0

TT-BGDĐT

91 5 0
 • TT-BGDĐT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:28

Luyện đọc, hiểu, nhận biết được nghĩa của từng câu, từng đoạn và nghĩa chung của văn bản là các trích đoạn văn xuôi, báo chí, khoa học thường thức, tài liệu hướng dẫn, mô tả công việc[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 28/2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Căn Luật Giáo dục ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Căn Nghị định số 32/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Luật Giáo dục; Căn Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngoài; Theo Biên thẩm định Hội đồng thẩm định Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngày 22 tháng 12 năm 2017; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thơng tư Ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngoài. Điều Ban hành kèm theo Thông tư Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngồi Điều Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam nước ban hành kèm theo Thông tư áp dụng cho tất sở giáo dục dạy tiếng Việt cho người Việt Nam nước nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Việt cộng đồng người Việt Nam nước ngồi (2)Điều Các ơng (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục đào tạo, tổ chức, cá nhân tham gia dạy tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngồi chịu trách nhiệm thi hành Thơng tư này./ Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phịng Chính phủ; - Ban Tun giáo Trung ương; - Ủy ban VHGDTTN-NĐ Quốc hội; - Hội đồng Quốc gia giáo dục phát triển nhân lực; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Kiểm tốn Nhà nước; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Như điều 4; - Công báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTX KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Phúc CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGỒI (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) I MỤC ĐÍCH Chương trình Tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngồi (dưới gọi tắt Chương trình) ban hành nhằm tạo sở chung cho việc xây dựng, phát triển, cập nhật tài liệu dạy học tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá lực sử dụng tiếng Việt cho người Việt Nam nước ngồi, góp phần giữ gìn, phát triển, quảng bá tiếng Việt sắc văn hóa người Việt Nam, giữ gìn phát triển tinh thần hướng quê hương, đất nước người Việt Nam nước II NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH A Cấu trúc Chương trình (3)Trình độ Bậc Thời lượng Sơ cấp Bậc 220 h Bậc 220 h Trung cấp Bậc 220 h Bậc 220 h Cao cấp Bậc 220 h Bậc 220 h Tổng thời lượng 1320h Thời gian thực dạy - học bậc khơng tính theo tuần, tháng, năm mà tính theo số Tùy theo đơn vị đào tạo cụ thể, học từ đến buổi tuần, buổi học từ đến B Nội dung cụ thể BẬC I 1 MỤC TIÊU Hiểu, sử dụng cấu trúc ngôn ngữ quen thuộc, sử dụng từ ngữ đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể, giới thiệu thân người khác, với thông tin như: nơi sinh sống, người thân, bạn bè Có khả giao tiếp đơn giản 2 NỘI DUNG CỤ THỂ Mức độ cần đạt Nội dung 2.1 Ngơn ngữ a Tiêu chí chung: Có kiến thức phương pháp diễn đạt thông tin cá nhân nhu cầu cụ thể b Tiêu chí ngữ âm: - Thơng thuộc bảng chữ cái, tên âm, tên chữ cách viết nguyên âm, phụ âm, dấu 2.1 Ngữ liệu Gồm hai nhóm chủ đề: nhóm chủ đề thuộc phạm vi cá nhân, và nhóm chủ đề thuộc phạm vi xã hội Các chủ điểm chính: Chào hỏi, tên; Nghề nghiệp; Ngôn ngữ quốc tịch; Đồ vật chất liệu; Người, đặc điểm tính cách; Ngơi nhà gia đình; Hỏi đáp giờ; Thứ, ngày, tháng; Năm, tuổi, sinh nhật; 10 Hỏi đường, đường phố; 11 Địa điểm, địa chỉ; 12 Đi nhà hàng; 13 Mua sắm; 14 Phương tiện giao thông; 15 Gọi điện thoại; 16 Sở thích. a Ngữ âm: (4)- Phát âm rõ ràng, âm tiết - Viết tả viết từ ngữ đọc nói với tốc độ chậm c Tiêu chí từ vựng: - Có vốn từ gồm từ ngữ đơn lẻ thuộc tình cụ thể - Khả làm chủ từ vựng cịn thấp d Tiêu chí ngữ pháp: Sử dụng mức hạn chế số cấu trúc ngữ pháp kiểu câu đơn giản học tả) - Cấu trúc tiếng (âm tiết): âm đầu, vần, điệu - Nhận biết phát âm tiếng (âm tiết) có vần khó phát âm, vần có khơng có âm đệm, ví dụ: đàn đồn, hàng -hồng b Từ vựng: Các từ vựng liên quan đến chủ đề: cá nhân; gia đình; địa điểm; thời gian; hàng hóa; mua sắm; sở thích; thói quen; giao thơng, lại; giải trí, du lịch; thời tiết, khí hậu; nhà cửa, c Ngữ pháp: gồm mô đun (M) M1 (4 nội dung), M2 (4 nội dung), M3 (4 Nội dung) M4 (3 nội dung ôn tập, kiểm tra, đánh giá) Nội dung 1: Cách chào hỏi (Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ); Cách dùng từ ạ, dạ, (Vâng ạ, ừ, dạ, ); Đại từ nhân xưng ngơi 1,2 (Tơi, mình, ơng, bà, anh, chị ); Hỏi tên và trả lời (Anh tên gì? Tơi tên ). Nội dung 2: Hỏi nghề nghiệp trả lời (Anh làm nghề gì? Tơi là ); Câu hỏi phải không? (Anh bác sĩ phải không?) Cách dùng cũng, (Tôi bác sĩ, bác sĩ); Đại từ nhân xưng số nhiều Nội dung 3: Người + tên nước, tiếng + tên nước (Người Việt, tiếng Anh ); Hỏi quốc tịch (Anh người nước nào?); Câu hỏi: có phải khơng? (Anh có phải người Mĩ khơng?); Câu hỏi có khơng? với động từ (Anh có biết nói tiếng Anh khơng?) Nội dung 4: Đây là, là, (Đây nón); Loại từ thơng dụng: cái, con, quyển, bức, tờ; Câu hỏi: gì? (Đây gì?); Danh từ + này, ấy, (Cái nón mới!); Tính từ dùng cho vật (To, nhỏ, mới, cũ ); Câu hỏi: có khơng với tính từ (Cái áo có đẹp khơng?) (5)người?); Số đếm 1-100; Loại từ đơn vị: ngơi, tấm, tịa, (Tịa nhà có tầng?); đã, đang, + Động từ (Họ đang du lịch ); sẽ, sắp, định (Năm sau, anh trai Việt Nam) Nội dung 7: Cách hỏi (Bây giờ?); Cách nói thời gian; Câu hỏi bao giờ, (Bao anh Việt Nam?); (Anh Hà Nội); Câu hỏi à, (Anh Hà Nội chứ?) Nội dung 8: Thứ mấy, tháng mấy, ngày bao nhiêu? (Hôm là thứ mấy?); ngày nào, tháng nào? (Ngày anh Sài Gòn?); bao lâu? (Anh sẽ/đã Sài Gòn bao lâu?); chưa? (Anh làm tập chưa?). Nội dung 9: Năm bao nhiêu, năm nào? (Anh sinh năm bao nhiêu?); Cách hỏi ngày sinh (Sinh nhật anh ngày nào?); mấy tuổi, mười tuổi, tuổi? (Cháu lên tuổi?); Số đếm; Nếu (Nếu anh sinh năm 1990 năm anh X tuổi rồi) Nội dung 10: Cách hỏi đường; Câu hỏi đâu? (Bà cho hỏi thăm, hồ Hoàn Kiếm đâu ạ?); Từ ngữ đường (bên trái, rẽ phải, đối diện ); Câu hỏi bao xa? có xa khơng? (Từ đến đó/đấy bao xa?); Từ đến , A cách B, A cách (Nhà bạn cách trường bao xa?) Nội dung 11: Cách hỏi địa (Địa nhà anh nào?); Cách hỏi điện thoại (Số điện thoại anh bao nhiêu?); trên, dưới, trước, sau, trong, (Trước ngân hàng khách sạn); Cách hỏi vị trí ( chỗ nào?); Câu hỏi nào? (Gần có ngân hàng không?) Nội dung 12: Cách hỏi giá (Bao nhiêu tiền cân cam?); Cách mặc (Bán nào?); Câu hỏi khơng? (Tơi có thể ngồi đây, không?); Số đếm 100 trở lên. Nội dung 13: Cách gọi ăn (Cho tơi bát phở khơng hành); khơng mà cịn (Món ăn khơng rẻ mà ngon); những, các, tất cả, cả; đi! (Chị đi!) (6)chờ chút!) Nội dung 15: So sánh: bằng, như, hơn, (Hơm nóng hơn hơm qua); thích hơn, thích (Tơi thích phở gà phở bị); , (Tuy nhạc jazz khó nghe tơi thích); sao, sao, (Vì anh thích bóng đá?) 2.2 Kỹ giao tiếp 2.2.1 Kỹ nghe a Kỹ chung: Theo dõi xử lý thơng tin nói chậm b Kỹ cụ thể: Nghe hội thoại Hiểu đoạn hội thoại ngắn, cấu trúc đơn giản, tốc độ nói chậm rõ ràng chủ đề cá nhân như: trường, lớp học nhu cầu cá nhân thiết yếu Nghe thông báo hướng dẫn Hiểu làm theo dẫn ngắn, đơn giản nói chậm rõ ràng 2.2 Dạy học phát triển kỹ năng 2.2.1 Kỹ Nghe a Định hướng dạy học - Nhận biết, hiểu thông tin từ phát ngôn, thoại, đoạn ngôn bản; từ người học đáp lại nhằm luyện tập phản ứng ngôn ngữ - Qua nghe, so sánh với nguồn nghe phát với giọng đọc xác, bước điều chỉnh, cải thiện kỹ phát âm người học - Phân biệt độ khó nghe để q trình dạy học luyện tập cho người học đảm bảo nguyên tắc bước, từ dễ đến khó - Luyện tiểu kỹ nghe bản, thường dùng cho người học Ở bậc này, trước hết cần ý luyện viết tả để bước nắm chắc, quan hệ âm - chữ (phát triển kỹ viết cho người học) - Luyện nghe hiểu chi tiết đơn giản, dễ nhận biết, dễ hiểu trình độ tương ứng b Yêu cầu cần đạt được - Nghe, nhận biết thông tin chứa đựng từ, cụm từ phát ngôn, hội thoại hay ngôn ngắn có cấu trúc đơn giản, trả lời câu hỏi trực tiếp gián tiếp trình độ tương ứng (7)ý dấu vần khó c Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện nghe để hoàn thiện phát âm tả - Nghe ghi lại từ ngữ nghe Thông thường sử dụng từ ngữ học xuất hội thoại, ngôn học - Nghe phân biệt âm (hay chữ) khác bối cảnh ngữ âm đồng (các từ ngữ tương tự, khác âm/chữ đó), chẳng hạn: bán, bắn; nghe, nga; loan, lan; tay, tai; vờn, vần - Nghe phân biệt điệu (dấu thanh) khác bối cảnh ngữ âm đồng (các từ ngữ tương tự, khác điệu), ví dụ: làn, lán; là, lạ; hốn, hồn; đấy, đậy; thai, thái Luyện nghe - hiểu: - Luyện nghe nhận biết số từ (viết kết nghe giấy), viết lại số phòng, biển số xe máy, ô tô, số điện thoại, thời gian - Luyện nghe cách đánh dấu (trắc nghiệm) trả lời (hỏi- đáp) thông tin đơn giản cá nhân: tên, tuổi, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp, học hành, sở thích, nguyện vọng, quan hệ cá nhân, gia đình - Luyện nghe hội thoại ngắn (1 - lượt lời) chứa đựng thông tin đơn giản hoạt động đời sống ngày như: thơng báo tàu xe, giá hàng hóa, tên ăn, hóa đơn tốn, thời gian tàu, xe, máy bay cất cánh, hạ cánh, giá thuê nhà, thơng báo học phí, thơng báo, mơ tả cơng việc d Kiểm chứng kết quả - Kiểm chứng kết hoạt động dạy học qua trả lời câu hỏi hình thức luyện tập lớp - Kiểm chứng kết thông qua tập nhà (8)được thực nội dung ôn tập e Học liệu - Ngồi ngơn chứa đựng thơng tin học liệu có sẵn theo chủ đề dạy học, tự chọn thêm ngơn thực (ngơn ngữ sống) để bổ sung, làm đa dạng hóa nguồn ngôn nghe, phải bảo đảm - Phù hợp với mục đích yêu cầu người học - Hấp dẫn, đa dạng vừa sức với trình độ tương ứng 2.2.2 Kỹ Đọc a Kỹ chung Hiểu đoạn văn ngắn đơn giản chủ đề học như: thân, gia đình, trường lớp, bạn bè b Kỹ cụ thể Đọc lấy thông tin lập luận Hiểu nội dung văn đơn giản, quen thuộc đoạn mơ tả ngắn, có minh họa kèm theo Đọc tìm thơng tin Nhận tên riêng, từ ngữ quen thuộc, thông báo đơn giản, thường gặp tình giao tiếp ngày Đọc văn bản, thư từ giao dịch 2.2.2 Kỹ đọc a Định hướng dạy học - Đọc hiểu chủ yếu để lấy thông tin từ văn ngắn - Luyện tiểu kỹ đọc quan trọng thường dùng cho học viên Ở bậc này, trước đến phát hiện, ghi chép chi tiết riêng, đặc biệt, biết so sánh phát tương đồng, khác biệt mặt ngôn ngữ, nội dung b Yêu cầu cần đạt được Đọc, hiểu tìm thơng tin câu, đoạn, văn ngắn, trả lời câu hỏi trực tiếp gián tiếp trình độ tương ứng c Phương pháp phát triển kỹ năng - Luyện đọc ngữ đoạn, câu, liên kết để chuyển từ mã tả sang mã ngữ âm (chính tả âm đọc) Đặc biệt ý dấu vần khó - Luyện đọc câu, nhóm câu, đoạn văn ngắn, nhận biết từ, ngữ đoạn có nghĩa (qua việc dùng chỗ ngữ thích hợp) nghĩa câu, liên kết nghĩa câu để hiểu đoan văn (9)- Hiểu thông điệp ngắn, đơn giản - Hiểu theo đường đơn giản Đọc xử lý văn bản Viết lại từ ngữ văn ngắn trình bày dạng in chuẩn hoặc đoạn văn hoạt động đời sống ngày như: thơng báo tàu xe, giá hàng hóa, thực đơn nhà hàng, hóa đơn tốn, đặt vé tàu, xe, máy bay, giá thuê nhà, thông báo học phí, thơng báo, mơ tả cơng việc - Có thể mở rộng chủ đề đọc để luyện tập kỹ nhận biết từ, phát triển vốn từ - Luyện đọc thành tiếng, đọc thầm lấy thông tin, trả lời câu hỏi đặt viết lại thơng tin d Kiểm chứng kết quả Người học phải lấy thông tin, nội dung, trả lời câu hỏi đặt ghi lại vắn tắt thông tin e Học liệu Ngồi văn bản, thơng tin học liệu cung cấp sẵn theo chủ đề chương trình, chọn văn thực tế để bổ sung, làm đa dạng hóa nguồn văn đọc, phải bảo đảm: - Phù hợp với mục đích yêu cầu học viên - Hấp dẫn, đa dạng vừa sức 2.2.3 Kỹ Nói a Kỹ chung: Giao tiếp với tốc độ chậm Hỏi trả lời câu hỏi đơn giản Có thể mở đầu trả lời câu tường thuật đơn giản phạm vi chủ đề quen thuộc b Kỹ cụ thể: Mô tả trải nghiệm Biết mơ tả thân, 2.2.3 Kỹ Nói a Định hướng dạy học Người học bắt chước cách đơn giản từ, cụm từ, câu để phát triển lực phát âm; qua phát triển từ vựng, ngữ pháp Trong luyện tập, chủ yếu quan tâm đến phát âm không nên trọng đến hiểu nghĩa hay khả tham gia vào đối thoại tương tác Vai trò nghe rèn luyện, tích lũy để nhớ chuỗi ngơn ngữ ngắn mô theo b Phương pháp phát triển kỹ năng (10)người khác, nơi sinh sống cơng việc Trình bày trước người nghe Trình bày đoạn ngắn có chuẩn bị trước Nói có tương tác - Giao tiếp mức độ đơn giản, tốc độ nói chậm - Có khả hỏi trả lời câu hỏi đơn giản, nói ứng đáp câu lệnh ngắn thuộc lĩnh vực chủ đề quen thuộc Hội thoại: - Giới thiệu, chào hỏi giao tiếp - Trao đổi thông tin đơn giản với người đối thoại Giao dịch mua bán dịch vụ - Giao dịch hàng hóa dịch vụ cách đơn giản - Sử dụng số để giao dịch giá cả, số lượng, chi phí, thời gian Phỏng vấn trả lời phỏng vấn: điệu, vần khó Những ngữ liệu luyện tập tập trung thường xuyên vào tiêu chí ngữ âm cụ thể thực hiện từ từ đến câu Luyện tập lặp lại đơn giản, lặp lại cặp từ, câu câu hỏi Cách luyện tập cung cấp cho người học từ, ngữ Luyện tập qua máy (11)Trả lời câu hỏi trực tiếp, đơn giản vấn nói chậm, rõ ràng thông tin cá nhân Độ chuẩn xác kỹ năng nói Phát âm độ lưu loát: - Phát âm điệu từ ngữ, câu ngắn với tốc độ chậm - Sử dụng câu ngắn, biệt lập, chủ yếu câu có cấu trúc đơn giản học Ngôn ngữ xã hội: - Sử dụng số cấu trúc ngữ pháp đơn giản học - Sử dụng nhóm từ, cách diễn đạt lịch đơn giản ngày (như: chào hỏi, giới thiệu, mời, cảm ơn, xin lỗi ) 2.2.4 Kỹ Viết a Kỹ chung Viết cụm từ, câu đơn ngắn thân người khác nơi sống công việc b Kỹ cụ thể: Viết luận 2.2.4 Kỹ Viết a Định hướng dạy học Luyện tập viết mô cho người học trình độ bắt đầu dạy quy tắc viết chữ, từ câu đơn giản b Phương pháp phát triển kỹ năng Viết: Người học việc nhìn số chữ viết lại (12)Viết cụm từ, câu đơn giản thân người khác nơi sống cơng việc Viết có tương tác Trình bày cung cấp thơng tin cá nhân văn Viết thư từ giao dịch Viết, trả lời email thư tín gồm vài ba câu, điền bảng, biểu mẫu đơn giản Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu Viết điền số, ngày, tháng, tên riêng, quốc tịch, địa chỉ, tuổi, ngày sinh Xử lý văn bản Ghi chép lại từ ngữ đơn giản hay văn ngắn Độ xác tả - Ghi chép lại từ ngữ ngắn quen thuộc cụm từ thường xuyên sử dụng, tên biển hiệu lời dẫn đơn giản, tên vật dụng ngày - Viết tả địa chỉ, quốc tịch thông tin cá nhân khác bị xóa Danh sách từ bị xóa cung cấp để người học lựa chọn điền vào chỗ bị xóa Để tăng thêm độ khó, danh sách từ cho sẵn khơng cung cấp Luyện tập viết có tranh, ảnh gợi ý: Viết từ thể nội dung tranh, ảnh Luyện tập hồn thiện mẫu: Điền tên, địa chỉ, số điện thoại thông tin khác vào mẫu (bản đăng ký, đơn ) Luyện tập viết biến đổi số chữ viết tắt: Viết số, ví dụ ngày, ngày tuần kế hoạch làm việc phải điền số vào chỗ trống Luyện tập viết tả: Viết danh sách từ gặp trước người khác đọc, nghe viết lại tả Luyện tập viết lựa chọn từ, câu nhiều từ, câu đưa (Áp dụng luyện đọc lựa chọn câu nhiều câu có liên quan) (13)BẬC 2 1 MỤC TIÊU Hiểu câu cấu trúc ngôn ngữ sử dụng thường xuyên, liên quan đến nhu cầu giao tiếp như: thơng tin gia đình, thân, mua hàng, hỏi đường, việc làm Có khả trao đổi thông tin chủ đề đơn giản, quen thuộc ngày, mô tả đơn giản thân, môi trường xung quanh vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu 2 NỘI DUNG CỤ THỂ Mức độ cần đạt Nội dung 2.1 Ngôn ngữ a Tiêu chí chung: - Có vốn ngơn ngữ để xử lý tình biết trước xảy ngày, - Diễn đạt ngắn gọn nhu cầu đơn giản đời sống ngày như: thơng tin cá nhân, thói quen, mong muốn, sở thích, trao đổi tin tức b Tiêu chí ngữ âm: - Phát âm đúng, rõ ràng, kiểu âm tiết, điệu - Nhận biết khác biệt phát âm âm p, t, k - m, n, ng - Phát âm tương đối rõ ràng tổ hợp từ ngữ, từ ghép, từ láy - Thể tương đối xác câu đơn giản, phát ngôn ngắn 2.1 Ngữ liệu Gồm hai nhóm chủ đề: nhóm chủ đề thuộc phạm vi cá nhân, nhóm chủ đề thuộc phạm vi xã hội Các chủ điểm chính: 17 Nơi công cộng; 18 Phương tiện giao thông; 19 Thành phố; 20 Quán xá; 21 Trường học; 22 Đi bác sỹ; 23 Ở khách sạn; 24 Ở phòng vé máy bay; 25 Ở bưu điện; 26 Thời tiết; 27 Chúc mừng, thăm hỏi; 28 Ở cửa hàng lưu niệm; 29 Ở ngân hàng; 30 Ở cửa hàng quần áo; 31 Ở rạp chiếu phim; 32 Mô tả người. a Ngữ âm: - Phân biệt đặc điểm ngắn/dài nguyên âm - Nét trịn mơi âm đệm - Đường nét lên/ xuống điệu - Trường độ sắc, nặng âm tiết có âm cuối (- p, -t, - c/ch) - Quy tắc tả viết âm đầu ng / ngh, c / k / q, g / gh b Từ vựng: (14)những chủ đề sinh hoạt, hoạt động ngày, thơng tin cá nhân, thói quen, mong muốn, sở thích, trao đổi tin tức đơn giản - Viết lại tả từ ngữ qua nghe trực tiếp qua giọng đọc - Chép lại câu ngắn chủ đề thông thường ngày học c Tiêu chí từ vựng: - Có đủ vốn từ để thực giao tiếp thường ngày chủ đề tình quen thuộc - Diễn đạt nhu cầu giao tiếp xử lý nhu cầu đơn giản - Làm chủ vốn từ vừa đủ để diễn đạt nhu cầu cụ thể hàng ngày d Tiêu chí ngữ pháp: - Sử dụng kiểu câu đơn giản, ngữ đoạn phụ thuộc ngữ danh từ, ngữ động từ, ngữ đoạn ngắn thuộc cách thức trình bày thân, người khác, công việc, địa danh, vật sở hữu - Sử dụng số cấu trúc ngữ pháp đơn giản để diễn đạt ý muốn truyền đạt c Ngữ pháp: gồm M1 (4 nội dung), M2 (4 nội dung), M3 (4 nội dung) M4 (3 nội dung ôn tập, kiểm tra, đánh giá) Nội dung 16: Nên, cần, phải (Khi mua hàng anh nên mặc cả); cấm, đừng, không (Cấm hút thuốc); (Khi anh muốn sang đường cần ý xe máy); (Khi anh tới?) Nội dung 17: Bằng (Tơi nên miền Nam gì?); đi! (Hãy tàu hỏa đi!); làm ơn, xin (Anh làm ơn dừng phía trước); muốn, định (Tơi muốn phố Nhà Thờ). Nội dung 18: Những, (Những ngày Tết, phố phường Hà Nội vắng người); thường, ln ln, ít, nhiều, đơng, vắng (Thành phố Hồ Chí Minh thành phố đơng người nhất); , (Ở thành phố đắt). Nội dung 19: Đã chưa? (Anh uống cà phê đây bao chưa?); (Món ngon lắm!); mà cuối câu (Đây quán tiếng Hà Nội mà!); mà - từ nối (Quán mà đến phố Quang Trung); Tuy nhưng (Tuy quán vỉa hè đông người). Nội dung 20: Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn (Ở trường đại học có hàng trăm sinh viên nước ngồi); rộng, dài, cao, thấp (Ngơi trường rộng 30.000m2); toàn thể, toàn (Ngày mai toàn thể sinh viên nghỉ học); hay/hoặc (Bạn có thể học buổi sáng buổi chiều) Nội dung 21: Bị, (Mẹ bị đau lưng); - nào? (Anh bị làm sao?); trông, thấy (Trông anh mệt đấy!); nhờ (Nhờ bác sỹ kiểm tra cho tôi); càng, ngày càng (ông ngày khỏe hơn). Nội dung 22: Có, cịn (Khách sạn cịn phịng không chị?); trước, sau (Chúng mang hành lý lên phòng cho anh sau); trước khi, sau (Trước ngồi, xin gửi chìa khóa tại quầy lễ tân); cuối câu (Ăn cơm đã). Nội dung 23: Mấy, vài (Chúng tơi cịn nghìn đồng thơi); nhớ + Đ (Anh nhớ đến sân bay trước 12 nhé); ngoài, (Ngồi hành lý gửi, anh xách tay 7kg); chỉ thơi (Tơi có thơi). (15)hộ, giùm (Chị đóng gói giúp tơi nhé); lẫn (Cả phí vận chuyển lẫn tem 100.000 đồng) Nội dung 25: vừa vừa (Mùa hè vừa nóng vừa ẩm); sắp chưa? (Hoa phượng nở chưa?); phải (Hình trời mưa phải); nên (Vì thuộc vùng khí hậu nhiệt đới nên thời tiết Việt Nam nóng ẩm); Nội dung 26: Gửi lời tới ; chúc, chúc mừng (Xin gửi tới anh chị lời chúc mừng hạnh phúc); (Tôi nào đến tham dự lễ cưới anh chứ!); xin, xin phép (Xin phép nâng cốc chúc sức khỏe người) Nội dung 27: Động từ + xong (Họ làm xong tập); Động từ + ngay! (Tôi ngay); không + không + (Anh không uống bia, không hút thuốc lá). Nội dung 28: Từng, (Lãi suất tháng bao nhiêu?); có (Anh có đăng kí dịch vụ rút tiền nước ngồi được); kẻo, khơng (Anh ý giữ thẻ ngân hàng cẩn thận kẻo bị mất); giá (Giá đến sớm phút tơi khơng bị nhỡ tàu) Nội dung 29: Thử xem (Chị mặc thử áo xem!); khơng Đâu, có đâu ” (Tơi khơng nói thách đâu!); Vì thế, vì vậy, (Hơm chủ nhật, cửa hàng cũng đơng người); (Hễ có ngày nghỉ họ du lịch) Nội dung 30: Nhau, lẫn nhau, cho (Hôm lớp rủ xem phim); mời, rủ, đề nghị, yêu cầu (Đề nghị mọi người xếp hàng vào phòng chiếu); trở nên, trở thành (Sau khi tham gia phim này, chị trở nên tiếng); + Động từ (Vai nữ Hồng Ánh đóng đấy!). 2.2 Kỹ giao tiếp 2.2.1 Kỹ nghe a Kỹ chung - Hiểu thông tin hồi đáp việc thực yêu cầu cụ thể sau nghe phát ngôn rõ ràng 2.2 Dạy học phát triển kỹ năng 2.2.2 Kỹ nghe: a Định hướng dạy học (16)và chậm - Hiểu cụm từ câu đơn giản liên quan đến thông tin cá nhân gia đình, thơng tin mua sắm, địa lý địa phương, việc làm người nói diễn đạt rõ ràng chậm b Kỹ cụ thể: Nghe hội thoại Nghe xác định chủ đề thảo luận nói chậm rõ ràng Nghe trình bày hội thoại Bước đầu hiểu nội dung nói ngắn đơn giản Nghe thông báo, hướng dẫn - Nắm bắt điểm thơng báo ngắn, đơn giản - Hiểu dẫn đơn giản - Qua luyện nghe, để điều chỉnh, cải thiện khả phát âm người học qua đối sánh với ngôn (trực tiếp hay ghi âm) phát với giọng đọc xác - Ổn định cho người học mối tương quan âm - chữ thông qua tiểu kỹ nghe (như: viết tả, nghe - viết, nghe - điền từ ) nhằm hỗ trợ người học phát triển khả nghe viết b Yêu cầu cần đạt được - Nhận biết thông tin phát ngơn, hội thoại hay ngơn có số lượng từ vựng vừa phải, cấu trúc đơn giản mở rộng; trả lời câu hỏi trực tiếp gián tiếp trình độ tương ứng - Nhận biết tự điều chỉnh phát âm từ song tiết, điệu cịn chưa hồn thiện; ghi lại tương đối xác cụm từ, phát ngôn đơn giản c Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện nghe để hoàn thiện phát âm tả - Nghe ghi lại cụm từ, câu, phát ngôn đơn giản cách sử dụng cụm từ học xuất hội thoại học - Nghe điền vào chỗ trống từ ngữ, cụm từ thông dụng, thường gặp, đặc biệt từ ngữ, cụm từ phát ngôn hỏi (như: Người nước nào? Mấy rồi? Bằng phương tiện gì? ) - Nghe viết lại nội dung ngôn ngắn: thoại hai người, đoạn văn, câu chuyện, kiện, Luyện nghe - hiểu - Luyện nghe để nhận biết qua việc miêu tả, đối sánh sở tương đồng khác biệt đối tượng để xác định đối tượng cần tìm có sở nét khác biệt nghe Ví dụ: lựa chọn đồ vật, tranh, chân dung nhân vật (17)thơng tin đơn giản người đó: tên, tuổi, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp, học hành, sở thích, nguyện vọng, quan hệ cá nhân, gia đình, - Luyện nghe hình thức nghe hành động theo yêu cầu nội dung nghe, - Luyện nghe nội dung ngôn ngắn chứa đựng thông tin liên quan đến sinh hoạt, đời sống ngày như: thơng báo tàu xe, giá hàng hóa, tên ăn, hóa đơn tốn, thời gian tàu, xe, máy bay cất cánh, hạ cánh, giá thuê nhà, thông báo học phí, thơng báo, mơ tả cơng việc - Luyện nghe xác định phương hướng, điểm cần đến, dẫn đường qua hội thoại ngắn hai người d Kiểm chứng kết quả - Kiểm chứng kết hoạt động dạy học qua trả lời người học hình thức luyện tập lớp - Kiểm chứng kết người học thông qua tập nhà - Có thể lấy thơng tin kết học tập người học qua kiểm tra nhỏ thường tổ chức vào cuối buổi học thực nội dung ôn tập e Học liệu - Các ngôn chứa đựng thông tin học liệu, ngôn ngữ đời sống để bổ sung, làm đa dạng hóa nguồn ngôn nghe, phải bảo đảm: - Phù hợp với mục đích yêu cầu người học - Hấp dẫn, đa dạng vừa sức với trình độ 2.2.2 Kỹ đọc a Kỹ chung: Đọc hiểu đoạn văn ngắn đơn giản vấn đề quen 2.2.2 Kỹ đọc: a Định hướng dạy học (18)thuộc, cụ thể, có khả sử dụng từ thường gặp công việc đời sống ngày b Kỹ cụ thể: Đọc lấy thông tin lập luận Xác định thông tin cụ thể văn đơn giản thư từ, quảng cáo viết ngắn mô tả kiện Đọc tìm thơng tin - Tìm thơng tin cụ thể, dễ xác định văn đơn giản thường gặp quảng cáo, thực đơn, danh mục tài liệu tham khảo thời gian biểu - Xác định thông tin cụ thể danh sách tìm thơng tin cần tìm (ví dụ: tìm số điện thoại loại dịch vụ danh bạ) - Hiểu kí hiệu thường gặp, biển báo, thông báo nơi công cộng, hay nơi làm việc Đọc thư từ, văn giao dịch - Hiểu nội dung thư từ cá nhân văn điện tử ngắn gọn, bản, đơn giản chủ đề quen thuộc - Hiểu quy định - Luyện đọc tập trung đọc mở rộng - Luyện tiểu kỹ đọc quan trọng thường dùng: + Nắm rõ ý tưởng văn bản, đoạn văn + Biết phát hiện, ghi chép chi tiết riêng, đặc biệt + Phát hiện, đánh dấu chỗ cần hay suy luận + Biết so sánh tương đồng, khác biệt mặt ngôn ngữ, nội dung văn đọc với vốn ngôn ngữ biết + Biết dựa vào ý văn ngữ cảnh để đoán trước nội dung đoạn, câu từ ngữ không quen b Yêu cầu cần đạt được Đọc, hiểu tìm thơng tin câu, đoạn văn ngắn tương ứng với bậc 2, có khả sử dụng từ thường gặp công việc đời sống ngày để trả lời câu hỏi trực tiếp gián tiếp trình độ tương ứng c Phương pháp phát triển kỹ năng - Luyện đọc, hiểu xác định thông tin cụ thể theo yêu cầu danh sách (số điện thoại danh bạ, giá tiền thứ cần mua, tìm địa mạng Internet, thời gian biểu) - Luyện đọc hiểu câu, nhóm câu, đoạn văn ngắn (chỉ dẫn giao thông, quảng cáo, biển báo đường, văn phòng), nhận biết nghĩa câu, liên kết nghĩa câu để hiểu đoạn văn - Luyện đọc văn ngắn, lấy thông tin hoạt động đời sống ngày như: hướng dẫn đơn thuốc, lịch trình du lịch, đặt vé tàu xe máy bay, thông báo giá thời hạn thuê nhà, thuê phòng khách sạn - Luyện đọc văn ngắn, hiểu ý tưởng văn như: nội quy phịng khách sạn, Email ngắn có nội dung thăm hỏi, thơng báo, mô tả công việc (19)diễn đạt ngôn ngữ đơn giản - Hiểu hướng dẫn đơn giản sử dụng thiết bị đời sống hàng ngày Đọc xử lý văn bản - Nhận viết lại từ ngữ đoạn câu ngắn từ văn - Viết lại văn ngắn trình bày dạng in viết tay giữa câu để hiểu nội dung đoạn văn văn ngắn - Luyện kỹ nhận biết từ, phát triển vốn từ qua việc luyện đọc mở rộng - Luyện đọc xử lý văn qua việc viết lại câu từ văn bản, viết văn vắn tắt vài ba câu để trả lời, ghi cho lịch sinh hoạt cá nhân d Kiểm chứng kết quả Lấy thông tin, nội dung, trả lời câu hỏi đặt ra, tóm tắt thơng tin e Học liệu Ngoài văn bản, thơng tin học liệu có sẵn theo chủ đề chương trình, tự chọn thêm văn thực tế sống làm đa dạng hóa nguồn văn đọc, phải bảo đảm: - Phù hợp với mục đích yêu cầu học viên - Hấp dẫn, đa dạng vừa sức 2.2.3 Kỹ nói a Kỹ chung: - Giao tiếp cách dễ dàng, chấp nhận được, bối cảnh cụ thể hội thoại ngắn (có người khác giúp cần thiết) - Có khả điều hành trao đổi đơn giản thường gặp mà không cần phải cố gắng nhiều - Có khả hỏi trả lời câu hỏi, trao đổi ý kiến thông tin chủ đề quen thuộc sinh hoạt 2.2.3 Kỹ nói: a Định hướng dạy học Tập trung vào luyện tập tiểu kỹ để phát triển lực nói Mỗi tiểu kỹ phải luyện tập phương pháp cụ thể b Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện nói tập trung sâu - Yêu cầu người học tạo lập chuỗi lời nói ngắn, thể khả kết hợp ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa để trả lời câu hỏi, biết kết hợp với người đối thoại mức tối thiểu (20)thường ngày - Giao tiếp đơn giản công việc - Xử lý trao đổi ngắn, trì nói chuyện theo cách b Kỹ cụ thể: Mô tả trải nghiệm cá nhân - Biết mơ tả gia đình, điều kiện sống, trình độ học vấn, cơng việc thân - Biết mô tả những hoạt động sống thường ngày tả người, địa điểm, công việc - Biết mơ tả kế hoạch, thói quen ngày, hoạt động khứ, sở thích, kinh nghiệm cá nhân Lập luận thảo luận - Xác định chủ đề thảo luận mà tham dự - Thực đáp ứng lời đề nghị - Thể đồng ý không đồng ý - Thảo luận vấn đề thực tế hàng ngày cách đơn giản nghe nói trực tiếp, chậm rõ ràng để nói chuỗi câu đơn giản dịch câu đơn giản - Các phương pháp cụ thể phát triển kỹ nói tập trung sâu gồm: + Luyện tập trả lời trực tiếp: nêu hình thức ngữ pháp cụ thể, yêu cầu biến đổi thành câu Phương pháp yêu cầu người học phải tạo lập câu ngữ pháp + Luyện tập đọc to: Việc đọc to có ích cho khả tạo lập lời nói cách toàn diện - Luyện ghe băng để giúp người học nhận diện nói âm, trọng âm, điệu, ngữ điệu Cũng dùng số cách luyện tập đơn giản, đọc văn ngắn như: - Đọc đoạn hội thoại xây dựng giống kịch với số người đọc khác - Đọc thông tin bảng, biểu Luyện nói hồn chỉnh câu, đoạn hội thoại bảng câu hỏi: - Yêu cầu điền hoàn chỉnh phiên hội thoại (lượt lời) bị lược bỏ đi, sau nghe nắm ý đoạn hội thoại - Có thể thay hình thức điền “bảng câu hỏi miệng” Người học yêu cầu trả lời loại thơng tin theo hình thức nói viết kết hợp nói lẫn viết Luyện nói theo tranh, ảnh gợi ý - Luyện nói theo tranh, ảnh gợi ý kèm theo nhằm kích thích hoạt động nói luyện tập tập trung sâu mở rộng Từ tranh, ảnh gợi ý người học miêu tả lại tranh - Việc nói theo tranh, ảnh cần quan tâm đến việc sử dụng ngữ pháp, từ vựng, tính mạch lạc, tính trơi chảy, cách phát âm người nói Luyện nói theo cặp (21)- Thảo luận việc cần làm đáp ứng điều Trình bày trước người nghe - Trình bày ngắn gọn thơng tin có chuẩn bị trước chủ đề quen thuộc ngày lý lời giải thích ngắn gọn cho quan điểm, kế hoạch hành động - Trả lời câu hỏi trực tiếp Nói có tương tác - Có khả giao tiếp, trao đổi vấn đề đơn giản, quen thuộc liên quan tới công việc sống ngày - Có khả giao tiếp dễ dàng hội thoại ngắn tình giao tiếp xác định Hội thoại - Xử lý giao tiếp xã hội ngắn - Sử dụng cách chào hỏi lịch sự, đơn giản thường ngày - Đưa ứng đáp lời mời, đề nghị, xin lỗi, cảm ơn - Nói điều thích bản giống nhau, khác vài chi tiết Một người học miêu tả bốn tranh, ảnh vài từ hay vài câu Người học thứ hai phải xác định tranh miêu tả tranh Luyện nói qua dịch Yêu cầu người học dịch nói tức đơn vị ngơn ngữ yêu cầu thực dịch hình thức viết Luyện tập trả lời câu hỏi (22)và khơng thích - Tham gia hội thoại ngắn tình quen thuộc, chủ đề mà quan tâm Giao dịch mua bán dịch vụ - Nói yêu cầu cung cấp hàng hóa dịch vụ ngày lại, chỗ ở, ăn uống, mua sắm - Có khả lấy thơng tin hàng hóa dịch vụ cửa hàng, ngân hàng - Có khả yêu cầu cung cấp thông tin hiểu thông tin liên quan tới số, khối lượng, giá cho hàng hóa, dịch vụ - Xử lý tình giao tiếp chỗ ở, ăn uống, giải trí mua sắm du lịch Phỏng vấn trả lời phỏng vấn - Có khả trả lời vấn khẳng định quan điểm lối nói đơn giản (23)chủ đề quen thuộc Độ chuẩn xác kỹ nói + Phát âm độ lưu loát - Phát âm rõ ràng, tương đối điệu sử dụng câu ngắn, người đối thoại phải yêu cầu nhắc lại - Có khả làm cho người đối thoại hiểu ý cách bổ sung chi tiết nhỏ, ngập ngừng, cắt ngắn ý khó khăn tìm cách diễn đạt lại + Sự phù hợp mặt ngôn ngữ xã hội - Sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp đơn giản học - Sử dụng số cách nói lịch có dùng từ xin, vâng, dạ, - Sử dụng số cách diễn đạt phù hợp chủ đề giao tiếp ngày - Có khả giao tiếp phù hợp với tình đơn giản gia đình, lớp học, cơng việc thơng thường 2.2.4 Kỹ viết a Kỹ chung: 2.2.4 Kỹ viết (24)Viết mệnh đề, câu đơn liên kết với các liên từ như: và, nhưng, b Kỹ cụ thể: Viết luận - Viết chuỗi cụm từ hay câu đơn giản thân gia đình mình, điều kiện sống, q trình học tập cơng việc công việc gần thân - Viết tiểu sử ngắn gọn người Viết có tương tác Viết ghi ngắn, sử dụng biểu mẫu vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm +Viết thư từ giao dịch Viết thư cá nhân đơn giản để cảm ơn xin lỗi + Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu - Viết tin nhắn ngắn, đơn giản - Viết ghi ngắn, đơn giản liên quan tới vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm Xử lý văn bản Luyện tập từ vựng - ngữ pháp để thể khả kết hợp sử dụng từ cách xác người học b Phương pháp phát triển kỹ năng Viết tả - Luyện viết tả luyện tập tương tác lời nói với chữ viết Người học phải nghe liên tục trình viết thể tả dấu câu đoạn nhiều đoạn văn Phương pháp thuộc loại tập trung sâu kỹ viết - Nghe - viết Đoạn văn đọc với nhịp độ bình thường sau đó, yêu cầu người học viết lại đoạn văn mà họ nghe nhớ Có thể đưa số từ khóa có đoạn nhằm gợi ý để người học hoàn thành đoạn văn Trong hai trường hợp, viết tả hay nghe viết coi trình tập trung sâu Người học phải tiếp thu nội dung đoạn văn bản, nhớ số cụm từ đơn vị từ vựng từ chìa khóa, sau đó, tái tạo lại câu chuyện từ, ngữ riêng Luyện tập hình thức chuyển đổi ngữ pháp Phương pháp để luyện khả ngữ pháp Một số kiểu luyện tập cần ý: Thay đổi phương thức biểu thị thời gian đoạn văn Chuyển đổi câu hỏi Thay câu nghi vấn câu tường thuật Liên kết hai câu thành câu Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp Chuyển câu chủ động thành câu bị động Luyện viết dựa vào tranh, ảnh Phương pháp gồm dạng cụ thể sau đây: (25)- Lựa chọn viết lại từ, ngữ đoạn quan trọng câu ngắn thành đoạn văn vừa phải, theo khả kinh nghiệm thân - Viết lại văn ngắn trình bày dạng in viết tay ánh vài hành động Yêu cầu người học viết câu ngắn hành động, nhân vật, - Miêu tả tranh, ảnh: miêu tả tranh, ảnh có dùng giới từ khơng gian phù hợp - Miêu tả theo thứ tự số tranh, ảnh: Một gồm từ đến tranh, ảnh miêu tả câu chuyện kích thích người học tạo lập văn viết Những tranh, ảnh cần đơn giản không đa nghĩa Nếu viết sử dụng đứng ngữ pháp đạt yêu cầu Luyện tập viết để phát triển từ vựng Phương pháp tập trung vào việc lựa chọn từ, xếp từ vào chỗ trống, xếp từ câu, sử dụng tiểu từ Ở trình độ bậc 2, người học có khả trả lời câu hỏi ngắn Trong bậc này, người học yêu cầu tạo đoạn văn mạch lạc Lựa chọn từ mắt xích chuỗi luyện tập viết trình độ Luyện tập viết cách xếp từ ngữ theo trật tự đúng Phương pháp thường yêu cầu xếp lại trật tự chuỗi từ hỗn độn thành câu Luyện tập viết yêu cầu hoàn chỉnh câu câu trả lời ngắn Phương pháp luyện tập trả lời ngắn kết hợp đọc viết Những luyện tập xếp từ đơn giản đến phức tạp Viết thư từ giao dịch Phương pháp gồm hoạt động cụ thể như: - Rèn luyện nguyên tắc viết thư - Rèn luyện kỹ định dạng thư nói chung - Rèn luyện viết lời chào mở đầu thư (26)BẬC 3 1 MỤC TIÊU Hiểu ý đoạn văn hay phát biểu chuẩn mực, rõ ràng chủ đề quen thuộc công việc, trường học, giải trí Có khả xử lý hầu hết tình xảy ra, viết đoạn văn đơn giản liên quan đến chủ đề quen thuộc quan tâm Mô tả kinh nghiệm, kiện, mong muốn, trình bày ngắn gọn lý do, giải thích ý kiến kế hoạch 2 NỘI DUNG CỤ THỂ Mức độ cần đạt Nội dung 2.1 Ngôn ngữ a Tiêu chí chung: - Có đủ vốn từ để miêu tả tình bất ngờ, ngồi dự định trước - Có đủ vốn từ để giải thích rõ ràng thể suy nghĩ thân điểm chính, quan trọng vấn đề trừu tượng hay thuộc văn hóa (như âm nhạc, điện ảnh ) - Có đủ vốn từ để diễn đạt mong muốn thân, dù cảm thấy chưa tự tin hay có chỗ cách diễn đạt dài dòng (do hạn chế vốn từ) chủ đề như: gia đình, sở thích, đam mê, cơng việc, du lịch, kiện diễn b Tiêu chí ngữ âm: - Phát âm rõ ràng, từ ngữ, điệu, phân biệt phụ âm, nguyên âm khó (như ngun âm đơi, vần có âm 2.1 Ngữ liệu Gồm ba nhóm chủ đề: nhóm chủ đề thuộc phạm vi cá nhân, nhóm chủ đề thuộc phạm vi xã hội nhóm chủ đề thuộc phạm vi cơng việc, nghề nghiệp Các chủ điểm chính: 33 Thăm hỏi; 34 Dạy học tiếng Việt nước ngoài; 35 Người Việt Nam nước ngoài; 36 Giao lưu kết bạn với người Việt bốn phương; 37 Đám cưới Việt Nam; 38 Chợ trung tâm thương mại; 39 Tham quan làng nghề; 40 Thăm bảo tàng; 41 Dịch vụ cho người Việt nước ngoài; 42 Thuê nhà; 43 Cuộc sống gia đình; 44 Giải trí; 45 Nghề kinh doanh; 46 Viễn thông Internet; 47 Công đổi Việt Nam; 48 Viết thư. a Ngữ âm: - Sự biến đổi điệu lời nói - Trọng âm từ ghép đẳng lập - Trọng âm từ ghép phụ - Các biến thể âm cuối [- ng/ -nh, - c / -ch] phát âm tả chúng (27)đệm, nguyên âm [ngắn/dài], biến thể âm cuối [-ng /-nh, -c /-ch] Hiểu thể tả từ ngữ - Thể tương đối dễ nghe/ hiểu mặt ngữ âm câu dài, câu phức cịn có lỗi phát âm, đặc biệt điệu, trọng âm (trong từ ghép, ngữ đoạn) - Có thể viết lại tương đối đầy đủ xác đoạn ngơn bản, thoại với - lượt lời, câu chuyện ngắn hay phát biểu có nội dung quen thuộc có độ dài khoảng 100 - 150 tiếng c Tiêu chí từ vựng: - Có đủ vốn từ để diễn đạt chủ đề liên quan đến thân như: gia đình, thói quen, sở thích, cơng việc, đời sống ngày, kiện diễn - Có khả làm chủ vốn từ vựng trình độ sơ cấp d Tiêu chí ngữ pháp: - Giao tiếp cách xác ngữ cảnh quen thuộc - Có khả kiểm sốt ngữ pháp tốt, thể rõ ràng ý muốn truyền đạt - Sử dụng xác kiểu câu thường dùng liên quan tới tình quen thuộc b Từ vựng: Các từ vựng liên quan đến chủ đề: Công việc; Học tập; Dịch vụ; Khí hậu; Giao thơng; Thành phố; Nơng thơn; Địa lý; Vùng miền; Môi trường c Ngữ pháp: gồm M1 (4 nội dung), M2 (4 nội dung), M3 (4 nội dung) M4 (3 nội dung ôn tập, kiểm tra, đánh giá) Nội dung 31: Tính từ + ra/lên /đi /lại (Dạo này, chị có vẻ béo ra); Động từ + /được /thấy - nhấn mạnh kết hành động (Anh vừa tìm việc làm mới); tận, tận nơi, tận tay (Tôi đưa thư anh tới tận tay ơng ấy); gọi (Cháu có chút quà gọi để biếu hai bác ) Nội dung 32: Động từ khuyên, bảo, sai, nhắc, dặn, nhắn (Bố khuyên nên thi vào trường đại học Y); đa số /hầu hết (Đa số học sinh trung học thi đại học); khơng mà cịn /mà (Khơng học sinh mà bố mẹ lo lắng cho kỳ thi); chí /ngay cả (Ngay tơi cịn khơng biết sau làm việc gì); cuối câu (Họ người Việt đấy!). Nội dung 33: tự lấy (Ở Mỹ nhiều sinh viên phải tự kiếm tiền để trả học phí lấy); /cũng /thơi được; có ý nghĩa nhấn mạnh; từ thời gian: hôm, ngày, ban, buổi (Ban ngày học, buổi tối bar); /nhé (Sinh viên Tây vất vả nhỉ!). Nội dung 34: Hóa là, thành (Tôi nghiên cứu về Việt Nam thành thích bảo tàng); có đâu! (Trước sang đây, tơi có biết Việt Nam đâu!); hẳn, hẳn là; vốn, vốn (Tôi vốn không thích lịch sử); nào , (Hà Nội có nhiều bảo tàng lắm, là bảo tàng lịch sử, bảo tàng phụ nữ ); nghe nói (Tơi nghe nói nhiều bảo tàng Dân tộc học) (28)Nội dung 36: Không không (Ở Việt Nam, không ai khơng biết đến hồ Hồn Kiếm); chỉ, mỗi, có + số (Thị trấn có chợ); + số; hồi (Hồi nhỏ, thường bố đưa đến chơi nơi này); bao nhiêu (muốn mua được); thành ngữ so sánh (Nhờ kinh tế phát triển, trung tâm thương mại mọc lên nấm) Nội dung 37: Coi /là (Chị coi ông bố); khơng + động từ/tính từ + (Tôi mấy đồ thủ công mỹ nghệ); tính từ khái quát (Những sản phẩm trưng bày gọn gàng, đẹp mắt giá); trông /thấy /nhìn /quan sát /theo dõi /chứng kiến (Tơi đã tận mắt chứng kiến cách làm sản phẩm gốm); thà cịn (Họ chết đói cịn phải bỏ nghề). Nội dung 38: E, ngại, lo, sợ /rằng (Anh chưa quen ăn đường phố, tơi sợ anh bị đau bụng thôi); chừng A B; khơng /khơng (Anh gọi đồ ăn nhiều quá, ăn không xuể); /đến mức (Tôi no đến mức không đứng lên rồi) Nội dung 39: Hẳn /hẳn (Hẳn dịch vụ cho Tây phải đắt rồi); /ấy (Anh th xe tơi tính tiền xe nấy); đâu (Chỗ anh đâu ngồi đấy); Danh từ + được; miễn (Món được, miễn ngon) Nội dung 40: Vay, mượn, nhận, lấy, mang, đưa (Mùa này, đâu chị nhớ mang áo mưa nhé!); (Thà tốn chút tiền điện cịn chịu nóng Việt Nam); hơn, non, gần (Tiền đặt cọc non nửa tiền thuê nhà); vừa (Nhà vừa dọn nhà đến hỏi thuê rồi) (29)sau cậu lấy làm hối hận ); này (Ở Hà Nội anh cà phê này, mua sắm này, xem phim này); tính từ lặp (Nhiều lúc buồn buồn vào quán gọi cốc cà phê ngồi nhâm nhi) Nội dung 43: Cách đọc phân số, phần trăm, phần nghìn (Trong kinh doanh, may mắn chiếm 1%); không hề, chẳng (Tơi khơng gia đình giúp đỡ); khiến, làm/ khiến cho, làm cho (Anh khiến cho chị đau khổ); ngày, hôm, bữa, lúc, khi, hồi, ban (công việc khiến suy nghĩ ban ngày ban đêm); mỗi, (Mỗi doanh nghiệp cần lấy chữ tín làm trọng) Nội dung 44: Dám, định, toan (Cô dám làm điều); sự, việc, cuộc, nỗi, niềm (việc làm, nỗi đau, học tập ); liền, ngay, (Đi học ăn cơm ngay); hết A đến B (Là người ham việc, anh làm hết việc đến việc khác); không/chưa + động từ + một + (Anh ta chưa yêu cô gái cả). Nội dung 45: Do, nhờ (Ngôi nhà bị đổ bão); danh từ khái quát (nhà cửa, phố phường ); bao nhiêu nhiêu (càng nói sai nhiêu); mà + động từ (Người Việt nói nhanh q! Tơi mà nghe được); cơ/cơ mà (Anh “Tây” mà) 2.2 Kỹ giao tiếp 2.2.1 Kỹ nghe: a Kỹ chung: - Nghe hiểu thông tin thực tế đơn giản chủ đề chung, có liên quan đến sống ngày công việc cụ thể, tin tức chung tin tức chi tiết phát biểu trình bày rõ ràng giọng quen thuộc - Nghe hiểu điểm phát biểu rõ ràng vấn đề quen thuộc, 2.2 Giảng dạy phát triển kỹ năng 2.2.1 Kỹ nghe: a Định hướng giảng dạy - Luyện nghe chủ yếu nhằm vào khả nghe để hiểu ý hay nội dung từ ngơn (nói đọc), hiểu ý số chương trình đài phát thanh, truyền hình, chương trình thời sự, vấn, phóng có hình ảnh minh họa , nghe lại hai, ba lần (30)thường gặp công việc, trường học, khu giải trí, câu chuyện ngắn đơn giản b Kỹ cụ thể: Nghe hội thoại Hiểu ý hội thoại mở rộng nói rõ ràng ngơn ngữ chuẩn mực Nghe trình bày hội thoại - Theo dõi hiểu nội dung nói ngắn, đơn giản chủ đề quen thuộc phương ngữ phổ thông, rõ ràng - Theo dõi hiểu giảng hay nói chuyện đề tài quen thuộc phạm vi chuyên môn diễn đạt cách đơn giản rõ ràng - Hiểu ý hội thoại mở rộng nói rõ ràng ngôn ngữ chuẩn mực Nghe thông báo, hướng dẫn - Hiểu, làm theo thông tin kỹ thuật đơn giản như: hướng dẫn sử dụng thiết bị thông thường - Hiểu dẫn chi tiết, ví dụ: hướng dẫn giao thơng Nghe đài xem truyền hình - Hiểu ý chương trình những từ ngữ quen thuộc chủ đề giao tiếp ngày, mở rộng hơn, thời tiết, khí hậu, ẩm thực, du lịch, giải trí, thể thao tương ứng với vốn từ bậc - Về ngữ pháp, ngôn nghe thể cụm từ, kiểu câu đơn mở rộng, câu phức hai mệnh đề liên kết với qua cặp từ nối, phát ngôn có độ khó vừa phải, tương ứng với tri kiến thức ngữ pháp bậc - Từng bước luyện cho người học tự điều chỉnh, cải thiện phát âm (khi đọc nói) họ, ví dụ: điệu ngữ lưu, trọng âm từ ghép (qua so sánh với giọng nói đọc xác phát trực tiếp ghi âm) - Đảm bảo nguyên tắc: bước thực từ dễ đến khó - Luyện tập cho người học tiểu kỹ nghe, như: + Tập trung vào từ ngữ nhấn mạnh, phát âm rõ ràng + Ghi lại từ ngữ quen thuộc, biết (vừa nghe vừa ghi) + Phát hiện, đánh dấu chi tiết quan trọng, suy luận + Biết dựa vào ngữ cảnh, tính logic để đốn nội dung q trình nghe b Yêu cầu cần đạt được - Nghe, hiểu ý chính, hay nội dung thoại mở rộng mức vừa phải người Việt - Theo dõi hiểu nội dung nói chuyện ngắn mạch lạc, đơn giản cấu trúc, có liên quan đến chủ đề quen thuộc (31)điểm tin đài phát chương trình truyền thời sự, vấn, phóng có hình ảnh minh họa với nội dung diễn đạt rõ ràng ngôn ngữ đơn giản - Nắm bắt ý chương hình phát thanh, truyền hình đề tài quen thuộc, diễn đạt tương đối chậm rõ ràng dung thông báo đề nghị, yêu cầu người nghe thực hiện, tin tức thời ngắn có hình ảnh minh họa c Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện nghe để phát triển kỹ đọc, nói viết: - Nghe viết lại danh sách từ ghép, hướng dẫn người học xác định trọng âm luyện đọc, nói theo trọng âm - Nghe viết lại nội dung ngơn ngắn, thoại hai người Việt, đoạn văn, câu chuyện, chí miêu tả kiện, hay lịch trình chuyến , hướng dẫn người học viết tóm tắt lại nội dung (phát triển kỹ viết) Luyện nghe - hiểu: - Luyện nghe hiểu để xác định thông tin cụ thể văn ngắn đơn xin học, điền vào chỗ trống loại mẫu đơn từ thông thường, xác định từ ngữ loại, khác loại loạt từ, phân biệt loại sản phẩm (nông nghiệp, cơng nghiệp, ngư nghiệp ) - Luyện nghe tìm ý cần lựa chọn thoại vừa phải (6-8 lượt lời) người Việt (về thông tin thời tiết, lịch thi cử, thay đổi thời khóa biểu, thư chúc mừng, tin vắn điểm tin báo chí, email trao đổi cơng việc chứa thơng tin cần trả lời ) xác định ý ngơn - Luyện nghe tìm ý ngôn chứa thông tin cụ thể, tường minh diễn đạt từ vựng cấu trúc ngữ pháp bậc 3, số thơng tin nói có nhiễu - Luyện nghe ngôn thông báo, hướng dẫn, dẫn cách sử dụng thiết bị thông thường, hay cách chế biến thức ăn, đồ uống , cách pha trà, cà phê, thay bóng đèn, vệ sinh tủ lạnh, bảo dưỡng máy điều hịa, bình nóng lạnh (32)theo dõi hiểu nội dung hay ý đoạn ngơn - Luyện nghe kết hợp xem hình ảnh minh họa đoạn tin tức đài phát thanh, truyền hình (thời tiết, thời sự, vấn, phóng ) có định hướng lựa chọn - Có thể mở rộng chủ đề nghe để luyện tập kỹ nghe hiểu tìm ý chính, xác định nội dung đoạn ngơn d Kiểm chứng kết quả - Kiểm chứng lực phát âm qua lực đọc từ ngữ, hội thoại, đọc lớp viết tả - Kiểm chứng qua nội dung trả lời câu hỏi giảng viên viết lại ý bài, tóm tắt thông tin bài, tập nhà thường tổ chức vào cuối buổi học thực nội dung ôn tập e Học liệu - Ngồi ngơn chứa đựng thơng tin có sẵn học liệu theo chủ đề chương trình, cần bổ sung thêm ngơn thực sống để, làm đa dạng hóa nguồn ngôn nghe - Các ngôn luyện nghe cần có nội dung rõ ràng, diễn đạt đơn giản, hiển ngôn thể giọng phổ thông, tốc độ đọc nói vừa phải 2.2.2 Kỹ đọc a Kỹ chung: Đọc hiểu văn chứa đựng thông tin rõ ràng chủ đề liên quan đến chuyên ngành lĩnh vực u thích, quan tâm b Kỹ đọc cụ thể: 2.2.2 Kỹ đọc a Định hướng giảng dạy - Luyện đọc để lấy thông tin từ văn dài độ khó cao so với bậc 2, lựa chọn phù hợp với bước thực định hướng giảng dạy (từ dễ đến khó hơn) (33)Đọc lấy thông tin lập luận - Xác định kết luận văn nghị luận rõ ràng - Nhận diện mạch lập luận văn đọc, không thiết phải thật chi tiết Đọc tìm thơng tin Nhận hiểu thơng tin có liên quan văn bản, tài liệu sử dụng ngày như: thư từ, thông tin quảng cáo văn ngắn Đọc thư từ, văn giao dịch - Hiểu đoạn mô tả kiện, cảm xúc lời chúc thư từ cá nhân, đủ để đáp lại người viết - Hiểu hướng dẫn sử dụng viết rõ ràng, mạch lạc cho thiết bị cụ thể Đọc xử lý văn bản - Đối chiếu đoạn thông tin ngắn từ số nguồn viết tóm tắt nội dung - Diễn đạt lại đoạn văn ngắn theo cách đơn giản, sử dụng từ ngữ cấu trúc cụm từ, câu văn gốc - Luyện tiểu kỹ đọc: + Nắm rõ ý tưởng văn bản, đoạn văn + Phát hiện, ghi chép chi tiết riêng, đặc biệt + Phát hiện, đánh dấu chỗ cần/có thể suy luận + So sánh tương đồng, khác biệt mặt ngôn ngữ, nội dung văn đọc với vốn ngôn ngữ biết + Dựa vào ý văn ngữ cảnh để đốn trước nội dung đoạn, câu từ ngữ không quen b Yêu cầu cần đạt được Đọc, hiểu tìm thơng tin văn ngắn tương ứng với bậc 3, có khả sử dụng từ ngữ, câu thích hợp, khơng khó để trả lời câu hỏi trực tiếp gián tiếp trình độ tương ứng c Phương pháp phát triển kỹ năng - Luyện đọc, hiểu xác định thông tin cụ thể văn ngắn đơn xin học, điền chỗ trống loại mẫu đơn thông thường ngày - Luyện đọc, hiểu đoạn mô tả kiện, cảm xúc, thư ngắn lời chúc thư từ cá nhân, thư từ giao dịch công việc đơn giản, thông báo đơn giản việc học hành, nhà ở, thơng báo tốn tiền loại dịch vụ qua nhận biết nghĩa câu, liên kết nghĩa câu để hiểu nghĩa chung văn bản, nhận biết thông tin tường minh văn để viết trả lời ngắn (34)câu, đoạn ngắn - Luyện đọc hiểu văn có thông tin cụ thể, tường minh diễn đạt từ vựng cấu trúc ngữ pháp bậc 3, đồng thời có số thơng tin diễn đạt cách nói khác - Luyện đọc hiểu, nhận biết cấu trúc khái quát văn bản, ý đoạn liên kết ý đoạn - Luyện kỹ nhận biết từ, phát triển vốn từ qua việc luyện đọc mở rộng - Luyện đọc hiểu, xử lý văn bản: phát hiểu đoạn thơng tin ngắn, tóm tắt nội dung thông tin Dùng từ ngữ, câu diễn đạt lại đoạn văn ngắn văn gốc theo cách đơn giản d Kiểm chứng kết quả Lấy thông tin, nội dung, trả lời câu hỏi đặt viết lại ý bài, tóm tắt thơng tin e Học liệu Các văn bản, thông tin học liệu cung cấp sẵn theo chủ đề chương trình Lựa chọn văn thực sống phù hợp với mục đích yêu cầu, có tính hấp dẫn, đa dạng vừa sức 2.2.3 Kỹ nói a Kỹ chung: - Giao tiếp cách tự tin vấn đề quen thuộc khơng quen thuộc có liên quan đến sở thích, học tập, việc làm - Trao đổi, kiểm tra xác nhận thông tin, xử lý tình 2.2.3 Kỹ nói a Định hướng dạy học: - Tập trung vào luyện nói qua hỏi đáp (35)huống gặp giải thích lý vấn đề - Bày tỏ suy nghĩ chủ đề trừu tượng, chủ đề văn hóa như: phim ảnh, sách báo, âm nhạc - Dùng ngơn ngữ đơn giản để xử lý tình phát sinh sinh hoạt - Tham gia vào trị chuyện chủ đề quen thuộc, khơng chuẩn bị trước, thể ý kiến cá nhân, quan tâm Ví dụ: gia đình, sở thích, công việc, du lịch kiện b Kỹ nói cụ thể: Mơ tả trải nghiệm - Mô tả chủ đề quen thuộc lĩnh vực quan tâm cách đơn giản - Mơ tả lối nói đơn giản câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi thuộc chủ đề quen thuộc - Kể chi tiết trải nghiệm thân, nội dung sách, phim cảm xúc - Nói ước mơ, hi vọng, kiện có thật có tính tưởng tượng Lập luận thảo luận - Thảo luận cách rõ ràng, củng cố quan điểm lập luận được tình gặp giải thích lý vấn đề, bày tỏ suy nghĩ chủ đề trừu tượng, chủ đề văn hóa (Khi hỏi đáp ngữ đoạn kích thích gợi câu đáp câu hỏi/ câu hỏi lại ) b Phương pháp phát triển kỹ năng: Luyện tập hỏi trả lời - Sử dụng câu hỏi đóng câu hỏi mở Luyện tập hỏi trả lời gồm câu hỏi Có thể hỏi từ câu hỏi đơn giản, tới câu hỏi phức tạp - Câu hỏi tập trung sâu: Xác định trước câu trả lời đúng, xác thực Hoặc tạo hội để người học đưa nhiều câu trả lời khác Cần kết hợp nội dung văn với khả ngữ pháp câu hỏi Mỗi câu hỏi cần nằm câu hỏi có liên quan với Sự liên kết phát ngôn luôn làm cho câu hỏi phải thay đổi cho phù hợp Chính vậy, có câu hỏi nằm dự kiến gợi ý từ người học Luyện tập dẫn hướng dẫn lời Luyện tập qua dẫn, hướng dẫn như: dẫn cách khởi động máy, hướng dẫn làm nem, nấu phở Nhiệm vụ luyện tập dẫn phải cung cấp lời hướng dẫn miệng, hoạt động hướng dẫn thông thường Việc sử dụng câu kích thích loại luyện tập tạo hội cho người học dùng nhiều kiểu loại câu mà họ biết Luyện tập kể lại (36)ví dụ minh họa thích hợp - Trình bày suy nghĩ chủ đề trừu tượng hay chủ đề văn hóa như: âm nhạc, phim ảnh - Giải thích lý cho vấn đề - Đưa nhận xét ngắn gọn quan điểm người khác - Bày tỏ niềm tin, ý kiến, tán thành bất đồng cách lịch Trình bày trước người nghe - Trình bày rõ ràng thuyết trình đơn giản, chuẩn bị trước chủ đề quen thuộc lĩnh vực mà thân quan tâm, để người nghe dễ dàng theo dõi; điểm giải thích với độ xác hợp lý - Trả lời câu hỏi trình bày, phải hỏi lại chưa hiểu Nói có tương tác + Mô tả chung kỹ nói có tương tác - Có khả sử dụng ngôn ngữ đơn giản để xử lý hầu hết tình thường phát sinh du lịch (37)hiện quan điểm cá nhân trao đổi thông tin chủ đề quen thuộc sống ngày - Giao tiếp tương đối tự tin vấn đề quen thuộc không quen thuộc liên quan tới lĩnh vực chun mơn lĩnh vực quan tâm - Trao đổi, kiểm tra, xác nhận thông tin xử lý tình gặp - Bày tỏ suy nghĩ chủ đề văn hóa, có tính trừu tượng phim ảnh, âm nhạc + Hội thoại - Tham gia vào hội thoại chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, đơi lúc cịn khó khăn muốn thể xác điều muốn nói - Thực hội thoại ngày, trực tiếp phải hỏi lại từ cụm từ cụ thể - Diễn đạt cảm xúc ứng xử trước cảm xúc ngạc nhiên, vui, buồn, quan tâm thờ (38)- Xử lý tình bất thường cửa hàng, bưu điện, ngân hàng : trả lại hàng khiếu nại sản phẩm - Giải thích vấn đề phát sinh làm rõ nguyên nhân để nhà cung cấp dịch vụ khách hàng phải nhượng Phỏng vấn trả lời vấn - Cung cấp thông tin cụ thể cần thiết vấn hay tham khảo ý kiến, ví dụ: mơ tả triệu chứng khám bệnh, độ xác cịn hạn chế - Phỏng vấn người khác (có chuẩn bị trước), kiểm tra xác nhận thông tin, đơi phải u cầu người nói nói lại - Có số ý mới, ý khác vấn, tham khảo ý kiến, ví dụ: đưa chủ đề - Có khả dùng bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn để dễ dàng thực vấn có cấu trúc kịch sẵn Độ chuẩn xác kỹ nói + Phát âm độ lưu lốt - Phát âm rõ ràng, điệu, phân biệt phụ âm khó như: g, t, th, kh, ng nguyên âm đôi, âm đệm, vần khó phát âm (39)+Sự phù hợp mặt ngôn ngữ xã hội - Sử dụng tương đối xác vốn từ vựng, ngữ pháp - Giao tiếp nhiều tình thơng thường, sử dụng ngơn ngữ phù hợp - Sử dụng tương đối xác cách nói lịch có ứng đáp phù hợp với tình giao tiếp ngày 2.2.4 Kỹ viết a Kỹ chung: Viết đoạn, đơn giản, có tính liên kết chủ đề quen thuộc lĩnh vực mà quan tâm theo trật tự logic định b Kỹ cụ thể: Viết luận: - Miêu tả chi tiết, dễ hiểu chủ đề quen thuộc lĩnh vực quan tâm - Viết đơn giản, có liên kết trải nghiệm, miêu tả cảm xúc phản ứng - Miêu tả kiện, chuyến gần (thật giả tưởng) - Viết để kể lại câu chuyện 2.2.4 Kỹ viết a Định hướng giảng dạy Tập trung vào luyện viết đoạn văn văn thông thường luyện viết báo cáo, tiểu luận b Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện viết đoạn văn văn thơng thường Kiểu luyện tập địi hỏi người dạy cần ý số phương pháp kiểu luyện tập - Luyện viết câu chủ đề - Luyện phát triển chủ đề bên đoạn văn - Luyện phát triển ý tưởng bên đoạn văn Bốn tiêu chí cần áp dụng luyện đánh giá chất lượng viết đoạn văn + Cách thể ý tưởng rõ ràng (40)Viết báo cáo tiểu luận: - Viết luận ngắn gọn, đơn giản chủ đề quan tâm - Tóm tắt báo cáo trình bày ý kiến đánh giá thơng tin thu từ thực tế tích lũy vấn đề quen thuộc ngày - Viết báo cáo ngắn gọn theo định dạng chuẩn, cung cấp thông tin thực tế nêu lý cho ý kiến đưa báo cáo Viết có tương tác: + Mơ tả chung kỹ viết có tương tác - Truyền đạt thông tin, ý kiến chủ đề cụ thể trừu tượng, kiểm tra thông tin giải thích vấn đề cách hợp lý - Có khả viết thư, ghi chép cá nhân theo yêu cầu truyền đạt thông tin đơn giản có liên quan trực tiếp với luận điểm cho quan trọng + Viết thư từ giao dịch - Viết thư cá nhân mô tả chi tiết kinh nghiệm, cảm xúc, kiện - Viết thư từ giao dịch mức cung cấp thơng tin cá nhân, trình bày suy nghĩ chủ đề liên quan đến công việc, học + Có hiệu tác động chỉnh thể - Luyện tập phát triển ý tưởng ý tưởng chứng minh thông qua đoạn văn: Những tiêu chí dùng để xem xét viết có nhiều đoạn văn: + Đáp ứng yêu cầu chủ đề, ý tưởng chính, mục đích + Tổ chức phát triển ý tưởng cần triển khai + Dùng ý tưởng, chi tiết thích hợp để minh hoạ cho ý tưởng đề cập Luyện viết báo cáo tiểu luận Những loại luyện tập điển hình là: - Trả lời số câu hỏi văn đọc Văn đọc báo truyện ngắn - Tóm tắt báo truyện ngắn - Viết tường thuật ngắn miêu tả ngắn - Giải thích bảng, biểu đồ sơ đồ Các phương pháp luyện viết gồm: - Luyện tập viết giải thích Chỉ cho người học hiểu tầm quan trọng việc giải thích Trong hay đoạn giải thích người học u cầu trình bày nội dung giải thích truyền thông báo theo cách khác nhau; đồng thời luyện tập tổ chức văn bản, ngữ pháp từ vựng - Luyện tập viết có câu hỏi hướng dẫn (41)tập chủ đề văn hóa, âm nhạc, phim ảnh Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu - Viết thơng báo đơn giản có nội dung liên quan tới bạn bè, nhân viên dịch vụ, giáo viên người thường gặp ngày, đồng thời làm rõ điểm quan trọng thông báo - Viết thơng báo có nội dung u cầu giải thích vấn đề cụ thể Xử lý văn bản - Tập hợp thơng tin ngắn từ số nguồn tóm tắt lại thơng tin cho người khác - Diễn đạt lại cách đơn giản đoạn văn ngắn, hành văn giữ trình tự kiện văn gốc Độ xác tả Viết đoạn văn dễ hiểu có tả, dấu câu, bố cục đoạn đủ đúng, rõ lập khung trật tự ý tưởng Những viết có độ dài hai ba đoạn Những câu hỏi thường dùng để gợi ý cho người viết - Luyện tập viết theo đề cương Đề cương tạo từ việc đọc trước, thảo luận trước, miêu tả nhiều, hay cung cấp Đề cương giúp cho người học phát triển logic ý tưởng đặt từ trước Luyện tập viết thư từ giao dịch Gồm phương pháp luyện cụ thể như: - Luyện viết thư giới thiệu với người bạn quen - Luyện kỹ viết thư trình bày cảm nhận văn hóa, âm nhạc, phim ảnh - Luyện viết thư xin lỗi - Luyện viết thư chia buồn - Luyện viết thư chúc mừng - Luyện viết thư mời BẬC 4 1 MỤC TIÊU (42)nhau nêu quan điểm vấn đề; ưu điểm, nhược điểm phương án lựa chọn khác 2 NỘI DUNG CỤ THỂ Mức độ cần đạt Nội dung 2.1 Ngôn ngữ a Tiêu chí chung: - Có khả diễn đạt thân cách rõ ràng, mạch lạc - Có đủ vốn từ để bày tỏ quan điểm triển khai lập luận cách rõ ràng - Có khả sử dụng vài kiểu câu phức tạp để diễn đạt b Tiêu chí ngữ âm: - Phát âm rõ ràng, cao độ, ngữ điệu tương đối tự nhiên - Giao tiếp dễ dàng tương đối lưu loát, kể nói đoạn dài phức tạp - Đọc, nói ngắt ngữ đoạn để bảo đảm rõ nghĩa - Viết đoạn văn mạch lạc, dễ hiểu, có bố cục phân đoạn theo chuẩn mực Tuy nhiên, tả dấu câu chưa xác tuyệt đối 2.1 Ngữ liệu Gồm ba nhóm chủ đề: nhóm chủ đề thuộc phạm vi cá nhân, nhóm chủ đề thuộc phạm vi xã hội nhóm chủ đề thuộc phạm vi cơng việc, nghề nghiệp Các chủ điểm chính: 49 Khách khứa; 50 Thời trang; 51 Hợp tác - đầu tư; 52 Báo chí Việt Nam; 53 Uống trà người Việt Nam; 54 Bữa cơm gia đình người Việt; 55 Làng quê Việt Nam; 56 Phở Hà Nội; 57 Sài Gịn - Thành phố Hồ Chí Minh; 58 Di tích lịch sử; 59 Tết Nguyên đán; 60 Đặc sản Việt Nam; 61 Truyện dân gian/ Trò chơi dân gian; 62 Âm nhạc truyền thống; 63 Tính cách người Việt; 64 Tiếng Việt. a Ngữ âm: - Trọng âm tổ hợp song tiết (hai tiếng) - Trọng âm câu nói - Trọng âm logic để ngắt ngữ đoạn, để bảo đảm rõ nghĩa b Từ vựng: Các từ vựng liên quan đến chủ đề: Công việc; Học tập; Dịch vụ; Khí hậu; Giao thơng; Thành phố; Nông thôn; Địa lý; Vùng miền; Môi trường (43)c Tiêu chí từ vựng: - Có vốn từ rộng để diễn đạt hầu hết nội dung chuyên môn chủ đề chung - Có khả thay từ cách linh hoạt để tránh trùng lặp từ nói, viết - Sử dụng từ ngữ xác đạt mức cao, đơi chỗ cịn lỗi diễn đạt lựa chọn từ chưa đúng, không gây trở ngại cho q trình giao tiếp d Tiêu chí ngữ pháp - Kiểm sốt ngữ pháp tốt Đơi mắc lỗi nhỏ sử dụng cấu trúc câu thường có khả tự sửa chữa xem lại - Không mắc lỗi dẫn đến hiểu lầm Nội dung 47: Giới từ: cho, (Hà Nội đặc biệt đối với người Việt Nam); phát + động từ/tính từ (Những trái sấu non xanh khiến người ta phát thèm); chẳng (Dù ăn sơn hào hải vị, người Hà Nội cũng chẳng quên quà vặt vỉa hè); mới (Mãi đến năm 2003, người ta khôi phục Thái Học Viện) Nội dung 48: Thời gian, chủ ngữ + + động từ (Từ xưa, Sài Gòn mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đơng); mang, vác, đội, đeo (Người ta nhìn thấy đủ loại khách du lịch mang, vác, đội, đeo hành lý đường tìm khách sạn ); đồng thời/ thay (Thay ăn nhà hàng sang trọng, bạn tìm đến quán bình dân nhan nhản khắp phố); khơng, (Nếu anh khơng thử món này coi chưa đến Sài Gịn); ngun, từng, vốn (Khu vực đất tư nhân hiến tặng thành phố để xây bảo tàng) Nội dung 49: Trừ, kể (Lăng Bác Hồ mở cửa tất ngày trừ thứ hai); trên, ý nghĩa xấp xỉ (Hà Nội có trên 1000 ngơi chùa cổ); nhiều mang ý nghĩa tương đối, không xác định; , + (câu); + động từ của + câu (Được quan tâm đầu tư quyền địa phương, di tích bảo tồn tu hàng năm) Nội dung 50: Sao mà thể; có khác (Đường phố ngày Tết có khác, mà đơng thế!); gì, cịn (Hơm 30 Tết cịn gì!); nên (Tết năm nóng nên) Nội dung 51: Từ để hỏi + mà khơng động từ/ tính từ (Ai mà khơng biết đến nem rán Việt Nam); khơng lấy làm + tính từ (Khi ăn sầu riêng, số người không lấy gì làm hồ hởi mùi vị đặc biệt nó); + từ để hỏi + hết (Hơn hết, đến thưởng thức trái cây miệt vườn miền Tây); A B (Tơi nhìn thấy mà nước miếng chảy ra); tính từ + làm sao! (Cơ đẹp làm sao!) (44)Nội dung 53: Động từ + chủ ngữ + động từ (Nghe Dạ cổ hoài lang, người ta lại nhớ đến câu chuyện cảm động tình cảm vợ chồng xa xưa); từ láy tượng thanh: thánh thót, réo rắt; lấy + danh từ + làm (Người ta lấy dân ca làm chất liệu để sáng tác hát dân ca đương đại) Nội dung 54: Có đâu (Tơi có nói đâu!); + danh từ (Phụ nữ thường bị nói miệng); nói nói, (Nói gì nói, đàn ơng Việt có nhiều người gia trưởng, bảo thủ); cách tạo động từ: A + hóa (Sau thời gian, tơi bị Việt Nam hoá rồi!); , chủ ngữ + động từ (Là niên sống thời đại tồn cầu hóa, niên Việt Nam động chủ động hội nhập với xu hướng mới) Nội dung 55: Làm mà được, làm mà (Phụ nữ Việt Nam làm mà vượt qua nhiều khó khăn vậy); Động từ + dở/ nốt (Tôi ăn dở bát cơm thì có điện thoại); người kẻ (Thời chiến, người Bắc kẻ Nam mười năm không gặp chuyện thường); theo đó, từ (Chính sách có rồi, theo mà thực hiện). Nội dung 56: Biết chừng nào, nhiêu, (Anh làm việc tốt biết mấy); dù cũng, thế nào cũng, (Bất luận nào, sách mới phải mang lại lợi ích cho doanh nghiệp); + là + tính từ; phải/ (Hội nhập cạnh tranh tất yếu) Nội dung 57: Nhỡ, trót + động từ (Tơi trót u mảnh đất hình chữ S sau đặt chân đến đây); biết (Như biết, Hạ Long UNESCO cơng nhận di sản thiên nhiên giới); Có thể nói (Có thể nói, tiềm du lịch Việt Nam phong phú ); là, thật, (Phong cảnh Hạ Long thật có khơng hai); A B (Trừ phi ngành du lịch có biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ số khách quay trở lại Việt Nam tăng lên) (45)lặp danh từ: ngành ngành, nhà nhà Nội dung 59: nhiên, bất thình lình, (Số lao động xuất sang Nhật tăng đột biến đầu năm nay); động từ + + động từ + lại (Sinh viên học học lại lý thuyết dài dịng mà khơng thực hành tay nghề); viên, sĩ, sư; tính từ + danh từ: đẹp mặt, trắng tay (Rất nhiều người sau nhiều năm xuất lao động trở trắng tay) Nội dung 60: Động từ tâm lý: yêu, mến, quý, tin (Trải nghiệm sống với người đồng bào dân tộc làm cho tôi yêu mến họ); Động từ tinh thần tri giác: am hiểu, băn khoăn (Tôi băn khoăn sống khó khăn vậy mà họ vui vẻ, yêu đời) mà ? (Người dân tộc mà nói tiếng Anh giỏi à?); Câu đánh giá mức độ với cũng: tốt, hay (Kể sống hay nhỉ) 2.2 Kỹ Giao tiếp 2.2.1 Kỹ nghe a Năng lực chung: - Nghe hiểu phát biểu, diễn văn sử dụng ngôn từ chuẩn, trực tiếp phát sóng phát thanh, truyền hình chủ đề khác thường gặp sống cá nhân, xã hội, khoa học giáo dục đào tạo Chỉ gặp khó khăn bị nhiễu, có tiếng ồn, cấu trúc văn nói khơng đầy đủ văn có sử dụng thành ngữ khó, gây ảnh hưởng đến khả nghe hiểu - Nghe hiểu ý phát biểu (trình bày phương ngữ phổ thơng) với lời nói phức tạp, 2.2 Dạy học phát triển kỹ năng 2.2.1 Kỹ nghe a Định hướng dạy học - Luyện nói đọc có trọng âm tổ hợp song tiết Ví dụ, gạch chân từ có trọng âm; nghe đánh dấu từ mang trọng âm, Đối với người học trình độ cao dùng hệ thống kí hiệu mà nhà Việt ngữ học hay sử dụng, như: (01) hay (00) - Luyện nói đọc câu nói có trọng âm Ví dụ: đen (01); đỏ nhừ (01); đỏ chóe (01); đỏ khé (01); đỏ au (01) v.v b Yêu cầu cần đạt được Người học có khả năng: (46)chủ đề cụ thể trừu tượng, bao gồm thảo luận có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn người học - Theo dõi phát biểu mở rộng thảo luận có chủ đề hợp lý, quen thuộc, có cấu trúc rõ ràng b Năng lực cụ thể: Nghe hội thoại người Việt - Theo dõi kịp tham gia vào trò chuyện người Việt - Có khả nắm bắt phần lớn nghe thấy, cịn có khó khăn để hiểu tồn chi tiết số hội thoại hay độc thoại người nói khơng điều chỉnh ngơn ngữ cho phù hợp - Theo dõi hiểu hội thoại hay độc thoại tự nhiên linh hoạt người Việt Nghe trình bày hội thoại Theo dõi nội dung giảng, đàm thoại, báo cáo trình bày nội dung chun mơn học thuật sử dụng ngôn ngữ phức tạp Nghe thông báo, hướng - Nhận biết có khả làm bật lên trọng tâm thông tin câu c Phương pháp phát triển kỹ năng Học viên tìm đánh dấu trọng tâm thơng tin ngữ đoạn, câu Ví dụ: - Nó u (nhấn mạnh “u”). - Nó u (nhấn mạnh “Nó”). - Nó u (nhấn mạnh “cô ấy”). Luyện người học hiểu xác định trọng âm tổ hợp song tiết - Học viên phân loại cặp song tiết theo mơ hình trọng âm Ví dụ phân loại mơ hình trọng âm khác phiếu tập đây: Sắp xếp từ vào cột đúng, theo mơ hình trọng âm (01) (11) bỏ vợ, bỏ chồng, nuôi con, thương mẹ, xây nhà, làm bánh, đẽo cày, nặn tượng, nấu cao, rèn kiếm, yêu vợ, chiều chồng, lấy vợ, lấy chồng Kết bảng phân loại sau: Sắp xếp từ vào cột đúng, theo mơ hình trọng âm oO OO lấy vợ bỏ vợ lấy chồng bỏ chồng xây nhà yêu vợ Nghe đánh dấu quãng ngắt, chỗ dừng trọng âm độc thoại (47)dẫn Nghe hiểu thông báo việc, vấn đề cụ thể hay trừu tượng nói phương ngữ phổ thơng tốc độ bình thường Nghe đài xem truyền hình - Nghe hiểu ghi âm nói phương ngữ phổ thông vấn đề thường gặp đời sống xã hội, nghề nghiệp học thuật, xác định quan điểm thái độ người nói, nội dung thông tin - Hiểu hầu hết nội dung nói đài phát băng ghi âm nói phương ngữ phổ thông xác định tâm trạng, giọng người nói câu, quãng ngừng dấu trọng âm cho văn sau nghe Bài luyện nghe để điền vào chỗ trống - Chuẩn bị câu chuyện, thoại, văn viết có số từ ngữ lược bớt đi, sau nghe văn đầy đủ yêu cầu điền từ ngữ nghe vào chỗ bị xóa - Bài luyện tập nghe - điền từ ngữ vào chỗ trống thường yêu cầu dùng từ xác để điền, có phương án trả lời Bài luyện tập nghe chuyển đổi thông tin - Thông tin nghe, chuyển đổi sang hình thức thể để nhìn, chẳng hạn đánh dấu vào đồ thị, biểu đồ, xác định thành tố ảnh, đường cần đồ - Những luyện tập đơn giản có tranh gợi ý kèm, thường lựa chọn đơn giản, thông tin lựa chọn thông tin - Khi thông tin đưa nhiều mức cần thiết, học viên phải lựa chọn thơng tin thích hợp Bài luyện nghe rộng Bài luyện nghe rộng có độ dài lớn như: giảng lớp, thuyết trình hay câu chuyện dài Các kiểu nghe, từ nghe tập trung sâu, đến nghe - trả lời câu hỏi, nghe - lựa chọn, nghe rộng nghe thật chi tiết xếp tăng dần từ bậc đến bậc Luyện nghe qua kích thích - phản ứng mang tính giao tiếp Học viên nghe ngữ liệu kích thích (một hội thoại văn độc thoại,bài giảng, câu chuyện thời sự) sau đó, yêu cầu trả lời số câu hỏi Những luyện tập loại sử dụng để luyện mức thành thạo học viên d Kiểm chứng kết quả (48)năng nghe, lựa chọn phải nhận số thông tin cụ thể e Học liệu Sử dụng diễn ngôn nguyên gốc học liệu người dạy biên soạn 2.2.2 Kỹ đọc a Kỹ chung Đọc cách tương đối độc lập, điều chỉnh cách đọc tốc độ đọc theo dạng văn mục đích đọc Có vốn từ vựng lớn chủ đơng phục vụ q trình đọc, cịn gặp khó khăn với thành ngữ xuất b Kỹ cụ thể Đọc lấy thông tin lập luận Hiểu báo báo cáo liên quan đến vấn đề thời sự, tác giả thể rõ lập trường quan điểm cụ thể Đọc tìm thơng tin - Có khả đọc lướt quan băn dài phức tạp để định vị thơng tin hữu ích, cần tìm - Có khả xác định nhanh nội dung mức độ hữu ích bài, báo 2.2.2 Kỹ đọc a Định hướng dạy học Định hướng dạy đọc bậc không khác nhiều so với bậc - Luyện đọc để lấy thông tin hiểu lập luận văn lựa chọn có độ khó phù hợp với bước thực định hướng giảng dạy (từ dễ đến khó hơn) bậc - Luyện đọc tập trung đọc mở rộng Thực trình tự giảng dạy (luyện tập) từ đơn giản đến phức tạp (dễ trước khó sau), giảng dạy theo thứ tự thời gian (trước - sau), giảng dạy theo nhu cầu Có phần học tiên (để cung cấp tảng cho phần học sau) Giảng dạy từ toàn thể đến phận từ phận đến toàn thể (từ văn đến đoạn, từ đoạn đến toàn văn bản) Giảng dạy theo trình tự xốy trơn ốc (giảng dạy lại điều có nội dung vòng sau) Luyện tiểu kỹ đọc quan trọng thường dùng cho học viên: + Nắm rõ ý tưởng văn bản/đoạn văn + Phát hiện, ghi chép chi tiết riêng, đặc biệt + Phát hiện, đánh dấu chỗ cần suy luận + So sánh tương đồng, khác biệt mặt ngơn ngữ, nội dung văn đọc với vốn ngôn ngữ biết (49)cáo liên quan đến nhiều lĩnh vực chun mơn để xem có nên đọc kỹ hay không Đọc thư từ, văn giao dịch - Đọc thư từ liên quan đến sở thích dễ dàng nắm bắt ý nghĩa cốt yếu - Hiểu văn luyện đọc dài, phức tạp thuộc lĩnh vực chun mơn mình, bao gồm chi tiết điều kiện cảnh báo, với điều kiện đọc lại đoạn khó Đọc xử lý văn bản - Có khả tóm tắt nhiều loại văn thực hư cấu, đưa nhận định, thảo luận quan điểm đối lập chủ đề - Tóm tắt đoạn trích từ báo chí, đoạn vấn quan điểm, ý kiến loại tài liệu liên quan đến lập luận thảo luận b Yêu cầu cần đạt được Đọc, nhận biết cấu trúc văn thành phần đoạn văn bản, hiểu tìm thơng tin, lập luận văn có độ dài thích hợp với bậc Hiểu lập luận có độ khó phù hợp với bậc c Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện đọc, hiểu, nhận biết cấu trúc văn bản, ý và nội dung khái quát văn bản - Giới thiệu khái quát văn bản, phân đoạn, dấu hiệu tổ chức văn liên kết đoạn - Xác định đoạn quan trọng nội dung liên quan đến chủ đề văn - Xác định mối quan hệ tổ chức văn bản, ví dụ: nguyên nhân - kết quả, so sánh đối lập hay vấn đề - giải pháp Qua đó, nhận biết nội dung văn - Kết nối luận cứ, luận chứng, thơng tin phát với ý tưởng văn - Tóm tắt nội dung văn Luyện đọc, hiểu, xác định lấy thông tin cụ thể văn báo Báo cáo liên quan đến vấn đề thời sự, đời sống ngày, tri thức đời sống ngày, tác giả thể rõ ràng, tường minh quan điểm cụ thể Luyện cho học viên tìm thơng tin văn liên kết thông tin với để làm rõ thơng tin văn bản, xác định mục đích văn Luyện đọc, hiểu, nhận biết nghĩa câu, đoạn nghĩa chung văn trích đoạn văn xi, báo chí, khoa học thường thức, tài liệu hướng dẫn, mô tả công việc viết vấn đề đời sống xã hội, cá nhân ngày, kiến thức khoa học đời sống thường thức phát cấu trúc khái quát văn bản, ý tưởng văn bản, xác định nội dung thông tin diễn đạt gián tiếp/ngầm ẩn (50)ý tưởng văn bản, quan điểm, thái độ nhân vật người viết đoạn văn diễn đạt tường minh Luyện kỹ nhận biết từ, đoán nghĩa từ mới, phát triển vốn từ qua việc luyện đọc mở rộng nhiều chủ đề chủ đề có chương trình để phát triển thói quen, tích lũy tri thức từ vựng ngữ pháp, giúp xử lý tốt văn cần đọc Luyện đọc hiểu, tóm tắt nhiều loại văn bản, đưa nhận xét, thảo luận nội dung đoạn chủ đề toàn văn Luyện tập đọc, tóm tắt (đoạn) văn báo chí, đoạn vấn có nội dung thảo luận, có dùng lập luận, chứng minh d Kiểm chứng kết quả Lấy thông tin, nội dung, trả lời câu hỏi đặt giảng viên viết lại ý bài, tóm tắt thông tin e Học liệu Ngồi văn bản, thơng tin học liệu cung cấp sẵn theo chủ đề giảng dạy chương trình giảng viên cần tự chọn thêm văn thực (ngôn ngữ sống) để bổ sung, làm đa dạng hóa nguồn văn đọc Nhưng phải bảo đảm: - Phù hợp với mục đích yêu cầu học viên - Hấp dẫn, đa dạng vừa sức 2.2.3 Kỹ nói a Kỹ chung: - Nói thành thạo, có hiệu nhiều chủ đề chung, chủ đề học thuật, nghề nghiệp giải trí - Giao tiếp tương đối trơi chảy, mạch lạc, tự nhiên, kiểm sốt ngữ pháp tốt, khơng có nhiều dấu hiệu bị 2.2.3 Kỹ nói a Định hướng dạy học Trong bậc này, cần tập trung luyện nói theo chủ đề, nói có tương tác luyện hỏi, trả lời vấn b Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện nói theo chủ đề (51)hạn chế muốn nói b Năng lực Nói cụ thể: Mơ tả trải nghiệm Mô tả rõ ràng, chi tiết chủ đề liên quan thuộc lĩnh vực quan tâm với cấu trúc câu, cụm từ tương đối khó Lập luận thảo luận - Trình bày ý kiến với độ xác cao, trình bày trả lời lời ứng đáp có lập luận - Tham gia tích cực vào thảo luận bối cảnh quen thuộc, trình bày ý kiến, đánh giá, đề xuất Trình bày trước người nghe - Trình bày cách rõ ràng thuyết trình chuẩn bị, nêu lý ủng hộ hay phản đối quan điểm cụ thể, đưa lợi bất lợi lựa chọn khác - Trả lời lưu loát, tự nhiên, câu hỏi sau trình bày khơng gây căng thẳng, khó hiểu - Trình bày thuyết trình phức tạp, nhấn mạnh điểm có chi tiết minh họa rõ ràng âm, từ vựng hay ngữ pháp Người học nói khoảng -7 - 10 phút Những chủ đề dùng cho phần luyện tập này: - Miêu tả đặc điểm người vật - Kể lại câu chuyện đọc - Tóm tắt thơng tin người nói hay văn cụ thể - Đưa lời hướng dẫn dựa kết quan sát - Đưa lời khuyên hay lời dẫn - Đưa quan điểm riêng - Chứng minh quan điểm - So sánh/đối lập - Giả định - Định nghĩa Trên sở hướng đưa kiểu luyện tập cụ thể đây: - Miêu tả người - Miêu tả cơng việc ngày - Đề xuất quà tặng cho chứng minh lựa chọn phù hợp - Đề xuất vị trí để tham quan chứng minh lựa chọn đắn - Luyện tập trải nghiệm (làm ăn hay cách sử dụng phương tiện kỹ thuật đó) - Kể lại nội dung phim ưa thích chứng minh thích phim (52)Nói có tương tác + Mô tả chung kỹ nói có tương tác - Giao tiếp lưu lốt, tự nhiên - Giải thích nội dung quan trọng thông qua trải nghiệm cá nhân, giải thích giữ quan điểm lập luận minh chứng - Sử dụng ngôn ngữ thành thạo, có hiệu chủ đề chung, chủ đề giải trí, nghề nghiệp học tập; ý có liên kết rõ ràng - Giao tiếp cách tự nhiên, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp khơng gặp khó khăn, diễn đạt phù hợp với hoàn cảnh + Hội thoại - Tham gia vào trò chuyện hầu hết chủ đề chung cách rõ ràng, kể bị ồn, nhiễu - Duy trì mối quan hệ giao tiếp với người Việt ngữ mà khơng vơ tình gây khó khăn cho họ - Thể mức độ cảm xúc, làm bật kiện trải nghiệm cá nhân - Giả định hoạt động tương lai - Giả định hành động để ngăn ngừa trước thảm họa - Gọi điện thoại cho người giặt khách sạn - Miêu tả tin tức thời quan trọng - Trình bày quan điểm khác động vật hoang dã bị nhốt vườn thú - Định nghĩa thuật ngữ khoa học hay kỹ thuật - Miêu tả thơng tin biểu đồ giải thích kí hiệu biểu đồ - Trình bày chi tiết kế hoạch du lịch Luyện tập nói có tương tác: Luyện tập nói có tương tác luyện tập với chuỗi lời nói dài có liên quan chặt chẽ với (cuộc vấn, kịch, thảo luận trò chơi) Nó khác với hội thoại có tính chất giao dịch tay đơi Luyện tập nói có tương tác trao đổi nhiều chiều nhiều người tham gia Có thể kết hợp hình thức trao đổi thơng tin cụ thể, giao tiếp gồm nhiều người có quan hệ xã hội khác Khi trao đổi nhiều người, lời nói phức tạp mặt ngữ dụng tình cụ thể, ngẫu nhiên sử dụng ngôn ngữ thông thường có tỉnh lược, tiếng lóng, hài hước, bơng đùa sáng tạo ngôn ngữ xã hội khác Luyện tập vấn (53)+ Giao dịch mua bán dịch vụ - Có khả thương lượng việc thơng thường (ví dụ: đổi vé, hoãn vé, đền bù làm thiệt hại, lỗi liên quan đến tranh cãi, đưa trách nhiệm bồi thường thiệt hại) - Có khả thuyết phục để yêu cầu làm hài lòng bên liên quan - Giải thích vấn đề phát sinh yêu cầu bên cung cấp dịch vụ nhượng Phỏng vấn trả lời phỏng vấn - Thực vấn, trao đổi trơi chảy, có hiệu quả, khởi đầu cách tự nhiên theo câu hỏi chuẩn bị sẵn tiếp nối phần trả lời sáng tạo - Đưa ý tưởng, mở rộng phát triển chủ đề vấn Độ chuẩn xác kỹ nói Phát âm độ lưu loát - Phát âm rõ ràng, cao độ; ngữ điệu tương đối tự nhiên (54)đoạn dài phức tạp Sự phù hợp mặt ngôn ngữ xã hội - Sử dụng tốt vốn từ vựng cấu trúc ngữ pháp tương đối phức tạp giao tiếp - Diễn đạt ý cách tự tin, rõ ràng lịch ngôn ngữ trang trọng thơng tục, phù hợp với tình giao tiếp 2.2.4 Kỹ viết a Kỹ chung: Viết chi tiết, rõ ràng chủ đề quen thuộc, nhiều lĩnh vực quan tâm khác nhau, biết tổng hợp, đánh giá thông tin lập luận từ số nguồn khác b Kỹ cụ thể: Viết luận - Miêu tả rõ ràng, chi tiết kiện hay trải nghiệm thật giả tưởng, thể kết nối logic ý theo quy ước thể loại văn - Miêu tả rõ ràng, chi tiết chủ đề mà quan tâm - Viết bình luận 2.2.4 Kỹ viết a Định hướng dạy học Ở bậc cần tập trung vào luyện tập viết đoạn văn văn học thuật, viết đoạn văn, tường thuật, viết đoạn văn, so sánh- đối chiếu, viết thư từ giao dịch, viết tóm tắt văn đọc, giảng b Phương pháp phát triển kỹ năng Viết đoạn văn văn học thuật Luyện tập cho người học cách viết đoạn văn học thuật hiểu phần đoạn văn học thuật, đặc điểm đoạn văn học thuật Trên sở đó, tăng cường lực sử dụng mệnh đề độc lập mệnh đề không độc lập để thực chức chúng - Phương pháp phát triển kỹ viết đoạn văn học thuật: (55)một phim, sách hay kịch Viết báo cáo tiểu luận - Viết luận báo cáo, lập luận triển khai cách hệ thống, phù hợp, nêu rõ ý có minh họa phù hợp - Đánh giá ý kiến giải pháp khác vấn đề - Viết luận báo cáo kiểu lập luận, nêu lý tán thành hay phản đối quan điểm giải thích điểm lợi thế, điểm bất lợi giải pháp - Tổng hợp thông tin lập luận từ nhiều nguồn khác Viết có tương tác + Mơ tả chung Truyền đạt thơng tin, trình bày quan điểm người khác cách hiệu văn + Viết thư từ giao dịch Viết thư từ giao dịch để biểu thị cảm xúc, thái độ, trình bày ý kiến cá nhân, trả lời bình luận ý kiến, quan điểm Luyện kỹ xác định viết câu triển khai Luyện kỹ phân tích liên kết Luyện kỹ phân tích ngữ pháp đoạn văn học thuật Luyện kỹ xác định từ liên kết đoạn văn học thuật Luyện kỹ viết đoạn văn học thuật Luyện kỹ phân tích độc giả tiềm Luyện kỹ tạo ý tưởng Luyện kỹ thu hẹp chủ đề học thuật Luyện kỹ định ý tưởng chủ đạo Luyện kỹ chọn minh chứng hỗ trợ Luyện kỹ sửa đổi đoạn văn học thuật Luyện kỹ sử dụng Internet để phát triển đoạn văn học thuật Viết đoạn, tường thuật - Tăng cường lực viết đoạn, miêu tả (Ví dụ: kiện đáng nhớ), có khả viết câu chủ đề với ý tưởng chính, lựa chọn kiện hỗ trợ luận điểm có khả tổ chức kiện, vụ việc cách sử dụng trình tự thời gian - Biết cách sử dụng từ ngữ kết nối cho thể loại tường thuật cách đọc phân tích cách viết người khác để tăng cường lực ngữ pháp, lực viết câu chủ đề với ý tưởng chủ đạo, sử dụng mệnh đề thời gian Phương pháp phát triển kỹ bao gồm: Luyện tập trung vào điểm (56)người nhận thư + Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu Đạt trình độ người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học sở trở lên Xử lý văn bản - Tóm tắt loại văn thực hay giả tưởng, đưa nhận định, thảo luận quan điểm đối lập chủ đề - Tóm tắt đoạn trích từ báo chí, vấn tóm tắt ý kiến tài liệu có liên quan đến lập luận thảo luận - Tóm tắt cốt truyện hay trình tự kiện phim hay kịch Độ xác tả Viết đoạn văn mạch lạc, dễ hiểu, có bố cục phân đoạn theo chuẩn mực Luyện kỹ cung cấp thông tin Luyện kỹ giải thích điểm Luyện kỹ tổ chức theo thứ tự thời gian Luyện kỹ liên kết từ liên kết thể loại tường thuật Luyện kỹ sử dụng Internet để viết văn tường thuật Viết bài, đoạn so sánh- đối chiếu Tăng cường lực viết đoạn, so sánh đối chiếu, có: - Năng lực tìm điểm cần so sánh - Năng lực tổ chức theo luận điểm chủ đề - Năng lực liên kết cách sử dụng từ kết nối so sánh đối chiếu: (ví dụ: ngày ). - Năng lực viết qua việc phân tích điểm khác với người khác - Năng lực sử dụng hình thức so sánh sử dụng câu ghép liên từ kết nối so sánh, đối chiếu (để phát triển ngữ pháp) Phương pháp phát triển lực viết so sánh - đối chiếu: Luyện kỹ tìm điểm, mục so sánh, đối chiếu Luyện kỹ chọn điểm, mục so sánh, đối chiếu Luyện kỹ tập trung vào ý tưởng Luyện kỹ tổ chức bài, đoạn viết theo điểm so sánh Luyện kỹ liên kết sử dụng từ nối dành cho phép so sánh đối chiếu (57)sánh, đối chiếu Luyện kỹ tổ chức theo chủ đề "ngày ấy" "bây giờ" Phương pháp phát triển kỹ viết thư từ giao dịch Luyện kỹ viết thư xác nhận Luyện kỹ viết thư xin phép Luyện kỹ viết thư khiếu nại Luyện kỹ viết thư mời Luyện kỹ viết thư đặt hàng Luyện kỹ viết thư yêu cầu Phương pháp phát triển kỹ viết tóm tắt Luyện kỹ nắm bắt ý tưởng ý tưởng triển khai nguyên Luyện kỹ xác định mục tiêu báo cáo Luyện kỹ sử dụng ngôn ngữ riêng người viết viết tóm tắt Luyện kỹ sử dụng trích dẫn chỗ thích hợp Luyện kỹ lược bỏ chi tiết phụ khơng thích hợp Luyện kỹ làm cho văn có độ dài phù hợp BẬC 5 1 MỤC TIÊU (58)và chuyên môn Viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết chủ đề phức tạp, thể khả tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu công cụ liên kết văn 2 NỘI DUNG CỤ THỂ Mức độ cần đạt Nội dung 2.1 Ngôn ngữ a Tiêu chí chung: Có vốn từ rộng, đủ để diễn đạt vấn đề thân cách rõ ràng Dễ dàng lựa chọn từ ngữ để trình bày theo cách phù hợp b Tiêu chí ngữ âm: - Có khả thay đổi ngữ điệu tự nhiên để thể sắc thái ý nghĩa tinh tế - Diễn đạt trôi chảy, tự nhiên ý - Phân đoạn sử dụng dấu câu thống hợp lý - Viết tả c Tiêu chí từ vựng: - Có vốn từ vựng rộng để sử dụng lối diễn đạt khác, để khắc phục cách diễn đạt dài dịng theo kiểu giải thích (do thiếu từ thích hợp) - Hiểu thành ngữ tục 2.1 Ngữ liệu Gồm bốn nhóm chủ đề: nhóm chủ đề thuộc phạm vi cá nhân, nhóm chủ đề thuộc phạm vi xã hội, chủ đề thuộc phạm vi công việc, nghề nghiệp chủ đề thuộc giáo dục, học thuật Các chủ điểm chính: 65 Q trình hình thành chữ quốc ngữ; 66 Các dân tộc Việt Nam; 67 Y học Việt Nam 68 Trang phục dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam; 69 Phịng chống HIV Việt Nam; 70 Những vị tướng Việt Nam giới ngưỡng mộ; 71 Chính sách ngoại giao Việt Nam thời kì đổi mới; 72 Kinh tế đối ngoại Việt Nam thời kì đổi mới; 73.Văn học Việt Nam kỷ 20; 74 Bữa cơm gia đình người Việt: truyền thống và đại; 75 Chữ “Hiếu” người Việt; 76 Tranh Việt Nam; 77 Báo chí Việt Nam; 78 Văn hóa trà người Việt; 79 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng Việt Nam; 80 Việt Nam Cách mạng Công nghiệp 4.0. a Ngữ âm: - Các phương tiện nhận diện ngữ đoạn - Trọng âm ngữ đoạn b Từ vựng: Các từ vựng liên quan đến chủ đề: Ngôn ngữ; Tộc người; Khoa học kỹ thuật; Văn hóa; Xã hội; Lịch sử; Ngoại giao; Tôn giáo; Thương mại. c Ngữ pháp: gồm M1 (4 nội dung), M2 (4 nội dung), M3 (4 nội dung) M4 (3 nội dung ôn tập, kiểm tra, đánh giá) (59)ngữ - Khả kiểm soát từ vựng tốt d Tiêu chí ngữ pháp: Ngữ pháp có độ xác cao ấy rồi); hàng (Cậu bị lỗ vốn hàng chục triệu); số đơn vị thường dùng kết hợp với ăn (ăn bám, ăn cắp, ăn chay, ăn chơi, ăn hại, ăn học, ăn hối lộ, ) Nội dung 62: ôn tập cấu trúc: Tính từ + (Khơng thấy chị ấy tốt đẹp điểm gì); mà (có thể) + động từ/ tính từ + được (Làm mà hơm làm hồn thành hết công việc được); chỉ/ + động từ, động từ + có/ (Đi làm có mỗi mấy ngày xin nghỉ rồi); chẳng + danh từ, chẳng + tính từ (động từ) (Cơ gái chẳng ngoan hiền đâu); vừa + động từ/tính từ + + động từ/tính từ (Vừa học lại làm luôn); số đơn vị thường dùng với bàn: bàn bạc, bàn luận, bàn cãi, bàn định , bàn giao, bàn lén, bàn luận, bàn soạn, bàn sng, bàn tán, bàn tính Nội dung 63: Ôn tập mẫu câu: thôi, (Thôi đành nghỉ ngơi chút vậy); động từ + mất/ (Chăm làm nhiều vào anh có nhiều thứ); động từ + + xong/ được/hết (Làm việc xong nghỉ nhé); phó từ lại (Hơm lại phải tăng ca rồi); số đơn vị thường dùng với bán: bán buôn , bán chác, bán chạy, bán danh, bán đấu giá, bán đổ bán tháo, bán lẻ, bán mình, bán non, bán nước, bán phá giá. Nội dung 64: Ôn tập cấu trúc: A + mà + A (Đẹp mà đẹp); động từ + gọi + động từ (Đi học gọi kiếm lấy chữ); A kẻo B (Đi nhanh kẻo mưa); A khơng B (Khơng bận đi chơi nhé); mà + tính từ (Chị mà đẹp); Chẳng khác nào, khác nào, khác (Suy nghĩ anh chẳng khác nhau); một số đơn vị thường dùng với cảm: cảm hóa, cảm hồi, cảm hối, cảm mến, cảm ơn, cảm nghĩ, cảm phục, cảm tạ, cảm thơng, cảm thương, cảm tình, cảm xúc, cảm hứng, cảm kích, Nội dung 65: Ơn tập: cụm danh từ không xác định; từ láy dạng láy danh từ; A + khỏi phải + động từ/tính từ (Mua xe máy khỏi phải xe bt nữa); Động hóa danh từ (Cơng nghiệp hóa, Cơ khí hóa ); cách dùng nhân (Nhân hội anh mau chuyển hướng làm việc đi); kẻ kẻ/người người (Người kẻ vào tấp nập); số đơn vị thường dùng với hạ: hạ bệ, hạ bộ, hạ buồm, hạ bút, hạ cánh, hạ cấp, hạ chỉ, hạ cố, hạ cờ, hạ đẳng, hạ lời, hạ lưu, hạ màn, hạ (60)tiếng Nội dung 67: Ôn tập: từ ghép đẳng lập; ngữ cố định (ngữ tính từ, ngữ động từ): đẹp nết, mát tay cấu trúc A (thì) B (Mãi đến chiều trời có nắng cơ); + danh ngữ số lượng (Mới ngày cô đan xong khăn rồi); phó từ: tất - - toàn - tồn thể (Tất thảy người cơng ty đồng ý bầu ông làm giám đốc) Nội dung 68: Ơn tập từ ghép phụ; Mới A mà B (Mới sang Việt Nam mà anh nói tiếng Việt rồi); Có A có B (Có làm có ăn); Khơng, chẳng + lắm, tí nào, tẹo nào (Đi xa mà tơi chẳng nhớ chồng tí nào); cách dùng: đỗi, quá ư, đỗi, thể, chừng, trời (Vùng đất trở nên đỗi quen thuộc với tôi); số đơn vị thường dùng với là: âu là, chả là, dù là, là, hay là, là, miễn là, nghĩa là, như là, là, số là, thật là, thực là, Nội dung 69: Ôn tập từ ghép có yếu tố mờ nghĩa (chó má, tre pheo, đất đai, chùa chiền ); mẫu câu: chưa A mà B; đang (còn) A mà B (Đang dùng bữa sáng mà anh tính bữa trưa ăn rồi); vừa (mới) A mà B (Vừa ăn xong mà anh đã muốn ăn tiếp rồi); cách dùng từ đã: cách dùng - ngoài - ngoại trừ (Ngoài viết sách ra, anh chụp ảnh nữa phải không?); số đơn vị thường dùng với ra: nhận ra, nhìn ra, nhớ ra, tìm ra, kiểm ra, trận, phết v.v. Nội dung 70: Ôn tập cách dùng: lẽ ra, đáng ra, (Lẽ tôi nên đến sớm); tượng iếc hóa (Đã mệt chết người cịn đọc điếc gì!); mẫu câu Đã A lại (cịn) B (Đã học lại cịn chơi điện tử); Đã khơng A lại cịn B (Đã khơng học cịn chơi điện tử); Đã khơng A thơi, lại B (Đã khơng học thơi lại chơi điện tử?); phân biệt cách dùng: nhưng, mà, lại, mà, lại (Anh học lại không làm tập). Nội dung 71: Ôn tập mẫu câu: tất cả, mọi; tất (Tất người có mặt đầy đủ); Hãy A, đừng, B; A rồi hãy B (Học điều đơn giản học đến thứ phức tạp); cách dùng: hãy, đừng, chớ, còn, (Đừng bơi quá xa); số đơn vị thường dùng với lên: lên ngôi, lên cân, lên mây, cười lên, hét lên, kêu lên, cất lên, la lên, chất lên, phồng lên, ngẩng lên, .v.v. (61)(Bài tập chưa xong chơi); Ngay đến A X nữa là; hồ, chi B (Đến anh chưa làm xong là người tôi); cách dùng chi, hồ (Lúc trước anh cịn khơng thể làm tốt chi anh bị thương) Nội dung 73: Ơn tập cách dùng Thì (là), hóa (là), tỏ (là), thế, hóa (Thì anh nói dối tơi); mẫu câu A (đã) B (Học chơi); A mà B C (Anh mà khơng thì người chụp ảnh); A B, Không phải B mà là A (Không phải chơi mà làm); cách dùng ai, đâu, mấy, gì, bao nhiêu, sao, (Mày làm vỡ bình hoa ai); số đơn vị thường dùng với còn: còn duyên, chuyện sống còn, một còn, kẻ người mất, chết cịn hơn, chậm cịn khơng, cịn nước cịn tát, cịn Nội dung 74: Ơn tập cấu trúc: Dù/dẫu A (thì) cũng/ B (Dẫu có bão tơi phải đến trường); Biết đâu A lại B (Biết đâu mưa bão lại nghỉ học); cách dùng đấy, chứ, biết (Đài báo có lại khơng mưa, đấy!); Nhờ, tại, vì, (Nhờ trời có nắng đẹp mà không bị lỡ việc); cách dùng: liệu + (Liệu chiều mai có xong khơng?) Nội dung 75: Ôn tập cách dùng mẫu câu A + với chả + B (Nấu với chả nướng); Ngay/ chính/ A khơng/ cịn B C (Ngay lớp trưởng chưa đến lớp viên); A + khỏi phải + động từ/tính từ (Nắng khỏi phải lo mưa nhiều chết nữa); cách dùng lị, lại, cịn (nữa) (Đêm trời nhiều có mai lại nắng to lại); Chỉ, có, độc, mỗi, (Mình có bút thôi); một số đơn vị thường dùng với kính: kính biếu, kính chúc, kính dâng, kính mến, kính nhường, kính phục, kính mời, kính thăm, kính tặng, kính trình 2.2 Kỹ giao tiếp 2.2.2 Kỹ nghe a Kỹ chung: - Theo dõi hiểu nói dài chủ đề phức tạp trừu tượng, kể cấu trúc nói khơng 2.2 Dạy học phát triển kỹ năng 2.2.1 Kỹ nghe a Định hướng dạy học: (62)rõ ràng mối quan hệ ý không tường minh - Theo dõi hiểu trò chuyện tự nhiên, linh hoạt - Theo dõi hiểu thảo luận hay tranh luận trừu tượng - Hiểu thông tin cần thiết nghe thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng b Kỹ cụ thể: Nghe hội thoại Dễ dàng theo dõi thảo luận phức tạp chủ đề khó, trừu tượng, khơng quen thuộc Nghe trình bày hội thoại Theo dõi tương đối dễ dàng hầu hết giảng, thảo luận Nghe thông báo, hướng dẫn - Hiểu thông tin phức tạp, cụ thể từ thông báo công cộng với âm có nhiễu (như nhà ga, sân bay ) - Giảng dạy trọng âm ngữ đoạn Chia câu nói thành ngữ đoạn, sở ngữ đoạn mà xây dựng câu nói Chẳng hạn, trước dạy đoạn hội thoại, người dạy chia câu/ phát ngơn hội thoại để luyện tập b Yêu cầu cần đạt được: - Nhận mô hình ngữ điệu, trọng âm, khinh âm, nhịp để thể cấu trúc thông tin cần ý - Nhận hình thức rút gọn từ, cụm từ (phỏng, hổm, ổng, bả, ) nhận ra, phân biệt ranh giới từ ngữ đủ nghĩa - Xử lý chỗ ngừng, lỗi, sửa lỗi kiểu thể khác, - Hiểu, phân biệt thành phần thành phần phụ câu c Phương pháp phát triển kỹ năng: - Luyện nghe - ghi chép giảng Dùng giảng (có thể ghi âm, phát lại) ngữ liệu kích thích mà phần ứng đáp/ phản hồi học viên ghi người họ - Luyện nghe - biên tập Học viên cung cấp nội dung văn viết văn nói; u cầu nghe để tìm khác hai văn - Luyện nghe - phân tích, giải thích Có thể sử dụng văn dài (chẳng hạn, truyện ngắn, hội thoại, hát, thơ, tin thời đài, tivi, đoạn nói kinh nghiệm cá nhân) làm ngữ liệu kích thích (63)- Hiểu thông tin kỹ thuật phức tạp trải nghiệm điều khiển thiết bị, dụng cụ hiểu thông số kỹ thuật sản phẩm dịch vụ quen thuộc Nghe đài xem truyền hình Hiểu đoạn ghi âm phát thanh, xác định tốt chi tiết, thái độ mối quan hệ người nói như vậy? Bạn nghĩ người kể chuyện cảm thấy sau kiện X, xảy ra? ). Phải tùy theo văn kích thích mà có câu hỏi phù hợp, chí có câu hỏi u cầu học viên phải suy luận - Luyện nghe - kể lại câu chuyện Học viên nghe câu chuyện tin thời kể lại cách đơn giản, tóm tắt lại nội dung Có thể nói viết, Học viên phải xác định ý chính, mục đích, chứng minh và/ kết luận để chứng tỏ hiểu d Kiểm chứng kết quả Kiểm chứng qua luyện tập đánh giá khả nghe học viên qua thực hành họ mức độ đạt yêu cầu phải đạt kỹ e Học liệu: sử dụng diễn ngôn nguyên gốc. 2.2.2 Kỹ đọc a Kỹ chung Hiểu chi tiết văn dài, phức tạp b Kỹ cụ thể: Đọc lấy thông tin lập luận Hiểu rõ nhiều loại văn dài, phức tạp thường gặp đời sống xã hội, công việc hay môi trường học thuật, xác định chi tiết tinh tế thái độ hay hàm ý Đọc tìm thơng tin 2.2.2 Kỹ đọc a Định hướng dạy học Luyện đọc chủ yếu nhằm vào khả đọc xử lý văn bản, lấy thông tin lập luận (luận luận chứng) văn lựa chọn có độ khó phù hợp với bậc - Luyện đọc tập trung đọc mở rộng - Luyện đọc từ toàn thể đến phận từ phận đến toàn thể (từ văn đến đoạn, từ đoạn đến toàn văn bản) - Luyện theo trình tự xốy trơn ốc - Luyện tiểu kỹ đọc quan trọng thường dùng: + Nắm rõ ý tưởng văn bản/ đoạn văn + Phát hiện, ghi chép chi tiết riêng, đặc biệt + Phát hiện, đánh dấu chỗ cần/có thể suy luận (64)Có khả tốt đọc tìm thơng tin 3 Đọc thư từ, văn giao dịch - Hiểu loại thư từ viết tiếng Việt - Hiểu rõ dẫn dài, phức tạp loại máy móc hay quy trình cơng việc Đọc xử lý văn bản Tóm tắt đoạn văn dài, khó nội dung văn đọc với vốn ngôn ngữ biết + Dựa vào ý văn ngữ cảnh để đoán trước nội dung đoạn, câu từ ngữ không quen b Yêu cầu cần đạt được Nhận biết cấu trúc bài, ý tưởng bài, suy đốn nghĩa từ mới, nghĩa cụm từ cố định, hiểu nghĩa đoạn liên kết nghĩa đoạn, nghĩa phân tán văn để hiểu toàn bài: hiểu lập luận hàm ý cụm từ, câu, đoạn Xác định quan điểm, thái độ diễn đạt ngầm ẩn Phát hiểu trật tự logic tình, suy luận văn c Phương pháp phát triển kỹ năng - Luyện đọc, xác định lấy thông tin văn báo, báo cáo thuộc ngành chuyên ngành khoa học, văn chương, giáo dục, nghề nghiệp, người từ ấn phẩm sách báo, tạp chí khoa học, truyện, tiểu thuyết - Luyện tìm hiểu ý tưởng văn thơng qua câu hỏi dành cho học viên để họ trả lời sau đọc (Yêu cầu học viên trả lời câu trả lời họ đúng, đoạn văn ủng hộ cho câu trả lời họ) Có thể cho thảo luận nhóm nội dung văn bản, cấu trúc văn - Luyện khả nhận biết cấu trúc văn chi tiết bậc 4: + Giới thiệu khái quát văn bản, nhấn mạnh từ ngữ báo cấu trúc văn + Nhấn mạnh (để học viên nhận ra) đoạn quan trọng chức đoạn trong văn (65)+ Tóm tắt, trình bày nội dung tóm tắt văn - Luyện suy đoán nghĩa từ, ngữ câu, phát thông tin, kiện thể hiện, diễn giải theo cách khác (có hàm ý), xác định mục đích thơng tin luận cứ, luận chứng văn để hiểu nội dung đoạn văn bản, văn hiểu thái độ, ý kiến tác giả văn nhân vật văn bản, phát trật tự, logic kiện, luận cứ, suy luận - Luyện đọc hiểu, xử lý văn bản, tóm tắt nội dung trình bày lại văn dài, khó thuộc nhiều thể loại d Kiểm chứng kết quả Lấy thông tin, nội dung, trả lời câu hỏi đặt giảng viên viết lại ý bài, tóm tắt thông tin e Học liệu Các văn bản, thông tin học liệu cung cấp sẵn theo chủ đề chương trình, ví dụ văn in báo, tạp chí khoa học, tiểu thuyết, truyện ngắn, bình luận trị xã hội, tranh biện khoa học, Bổ sung văn thực (ngơn ngữ sống) để làm đa dạng hóa nguồn văn đọc Những văn bổ sung cần phù hợp với mục đích yêu cầu học hấp dẫn, đa dạng, vừa sức (Học viên tự chọn văn phù hợp chủ đề liên quan đến chuyên ngành lĩnh vực yêu thích, quan tâm mình) 2.2.3 Kỹ nói a Kỹ chung: - Nói cách trơi chảy tự nhiên, khơng gặp khó khăn - Sử dụng tốt vốn từ lớn cấu trúc ngữ pháp phức tạp, để không cần phải lảng tránh ý khó nói vịng, dài dịng 2.2.3 Kỹ nói a Định hướng dạy học Tập trung luyện kỹ nói độc thoại, trình bày, diễn giải, chứng minh kỹ hội thoại, thảo luận, vấn b Phương pháp phát triển kỹ năng (66)b Kỹ cụ thể: Mô tả trải nghiệm - Mô tả rõ ràng, chi tiết chủ đề phức tạp - Mô tả, tường thuật tỉ mỉ, tích hợp chủ đề nhỏ, ý cụ thể thành nội dung phù hợp Lập luận thảo luận Có khả giải thích bảo vệ ý kiến thảo luận cách đưa giải thích, lập luận ý kiến cách thuyết phục Trình bày trước người nghe - Trình bày rõ ràng thuyết trình có tổ chức khoa học chủ đề phức tạp; mở rộng củng cố ý kiến thân lập luận minh chứng liên quan - Kiểm soát tốt cảm xúc nói, thể cách tự nhiên Nói có tương tác + Mơ tả chung kỹ năng nói có tương tác người học đóng vai nhân vật (67)- Giao tiếp trôi chảy, tự nhiên - Làm chủ vốn từ vựng rộng, dễ dàng xử lý tình phức tạp ngơn ngữ Hội thoại Sử dụng ngơn ngữ linh hoạt, có hiệu cho mục đích xã hội, bao gồm biểu đạt cảm xúc, nói đùa Giao dịch mua bán dịch vụ Giao dịch gần người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Phỏng vấn trả lời phỏng vấn Tham gia đầy đủ vào vấn, với tư cách người hỏi người hỏi, mở rộng phát triển luận điểm, thảo luận trôi chảy mà không cần phải hỗ trợ Xử lý tốt cách biểu tình thái tiếng Việt Độ chuẩn xác kỹ năng nói (68)lốt - Có khả thay đổi ngữ điệu tự nhiên để thể sắc thái ý nghĩa tinh tế - Diễn đạt trơi chảy, tự nhiên ý mình, khơng gặp khó khăn Sự phù hợp mặt ngơn ngữ xã hội - Sử dụng xác, tự tin hiệu cách phát âm; có vốn từ vựng rộng, cấu trúc ngữ pháp phức tạp - Nhận biết nhiều cách diễn đạt có tính thành ngữ thông tục, cảm nhận thay đổi cách giao tiếp 2.2.4 Kỹ viết a Kỹ chung: Viết chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ chủ đề phức tạp, biết làm bật ý quan trọng, biết mở rộng củng cố quan điểm số đoạn chứng cứ, ví dụ cụ thể kết thúc viết với kết luận phù hợp b Kỹ viết cụ thể: 2.2.4 Kỹ viết a Định hướng giảng dạy Tập trung luyện viết loại phân tích lý do, viết báo cáo khoa học, phân tích quy trình cơng việc, đánh giá hiệu (của việc đó, cơng nghệ ) viết thư từ giao dịch b Phương pháp phát triển kỹ năng Phát triển kỹ viết phân tích lý do Kỹ viết bài/ đoạn văn phân tích lý (69)Viết luận Viết miêu tả mang tính sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, văn phong tự nhiên, có cá tính Viết báo cáo tiểu luận - Viết bình luận rõ ràng, có cấu trúc chặt chẽ chủ đề phức tạp, nhấn mạnh điểm quan trọng có liên quan - Có khả viết triển khai ý củng cố quan điểm số đoạn có độ dài định ý kiến, lý minh chứng cụ thể Viết có tương tác + Mơ tả chung kỹ năng viết có tương tác Thể thân cách rõ ràng, xác linh hoạt với đối tượng nhận thông tin Viết thư từ giao dịch Thể thân cách rõ ràng xác thư từ cá nhân, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt hiệu (thể Kỹ tổ chức luận điểm Kỹ cải thiện gắn kết sử dụng từ kết nối để phân tích lý Kỹ giải thích luận điểm phụ Kỹ phác thảo bài/ đoạn văn Kỹ viết đọc văn phân phân tích lý tác giả khác Kỹ sử dụng mệnh đề định ngữ - Phương pháp cụ thể: Luyện kỹ phân tích qua viết Luyện kỹ tập trung vào ý tưởng Luyện kỹ phân tích lý Luyện kỹ sử dụng chi tiết hỗ trợ Luyện kỹ tổ chức theo luận điểm Luyện kỹ gắn kết từ nối lý do, nguyên nhân Luyện kỹ giải thích luận điểm Luyện kỹ phác họa luận điểm Phát triển kỹ viết báo cáo tiểu luận Kỹ thực quy ước văn báo cáo (cho trường hợp, lĩnh vực cụ thể) Kỹ viết phần mục đích, mục tiêu ý tưởng Kỹ tổ chức chi tiết cụ thể cách logic có trật tự (70)các mức độ cảm xúc, nói gián tiếp, bóng gió bơng đùa) Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu Đạt trình độ gần người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Xử lý văn bản Tóm tắt văn dài khó Độ xác tả - Bố cục, phân đoạn sử dụng dấu câu thống hợp lý - Viết tả biệt - Phương pháp cụ thể: Luyện kỹ tuân thủ quy ước cho trường hợp, lĩnh vực cụ thể Luyện kỹ viết phần mục đích, mục tiêu ý tưởng báo cáo khoa học Luyện kỹ tổ chức chi tiết cụ thể cách logic có trật tự báo cáo khoa học Luyện kỹ viết phần kết luận kết tìm Luyện kỹ sử dụng từ thuật ngữ thích hợp cho trường hợp cụ thể Phát triển kỹ viết phân tích quy trình Kỹ viết đoạn/bài văn phân tích quy trình Kỹ trình bày làm rõ tất bước cần thiết quy trình Kỹ tổ chức bước công việc theo thứ tự thời gian Kỹ sử dụng từ kết nối cho phân tích chuỗi cơng việc có thứ tự Kỹ sử dụng dạng bị động mệnh đề trạng ngữ - Phương pháp cụ thể: Luyện kỹ viết giới thiệu quy trình Luyện kỹ phân tích quy trình Luyện kỹ tập trung vào ý tưởng Luyện kỹ tổ chức văn theo thứ tự thời gian (71)Luyện kỹ sử dụng Internet để tăng cường lực phân tích trình Phát triển kỹ viết đánh giá hiệu quả Kỹ viết luận đánh giá tác động sáng chế Kỹ mở rộng đoạn văn tiểu luận Kỹ hiểu nhiệm vụ phần tiểu luận Kỹ phác thảo tiểu luận Kỹ gắn kết đoạn văn từ nối Kỹ sử dụng mệnh đề phụ kết câu bị động - Phương pháp cụ thể: Luyện kỹ viết đánh giá hiệu qua viết cụ thể Luyện kỹ mở rộng đoạn tiểu luận Luyện kỹ phát triển phận tiểu luận Luyện kỹ viết phần giới thiệu (mở đầu) Luyện kỹ viết phần triển khai Luyện kỹ viết phần kết luận Luyện kỹ liên kết văn từ nối Luyện kỹ phác thảo khóa luận/luận văn Phát triển kỹ viết thư từ giao dịch Xây dựng hồ sơ cá nhân, làm kỹ kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến vị trí cơng việc mong muốn Thể kỹ viết (72)Luyện kỹ viết đoạn đầu - Xác định vị trí mà người viết đăng kí - Chỉ mà người viết biết vị trí cần tuyển - Cung cấp thông tin cấp người viết phù hợp với vị trí cần tuyển Luyện kỹ viết đoạn giữa - Lý người viết khẳng định đủ tiêu chuẩn - Phác thảo kinh nghiệm trước giúp người viết phù hợp với vị trí cơng việc - Trình bày hấp dẫn Luyện kỹ viết đoạn kết thúc - Khẳng định lại người viết mong muốn tuyển để chứng minh phù hợp với cơng việc - Cung cấp đầy đủ chi tiết địa liên lạc người viết - Cảm ơn người xem xét hồ sơ người viết - Kết thúc với "Trân trọng", "Kính thư" BẬC 6 1 MỤC TIÊU Hiểu hầu hết văn nói viết cách dễ dàng Tóm tắt nguồn thơng tin nói viết, xếp trình bày lại cách logic, diễn đạt trơi chảy xác, phân biệt khác biệt tinh tế ý nghĩa ngữ dụng tình phức tạp 2 NỘI DUNG CỤ THỂ Mức độ cần đạt Nội dung (73)a Tiêu chí chung: - Có khả sử dụng ngơn ngữ phạm vi rộng, làm chủ ngôn từ, diễn đạt suy nghĩ cách xác, biết nhấn mạnh, phân biệt loại bỏ yếu tố tối nghĩa - Khả diễn đạt đa dạng phong phú b Tiêu chí ngữ âm: - Khi nói, phát âm thay đổi ngữ điệu, thể sắc thái ý nghĩa tinh tế - Diễn đạt ý cách tự nhiên, liên tục, khơng ngập ngừng, trừ muốn lựa chọn từ ngữ, ví dụ chọn lời giải thích phù hợp - Viết khơng có lỗi tả c Tiêu chí từ vựng: - Làm chủ vốn từ vựng rộng, bao gồm thành ngữ, tục ngữ - Nhận biết nghĩa biểu cảm, nghĩa hàm ẩn - Sử dụng vốn từ vựng xác phù hợp d Tiêu chí ngữ pháp: Gồm bốn nhóm chủ đề: nhóm chủ đề thuộc phạm vi cá nhân, nhóm chủ đề thuộc phạm vi xã hội, chủ đề thuộc phạm vi công việc, nghề nghiệp chủ đề thuộc giáo dục, học thuật Các chủ đề chính: 81 Phong tục ngày Tết; 82 Phụ nữ Việt Nam xưa nay; 83 Thu hút vốn đầu tư nước ngồi; 84 Văn hóa Ĩc Eo; 85 Thể thao Việt Nam; 86 Ngơn ngữ văn hóa Việt Nam; 87 Di sản thiên nhiên giới Việt Nam; 88 Giáo dục đào tạo Việt Nam; 89 Phát triển kinh tế biển; 90 Lao động việc làm; 91 Khoa học nông nghiệp Việt Nam; 92 Những kiện kinh tế - xã hội bật; 93 Nông thôn thành thị; 94 Mơi trường người; 95 Bình đẳng giới Việt Nam; 96 Những thách với Việt Nam Cách mạng Công nghiệp 4.0 a Ngữ âm: - Nhịp điệu cấu trúc nhịp lời nói - Xác định ranh giới nhịp - Trọng âm nhịp - Sự thể nhịp lời nói (tốc độ, chỗ ngừng, nghỉ, nhấn mạnh ) b Từ vựng: Các từ vựng liên quan đến chủ đề: Ngôn ngữ; Tộc người; Khoa học kỹ thuật; Văn hóa; Xã hội; Lịch sử; Ngoại giao; Tôn giáo; Thương mại; Văn học, nghệ thuật. c Ngữ pháp: gồm M1 (4 nội dung), M2 (4 nội dung), M3 (4 nội dung) M4 (3 nội dung ôn tập, kiểm tra, đánh giá) Nội dung 76: Ôn tập cách dùng: định, dự định, kế hoạch, dám (Tôi dự định Nha Trang vào cuối tuần tới); đặc biệt là, hầu hết, phần lớn, nói tóm lại (Nói tóm lại, tơi cần thấy kế hoạch hoàn hảo vào ngày mai); mẫu câu: Tiếc (Tiếc là, chưa hoàn thành dự án thời hạn); cách + danh từ/ tính từ (Hồn thành cơng việc một cách tuyệt vời nhất); số đơn vị thường dùng với vào: vào đề, vào hùa, vào tròng, bay vào, bò vào, bơi vào, bước vào, chạy vào, (bộ) vào, ăn vào, bám vào, can thiệp vào, dựa vào (74)Ln kiểm sốt, làm chủ ngữ pháp cấu trúc ngôn ngữ phức tạp tình ngồi (Mỗi bữa, tơi ăn già nửa bát cơm); Cách dùng: động từ + ra/ vào (đi phố, vào nhà); A hay mà B (Chị gặp chuyện hay mà trơng gầy thế); cấu trúc A + cịn + động từ/tính từ + + B (Chị cịn muốn lấy chồng tơi); ai, + cũng; khơng khơng (Ai biết chuyện ấy; Không chuyện ấy) Nội dung 78: Ôn tập cấu trúc: để cho (Để xách bớt cho); mới/ vừa/ vừa + động từ/ tính từ (mà) + động từ/ tính từ (Vừa xong mà lại rồi); Động từ + + xong, được, hết (Tôi học cách làm bún chả); nghi, ngờ, tưởng + mệnh đề (Tôi tưởng việc xong rồi); phân biệt sự, việc, cuộc, nỗi, niềm, (Sự học theo ta suốt đời); Nội dung 79: Ôn tập cấu trúc: khơng như, Khơng bằng + (Không biết lĩnh vực ông ấy); Chẳng đâu (Chẳng đâu đẹp chỗ này); Câu + làm (Nói thế mà làm gì); cách dùng Thảo nào, hóa (là), (là) thế, (Thảo nào, dạo chị vui thế!); số đơn vị thường dùng với để: Để lộ, để mà, để mặc, để mắt, để phần, để ra, để tang, để tâm, để xem, để tội, để trở, để vạ, để ý Nội dung 80: Ôn tập cấu trúc: Hễ (cứ) A B (Hễ có điều kiện họ du lịch); Nhỡ A B (Nhỡ khơng đến lỡ hẹn); Động từ + phải (Bà phải gió); tưởng A + hóa +B (Hơm qua tơi tưởng chị nói hóa em gái chị); tổng kết phương thức biểu thị ý nghĩa điều kiện; mẫu câu với (Anh, chị với chứ!; khơng mà cịn (Họ khơng thơng minh mà cịn động nữa) Nội dung 81: Ôn tập mẫu câu: Chẳng + (Tối qua anh chẳng nhà chị gì); phân biệt mẫu câu: Nếu A B/ Giá A B/Nhỡ A B (Giá có anh vui nhỉ?); Ai (mà) (Ai mà biết chuyện lại xảy thế!); Đâu có+ (Đâu có chuyện gì!); cách dùng nhìn chung (Việc học tập em năm qua, nhìn chung tốt); (75)gối, xuống ngựa, xuống tàu, xuống thang, xuống thuyền Nội dung 83: Phân biệt động từ: mời, nhờ, khuyên, bắt, bảo, sai, yêu cầu, đề nghị (Anh khuyên cố gắng học tập); Tính từ + q thể/ q đáng (Cơ ta thật đáng!); Động từ + luôn, (Có khơng phải, ơng ta nói ngay!); phân biệt tất nhiên là, thành thử, thành ra; phân biệt trở thành, trở nên, hóa thành, hóa ,phân biệt cách dùng: để hỏi khơng sao. Nội dung 84: Ơn tập mẫu câu: động từ/tính từ + (khơng) + động từ/tính từ (thật) + (mà) (Cơ ta hiền hiền thật mà chưa biết nào); động từ + có mỗi, có (Một tuần, ông đến quan có buổi sáng); Chủ ngữ (chủ - vị) + + tính từ (Con người có sức khỏe tốt hạnh phúc nhất); cách dùng: tiểu từ đánh dấu câu hỏi; cách dùng: biểu thị tất nhiên. Nội dung 85: Ôn tập cấu trúc: Lẽ ra/ đáng ra/ (ra) + Câu (Lẽ ra, chị khơng nên nói chuyện với anh ấy); các động từ: Giục, nài nỉ, nhắc, nhắn, dặn (Mẹ thường dặn gái không nên chơi khuya); phân biệt Bằng, như, nhau, như nhau, giống nhau, khác, khác nhau; cấu trúc (Thà nhà chơi này); cách dùng: nhiên (trong ý nghĩa đối lập); cách dùng: chừng câu hỏi chừng cấu trúc chừng A B. Nội dung 86: Ôn tập mẫu câu: Cứ + động từ + (Anh làm tới đi!); Động từ + gì/ ai/ đâu/ + động từ + nấy/ người nẩy/ đấy/ nhiêu (Anh ăn lấy nhiêu; phân biệt A mà B/ chưa A mà B (Mới sáng mà đường phố đơng người rồi); lấy làm (Ơng ta lấy bà làm vợ); danh từ + + (Ở đây, ăn ngon); mà cịn (Hồn cảnh chị mà cịn cố làm nữa); tính từ mức độ tuyệt đối (vắt, leo lẻo), trắng (nõn, toát, muốt) nặng (trịch, trĩu). (76)chồng hạnh phúc) Nội dung 88: Ơn tập mẫu câu: A đến mức/đến nỗi B (Chị ấy đẹp đến mức phải khen); Thì (là) /Hóa (là) Thì thế/ hóa (Chuyện tưởng phức tạp, hóa hết sức đơn giản); trợ từ: nói chung nói riêng (Ngơn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng); tổ hợp từ: kể (thì) (Chuyện gia đình, kể khó nói); phân biệt cách dùng: bao nhiêu câu hỏi kiểu được. Nội dung 89: ơn tập mẫu câu: Trên (dưới, trong, ngồi ) có (Trên sơng có thuyền; trời có mây ); cách dùng thấy trước mệnh đề (Thấy cô đến, liền cửa); dĩ nhiên là, rồi cuối câu (Ông ta hứa vậy, dĩ nhiên hi vọng rồi!); phân biệt lại + động từ động từ + lại (Ngày mai, cô ta lại đến); cách dùng tận (bắt tận tay, nhìn tận mặt). Nội dung 90: Ôn tập phân biệt mà cách dùng: mới, cách dùng; nhóm tính từ gồm hai yếu tố: tính từ + danh từ (nhanh trí, khéo tay, sáng dạ, trắng tay, bạc tóc); phân biệt hơm nọ, năm nọ, hơm nào; tổ hợp từ: có ích/ hại/cho/đối với ; cấu trúc Chủ ngữ + trót/ lỡ/ thản nhiên + động từ, làm sao, làm mà + động từ + được. 2.2 Kỹ giao tiếp 2.2.1 Kỹ nghe: a Kỹ chung: - Theo dõi hiểu giảng hay thuyết trình chun ngành có sử dụng nhiều lời nói ngữ có yếu tố văn hóa thuật ngữ không quen thuộc - Hiểu vấn đề tinh tế, phức tạp dễ gây tranh luận (như quy định, tài chính), chí đạt tới trình độ hiểu biết gần nhà chuyên 2.2 Dạy học phát triển kỹ năng 2.2.1 Kỹ nghe a Định hướng dạy học Tập trung làm rõ vai trò trọng âm ngữ điệu: - Luyện tập nhận diện xác định thông tin cũ, thông tin phương tiện ngữ âm - Mỗi đơn vị thơng tin có phần thơng tin thông tin cũ, phân tách quãng ngắt (cũng có thơng tin cũ thơng tin đan cài vào nhau) Học viên cần luyện để nhận tương thích phát ngơn với mục đích giao tiếp, nhận thơng tin cũ, thơng tin (77)môn - Nghe hiểu điều cách dễ dàng theo tốc độ nói bình thường b Kỹ cụ thể: Nghe hội thoại Nghe người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Nghe trình bày hội thoại Theo dõi giảng chun ngành, thuyết trình có nhiều từ ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu không quen thuộc Nghe thông báo, hướng dẫn Nghe người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Nghe đài xem truyền hình Đạt trình độ nghe người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên b Yêu cầu cần đạt được Học viên có khả năng: - Xác định phận phát ngơn thể chủ đề phát ngơn, phận quan trọng thông báo - Xác định thông tin thông tin giả định trước điều đưa văn - Xác định thành tố thành tố mà người nói chọn điểm xuất phát thông báo c Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện nghe để xác định tiêu điểm đánh dấu tiêu điểm không đánh dấu Về nguyên tắc giao tiếp, đánh dấu không đánh dấu, nội dung biết nội dung Tiêu điểm thông tin nằm cuối phát ngôn Như vậy, phát ngơn trung hịa, tiêu điểm thơng tin hướng đến phần cuối phát ngôn Luyện nghe xác định tiêu điểm cho mục đích tình cảm Tiêu điểm thông tin đánh dấu, người nói sử dụng với mục đích khác Tiêu điểm biểu thị tình cảm mà người nói muốn biểu thị nhấn mạnh Để xác định tiêu điểm thơng tin, người dạy đưa cho người học số câu/phát ngôn định u cầu họ vẽ mơ hình ngữ điệu mơ hình trọng âm hai Ví dụ: - Cậu thích ăn nem, phải khơng? (0010100) - câu hỏi - Tớ không ăn đâu! (0100) - câu phủ định - Nam cho Bắc làm với! (10010) - câu sai khiến, yêu cầu d Kiểm chứng kết quả (78)nghe học viên qua thực hành họ mức độ đạt yêu cầu phải đạt kỹ e Học liệu Sử dụng diễn ngôn nguyên gốc 2.2.2 Kỹ đọc: a Kỹ chung - Hiểu, lựa chọn sử dụng có đánh giá, phản biện hầu hết loại văn bản, gồm văn trừu tượng, có cấu trúc phức tạp, hay tác phẩm văn học thể loại khác - Hiểu nhiều loại văn dài phức tạp, cảm thụ nét khác biệt nghĩa đen nghĩa bóng, loại văn phong b Kỹ cụ thể: Đọc lấy thông tin lập luận Có khả đọc lấy thơng tin lập luận người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Đọc tìm thơng tin Đạt trình độ đọc tìm thơng tin người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên 2.2.2 Kỹ đọc a Định hướng giảng dạy - Luyện đọc xử lý văn bản, lấy thông tin lập luận (luận luận chứng), tóm tắt thơng tin từ văn để trình bày lại vấn đề cách mạch lạc, có bình luận, phản biện - Luyện đọc tập trung đọc mở rộng - Luyện đọc từ toàn thể đến phận từ phận đến toàn thể (từ văn đến đoạn, từ đoạn đến toàn văn bản), theo trình tự xốy trơn ốc (giảng dạy lại điều có nội dung vịng sau) - Luyện thành thạo tiểu kỹ đọc quan trọng thường dùng, so sánh tương đồng, khác biệt mặt ngôn ngữ, nội dung văn đọc với vốn ngôn ngữ biết, đồng thời biết dựa vào ý văn ngữ cánh để đoán trước nội dung đoạn, câu từ ngữ không quen b Yêu cầu cần đạt được - Nhận biết cấu trúc bài, ý tưởng bài, ý câu, ý đoạn, liên kết nghĩa đoạn, nghĩa phân tán văn để hiểu toàn - Hiểu lập luận, suy luận hàm ý cụm từ, câu, đoạn Xác định quan điểm, thái độ diễn đạt ngầm ẩn Đánh giá có phản biện nội dung luận cứ, luận chứng văn c Phương pháp phát triển kỹ năng (79)Đọc thư từ, văn giao dịch Đạt trình độ người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Đọc xử lý văn bản Tóm tắt thơng tin từ nguồn khác nhau, với lập luận dẫn chứng để trình bày lại vấn đề cách mạch lạc gián tiếp Luyện đọc nhiều loại văn dài, đặc biệt văn khoa học văn chương có cấu trúc phức tạp, thuộc loại văn phong, nhận biết hiểu nét khác biệt nghĩa đen nghĩa bóng, suy luận, hàm ý (khẳng định, phủ định đánh giá tích cực, tiêu cực, chất vấn, nghi ngờ, bác bỏ ) câu, đoạn toàn văn bản, phát hiểu thơng tin, tình diễn giải đồng nghĩa theo cách khác Luyện đọc nhận biết cấu trúc hình thức cấu trúc nội dung loại hình văn bản, thuộc nhiều phong cách khác bậc 5, xác định mục đích thơng tin lập luận câu đoạn văn bản, xác định luận cứ, luận chứng có giá trị ủng hộ ý tưởng văn Luyện đọc, phát ý tưởng văn thơng qua phát mối liên hệ cấu trúc nội dung văn bản: nguyên nhân - kết quả, so sánh tương đồng - đối lập, vấn đề - giải pháp, kiện - giải quyết, khả - thực tế Tóm tắt để trình bày lại nội dung văn với bình luận và/hoặc so sánh, thảo luận, phản biện Luyện đọc, hiểu, nhận biết bình luận thái độ, ý kiến tác giả văn nhân vật văn bản, phát trật tự, logic kiện, luận cứ, suy luận để có bình luận người đọc Luyện đọc hiểu, nhận biết ý tưởng chính, mơ hình tổ chức văn bản, nhận biết thơng tin tổ chức phần văn bản, nhận dấu hiệu tường minh, quan hệ mở rộng văn dấu liên kết khác văn Qua đó, tổng hợp, đánh giá tồn thơng tin có từ văn để tóm tắt nội dung văn Luyện đọc tập trung đọc mở rộng vấn đề nêu qua thảo luận theo nhóm qua viết tóm tắt, bình luận, trả lời câu hỏi trực tiếp, gián tiếp giảng viên Luyện đọc hiểu, xử lý văn bản, tóm tắt thông tin từ nguồn khác nhau, thuộc nhiều văn phong thể loại khác nhau, có luận cứ, luận chứng để trình bày lại nội dung văn cách mạch lạc (80)Lấy thông tin, nội dung, trả lời câu hỏi đặt giảng viên viết lại ý bài, tóm tắt thơng tin e Học liệu Ngoài văn bản, thông tin học liệu cung cấp sẵn theo chủ đề giảng dạy chương trình, giảng viên cần tự chọn thêm văn thực (ngôn ngữ sống) báo, tạp chí khoa học, ấn phẩm văn chương, bình luận trị xã hội đời sống, giáo dục, nghề nghiệp, xã hội, lịch sử, người (khơng hạn chế), làm đa dạng hóa nguồn văn đọc, phải bảo đảm: - Phù hợp với mục đích yêu cầu học viên - Hấp dẫn, đa dạng 2.2.3 Kỹ nói: a Kỹ chung: - Sử dụng tốt cấu trúc ngôn ngữ, hiểu ý nghĩa thành ngữ, tục ngữ đặc biệt - Giao tiếp dễ dàng thay đổi lối nói cách tự nhiên người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên b Kỹ cụ thể: Mơ tả trải nghiệm Có khả mô tả rõ ràng, chi tiết, tự nhiên trôi chảy, người nghe dễ hiểu dễ nhớ Lập luận thảo luận Có khả giải thích bảo vệ ý kiến 2.2.3 Kỹ nói a Định hướng dạy học Tập trung luyện kỹ nói độc thoại mở rộng để học viên có đủ lực trình bày, diễn giải, thuyết minh vấn đề quan tâm hay có nhiệm vụ mong muốn trình bày Nói mở rộng kể lại câu chuyện; ngôn ngữ dùng có cân nhắc cẩn thận (được chuẩn bị trước) có tính nghi thức rõ ràng Bài nói mở rộng chuỗi ngơn ngữ phức tạp, dài, có liên quan chặt chẽ với b Phương pháp phát triển kỹ năng Luyện kỹ diễn thuyết Yêu cầu người học trình bày báo cáo, báo, kế hoạch tiếp thị, ý tưởng kinh doanh buôn bán, thiết kế sản phẩm phương pháp, cách thức nghiên cứu vấn đề Người dạy cần ý quy tắc phát triển kỹ nói: (81)trong thảo luận cách đưa giải thích, lập luận ý kiến cách thuyết phục Trình bày trước người nghe Đạt trình độ trình bày người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thơng trở lên Nói có tương tác + Mơ tả chung kỹ năng nói có tương tác: - Sử dụng thành ngữ, lối nói thơng tục hiểu nghĩa bóng - Sử dụng phương tiện ngôn ngữ (từ, ngữ) biểu thị tình thái để thể sắc thái ý nghĩa xác hợp lý - Diễn đạt trơi chảy, linh hoạt người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Hội thoại Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, thoải mái nói sống cá nhân xã hội, bao gồm biểu thị cảm xúc, nói bóng gió, nói vịng, đùa vui Giao dịch mua bán Phát triển kỹ nói dựa phát triển hai thành tố nội dung cách nói. Luyện kỹ kể lại câu chuyện dựa tranh ảnh có nội dung phức tạp Yêu cầu học viên xem tranh, ảnh, biểu, bảng nói lại Miêu tả tranh, ảnh phải diễn đạt dài kể thành câu chuyện Việc đưa (bộ) tranh, ảnh cho người học phải yêu cầu nói thời gian định Người học phát triển từ vựng qua tranh, yếu tố nối kết câu khả nói trơi chảy Khi muốn phát triển ngữ pháp hay đặc điểm văn khác, thực cách Luyện kỹ kể lại câu chuyện, kiện thời sự Người học nghe đọc câu chuyện kiện thời kể lại Người học có nhiệm vụ biến đổi từ việc nghe hiểu nguyên thành việc tạo lập văn nói với đặc điểm quan hệ mang tính giao tiếp, có trọng âm, trơi chảy, biết kết nối với người nghe Luyện kỹ dịch nói bậc cao (82)dịch vụ Giao dịch người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thơng trở lên Phỏng vấn trả lời phỏng vấn Theo kịp đối thoại dài tham gia với vai trò người vấn vấn cách tự nhiên Nói lưu lốt người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên Độ chuẩn xác kỹ năng nói + Phát âm độ lưu lốt - Có thể thay đổi ngữ điệu, thể sắc thái ý nghĩa tinh tế - Diễn đạt ý cách tự nhiên, liên tục, không ngập ngừng, trừ muốn lựa chọn từ ngữ, ví dụ chọn lời giải thích phù hợp + Sự phù hợp mặt ngôn ngữ xã hội (83)độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên - Sử dụng thành thạo cách diễn đạt theo kiểu thành ngữ từ ngữ thông tục phân biệt rõ cấp độ nghĩa - Cảm thụ tác động mặt ngôn ngữ - xã hội văn hóa - xã hội người Việt - Hiểu rõ nắm bắt khác biệt mặt văn hóa - xã hội ngơn ngữ - văn hóa người Việt 2.2.4 Kỹ viết a Kỹ chung: Viết rõ ràng, bố cục logic, chặt chẽ, văn phong phù hợp, trôi chảy nhiều lĩnh vực phức tạp, giúp người đọc nhận điểm quan trọng cách dễ dàng b Kỹ cụ thể: Viết luận Viết miêu tả kinh nghiệm câu chuyện cách rõ ràng, mạch lạc, ý phong phú, có văn phong phù hợp với thể loại lựa chọn 2.2.4 Kỹ viết a Định hướng dạy học Luyện kỹ viết luận, báo cáo, để thể quan điểm cá nhân, đánh giá văn khác, thảo luận, phản biện, viết nghiên cứu b Phương pháp phát triển kỹ năng Phát triển kỹ viết luận - Mục đích tăng cường cho người học kỹ sau: Kỹ viết mô tả địa điểm Kỹ viết câu chủ đề tập trung vào ấn tượng mạnh Kỹ gây ấn tượng bật chi tiết mô tả Kỹ tổ chức đoạn văn với xếp theo không gian Kỹ liên kết từ kết nối đoạn miêu tả (84)Viết báo cáo tiểu luận - Viết báo cáo tiểu luận có cấu trúc hợp lý, hệ thống luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ - Viết cách rõ ràng, mạch lạc báo cáo, báo tiểu luận phức tạp, nội dung phong phú đưa đánh giá sắc bén, đề xuất, hay bình luận tác phẩm văn học Viết có tương tác + Mơ tả chung kỹ năng viết có tương tác Đạt trình độ người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên + Viết thư từ giao dịch Đạt trình độ người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên + Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu Đạt trình độ người Việt có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thơng trở lên Xử lý văn bản Tóm tắt thông tin từ nguồn khác nhau, những người viết khác mà đọc Kỹ mơ tả cách sử dụng q khứ Kỹ sử dụng cấu trúc câu vị trí - Phương pháp phát triển cụ thể: Luyện kỹ viết nơi gây ấn tượng mạnh khứ Luyện kỹ viết tập trung vào ấn tượng chủ đạo Luyện kỹ làm bật ấn tượng chủ đạo mô tả chi tiết Luyện kỹ tổ chức theo không gian Luyện kỹ liên kết từ nối dành cho thể loại mô tả Luyện kỹ sử dụng mệnh đề trạng ngữ không gian Luyện kỹ sử dụng mạng Internet để phát triển lực mô tả Luyện kỹ viết địa điểm gây ấn tượng mạnh Phương pháp luyện kỹ viết báo cáo tiểu luận - Mục đích tăng cường cho người học kỹ sau: Kỹ thể quan điểm cá nhân viết tổng quan luận văn Kỹ nhận xét nhiều văn mà họ đọc chủ đề Kỹ viết thu hoạch cá nhân sau thời gian nghiên cứu Kỹ tổ chức văn khoa học (85)tổng kết lại viết thành thuyết trình có lập luận chặt chẽ, rõ ràng Độ xác tả Viết khơng có lỗi tả Kỹ tìm kiếm thơng tin khoa học - Phương pháp cụ thể: Luyện kỹ nhận xét nhiều văn đọc chủ đề Luyện kỹ viết báo cáo tiến độ công việc Luyện kỹ tổ chức viết/ dự thảo luận văn Luyện kỹ viết bài, viết dự thảo luận văn Luyện kỹ đánh giá tự đánh giá văn khoa học Luyện kỹ điều chỉnh viết, dự thảo luận văn Luyện kỹ hoàn thiện viết, dự thảo luận văn Đánh giá văn bản - Mục đích tăng cường cho người học kỹ sau: Kỹ viết đánh giá văn người khác Kỹ đọc nhận xét văn người khác Kỹ tóm tắt văn đọc để nhận xét, bình luận Kỹ viết phê bình Kỹ xác định độc giả tiềm viết Kỹ tìm hiểu phát triển đề tài Kỹ tổ chức viết Kỹ viết dự thảo viết Kỹ thảo luận nhóm để đánh giá phê bình văn Kỹ sửa đổi dự thảo viết (86)Phân tích văn tranh luận - Mục đích tăng cường cho người học kỹ sau: Kỹ nhận xét văn tranh luận Kỹ thảo luận ghi chép văn tranh luận Kỹ viết văn tranh luận Kỹ xác định độc giả tiềm Kỹ tìm kiếm thơng tin phát triển chủ đề Kỹ tổ chức viết tranh luận Kỹ viết dự thảo, thảo luận Kỹ thảo luận nhóm viết tranh luận Kỹ chỉnh sửa văn sau thảo luận Kỹ hoàn thiện viết - Phương pháp cụ thể: Luyện kỹ đọc văn tranh luận Luyện kỹ thảo luận ghi chép văn tranh luận Luyện kỹ nhận xét văn tranh luận Luyện kỹ xác định nhiệm vụ viết Luyện kỹ xác định độc giả tiềm Luyện kỹ tìm kiếm phát triển chủ đề Luyện kỹ tổ chức viết (87)Luyện kỹ hoàn thiện viết tranh luận Viết nghiên cứu từ nguồn thơng tin khác nhau - Mục đích tăng cường cho người học kỹ sau: Kỹ xác định nhiệm vụ nghiên cứu Kỹ tìm chủ đề tập hợp tài liệu Kỹ xác định chủ đề ưa thích Kỹ tóm tắt báo, nghiên cứu Kỹ viết dự kiến nghiên cứu Kỹ tìm kiếm thông tin cần thiết Kỹ xác định độc giả tiềm Kỹ tập trung vào ý tưởng người viết Kỹ viết đề cương Kỹ tổ chức nghiên cứu Kỹ viết dự thảo để trao đổi nhóm Kỹ hồn chỉnh viết - Phương pháp cụ thể: Luyện kỹ tìm chủ đề tập hợp tài liệu Luyện kỹ tóm tắt báo, nghiên cứu Luyện kỹ xác định nhiệm vụ nghiên cứu Luyện kỹ viết dự kiến nghiên cứu Luyện kỹ tìm kiếm thơng tin cần thiết Luyện kỹ thu thập tư liệu vấn (88)Luyện kỹ tập trung vào ý tưởng Luyện kỹ viết đề cương Luyện kỹ tổ chức nghiên cứu Luyện kỹ viết dự thảo nghiên cứu để thảo luận nhóm Luyện kỹ hồn chỉnh nghiên cứu Phương pháp luyện kỹ viết thư từ giao dịch Mục đích luyện kỹ viết thư từ giao dịch tăng cường kỹ viết thư giới thiệu, đưa ý kiến ủng hộ cho ứng viên tham gia dự tuyển chương trình dự tuyển vào đại học, sau đại học Học viên viết trình bày lời đánh giá cung cấp chứng, thơng tin, giải thích số điểm yếu chưa rõ hồ sơ người giới thiệu, đề cập khó khăn thuận lợi ứng viên giúp người tuyển chọn việc định III HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1.1 Phương pháp dạy kỹ ngôn ngữ Các kỹ nghe, nói, đọc viết giảng dạy riêng biệt tích hợp tùy theo nhu cầu mục đích học tập trường hợp cụ thể Mặc dù dạy thông qua tiểu kỹ năng, phương pháp cụ thể kỹ hoạt động tổng hợp Tất hình thức giao tiếp có vai trị phương tiện để học ngôn ngữ, để khám phá ý tưởng sống người a Phát triển kỹ nghe - nói người học quan trọng Về hiệu giao tiếp ngơn ngữ phi ngơn ngữ cách nói năng, ứng đáp, người dạy nên ý vào việc sử dụng ngơn ngữ thích hợp có hiệu tổ chức phát triển ý tưởng cho người nghe, bối cảnh giao tiếp thời điểm cụ thể Cần dạy nghe - nói từ đầu bậc học thấp Dù nói đơn giản, kể câu chuyện, trình bày phát biểu, báo cáo thuyết trình tất cách tốt để phát triển kỹ nghe nói (89)trong văn bản; điều không tách rời Nên hỗ trợ cho việc đọc văn lời giới thiệu, thích, đồ thị, hình ảnh, mục lục, phụ lục Đọc to (thành lời) để phát triển lực phát âm, sử dụng ngữ điệu, khác với đọc thẩm để hiểu văn Việc đọc thầm cần người dạy hướng dẫn có giới hạn thời gian Người dạy phải xây dựng văn đọc thích hợp, rõ ràng có ý nghĩa; có hướng dẫn đọc quy định thời gian đọc Hoạt động câu hỏi mở trình hướng dẫn đọc khuyến khích người học có phản hồi đa dạng, có tư phê phán sáng tạo Việc can thiệp hỗ trợ tốt người dạy làm cho người học cảm thấy họ giúp đỡ, quan trọng Trách nhiệm người dạy khuyến khích người học trải nghiệm niềm vui, nỗi buồn hài lòng qua truyện ngắn, tiểu thuyết (văn học), khuyến khích tạo cách để mở rộng quan tâm người học Ngôn ngữ tự nhiên sách cung cấp việc sử dụng mẫu câu vốn từ vựng, giúp phát triển kỹ ngôn ngữ Người dạy người biên soạn học liệu tổ chức dạy đọc hiểu có dùng loại câu hỏi khác liên quan đến hiểu biết từ ngữ, cấu trúc văn bản, nội dung tiềm ẩn thẩm định giá trị, so sánh, đánh giá c Khả viết chủ yếu có thực hành viết thường xuyên Viết trình phức tạp đan xen với suy nghĩ, cho phép người viết khám phá ý tưởng, hình dung cụ thể hóa ý tưởng Mục đích cuối việc dạy viết làm cho học viên viết tiếng Việt cách độc lập Tuy nhiên, dạy viết không quan tâm đến văn viết ra, mà cịn trình mà người học người dạy hợp tác với giúp tăng cường lực viết cho học viên Học viên có khả viết câu chuyện văn tự truyện theo mơ hình văn mà họ tìm hiểu Các mơ hình khơng phải mẫu có sẵn để họ bắt chước cách máy móc, mà ví dụ để từ người học rút chất, cấu trúc nội dung câu chuyện, cung cấp thảo luận khoảng thời gian định, để hiểu sử dụng Người học cần tự đọc, tự thực hành chỉnh sửa văn Ban đầu, việc cần cộng tác, giúp đỡ từ giáo viên Tiếp theo, người học giúp đỡ lẫn Để sai sót cho người học, người dạy nên giới thiệu tập hợp quy ước mà tất người phải tuân theo Người biên soạn học liệu đưa danh sách thứ cần kiểm tra, dạng phụ lục, để giới thiệu quy ước chung công nhận 1.2 Phương pháp luyện tập (90)tăng cường việc hiểu ý tưởng phức tạp đọc văn tạo ý tưởng để viết có tính tranh luận b Luyện tập đóng vai: Với phương pháp này, học viên học qua quan sát hành động. Phương pháp giúp phát triển kỹ ngôn ngữ ngôn ngữ xã hội thông qua việc giải vấn đề giao tiếp Đóng vai sử dụng hiệu sau đọc, Đó lúc xây dựng ý tưởng vừa thu từ việc đọc văn thực hành viết hội thoại để thảo luận, phản biện c Luyện tập hỏi - đáp: Quá trình đặt câu hỏi, thu thập thông tin cấu trúc cách sử dụng ngơn ngữ, phân tích văn rút kết luận mục đích tác giả có tác dụng khuyến khích người học tích cực tham gia vào văn thực nhiệm vụ học tập d Luyện tập hợp tác học tập: Người học tập hợp theo nhóm nhỏ để học tập ngôn ngữ thu nhiều kết thông qua tương tác Việc giúp cho việc sử dụng ngôn ngữ cách tự nhiên môi trường Việc luyện đọc viết văn hợp tác với e Luyện tập tham gia dự án: Trong công việc dự án, viết luận văn , người học phát triển bốn kỹ ngôn ngữ, họ học tập cách độc lập với giáo viên Phương pháp cho phép người học sáng tạo phát triển kỹ nghiên cứu f Luyện tập qua/ trình bày: Trình bày hình thức nói nhóm nhiệm vụ cơng việc cá nhân Cách luyện tập giúp học viên giao tiếp, trao đổi với bạn học, giúp tăng cường tự tin nâng cao kỹ nghe, nói 2 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ Chuẩn bị cho người học thụ hưởng sử dụng kỹ ngôn ngữ ghi nhớ nội dung kiến thức Vì vậy, kiểm tra, đánh giá cần ý đến hình thức kiểm tra, đánh giá kỹ ngơn ngữ 2.1 Hình thức đánh giá (91)giá có trình độ phù hợp để học lớp học, khóa học cao hay học đại học tiếng Việt hay không 2.2 Yêu cầu kiểm tra, đánh giá. Bảo đảm tính hiệu lực: đánh giá phải gắn chặt với mục tiêu chương trình để đảm bảo tính hiệu lực nội dung Bảo đảm độ tin cậy: Độ tin cậy đạt thơng qua thang điểm quy định rõ ràng Bảo đảm tính thực tiễn: Kiểm tra, đánh giá phải dễ dàng cho việc tổ chức quản lý Kiểm tra đánh giá có liên quan chặt chẽ đến việc giảng dạy, học tập hướng tới mục tiêu chương trình 2.3 Các phương pháp kiểm tra, đánh giá Năng lực kỹ người học kiểm tra qua nhiều phương pháp đánh giá Muốn lựa chọn cách đánh giá thích hợp nhất, phải xem xét mục đích đánh giá cụ thể, xem xét thời gian nguồn lực sẵn có, xem xét độ tuổi trình độ phát triển người học Kiểm tra, đánh giá sử dụng phương pháp đánh giá khách quan lẫn phương pháp đánh giá chủ quan Dưới số cách đánh giá công cụ đánh giá thường sử dụng: a Kiểm tra trắc nghiệm khách quan: Loại kiểm tra này, người học chọn câu trả lời cho câu hỏi Thời gian trả lời thí sinh câu hỏi ngắn, Chấm điểm nhanh chóng khách quan Kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm khách quan dùng số kỹ thuật sau: câu hỏi có nhiều lựa chọn, có hai lựa chọn, đề kiểm tra ghép nối, đề kiểm tra giải thích, điền vào chỗ trống, viết câu trả lời ngắn b Kiểm tra tự luận Kiểm tra viết luận yêu cầu thí sinh viết hạn chế độ dài, nội dung tính chất câu trả lời, mở rộng, cho phép thí sinh tự viết Kiểm tra Tự luận thường đòi hỏi hiểu biết sâu sắc kỹ tư cao thực Các kỹ người viết thể kiểm tra tự luận kỹ nghiên cứu, kỹ phân tích, kỹ tổng hợp thơng tin, kỹ trình bày c Người học tự kiểm tra, đánh giá (92)
- Xem thêm -

Xem thêm: TT-BGDĐT, TT-BGDĐT

Hình ảnh liên quan

- Thông thuộc bảng chữ b. Ngữ âm: - TT-BGDĐT

h.

ông thuộc bảng chữ b. Ngữ âm: Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Luyện nghe kết hợp xem hình ảnh minh họa những - TT-BGDĐT

uy.

ện nghe kết hợp xem hình ảnh minh họa những Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Có khả năng dùng bảng cđu hỏi - TT-BGDĐT

kh.

ả năng dùng bảng cđu hỏi Xem tại trang 38 của tài liệu.
- Học viín phđn loại câc cặp song tiết theo mô hình trọng đm. Ví dụ phđn loại những mô hình trọng đm khâc nhau trín một phiíu băi tập dưới đđy: - TT-BGDĐT

c.

viín phđn loại câc cặp song tiết theo mô hình trọng đm. Ví dụ phđn loại những mô hình trọng đm khâc nhau trín một phiíu băi tập dưới đđy: Xem tại trang 46 của tài liệu.