tử (thư hỏi đáp, đơn đặt hàng, thư xác nhận, v.v ) chủ đề quen thuộc - Có thể hiểu loại thư từ cá nhân ngắn gọn, đơn giản - Có thể hiểu quy định, ví dụ quy định an tồn, diễn đạt ngơn ngữ đơn giản - Có thể hiểu hướng dẫn sử dụng đơn giản cho thiết bị đời sống ngày điện thoại công cộng Bậc 3 - Có thể hiểu đoạn mơ tả kiện, cảm xúc lời chúc thư từ cá nhân đủ để đáp lại cho người viết - Có thể hiểu hướng dẫn sử dụng viết rõ ràng, mạch lạc cho thiết bị cụ thể Bậc 4 - Có thể đọc thư từ liên quan đến sở thích dễ dàng nắm bắt ý nghĩa cốt yếu - Có thể hiểu hướng dẫn dài, phức tạp lĩnh vực chun mơn mình, bao gồm chi tiết điều kiện cảnh báo, với điều kiện đọc lại đoạn khó Bậc 5 - Có thể hiểu loại thư từ, nhiên đơi lúc phải sử dụng từ điển - Có thể hiểu tường tận hướng dẫn dài, phức tạp loại máy móc hay quy trình mới, kể không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn mình, nhiên cần đọc lại đoạn khó Bậc 6 - Như Bậc 2.3.5 Đọc xử lý văn bản Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể viết lại từ đơn văn ngắn trình bày dạng in chuẩn Bậc 2 - Có thể nhận tái từ cụm từ câu ngắn từ văn - Có thể chép văn ngắn trình bày dạng in viết tay Bậc 3 - Có thể đối chiếu đoạn thơng tin ngắn từ số nguồn viết tóm tắt nội dung - Có thể diễn đạt lại đoạn văn ngắn theo cách đơn giản, sử dụng cách dùng từ cấu trúc từ văn gốc Bậc 4 - Có thể tóm tắt nhiều loại văn thực tế hư cấu, đưa nhận định, thảo luận quan điểm đối lập chủ đề - Có thể tóm tắt đoạn trích từ báo chí, đoạn vấn loại tài liệu có bao hàm ý kiến, lập luận thảo luận Bậc (17)Bậc 6 - Có thể tóm tắt thông tin từ nguồn khác nhau, lập luận dẫn chứng để trình bày lại vấn đề cách mạch lạc 2.4 Mô tả kỹ viết 2.4.1 Đặc tả tổng quát cho kỹ viết sản sinh Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể viết cụm từ, câu ngắn thân, gia đình, trường lớp, nơi làm việc Bậc 2 - Có thể viết mệnh đề, câu đơn giản nối với liên từ như: và, nhưng, Bậc 3 - Có thể viết đơn giản, có tính liên kết chủ đề quen thuộc mối quan tâm cá nhân cách kết nối thành tố đơn lập thành viết có cấu trúc Bậc 4 - Có thể viết chi tiết, rõ ràng nhiều chủ đề quan tâm khác nhau, đưa thông tin lập luận từ số nguồn khác Bậc 5 - Có thể viết chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ chủ đề phức tạp, làm bật ý quan trọng, mở rộng lập luận quan điểm hỗ trợ cho viết với chứng, ví dụ cụ thể tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp Bậc 6 - Có thể viết rõ ràng, trôi chảy, bố cục chặt chẽ, chi tiết với văn phong phù hợp cấu trúc logic, giúp cho độc giả thấy điểm quan trọng viết 2.4.2 Viết sản sinh: Viết sáng tạo Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể viết cụm từ, câu đơn giản thân người tưởng tượng, nơi sống công việc họ Bậc 2 - Có thể viết cụm từ hay câu đơn giản gia đình, điều kiện sống, trình học tập cơng việc - Có thể viết tiểu sử giả tưởng cách ngắn gọn Bậc 3 - Có thể miêu tả chi tiết, dễ hiểu chủ đề quen thuộc lĩnh vực quan tâm - Có thể viết trải nghiệm, miêu tả cảm giác phản ứng viết đơn giản, có tính liên kết - Có thể miêu tả kiện, chuyến gần (thật giả tưởng) - Có thể viết kể lại câu chuyện Bậc 4 - Có thể miêu tả rõ ràng, chi tiết kiện hay trải nghiệm thật giả tưởng, thể mối liên hệ ý viết có liên kết chặt chẽ theo cách hành văn cho thể loại có liên quan - Có thể miêu tả rõ ràng, chi tiết chủ đề thuộc mối quan tâm cá nhân - Có thể viết nhận xét phim, sách kịch Bậc 5 - Có thể viết văn miêu tả văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, phù hợp với độc giả (18)6 rõ ràng, rành mạch, ý tứ phong phú lôi cuốn, văn phong phù hợp với thể loại đã lựa chọn. 2.4.3 Viết sản sinh: Viết báo cáo tiểu luận Bậc Đặc tả Bậc 1 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 2 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 3 - Có thể viết luận đơn giản, ngắn gọn chủ đề thuộc mối quan tâm cá nhân - Có thể tóm tắt báo cáo trình bày ý kiến thơng tin thực tế mà người viết tích luỹ vấn đề quen thuộc xảy ngày - Có thể viết báo cáo ngắn gọn với định dạng chuẩn, cung cấp thông tin thực tế nêu lý cho kiến nghị đưa báo cáo Bậc 4 - Có thể viết luận báo cáo, phát triển lập luận cách hệ thống, nêu bật ý có minh họa phù hợp - Có thể đánh giá ý kiến khác giải pháp cho vấn đề - Có thể viết luận báo cáo phát triển lập luận đó, nêu lý tán thành hay phản đối quan điểm giải thích ưu điểm nhược điểm giải pháp khác - Có thể tổng hợp thơng tin lập luận từ nhiều nguồn khác Bậc 5 - Có thể viết bình luận rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ chủ đề phức tạp, nhấn mạnh điểm quan trọng bật có liên quan - Có thể viết triển khai ý bảo vệ quan điểm với độ dài định, với ý kiến, lập luận minh chứng cụ thể Bậc 6 - Có thể viết báo cáo, báo luận phức tạp cách rõ ràng, rành mạch, ý tứ dồi vấn đề đưa đánh giá sắc bén đề xuất, hay bình luận tác phẩm văn học - Có thể đưa cấu trúc logic phù hợp hiệu giúp người đọc thấy ý quan trọng 2.4.4 Viết tương tác: Đặc tả tổng quát cho kỹ viết tương tác Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân văn Bậc 2 - Có thể viết ghi ngắn, sử dụng biểu mẫu vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm Bậc 3 - Có thể truyền đạt thơng tin, ý kiến chủ đề cụ thể trừu tượng, kiểm tra thơng tin, hỏi giải thích vấn đề cách hợp lý (19)4 viết liên kết tin tức, quan điểm người khác Bậc 5 - Có thể thể thân rõ ràng xác, liên kết người đối thoại cách linh hoạt hiệu Bậc 6 - Như Bậc 2.4.5 Viết tương tác: Thư từ giao dịch Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể viết, đáp lời bưu thiếp, điền bảng, biểu mẫu đơn giản Bậc 2 - Có thể viết thư cá nhân đơn giản để cảm ơn xin lỗi Bậc 3 - Có thể viết thư cá nhân mơ tả chi tiết kinh nghiệm, cảm xúc, kiện - Có thể viết thư từ giao dịch nhằm cung cấp thông tin cá nhân, trình bày suy nghĩ chủ đề liên quan đến công việc, học tập chủ đề văn hóa, âm nhạc, phim ảnh Bậc 4 - Có thể viết thư từ giao dịch với mức độ cảm xúc thái độ, nêu ý kiến cá nhân, trả lời bình luận ý kiến quan điểm người nhận thư Bậc 5 - Có thể thể thân rõ ràng xác thư tín cá nhân, sử dụng ngơn ngữ linh hoạt hiệu quả, bao gồm thể cung bậc cảm xúc, cách nói bóng gió bơng đùa Bậc 6 - Như Bậc 2.4.6 Viết tương tác: Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể viết điền số, ngày tháng, tên riêng, quốc tịch, địa chỉ, tuổi, ngày sinh đến quốc gia, ví dụ: điền vào mẫu đăng ký khách sạn Bậc 2 - Có thể hiểu tin nhắn ngắn, đơn giản - Có thể viết tin nhắn ngắn, đơn giản liên quan tới vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm Bậc 3 - Có thể viết ghi truyền đạt thông tin đơn giản nội dung liên quan tới bạn bè, nhân viên dịch vụ, giáo viên người thường gặp sống ngày, làm rõ điểm quan trọng tin nhắn - Có thể hiểu tin nhắn có nội dung yêu cầu giải thích vấn đề Bậc 4 - Như Bậc Bậc 5 - Như Bậc Bậc 6 - Như Bậc 2.4.7 Xử lý văn bản Bậc Đặc tả (20)1 chuẩn Bậc 2 - Có thể lựa chọn tái tạo từ, cụm từ quan trọng, hay câu ngắn từ đoạn văn ngắn khả kinh nghiệm giới hạn thân Có thể chép lại đoạn văn ngắn Bậc 3 - Có thể tập hợp thơng tin ngắn từ vài nguồn tóm tắt lại thơng tin cho người khác Có thể diễn đạt lại đoạn văn theo lối đơn giản, sử dụng cách hành văn trình tự văn gốc Bậc 4 - Có thể tóm tắt loại văn thực tế hay giả tưởng, nhận xét, thảo luận đối chiếu quan điểm khác chủ điểm Có thể tóm tắt đoạn trích từ nguồn tin tức, vấn, hay tư liệu có quan điểm, tranh luận hay thảo luận Có thể tóm tắt cốt truyện hay trình tự kiện phim hay kịch Bậc 5 - Có thể tóm tắt văn dài khó Bậc 6 - Có thể tóm tắt thơng tin từ nhiều nguồn khác nhau, qua thể khả táicấu trúc tranh luận viết cách mạch lạc kết tổng thể 2.4.8 Tiêu chí ngơn ngữ chung Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có kiến thức cách diễn đạt đơn giản thông tin cá nhân nhu cầu cụ thể Bậc 2 - Có vốn ngơn ngữ để xử lý tình ngày với nội dung đốn trước, người viết phải điều chỉnh nội dung thơng điệp tìm từ Có thể diễn đạt ngắn gọn nhu cầu đơn giản sinh hoạt ngày cụ thể thơng tin cá nhân, thói quen ngày, mong muốn, nhu cầu, hỏi thơng tin Có thể sử dụng kiểu câu đơn giản, đoản ngữ, cụm từ ngắn ghi nhớ, mô thức giao tiếp để diễn đạt thân, người khác, cơng việc, địa danh, vật sở hữu v.v… Có vốn từ hạn chế gồm cụm từ ngắn ghi nhớ tình cấp thiết đốn trước; tình khơng quen thuộc, thường xảy hiểu nhầm gián đoạn giao tiếp Bậc 3 - Có đủ vốn từ để miêu tả tình khơng thể đốn trước, giải thích điểm vấn đề với độ xác hợp lý thể suy nghĩ chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa âm nhạc, điện ảnh Có đủ vốn từ vựng để diễn đạt mong muốn thân với chút dự hay viết lòng vòng chủ đề gia đình, sở thích, đam mê, cơng việc, du lịch, kiện diễn ra, giới hạn mặt từ vựng nên đôi chỗ viết lặp thể khó khăn cách trình bày Bậc 4 - Có thể diễn đạt thân cách rõ ràng, có dấu hiệu giới hạn điều người viết muốn diễn đạt Có đủ vốn từ để miêu tả cách rõ ràng, bày tỏ quan điểm triển khai lập luận mà khơng thấy có dấu hiệu phải tìm từ, thể khả sử dụng vài kiểu câu phức tạp để diễn đạt Bậc 5 - Có thể lựa chọn cách trình bày phù hợp từ vốn từ rộng để diễn đạt thân cách rõ ràng mà khơng có dấu hiệu giới hạn điều người viết muốn diễn đạt (21)một cách quán để diễn đạt suy nghĩ xác, nhấn mạnh, khu biệt loại bỏ yếu tố tối nghĩa Khơng có dấu hiệu giới hạn điều người viết muốn diễn đạt 2.4.9 Phạm vi từ vựng Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có vốn từ gồm từ, cụm từ đơn lẻ thuộc tình cụ thể Bậc 2 - Có đủ vốn từ để thực giao dịch thường nhật liên quan đến tình huống chủ đề quen thuộc Có đủ vốn từ để diễn đạt nhu cầu giao tiếp để xử lý nhu cầu tối giản Bậc 3 - Có đủ vốn từ để diễn đạt thân, vòng vo, hầu hết chủ đề liên quan đời sống ngày gia đình, thói quen, sở thích, cơng việc, du lịch kiện diễn Bậc 4 - Có vốn từ rộng vấn đề liên quan tới lĩnh vực người sử dụng ngôn ngữ hầu hết chủ đề chung Có khả hành văn đa dạng nhằm tránh lặp từ thường xuyên, vốn từ thiếu nên diễn đạt ngập ngừng, dài dòng Bậc 5 - Thơng thạo lượng từ vựng lớn, cho phép lấp đầy khoảng trống cách sử dụng lối nói giải thích dài dịng, phải tìm kiếm từ thích hợp dùng lối nói lảng tránh Thơng thạo cụm từ mang tính thành ngữ từ ngữ thông tục Bậc 6 - Thông thạo lượng từ vựng lớn bao gồm cụm từ mang tính thành ngữ, từ ngữ thơng tục, nhận biết mức độ ý nghĩa biểu cảm 2.4.10 Kiểm soát từ vựng Bậc Đặc tả Bậc 1 - Khơng có đặc tả tương ứng Bậc 2 - Có khả kiểm sốt vốn từ hẹp thuộc nhu cầu cụ thể ngày Bậc 3 - Kiểm soát tốt lượng từ vựng trình độ sơ cấp Tuy có lỗi lớn diễn đạt ý nghĩ phức tạp hay chủ đề tình khơng quen thuộc Bậc 4 - Mức độ xác việc sử dụng từ nhìn chung cao Tuy đơi chỗ gây hiểu nhầm lựa chọn từ chưa xác, điều khơng làm cản trở q trình giao tiếp Bậc 5 - Đơi có khiếm khuyết nhỏ khơng có lỗi nghiêm trọng việc sử dụng từ Bậc 6 - Sử dụng từ ln xác thích hợp 2.4.11 Độ xác ngữ pháp Bậc Đặc tả Bậc 1 - Chỉ dùng cách hạn chế số cấu trúc ngữ pháp mẫu câu đơn giản vốn ngữ pháp học (22)Bậc 3 - Giao tiếp cách xác ngữ cảnh quen thuộc; nhìn chung, có khả kiểm sốt tốt cịn có ảnh hưởng đáng kể tiếng mẹ đẻ Có thể cịn mắc lỗi, người sử dụng thể rõ ràng ý muốn truyền đạt Sử dụng cách xác mẫu câu thường dùng liên quan tới tình quen thuộc Bậc 4 - Kiểm soát ngữ pháp tốt, đơi có lỗi nhỏ cấu trúc câu nhưng xảy nhìn lại sửa Khơng mắc lỗi gây hiểu lầm Bậc 5 - Ln trì độ xác ngữ pháp cao, mắc lỗi mà có khó phát Bậc 6 - Ln trì việc kiểm sốt ngữ pháp cấu trúc ngơn ngữ phức tạp phải ý đến điều khác chuẩn bị cho phần theo dõi phản ứng người khác 2.4.12 Độ xác tả Bậc Đặc tả Bậc 1 - Có thể chép lại từ cụm từ ngắn, quen thuộc biển hiệu lời dẫn đơn giản, tên vật dụng ngày, tên cửa hiệu cụm từ thường xuyên sử dụng Có thể viết tả địa chỉ, quốc tịch thơng tin cá nhân khác Bậc 2 - Có thể chép câu ngắn chủ đề ngày, ví dụ câu đường Có thể viết xác âm tiết từ ngắn (không thiết chuẩn mực tuyệt đối) sẵn có vốn từ ngữ người học Bậc 3 - Có thể viết đoạn văn nhìn chung dễ hiểu từ đầu tới cuối với chữ viết, dấu câu bố cục xác để người đọc theo dõi Bậc 4 - Có thể viết đoạn văn rõ ràng, dễ hiểu theo tiêu chí phân đoạn bố cục chuẩn đoạn văn Có thể sử dụng chữ viết dấu câu tương đối xác cịn dấu hiệu bị ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ Bậc 5 - Bố cục, phân đoạn sử dụng dấu câu thống hợp lý Viết tả đơi chỗ cịn lỗi nhỏ khơng tập trung Bậc 6 - Viết khơng có lỗi tả V Bảng tự đánh giá lực ngoại ngữ Để người học tự đánh giá lực ngoại ngữ sở lập kế hoạch xây dựng lộ trình, phương pháp học tập tự học để đạt trình độ theo quy định, KNLNNVN cung cấp Bảng tự đánh giá lực sau: Bậc Kỹ tiếp nhận Kỹ tương tác Kỹ sản sinh Nghe Đọc Nói tương tác Viết tương tác Nói sản sinh Viết sản sinh Bậc 1 Tơi nhận biết từ nhóm từ quen thuộc Tơi nhận diện từ, nhóm từ quen thuộc câu Tơi hỏi trả lời câu hỏi đơn giản chủ đề Tơi viết bưu thiếp đơn giản ngắn gọn, ví dụ viết Tơi sử dụng cụm từ câu đơn giản để nói chủ (23)thân, gia đình mơi trường sống xung quanh tơi người nói chậm rõ ràng đơn giản liên quan đến thân, gia đình mơi trường xung quanh gần gũi với tơi Tơi hiểu văn ngắn đơn giản quảng cáo, thông báo quen thuộc thân, gia đình, nhà trường người khác nói chậm, rõ ràng nhắc lại để giúp thể điều muốn nói bưu thiếp kỳ nghỉ thân Tơi điền biểu mẫu với thơng số cá nhân, ví dụ điền tên, quốc tịch, địa vào biểu đặt phòng khách sạn đề quen thuộc thân, gia đình, nhà trường Bậc 2 Tơi hiểu nhóm từ từ vựng thường dùng chủ đề liên quan trực tiếp gia đình, mua sắm, nơi ở, nghề nghiệp Tơi hiểu ý thông báo ngắn, đơn giản rõ ràng Tơi hiểu cụm từ từ ngữ thường gặp lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tơi (ví dụ: thơng tin liên quan tới cá nhân gia đình, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm) Tơi hiểu ý văn ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản Tơi giao tiếp tình đơn giản ngày thân, gia đình, nhà trường, nơi tơi sinh sống Tơi thực giao tiếp đơn giản quen thuộc khơng trì hội thoại Tơi viết tin nhắn đơn giản, ngắn gọn thuộc phạm vi nhu cầu cấp thiết Tơi viết thư cá nhân đơn giản, ví dụ thư cảm ơn Tơi sử dụng cụm từ câu học để mô tả cách đơn giản gia đình tơi người khác; điều kiện sống, trình học tập công việc gần tơi Tơi viết số cụm từ câu đơn giản nối với liên từ đơn giản như: và, nhưng, Bậc 3 Tơi hiểu Tơi hiểu ý Tơi giao tiếp Tơi viết Tơi kết nối đơn (24)ý nói vấn đề quen thuộc thường gặp trường lớp, giải trí cơng việc sử dụng ngơn ngữ chuẩn mực, rõ ràng Tơi hiểu ý chương trình phát hay truyền hình vấn đề thời chủ đề tơi quan tâm nói tương đối chậm rõ ràng chính văn chuẩn mực, rõ ràng vấn đề quen thuộc thường gặp cơng việc, học tập Tơi hiểu kiện, cảm xúc, mong ước qua thư trao đổi cá nhân được không cần chuẩn bị chủ đề quen thuộc ngày liên quan đến sở thích cá nhân, sống thời ngày (ví dụ: gia đình, sở thích, công việc, du lịch kiện diễn ra) đơn giản có tính liên kết chủ đề quen thuộc hay mối quan tâm cá nhân Tơi viết thư mơ tả trải nghiệm cảm nhận thân giản nhóm từ để thuật lại câu chuyện, kiện, mơ ước hy vọng Tơi đưa lý giải thích quan điểm, kế hoạch tơi Tơi kể lại câu chuyện đơn giản sách phim bày tỏ suy nghĩ đơn giản có bố cục chủ đề quen thuộc quan tâm Bậc 4 Tơi hiểu phát biểu hay giảng dài, theo dõi hiểu lập luận phức tạp với chủ đề quan tâm tương đối quen thuộc Tơi hiểu Tơi hiểu viết, báo cáo liên quan đến vấn đề thời mà người viết bày tỏ quan điểm Tơi hiểu viết văn học đương thời Tơi giao tiếp tương đối trơi chảy, tự nhiên với người ngữ Tơi chủ động tham gia thảo luận chủ đề quen thuộc, giải thích bảo vệ quan điểm Tơi viết thư nói lên tầm quan trọng kiện trải nghiệm thân Tôi trình bày cách rõ ràng, chi tiết nhiều loại chủ đề liên quan đến lĩnh vực tơi quan tâm Tơi giải thích quan điểm vấn đề thời (25)hầu hết chương trình thời truyền hình, phim ảnh sử dụng ngơn ngữ chuẩn của ưu điểm, nhược điểm phương án khác thành hay phản đối quan điểm cụ thể Bậc 5 Tơi hiểu nói dài cấu trúc nói khơng rõ ràng Tơi hiểu chương trình truyền hình xem phim mà khơng phải cố gắng q nhiều Tơi hiểu văn dài, tác phẩm văn học phức tạp cảm thụ văn phong Tơi hiểu viết dài chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật không liên quan đến lĩnh vực Tơi diễn đạt ý cách trơi chảy, tự nhiên khơng gặp khó khăn tìm cách diễn đạt Tơi sử dụng ngôn ngữ cách linh hoạt hiệu cho mục đích xã hội chuyên mơn Tơi đưa ý kiến, quan điểm xác khéo léo đưa đẩy câu chuyện với người khác Tơi viết trả lời với cách diễn đạt rõ ràng, xác, linh hoạt hiệu với phong cách thích hợp Tơi trình bày cách rõ ràng, chi tiết chủ đề phức tạp bao hàm nhiều tiểu chủ đề, sâu vào vài vấn đề cụ thể đưa kết luận phù hợp Tơi viết văn diễn đạt ý rõ ràng với bố cục chặt chẽ, trình bày quan điểm với độ dài định Tơi viết thư, luận hay báo cáo chủ đề phức tạp nêu bật vấn đề cộm Tơi lựa chọn văn phong phù hợp với người đọc Bậc 6 Tơi hồn tồn khơng gặp khó khăn việc hiểu tất Tơi hiểu phân tích cách có phê phán gần Tơi tham gia vào đàm thoại thảo luận Như Bậc Tơi mơ tả tranh luận cách rõ ràng, lưu loát theo (26)loại phát ngôn dù nghe trực tiếp hay qua phương tiện truyền thông, lời nói diễn đạt với tốc độ người ngữ, miễn phải có khoảng thời gian để làm quen với giọng nói như tất loại văn bản, bao gồm văn trừu tượng, phức tạp mặt cấu trúc ngôn ngữ, hay tác phẩm văn học phi văn học Tôi hiểu nhiều loại văn dài phức tạp, cảm thụ nét khác biệt nhỏ văn phong nghĩa hàm ngôn hiển ngơn mà khơng gặp khó khăn với cách dùng thành ngữ, ngơn ngữ thơng tục Tơi diễn đạt ý cách trơi chảy truyền tải sắc thái ngữ nghĩa tinh tế, xác Nếu gặp khó khăn, tơi diễn đạt cách khác cách khéo léo, trôi chảy đến mức người đối thoại với tơi khó nhận điều phong cách phù hợp với bối cảnh có cấu trúc logic hiệu quả, làm cho người nghe quan tâm ghi nhớ ý quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: TT-BGDĐT, TT-BGDĐT

Hình ảnh liên quan

2.1.5. Nghe đài và xem truyên hình - TT-BGDĐT

2.1.5..

Nghe đài và xem truyên hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Dậc - Có thể viết, đáp lời một bưu thiếp, điền các bảng, biểu mẫu đơn giản. - TT-BGDĐT

c.

Có thể viết, đáp lời một bưu thiếp, điền các bảng, biểu mẫu đơn giản Xem tại trang 19 của tài liệu.
KNLNNVN cung câp Bảng tự đánh giá năng lực như sau: - TT-BGDĐT

cung.

câp Bảng tự đánh giá năng lực như sau: Xem tại trang 22 của tài liệu.
V, Bảng tự đánh giá năng lực ngoại ngữ - TT-BGDĐT

Bảng t.

ự đánh giá năng lực ngoại ngữ Xem tại trang 22 của tài liệu.
truyền hình đang diễn sách hoặc - TT-BGDĐT

truy.

ền hình đang diễn sách hoặc Xem tại trang 24 của tài liệu.
hình, phim án khác - TT-BGDĐT

h.

ình, phim án khác Xem tại trang 25 của tài liệu.