0

Vật lý 12 bai tap ly thuyet (4).docx

13 18 0
  • Vật lý 12 bai tap ly thuyet (4).docx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:25

Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m.. Tần số của âm làA[r] (1)Chủ đề 2: SÓNG ÂM 2.11 Vận tốc truyền âm khơng khí 340m/s, khoảng cách hai điểm gần nhau nhất phương truyền sóng dao động ngược pha 0,85m Tần số của âm là A F = 85 Hz B f = 170 Hz. C. f = 200 Hz D f = 255 Hz. 2.12 Một sóng học có tần số f = 1000 Hz lan truyền khơng khí Sóng được gọi là A Sóng siêu âm B. Sóng âm. C Sóng hạ âm D Chưa đủ điều kiện kết luận. 2.13 Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai ta cảm thụ được sóng học sau đây A Sóng học có tần số 10 Hz B Sóng học có tần số 30 kHz. C Sóng học có chu kì 2,0 s D. Sóng học có chu kì 2,0 ms. 2.14 Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s khơng khí Độ lệch pha hai điểm cách 1m phương truyền sóng là A   0,5 (rad). B   1,5 (rad). C   2,5 (rad). D   3,5 (rad). 2.15 Phát biểu sau không đúng? A. Nhạc âm nhiều nhạc cụ phát ra. B Tạp âm âm có tần số khơng xác định. C Độ cao âm đặc tính âm. D Âm sắc đặc tính âm. 2.16 Phát biểu sau đúng? A Âm có cường độ lớn tai ta có cảm giác âm “to”. B Âm có cường độ nhỏ tai ta có cảm giác âm “bé”. C Âm có tần số lớn tai ta có cảm giác âm “to”. D. Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm. 2.17 Một ống trụ có chiều dài 1m Ở đầu ống có pit-tơng để điều chỉnh chiều dài cột khí ống Đặt âm thoa dao động với tần số 660 Hz gần đầu hở của ống Vận tốc âm không khí 330 m/s Để có cộng hưởng âm ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài A l =0,75 m B l = 0,50 m C l = 25,0 cm D. l = 12,5 cm 2.18 Tiếng cịi có tần số 1000 Hz phát từ ôtô chuyển động tiếng lại gần bạn với vận tốc 10 m/s, vận tốc âm không khí 330 m/s Khi bạn nghe âm có tần số là A f = 969,69 Hz B f = 970,59 Hz C. f = 1030,30 Hz D f = 1031,25 Hz. SÓNG CƠ – SÓNG ÂM 1 Chọn câu phát biểu sóng học câu sau A Chu kì dao động phần tử vật chất có sóng truyền qua gọi chu kì sóng B Bước sóng khoảng cách hai điểm mà dao động hai điểm pha C Tốc độ truyền sóng tốc độ dao động phần tử vật chất D Biến độ sóng khơng phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn phát sóng 2 Tốc độ truyền sóng mơi trường đồng tính đẳng hướng phụ thuộc vào (2)C chất mơi trường biên độ sóng D chất nhiệt độ môi trường 3 Tốc độ truyền sóng tăng dần sóng truyền qua môi trường theo thứ tự sau A rắn, khí lỏng B khí, rắn lỏng C khí, lỏng rắn D rắn, lỏng khí 4 Chọn phát biểu sai nói âm A.Mơi trường truyền âm rắn, lỏng khí B vật liệu bông, xốp, nhung truyền âm tốt kim loại C Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ D Đơn vị cường độ âm w/m2 5 Độ cao âm phụ thuộc vào A biên độ B biến độ bước sóng C tần số D cường độ tần số 6: Hai âm có âm sắc khác do A chúng khác tần số B chúng có độ cao độ to khác C họa âm chúng có số, biên độ khác D chúng có cường độ khác 7: Năng lượng mà sóng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm gọi A độ to âm B biên độ âm C mức cường độ âm D cường độ âm 8 Giao thoa sóng tượng A giao hai sóng điểm môi trường B cộng hưởng hai sóng kết hợp truyền mơi trường C sóng triệt tiêu gặp D gặp hai sóng kết hợp khơng gian, có chỗ sóng tăng cường bị giảm bớt 9: Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình uA = uB = Acost Giả sử truyền biên độ sóng khơng đổi Một điểm M cách A B d1 d2 Biên độ sóng M cực tiểu A d2 – d1 =( 2k + 1 ) 2 2  B d2 – d1 =( k + 1 ) 2  C d2 – d1 =( k + 1 ) 2 2  D d2 – d1 =( 2k + 1) 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động tần số pha Khi nói vị trí điểm cực tiểu, kết luận sau sai? A Hai sóng gửi tới ngược pha B Hiệu đường hai sóng gửi tới điểm số lẻ nửa bước sóng C Tập hợp điểm cực tiểu tạo thành gợn hình hypebol mặt nước D độ lệch pha hai sóng gửi tới     k với k Z11: Sóng dừng tạo thành bởi A giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền phương, ngược chiều B giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền phương, chiều C giao thoa hai sóng kết hợp khơng gian D tổng hợp sóng tới sóng phản xạ truyền theo hai phương vng góc 12: Điều kiện để xảy sóng dừng sợi dây hai đầu cố định độ dài dây phải A nửa bước sóng B gấp đơi bước sóng C bội số nguyên lần nửa bước sóng D số nguyên lần bước sóng 13: Điều kiện để xảy sónga dừng sợi dây đàn hồi chiều dài l, đầu cố định, đầu tự là A l = k 2  B  0.5 l k C l = (2k + 1) D 4 2 1 l k   14: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau không thay đổi? A Tốc độ truyền sóng B Tần số sóng C Bước sóng D Năng lượng sóng 15: Tốc độ truyền âm môi trường lớn A Mơi trường khơng khí lỗng B Mơi trường khơng khí C Mơi trường nước ngun chất D Môi trường chất rắn 16: Kết luận sau chắn sai? Khi xảy tượng sóng dừng sợi dây có đầu cố định, đầu tự chiều dài dây A 1 4 bước sóng B 1 2 bước sóng C 3 4 bước sóng D 5 (3)17 Đơn vị thông dụng mức cường độ âm gì? A Ben B Đêxiben C Oát mét vuông D Niutơn mét vuông 18 Chỉ câu sai Âm LA đàn ghi ta kèn có A Tần số B Cường độ C Mức cường độ D Đồ thị dao động 19 Hãy chọn câu đúng Âm hai nhạc cụ khác phát khác A Độ cao B Độ to C âm sắc D Cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc 20.Độ cao âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm? A Tần số B Cường độ C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động 21 Độ to âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm? A Tần số B Cường độ C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động 22.Âm sắc âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm? A Tần số B Cường độ C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động 23 Chỉ câu sai Một âm LA đàn dương cầm(pianô) âm LA đàn vị cầm(violon) có A Độ cao B Cường độ C Độ to D Âm sắc 24.Hãy chọn câu đúng. Người nghe âm có tần số A Từ 16Hz đến 20000Hz B Từ thấp đén cao C 16Hz D 20000Hz 25 Hiện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp bao nhiêu? A Bằng hai lần bước sóng B Bằng bước sóng C Bằng nửa bước sóng D Bằng phần tư bước sóng 26 Hãy chọn câu đúng.sóng phản xạ A Ln ln pha với sóng tới điểm phản xạ B Ln ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C ngược pha với sóng tới điểm phản xạ phản xạ vật cản cố định D ngược pha với sóng tới điểm phản xạ phản xạ vật cản tự 27 Hãy chọn câu đúng? Sóng dùng là? A sóng khơng lan truyền bị vật cản chặn lại B sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường C sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ D sóng sợi dây mà hai đầu giữ cố định 28 hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu cố định bước sóng bằng A Khoảng cách hai nút hai bụng B Độ dài dây C hai lần độ dài dây D hai lần khoảng cách hai nút hai bụng 29 Để tạo hệ sóng dừng hai đầu dây cố định độ dài dây phải bằng A số nguyên lần bước sóng B Một số nguyên lần nửa bước sóng C Một số lẻ lần nửa bước sóng D Một số lẻ lần bước sóng 30 Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai bụng liên tiếp bằng A Một bước sóng B Nửa bước sóng C Một phần tư bước sóng D Hai lần bước sóng 31.Trên mặt chất lỏng có hai tâm dao động S1 S2 có phương trình dao động là: uo = Acos t Biên độ dao động điểm M cách S1 d1 cách S2 d2 có biểu thức: AM= 2A 2 os ( ) 2v cdd Biên độ AM có giá trị cực đại ứng với điều kiện sau đây: A d2 – d1 = k; B d2 – d1 = k 2  ; C d2 – d1 = 2k; D d2 – d1 = ( 2k + 1) 32 Hai tâm dao động kết hợp S1, S2 gây tượng giao thoa sóng mặt thống chất lỏng Giá trị (4)A 2  B  C 2 D 4  33.Hai nguồn phát sóng hai nguồn kết hợp? Hai nguồn có A Cùng tần số B Cùng biên độ dao động C Cùng pha ban đầu D Cùng tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian 34.Hai sóng phát từ hai nguồn đồng Cực đại giao thoa nằm điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng A Một bội số bước sóng B ước số nguyên bước sóng C Một bội số lẻ nửa bước sóng D Một ước số nửa bước sóng 35.Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng chuyển động ngược chiều B Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai dao động chiều, pha gặp C Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động pha, biên độ D Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động tần số, phương có độ lệch pha không đổi theo thời gian 36.Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt thống chất lỏng nhờ nguồn sóng kết hợp S1và S2 Tần số dao động nguồn f = 40Hz.Một điểm M mặt thoáng cách S1 8cm cách S2 3,5cm Giữa M đường trung trực S1S2 có hai gợn lồi dạng hyperbol Biên độ dao động M cực đại 37.Tốc độ truyền sóng có giá trị sau đây: A 60cm/s; B 40cm/s C 1,2cm/s D 50cm/s 38 Tai hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha theo phương thẳng đứng Xét điểm M mặt nước, cách hai điểm A B Biên độ dao động hai nguồn gây M a Biên độ dao động tổng hợp M A 2 a B 2a C D a 39 Kết luận sau khơng truyền sóng cơ A Q trình truyền sóng kèm theo vận chuyển vật chất theo phương truyền sóng B Q trình truyền sóng kèm theo truyền lượng C Q trình truyền sóng q trình truyền pha dao động D Vận tốc truyền sóng vận tốc truyền pha dao động 40 Kết luận sau khơng truyền sóng cơ A Sóng ngang sóng mà phương dao động phần tử mơi trường vng góc với phương truyền sóng B Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử mơi trường trùng với phương truyền sóng C Sóng truyền mơi trường rắn ln ln sóng dọc D Sóng truyền mơi trường khí ln ln sóng dọc 41.Sẽ có tượng giao thoa sóng xảy miền hai sóng gặp hai sóng xuất phát từ hai nguồn A dao động phương pha B dao động pha biên độ C dao động pha tần số D dao động phương, tần số hiệu pha không thay đổi theo thời gian 42 Để có sóng dừng sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định chiều dài dây phải A số chẵn lần phần tư bước sóng B số lẻ lần phần tư bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số chẵn lần nửa bước sóng 43.Tốc độ truyền sóng mơi trường A phụ thuộc vào chất môi trường tần số sóng B phụ thuộc vào mật độ vật chất môi trường lượng sóng C phụ thuộc vào chất môi trường( mật độ, khối lượng, độ đàn hồi) nhiệt độ môi trường D phụ thuộc vào độ đàn hồi cường độ sóng 44.Một dao động hình sin có phương trình x = Acos( t + ) truyền môi trường đàn hồi với vận tốc v Bước sóng  thỏa mãn hệ thức sau đây: A 2 v    B 2 v   C 2 v     D 2 v  (5)45: Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  t sóng truyền từ O đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Phương trình sóng M là: A uM = acos2( t T - x ) B uM = acos 2 T  ( t + x  ) C uM = acos 2 T  ( t + x v ) D uM = acos 2 T  ( t - x  ) 45b Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  t sóng truyền từ O đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Độ lệch pha uo uM   M o với Mlà pha ban đầu uM olà pha ban đầu uo Giá trị sau đúng: A  = - 2 x  B  = - x  C  = 2 x  D  = - x v 45c Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  t sóng truyền từ O đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Dao động M O pha x thỏa mãn giá trị sau đây: A x = k  B x = ( 2k + 1) 2  C x = k 2  D x= 2k 45d: Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  t sóng truyền từ O đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Dao động M O ngược pha x thỏa mãn giá trị sau đây: A x =( 2k + 1) 2  B x = k 2  C x = k  D x = ( 2k + 1) 46 O1, O2 hai nguồn phát sóng kết hợp pha với tần số f = 20Hz, tạo giao thoa mặt nước Điểm M mặt nước cách O1 12cm, cách O2 14,5cm dao động với biên độ cực đại, cho biết M đường trung trực O1O2 cực đại giao thoa khác Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A v = 25cm/s; B v = 30cm/s; C v = 40cm/s; D v = 50cm/s 47.Trong thí nghiệm giao thoa sóng âm khơng khí , hai nguồn âm kết hợp có tần số f = 420Hz, vận tốc âm trong khơng khí 336m/s Có tượng M N biết vị trí quan sát M cách hai nguồn âm 4,2m 7m; vị trí N cách hai nguồn âm 4m 6,4m A.Cường độ âm M cực đại, cường độ âm N cực tiểu B.Cường độ âm M N có giá trị cực tiểu C.Cường độ âm M cực tiểu , cường độ âm N cực đại D.Cường độ âm M N có giá trị cực đại 48.Một dây đàn dài l = 84 cm Âm dây phát có bước sóng dài có giá trị sau đây: A 42cm; B 21cm; C 84cm; D 168cm 49.Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16Hz, điểm M cách nguồn A B 16cm 20cm, sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có ba dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A 20cm/s; B 26,7cm/s; C 40cm/s; D 53,4cm/s 50.Phương trình sóng truyền dây dài u = 3sin (10t – x) (m) Vận tốc sóng là: A 0,4m/s; B 2,5m/s; C 10m/s; D 20m/s 51 Hai sóng chạy, có vận tốc 750m/s, truyền ngược chiều giao thoa với thạo thành sóng dừng (6)52 Một sóng âm có tần số 850Hz truyền khơng khí Hai điểm gần phương truyền âm dao động ngược pha nhau, cách 0,2m Vận tốc truyền âm khơng khí bao nhiêu? A 120m/s B 170m/s C 340m/s D 545m/s 53 Hai nguồn nước tạo nguồn S1 S2, có bước sóng 0,8m Mỗi sóng riêng biệt gây ra P, cách S1 3m cách S2 5m, dao động với biên độ A Nếu dao động nguồn ngược pha biên độ dao động P hai nguồn gây A B A C 2A D giá trị khác 54 Một sóng dừng tạo giao thoa hai sóng chạy, tần số 300Hz, có khoảng cách ngắn nút và bụng sóng 0,75m Vận tốc sóng chạy A 100m/s B 200m/s C 450m/s D 900m/s 55.Hai nguồn phát sóng âm kết hợp S1 S2 cách 20m phát âm có tần số f = 420Hz Hai nguồn có cùng biên độ a = 2mm, pha ban đầu Tốc độ truyền âm khơng khí v = 336m/s Xét hai điểm M N nằm đoạn S1S2 cách S1 4m 5m, A hai điểm khơng nghe âm B hai điểm nghe âm rõ C M khơng nghe âm, cịn N nghe âm rõ D N không nghe âm, M nghe âm rõ 56 Một nguồn sóng âm đặt nước Biết khoảng cách hai điểm gần dao động ngược pha nhau 1m tốc độ truyền âm nước 1,8.103m/s Tần số âm là A 0,9kHz B 1,8kHz C 0,6kHz D 3,2kHz 57 Một sợi dây mảnh đàn hồi dài 100cm có hai đầu A, B cố định Trên dây có sóng dừng với tần số 60Hz có nút sóng khơng kể A B Bước sóng tốc độ truyền sóng dây A 25cm; 30m/s B 0,5m; 30m/s C 50cm; 20m/s D 0,25m; 20m/s 58 Hai nguồn kết hợp S1 , S2 biên độ pha cách 40cm, có tần số sóng 5Hz Tốc độ truyền sóng trong mơi trường 50cm/s Số cực đại giao thoa (gợn lồi) đoạn S1, S2 A B C D 58 Một sóng âm dạng hình cầu phát từ nguồn có cơng suất 5W, xem lượng phát bảo toàn Mức cường độ âm điểm cách nguồn 5m A 92dB B 72dB C 83dB D 102dB 59.Dao động nguồn sóng dao động điều hịa với tần số 50Hz Hai điểm M, N phương truyền sóng cách 18cm ln dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng 3m/s đến 5m/s Tốc độ A 3,2m/s B 3,6m/s C 4,25m/s D 5m/s 60 Siêu âm sóng âm A mà tai người không nghe thấy B máy bay siêu âm phát C có tần số gần ngưỡng trên(20kHz) mà tai người cảm nhận D Có tần số lớn 20kHz 61.Một sóng học truyền dọc theo trục 0x có phương trình u = 2cos(20x – 2000t), x tọa độ tính mét, t thời gian tính giây Tốc độ truyền sóng A 100m/s B 314m/s C 10m/s D 31,4m/s 62: Thực giao thoa mặt thoáng chất lỏng nhờ hai nguồn kết hợp S1và S2 Biết S1S2 = 10cm, bước sóng 1,6cm 62a.Trên S1S2 quan sát số điểm có biên độ dao động cực đại: A 11 B 13 C D 62b: Trên S1S2 quan sát thấy số điểm có biên độ triêt tiêu: A 10 B C 12 D 63: Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt thoáng chất lỏng nhờ nguồn sóng kết hợp S1và S2 Tần số dao động nguồn f = 40Hz Cho biết S1S2 = 10cm Một điểm M mặt thoáng cách S1 8cm cách S2 3,5cm Giữa M đường trung trực S1S2 có hai gợn lồi dạng hyperbol Biên độ dao động M cực đại.Tốc truyền sóng có giá trị sau đây: A 60cm/s B 40cm/s C 1,2cm/s D 50cm/s 64 Một dây dài 80cm phát âm có tần số 100Hz Quan sát dây người ta thây nút ( kể nút hai đầu dây) Tốc độ truyền sóng dây là: A 20m/s B 32m/s C 40m/s D 250m/s 65 Một dây đàn hồi AB dài vô tận, căng thẳng nằm ngang, làm cho đầu A dây dao động điều hòa theo phương (7)66 Một dây đàn dài l = 84 cm Âm dây phát có bước sóng dài có giá trị sau đây: A 42cm 21cm C 84cm D 168cm 67.Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 dao động với tần số 15Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Với điểm M có khoảng d1, d2 dao động với biên độ cực đại? A d1 = 25cm d2 = 20cm B d1 = 25cm d2 = 21cm C d1 = 25cm d2 = 22cm D d1 = 20cm d2 = 25cm 68 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16Hz, điểm M cách nguồn A B 16cm 20cm, sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có ba dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A 20cm/s B 26,7cm/s C 40cm/s D 53,4cm/s 69 Một sóng học có tần số 420Hz lan truyền mơi trường khơng khí với tốc độ 336m/s Độ lệch pha sóng hai điểm M, N mơi trường truyền sóng cách nguồn 4,2m 4,4m là: A 4  rad B 2  rad C  rad D 3 4  rad 70 Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền khơng khí với vận tốc 340m/s, độ lệch pha sóng hai điểm có hiệu đường từ nguồn tới 50cm là: A 3 2 rad  B 2 3 rad  C 2 rad  D.3 rad  71 Trên sợi dây treo thẳng đứng, đầu tự do, người ta đếm nút Số bụng dây bao nhiêu? A B C D 72 Sóng dừng dây AB có chiều dài 16cm với hai đầu cố định Tần số dao động dây 50Hz, tốc độ truyền sóng dây 4m/s Số nút bụng dây A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng 73 Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch 20dB Tỉ số cường độ âm chúng là A 10 B 100 C 1000 D 10000 74 Hãy chọn câu đúng: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng A 100dB B 20dB C 30dB D 40dB 74 âm có cường độ I1có mức cường độ L1 = 20dB Âm có cường độ I2 có mức cường độ L2 = 30dB Chọn hệ thức đúng? A I2 = 1,5I1 B I2 = 15I1 C I2 = 10I1 D I2 = 100I1 75 Một sóng lan truyền mặt nước có tần số 5Hz Người ta thấy hai điểm gần phương truyền sóng cách 40cm ln dao động lệch pha 600 Tốc độ truyền sóng là A 8m/s B 2m/s C 12m/s D 16m/s 76 Một nguồn âm S có cơng suất P Tại điểm cách S 1m âm có cường độ 1w/m2 Mức cường độ âm điểm cách S 10m A 100dB B 80dB C 90dB D 110 dB 77 Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với tốc độ 1m/s Phương trình sóng điểm O trên phương truyền sóng u0 6cos (t cm) Phương trình sóng điểm M nằm phương truyền sóng sau O cách O khoảng 50cm A 6cos( )( ) 2 M u  t cm B 6cos( )( ) 2 M u  t cm C uM 6 cos( t 4)(cm)     D uM 6 cos( t 4)(cm)     78.Một dây đàn hồi AB dài vô tận, căng thẳng nằm ngang, làm cho đầu A dây dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm chu kì 1,6s Sau 3s dao động dây AB truyền 12m Bước sóng là: A 6,4m; B 4m; C 2,5m; D 0,4m 79 Một người quan sát phao mặt hồ thấy no nhô lên cao lần 5s, khoảng cách hai sóng kề 1m Tốc độ truyền sóng mặt hồ (8)80 Một sóng truyền mặt nước có bước sóng 0,4m Hai điểm gần phương truyền sóng, dao động lệch pha góc2  , cách A 0,10m B 0,20m C 0,15m D 0,40m 81 Nguồn sóng có phương trình u 2cos(2 t 4)(cm)     Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4m Coi biên độ sóng khơng đổi Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10cm A u 2cos(2 t 2)(cm)     B u 2 cos(2 t 4)(cm)     C 3 2 cos(2 )( ) 4 u t  cm D 3 2cos(2 )( ) 4 u t  cm 82.Hai sóng phát từ hai nguồn đồng Cực đại giao thoa nằm điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng A Một bội số bước sóng B ước số nguyên bước sóng C Một bội số lẻ nửa bước sóng D Một ước số nửa bước sóng 83.Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt thống chất lỏng nhờ nguồn sóng kết hợp S1và S2 Tần số dao động nguồn f = 40Hz.Một điểm M mặt thoáng cách S1 8cm cách S2 3,5cm Giữa M đường trung trực S1S2 có hai gợn lồi dạng hyperbol Biên độ dao động M cực đại.Tốc độ truyền sóng có giá trị sau đây: A 60cm/s B 40cm/s C 1,2cm/s D 50cm/s 84 Tai hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha theo phương thẳng đứng Xét điểm M mặt nước, cách hai điểm A B Biên độ dao động hai nguồn gây M a Biên độ dao động tổng hợp M A 2 a B 2a C D a 85 Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng.Biết sóng truyền dây có tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây A 60m/s B 10m/s C 20m/s C 600m/s 86 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u1 = 5cos40t (mm)và u2 = 5cos(40t + )(mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 A 11 B C 10 D 87: Một sóng âm tuyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40dB 80dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 40 lần C lần D 10000 lần 88: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha 89: Một sóng âm truyền thép với tốc độ 5000m/s Nếu độ lệch pha sóng âm hai điểm gần cách 1m phương truyền sóng 2  tần số sóng A 1000Hz B 2500Hz C 5000Hz D 1250Hz SĨNG ÂM 2012 C©u : Một người đứng cách nguồn âm khoảng nghe âm nguồn phát ra, phát biểu sau sai (9)B Cường độ âm điểm I�1012W/m2 C Tần số âm nguồn f phải 20000Hz �f 16HzD Mức cường độ âm điểm L � 0 C©u : Nguồn âm điểm S phát sóng âm truyền mơi trường đẳng hướng Có hai điểm A B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S Mức cường độ âm A LA = 50dB B LB = 30dB Bỏ qua hấp thụ âm Mức cường độ âm trung điểm C AB là A 40 dB. B 45 dB. C 35 dB. D 47 dB. C©u : Âm thứ có tần số f1 = 1000Hz âm thứ hai có tần số 2000Hz, nhận xét sau sai A. tần số 2 2 f fB Âm thứ hai cao gấp hai lần âm thứ nhất C Âm thứ hai cao âm thứ nhất D Âm thứ trầm âm thứ hai C©u : Đồ thị dao động âm A Đồ thị dao động hoạ âm B Tổng hợp đồ thị dao động âm bản C Tổng hợp đồ thị dao động tất hoạ âm D Tổng hợp đồ thị dao động số hoạ âm C©u : Hai âm có mức cường độ âm điểm chênh lệch 20 dB Tỉ số cường độ âm chúng bao nhiêu? A 120 B 200 C 100 D 50 C©u : Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10−5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn là I0=10−12 W/m2 Mức cường độ âm điểm bằng: A 50dB B 70dB C 60dB D 80dB C©u : Trong đặt trưng sóng âm: tần số, độ to, độ cao, âm sắc đặc trưng có liên quan với ba đặc trưng lại A độ to âm B độ cao âm C âm sắc D tần số C©u : Một nguồn âm ( coi nguồn điểm) phát âm có tần số xác định Một người đứng cách nguồn âm 100m, mức cường độ âm 20dB Tìm khoảng cách tối thiểu từ điểm đến nguồn để người đứng điểm khơng nghe thấy âm phát từ nguồn? A 1000m B 1500m C 500m D 2000m C©u : Trong buổi hoà nhạc, 10 kèn đồng phát âm coi điểm cho mức cường độ âm 50 dB điểm Để có mức cường độ âm 60 dB số kèn đồng phải dùng là: A 15 chiếc. B 20 chiếc. C 100 chiếc. D 200 chiếc. C©u 10 : Cho hai nguồn phát sóng âm điểm S1, S2 phát âm phương trình uS1 uS2 acost Vận tốc sóng âm khơng khí 330(m/s) Một người đứng vị trí M cách S1 3(m), cách S2 3,375(m) Vậy tần số âm bé nhất, để M người khơng nghe âm từ hai loa bao nhiêu? A 420(Hz) B 460(Hz) C 480(Hz) D 440(Hz) C©u 11 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm tại L A = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Tại điểm B cách N BN = 10m có mức cường độ âm B là A 80(dB) B 70(dB) C 90(dB) D 60(dB) C©u 12 : Một âm truyền khơng khí có bước sóng 50 cm Tốc độ truyền âm khơng khí 330 m/s, nước 1500 m/s Tính bước sóng âm truyền nước. A 0,11 m B 2,273 m C 11 m D 227,3 m (10)13 : khoảng cách 1m, lượng âm bị giảm % so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10-12 W/m2, Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 89 dB B 101,9 dB C 102,1 dB D 98 dB C©u 14 : Một nguồn âm ( coi nguồn điểm) phát âm có tần số xác định Một người đứng cách nguồn âm 100m, mức cường độ âm 20dB Tìm khoảng cách tối thiểu để người di chuyển khơng cịn nghe thấy âm phát từ nguồn? A 1000m B 2000m C 1500m D 900m C©u 15 : Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A Tại A đặt nguồn phát âm đẳng hướng có cơng suất khơng thay đổi Tại C sóng có biên độ A C = 1cm, biết AC = 1m, biên độ sóng B bao nhiêu cho AB = 40cm. A 2,5cm B 25cm C 1,5cm D 2cm C©u 16 : Một nguồn âm S đẳng hướng cách điểm M d Nếu dịch S lại gần M thêm 63m mức cường độâm M tăng thêm 20dB, khoảng cách d ban đầu là A 66,3m B 126m C 80m D 70m C©u 17 : Hai họa âm liên tiếp dây đàn phát có tần số 56 Hz, họa âm thứ ba họa âm thứ năm có tần số bao nhiêu? A 162Hz 336Hz B 112Hz 168Hz C 168Hz 280Hz D 84Hz 140Hz C©u 18 : Một người đứng cách nguồn âm khoảng d cường độ âm I Khi người tiến xa nguồn âm đoạn 40m cường độ âm giảm cịn 1 9 I Khoảng cách d là A 10m B 30m C 60m D 20m C©u 19 : Một người đứng cách nguồn âm khoảng nghe âm nguồn phát ra, phát biểu sau sai A Tần số âm nguồn f phải 20000Hz �f 16HzB Cường độ âm điểm I�1012 W/m2 C Mức cường độ âm điểm L � 0 D Âm nguồn phát có tần số f1 = 16Hz C©u 20 : Hai điểm M, N nằm phía nguồn âm phương truyền cách khoảng a, có mức cường độ âm 30dB 10dB Biết nguồn âm đẳng hướng Nếu đặt nguồn âm M mức cường độ âm N là. A 11dB B 14dB C 5dB D 3dB C©u 21 : Tốc độ truyền âm A Phụ thuộc vào cường độ âm B Không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C Phụ thuộc vào tính đàn hồi khối lượng riêng môi trường. D Phụ thuộc vào độ to âm. C©u 22 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm tại L A = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Công suất phát âm nguồn là A 12,57W B 1,257W C 1257W D 125,7W C©u 23 : Mức cường độ âm âm có cường độ âm I xác định công thức: A. L(dB )=lgII 0 B. 0 ( ) 10lg L dB I IC. L(dB )=10 ln I I0 D. L(dB )=lg (11)C©u 24 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm tại L A = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Tại điểm B cách N BN = 10m có cường độ âm B là A 1W/m2 B 0,1W/m2 C 0,001W/m2 D đáp án khác C©u 25 : Một dây đàn ghita bấm dây để dây có chiều dài 0,24 m 0,2 m phát âm có tần số tương ứng tần số hoạ âm bậc n n+1 phát không bấm dây Chiều dài dây đàn khi không bấm : A 1,6m B 0,8m C 1,2m D 1m C©u 26 : Hai người đứng điểm M, N nằm phía nguồn âm phương truyền cáchnhau khoảng a, có mức cường độ âm 30dB 10dB Biết nguồn âm đẳng hướng Nếu người M tiến phía nguồn âm theo phương NM thêm đoạn a điểm người đứng có mức cường độ âm A 12dB B 11dB C 15dB D 13dB C©u 27 : Một người gõ nhát búa vào đường sắt, cách 1056m người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy tiếng gõ cách giây Tốc độ truyền âm khơng khí 330m/s Tốc độ truyền âm đường sắt A 5200m/s B 5280m/s C 5300m/s D 5100m/s C©u 28 : Với ngưỡng nghe, hai âm có mức cường độ âm chênh 2dB, tỷ số cường độ âm chúng là A 1,26 B 20 C 100 D 1,58 C©u 29 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm tại L A = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Cường độ âm A là A 1W/m2 B 0,1W/m2 C 10W/m2 D đáp án khác C©u 30 : Sự phân biệt sóng âm thanh, sóng siêu âm sóng hạ âm dựa trên A ứng dụng sóng. B chất vật lí chúng khác nhau.và biên độ dao động cuả chúng C bước sóng D khả cảm thụ sóng học cuả tai người C©u 31 : Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 30dBvà 50dB Cường độ âm M nhỏ cường độ âm N A 20 lần B 1000 lần C 10000 lần D 100 lần C©u 32 : Công suất âm cực đại máy nghe nhạc 100W Cho truyền khoảng cách 1m, lượng âm bị giảm % so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10-12 W/m2, Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách 10 m A 107dB B 106dB C 108dB D 109dB C©u 33 : Một nhạc cụ phát âm có tần số f1 = 420 Hz Một người nghe âm cao có tầnsố 18000 Hz, tần số lớn mà nhạc cụ phát để người nghe là A 17640Hz B 18000Hz C 18060Hz D Một giá trị khác C©u 34 : Khi cường độ âm điểm tăng 100 lần mức cường độ âm sẽ A giảm (Bel) B Tăng (Bel) C Tăng (Bel) D đáp án khác C©u 35 : Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A Tại A đặt nguồn phát âm đẳng hướng có cơng suất thay đổi Khi P = P 1 mức cường độ âm B 60(dB) C 20(dB), P = P2 mức cường độ âm B 90(dB), mức cường độ âm C là A 50(dB) B 60(dB) C 40(dB) D 25(dB) C©u (12)A 0,162W/m2 B 2,7W/m2 C 0,54W/m2 D 0,6W/m2 C©u 37 : Âm sắc đặc tính sinh lí âm cho phép phân biệt hai âm A có biên độ phát hai nhạc cụ khác nhau. B có biên độ phát nhạc cụ hai thời điểm khác nhau. C có tần số phát nhạc cụ khác nhau. D có độ to phát hai nhạc cụ khác nhau. C©u 38 : Một nguồn âm có cơng suất không đổi, tần số âm tăng dần từ 20HZ đến 20000HZ Một người bình thường cách nguồn âm khoảng không đổi nghe âm với cảm giác. A Cao dần B To dần C Độ to không đổi D Cả A C C©u 39 : Một nguồn âm điểm với phát công suất P Một người đứng cách nguồn âm 8m lắng nghe Sau giảm cơng suất nguồn nửa, muốn cảm nhận độ to âm cũ người phải tiến lại nguồn âm khoảng là A m B m C 2 m D 4(2 2)m C©u 40 : Từ điểm A, sóng âm có tần số f = 50Hz truyền tới điểm B Vận tốc truyền âm v = 340m/s Khi đó, khoảng cách từ A đến B, người ta nhận số nguyên bước sóng Sau đó, thí nghiệm làm lại với nhiệt độ tăng thêm t = 20K Khi đó, số bước sóng quan sát khoảng AB giảm bước sóng Tính khoảng cách AB, biết nhiệt độ tăng thêm 1K vận tốc truyền sóng tăng thêm 0,5m/s. A l = 476m B l = 25m C l = 350m D l = 620m C©u 41 : Cho ống sáo có đầu bịt kín đầu để hở Biết ống sáo phát âm to ứng với haigiá trị tần số hai họa âm liên tiếp 150Hz 250Hz Tần số âm nhỏ ống sáo phát âm to bằng: A 50Hz B 100Hz C 75Hz D 25Hz C©u 42 : Tại điểm A cách nguồn âm O đoạn d =1m có mức cường độ âm LA = 90dB, biết cường độ âm chuẩn là: I0=10−12 W/m2 Cường độ âm A là: A. IA=0, 01 W/m2 B. IA=0, 001 W/m2 C. IA=108 W/m2 D. IA=10 −4 W/m C©u 43 : Một người đứng cách nguồn âm khoảng d cường độ âm I Khi người tiến xa nguồn âm đoạn 40m cường độ âm giảm 1 9 I Khoảng cách d là A 30m B 60m C 20m D 10m ĐƠN SÓNG CƠ 2012 - SÓNG ÂM 2012 Cau 108 Cau 106 1 B 1 A 2 C 2 C 3 D 3 B 4 C 4 C 5 B 5 C 6 D 6 B 7 C 7 D 8 C 8 A 9 A 9 C 10 B 10 D (13)12 B 12 B 13 B 13 C 14 B 14 D 15 A 15 A 16 B 16 D 17 B 17 C 18 D 18 D 19 C 19 D 20 B 20 A 21 C 21 C 22 A 22 B 23 D 23 B 24 D 24 C 25 D 25 C 26 A 26 A 27 B 27 B 28 C 28 D 29 A 29 B 30 A 30 D 31 C 31 D 32 A 32 A 33 B 33 A 34 A 34 B 35 D 35 A 36 A 36 A 37 D 37 C 38 C 38 D 39 D 39 D 40 D 40 A 41 C 41 A 42 A 42 B
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12 bai tap ly thuyet (4).docx, Vật lý 12 bai tap ly thuyet (4).docx

Hình ảnh liên quan

45: Gây ra ởO một dao động hình sin có phương trình: uo = acos t = acos - Vật lý 12 bai tap ly thuyet (4).docx

45.

Gây ra ởO một dao động hình sin có phương trình: uo = acos t = acos Xem tại trang 5 của tài liệu.